Allmän tentamen

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

På en allmän tentamen kan man till exempel omtentera kurstentamen i en föreläsningskurs eller litteraturtentamina som är oberoende av undervisning. En del av tentamina är salstentamen på papper. En del av tentamina genomförs elektroniskt salstentamen på egen dator. Om åtkomsten är begränsad kommer du bara att ha tillgång till tentamen i Moodle-testområdet och de webbsidor som kan ha sparats där (till exempel en ordbok). En sådan tentamen kallas SEB-tentamen och de använder programmet Safe Exam Browser (SEB), som du laddar ner till din enhet innan tentamen. Du hittar mer detaljerade instruktioner under Tentamen i Moodle-lärandemiljö

Anmälning till en allmän tentamen

Anmäl dig till den allmänna tentamen senast 10 dagar före tentamen i Sisu.

Anmälningstid till allmänna sommartentamen 11.6.-31.8. utgår senast 31.5. ((detta gäller inte tentamen av undervisning anordnad av Öppna universitetet, för vilken anmälan alltid görs 10 dagar före tentamen.) För att kunna anmäla dig till de allmänna tentamina i augusti, måste du anmäla dig som närvarande vid universitetet för nästa läsår före utgången av sommarens tentamensanmälningsperiod. Om du inte har anmält dig som närvarande vid universitetet för för nästa läsår senast den 31 maj, avslås din anmälan till de allmänna tentamina i augusti och du kommer inte att kunna delta i den allmänna tentamen under augusti.

Du kan anmäla dig högst till två tentamina per tentamenstillfälle.

Exakta anmälningstider finns i kursinformation i Sisu. Anmälan görs i Sisus studiekalender, efter att du först lagt till kursen i din primära studieplan. Anmäl dig inte till allmän tentamen via Ansökningssidan utan starta alltid anmälan från studieplanen för att undvika felsituationer. Ytterligare information om anmälan till tentamina hittar du på sidan Hur anmäler jag mig till kurser och tentamina?

Du kan anmäla dig högst till två tentamina per tentamenstillfälle. Om du gör tentamensanmälan för fler än två studieavsnitt eller delprestationer, beaktas de två första anmälningarna

Om studenten behöver tentera flera studieavsnitt vid ett allmänt tentamenstillfälle på grund av orsaker som har att göra med studiernas framskridande, ska hen kontakta de lärare som ansvarar för tentamina och motivera varför hen behöver tentera flera än två studieavsnitt. Om lärarna godkänner motiveringarna ska de meddela tentamensarrangören att studenten får skriva flera än två tentamina. När det är frågan om en tentamen som anknyter till lärarnas egen undervisning kan de också själva ordna en separat tentamen för studenten.

Se även: Omtagning och hojning av vitsord

När du registrerar dig, kom ihåg att också lämna den begärda ytterligare informationen. Det kan till exempel vara litteraturen som ska granskas eller framförandets språk. Om du tillhandahåller den information som krävs och nödvändig ytterligare information för den allmänna förhörsträffen ofullständigt, har arrangören av förhörstillfället ingen skyldighet att ta reda på och skaffa denna information.

Se även: Undervisnings och studiespråk

Anmälningen kan annulleras i Sisu medan anmälningstiden pågår.

Om du behöver specialarrangemang i tentamen ska du informera studentservicen per e-post på adressen specialneeds@helsinki.fi minst 10 dagar före tentamenstillfället. Information om specialarrangemang finns sammanställd i särskilda anvisningar eller hos universitetets kontaktpersoner för tillgänglighet.

Kom ihåg att avboka de individuella arrangemangen du begärt om du inte kommer till den allmänna intervjun. Du kan avboka individuella arrangemang fram till intervjuns början.

När du anländer till tentamen

Om studenten inte har anmält sig till det allmänna tentamenstillfället under anmälningstiden får hen inte delta och får inga uppgifter.

Kom till tentamen i god tid.

En student kan delta i tentamen om det allmänna tentamenstillfället har pågått i högst 30 minuter från det klockslag då tentamen börjar. Studenten kan avlägsna sig från ett allmänt tentamenstillfälle tidigast 30 minuter efter det klockslag då tentamen börjar

Lämna dina ytterkläder och andra saker vid väggen i salen. Kom ihåg att stänga av mobilen. I vissa byggnader finns det skåp i korridoren där studerande kan lämna sina tillhörigheter.

I tentamenssalen sitter du på varannan plats. I tentamenssalen, sett från salens framsida, sitter personer i raka rader så att examinanderna sitter direkt bakom den examinand som sitter på nedre raden.

Du får bara ta med skrivdon (inte ett pennskrin), ditt ID-kort, en liten matsäck och eventuella mediciner till din sittplats. Utöver ovanstående kan de elektroniska salstentamina ha egen apparat, laddare och mus.Om det är tillåtet att använda en räknare eller andra hjälpmedel och/eller material, får du separata anvisningar om det.

Smartklockor, mobiltelefoner eller andra motsvarande kommunikationsapparater får inte tas till sittplatsen. Om en studerande har med sig förbjudna apparater eller material kan tentamen underkännas.

Till exempel, att ha en smart enhet i fickan under frågestunden anses vara ett provbrott.

Om du visar din identitet med studentkort, ID-kort eller körkort nedladdat till din mobiltelefon kan du hämta det först efter att du skrivit färdigt tentamenssvaren.

Vid papperstentamen delas tentamenskuvert ut före tentamensstart. Om tentamenslösenordet ges i kuvert i den elektroniska klassrumstentamen kommer de även att delas ut före den aviserade starttiden för allmän tentamen.

Tentamenstillfället

 • Följ övervakarens instruktioner under tentamenstillfället.
 • Sätt dig på din plats så fort du har lämnat dina extra saker på väggen, fått nödvändiga tentakuvert och hämtat skisspapper
 • Chatta inte med andra studenter.
 • Under tentamen får studenten inte låna utrustning eller material av annan student.
 • Du får inte börja skriva tentamen förrän övervakaren ger tillstånd.
 • Vid en papper tenatamen: Skriv ditt namn och studentnummer eller andra identifikationsuppgifter på alla svarspapper. Det är bra att också skriva namnet på studieavsnittet som tenteras samt datum.
 • Du får avlägsna dig från tentamenstillfället tidigast 30 minuter efter den
 • annonserade tiden för tentamens början.
 • Om du vill gå på toaletten under tentamen (inte under den första halvtimmen), hänvisa först och be examinatorn ta dig till toaletten.
 • När tentamensperioden är slut ska studenterna sluta skriva sina svar.
 • Den reserverade tiden för en enskild tentamen kan vara kortare än själva tentamenstillfället. Du ska skriva din tentamen inom den reserverade tiden.
 • Vid en papper tentamen: Efter tentamen ska du lämna in alla svarspappren till övervakaren, även om du inte har svarat på alla frågor. Lämna in också alla konceptpapper. Bevisa din identitet för övervakaren med ett giltigt ID-kort som är försett med fotografi.
 • Vid en elektroniskt tentamen: När du lämnat in svaren visa tentamens-granskningssidan samt ditt ID-bevis åt övervakaren. Stäng först efter detta SEB-webbläsaren från ”Poistu Safe Exam Browserista” (Stäng Säkert Webbläsare) -knappen. 

Bedömning av tentamen och resultaten

Läraren bedömer prestationen, och resultaten publiceras senast en månad efter tentamen. Resultaten publiceras på kurssidan eller någon annan plats som meddelas av läraren. Under semestertiden på sommaren kan det ta mera tid att bedöma tentamina.

Bedömningen görs i enlighet med undervisningsplanen. Vanligen används antingen skalan 0–5 eller godkänd/underkänd.

Se även: Vitsord och bedömning

Fusk, störande av tentamen och andra specialsituationer

Fusk och plagiering är förbjudet i alla stadier av studierna. Fusk i tentamen omfattar bland annat olovlig användning av smartapparater och material, eller andra oärliga handlingar under tentamenstillfället. Fusk leder till underkänd tentamen.

Störande av tentamen samt annat olämpligt beteende är förbjudet. Om en studerande stör tentamen kan tentamen vid behov avbrytas för hens del. Se till att du inte stör de andra deltagarna med din mobiltelefon, när du äter din matsäck eller på annat sätt.

Om tentamen avbryts till exempel på grund av brandalarm eller motsvarande störning, följ övervakarnas instruktioner. Om avbrottet är betydande, förlängs tentamenstiden med lika lång tid som avbrottet varade, om det är möjligt och övervakaren anser att tentamen kan fortsätta.

Be övervakaren om hjälp om det uppstår några som helst problem.

Se även: Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Helsingfors universitet