Allmän tentamen

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

På en allmän tentamen kan man till exempel omtentera kurstentamen i en föreläsningskurs eller litteraturtentamina som är oberoende av undervisning. Datum och tider för allmänna tentamina och information om vilka kurser som kan tenteras vid allmänna tentamenstillfällen hittar du i ditt utbildningsprograms anvisningar och i Studieutbud och/eller i Sisu. Se också principer för omtagning och höjning av vitsord.

Anmälning till en allmän tentamen

Anmäl dig till den allmänna tentamen senast 10 dagar före tentamen i Sisu. Du kan anmäla dig högst till två tentamina per tentamenstillfälle. Anmälningstid till allmänna sommartentamen utgår senast 31.5. Exakta anmälningstider finns i kursinformation i Sisu.

När du anmäler dig ska du komma ihåg att uppge även de tilläggsuppgifter som efterfrågas. Tilläggsuppgifterna kan gälla tentamenslitteraturen eller tentamens språk.

Anmälningen kan annulleras i Sisu medan anmälningstiden pågår.

Om du behöver specialarrangemang i tentamen ska du informera studentservicen per e-post på adressen specialneeds@helsinki.fi minst 10 dagar före tentamenstillfället. Information om specialarrangemang finns sammanställd i särskilda anvisningar eller hos universitetets kontaktpersoner för tillgänglighet.

När du anländer till tentamen

Kom till tentamen i god tid. Speciellt vid stora tentamina börjar man dela ut frågorna redan före den annonserade tiden för tentamens början så att tentamen kan börja i tid. En studerande som anländer senare än en halv timme efter den annonserade tiden då tentamen ska börja släpps inte in i salen.

Lämna dina ytterkläder och andra saker vid väggen i salen. Kom ihåg att stänga av mobilen. I vissa byggnader finns det skåp i korridoren där studerande kan lämna sina tillhörigheter.

Du får bara ta med skrivdon (inte ett pennskrin), ditt ID-kort, en liten matsäck och eventuella mediciner till din sittplats. Om det är tillåtet att använda en räknare eller andra hjälpmedel och/eller material, får du separata anvisningar om det.

Smartklockor, mobiltelefoner eller andra motsvarande kommunikationsapparater får inte tas till sittplatsen. Om en studerande har med sig förbjudna apparater eller material kan tentamen underkännas.

Tentamenstillfället

Du får inte börja skriva tentamen förrän övervakaren ger tillstånd.

Följ övervakarens instruktioner under tentamenstillfället.

Skriv ditt namn och studentnummer eller andra identifikationsuppgifter på alla svarspapper. Det är bra att också skriva namnet på studieavsnittet som tenteras samt datum.

Du kan lämna salen för en kort stund i sällskap av en övervakare för att besöka toaletten eller av annan tvingande orsak.

Den reserverade tiden för en enskild tentamen kan vara kortare än själva tentamenstillfället. Du ska skriva din tentamen inom den reserverade tiden. Du får avlägsna dig från tentamenstillfället tidigast 30 minuter efter den annonserade tiden för tentamens början.

Efter tentamen ska du lämna in alla svarspappren till övervakaren, även om du inte har svarat på alla frågor. Lämna in också alla konceptpapper.

Bevisa din identitet för övervakaren med ett giltigt ID-kort som är försett med fotografi. Det kan vara ett studentkort, körkort, officiellt ID-kort eller pass. Om du använder ett elektroniskt studentkort, kan du hämta mobiltelefonen efter du har slutit skriva examen. Följ övervakarens instruktioner.

Bedömning av tentamen och resultaten

Läraren bedömer prestationen, och resultaten publiceras senast en månad efter tentamen. Resultaten publiceras på kurssidan eller någon annan plats som meddelas av läraren. Under semestertiden på sommaren kan det ta mera tid att bedöma tentamina.

Bedömningen görs i enlighet med undervisningsplanen. Vanligen används antingen skalan 0–5 eller godkänd/underkänd.

Fusk, störande av tentamen och andra specialsituationer

Fusk och plagiering är förbjudet i alla stadier av studierna. Fusk i tentamen omfattar bland annat olovlig användning av smartapparater och material, eller andra oärliga handlingar under tentamenstillfället. Fusk leder till underkänd tentamen.

Störande av tentamen samt annat olämpligt beteende är förbjudet. Om en studerande stör tentamen kan tentamen vid behov avbrytas för hens del. Se till att du inte stör de andra deltagarna med din mobiltelefon, när du äter din matsäck eller på annat sätt.

Om tentamen avbryts till exempel på grund av brandalarm eller motsvarande störning, följ övervakarnas instruktioner. Om avbrottet är betydande, förlängs tentamenstiden med lika lång tid som avbrottet varade, om det är möjligt och övervakaren anser att tentamen kan fortsätta.

Be övervakaren om hjälp om det uppstår några som helst problem.