Språkkunskapskrav och språkcertifikater i studentutbyte

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

För att du ska bli antagen till utbyte och klara dig bra under själva utbytet krävs det att du har språkkunskaper. Läs mer om språkkunskapskraven och börja dina språkstudier så tidigt som möjligt innan du ansöker om utbyte. I denna anvisning finns instruktioner för hur du visar dina språkkunskaper och information om språkkunskapskraven för de olika utbytesmålen och studiespråken. Vid många utbytesuniversitet studerar man på landets språk, men ofta går det också att studera på andra språk, t.ex. engelska.

Vilket slags språkkunskaper du ska visa bestäms av studiespråket vid ditt utbytesuniversitet eller av studiespråket på de kurser du planerar genomföra under utbytet. När du planerar ditt utbyte ska du därför i god tid ta reda på studiespråken vid det universitetet.

När det gäller Erasmus och Nordplus bedöms språkkunskaperna enligt kriterierna i den europeiska referensramen (Common European Framework of Reference, CEFR) där den lägsta nivån är A1 och C1 den högsta. Av kursbeskrivningarna och prestationsanteckningarna för Helsingfors universitets språkcentrums språkkurser ser du CEFR-nivån för en kursprestation.

När det gäller utbytesmål utanför EU/EES ska du kontrollera bestämmelserna och kraven både i denna sidas avsnitt om de enskilda länderna och i anvisningen Utbytesplatser.

OBS! Helsingfors universitets språkkunskapskrav kan skilja sig från utbytesuniversitetets krav. Därför ska du särskilt ta reda på ditt utbytesmåls språkkunskapskrav. Var förberedd på att om du blir antagen till utbyte kan du senare bli tvungen att visa dina språkkunskaper för ditt utbytesuniversitet enligt de anvisningar som gäller där. Närmare information om det finns under punkten ”Att skaffa intyg över språkkunskaper för utbytesuniversitetet”.

Språkcentrum erbjuder många möjligheter till språkstudier, och vissa kurser riktar sig särskilt till studenter som planerar eller ska åka på utbyte. 

Engelska som studiespråk

När du ansöker om utbyte är din rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet ett tillräckligt bevis på dina kunskaper i engelska. Du behöver alltså inte visa dina kunskaper i engelska på något särskilt sätt.* Var förberedd på att om du blir antagen till utbyte kan du senare bli tvungen att visa dina kunskaper i engelska för ditt utbytesuniversitet.

* Motivering: finländska universitetsstuderandes resultat i Europeiska kommissionens uppföljningar.

Var kan jag studera på engelska? 

Du kan studera på engelska i länder där engelska är ett officiellt språk, men också flera andra av våra utbytesuniversitet erbjuder möjligheter att studera på engelska.

Observera att möjligheterna att studera på engelska i icke-engelskspråkiga länder kan vara begränsade. Omfattande studiehelheter på engelska (t.ex. magisterprogram) är ofta skräddarsydda för sådana utländska studerande som själva betalar terminsavgifterna vid det universitetet. Eftersom du är utbytesstudent och inte betalar terminsavgifter har du inte tillträde till avgiftsbelagda kurser.

Du kan söka fram engelskspråkiga utbytesplatser så här:

Om du söker Erasmus- eller Nordplus-utbyte

Ta reda på utbytesuniversitetets undervisningsspråk genom att besöka dess webbplats. De flesta universitet har instruktioner till utbytesstudenter på sina webbplatser och av instruktionerna framgår också vilka språkkunskaper som krävs.

Utbytesuniversitetets undervisningsspråk kan också synas i ansökningsportalen Mobility Online.

Om du söker till ett utbytesmål utanför EU/EES

Du kan studera på engelska (utan kunskaper i mottagarlandets språk) i:

 • Hongkong
 • Singapore
 • Taiwan
 • Sydkorea
 • Indien
 • Sydafrika
 • Zambia
 • Namibia
 • Israel
 • Egypten
 • Libanon
 • Serbien
 • Georgien
 • Ukraina
 • vissa universitet/program i Japan, Fastlandskina och Ryssland

Läs närmare om undervisningsspråken i avsnitten om utbytesuniversitet i olika delar av världen.

Svenska som studiespråk

OBS! Om du studerar i ett svenskspråkigt eller tvåspråkigt utbildningsprogram vid Helsingfors universitet behöver du inte visa kunskaper i svenska i din ansökan om utbyte.

I ansökan kan du visa dina kunskaper i svenska med något av följande dokument:

 1. Ett studieutdrag från Helsingfors universitet av vilket framgår att du har en kursprestation i svenska (kursen eller den tillgodoräknade prestationen ska vara minst nivå B1 eller så ska du ha genomfört prestationen ”Skriftliga och muntliga kunskaper i andra inhemska språket, svenska”).
 2. Ett studentexamensbetyg (kopia) av vilket framgår att a) svenska är skolutbildningsspråket eller b) vitsordet i svenska är minst C i lång lärokurs eller L i kort lärokurs.
 3. Motsvarande intyg över språkstudier genomförda vid en annan högskola.
 4. Ett intyg över språkkunskaper utfärdat av en lärare vid Språkcentrum.

Var förberedd på att om du blir antagen till utbyte kan du senare bli tvungen att visa dina kunskaper i svenska för ditt utbytesuniversitet enligt de anvisningar som gäller där.

När studiespråket är ett annat än engelska eller svenska (Erasmus)

Vill du studera sociologi på franska eller naturvetenskaper på spanska?

OBS! Detta avsnitt gäller inte studenter som vill studera mottagarlandets språk på heltid (se avsnittet ”Språkstudier på heltid under utbytet”).

Om du söker till ett utbytesuniversitet och har för avsikt att läsa kurser på mottagarlandets språk och det språket inte är engelska eller svenska, måste dina språkkunskaper vara minst nivå B1 för att du ska kunna beaktas i urvalet. Vissa universitet kräver språkkunskaper på ännu högre nivå, så var noga med att kolla de faktiska språkkunskapskraven på ditt utbytesuniversitets webbplats. Du ska ha sådana språkkunskaper att du kan studera på studiespråket vid ditt utbytesuniversitet. Universitet i Quebec måste dina språkkunskaper vara nivå B2.

I ansökan kan du visa dina kunskaper i mottagarlandets språk med något av följande dokument:

 1. Ett studieutdrag från Helsingfors universitet av vilket framgår att du har en kursprestation i det språket (kursen eller den tillgodoräknade prestationen ska vara minst nivå B1).
 2. Ett studentexamensbetyg (kopia) av vilket framgår att vitsordet i språket, lång lärokurs, är minst C.
 3. Intyg över språkstudier genomförda vid en annan högskola.
 4. Ett intyg över språkkunskaper utfärdat av en lärare vid Språkcentrum.
 5. Ett officiellt intyg som visar minst B1-nivån i CEFR (t.ex. Franska institutets DELF eller Goethe-institutets tyska examen)

Var förberedd på att om du blir antagen till utbyte kan du senare bli tvungen att visa dina språkkunskaper för ditt utbytesuniversitet enligt de anvisningar som gäller där.

Utbytesmål i Ryssland

Kunskaper i ryska

Med ett undantag krävs kunskaper i ryska för alla utbytesmål i Ryssland. Minimikravet är att studenten redan vid tidpunkten för ansökan har genomfört minst 10 studiepoäng i ryska språket eller har motsvarande kunskaper.

Språkkunskaperna kan visas med ett studieutdrag av vilket framgår vilka språkkurser som redan genomförts vid tiden för ansökan, sammanlagt 10 sp.

Undantag: Av den som söker till engelskspråkiga kurser vid Higher School of Economics förutsätts inte kunskaper i ryska. Se anvisningarna i avsnittet ”Engelska som studiespråk” för hur du visar dina kunskaper i engelska

I ansökan kan du visa dina kunskaper i ryska med något av följande dokument:

 1. Ett studieutdrag från Helsingfors universitet av vilket framgår att du har genomfört tillräckliga studier i ryska
 2. Ett studentexamensbetyg (kopia) eller motsvarande, av vilket framgår vitsordet i ryska, minst gymnasiets korta lärokurs
 3. Intyg över språkstudier genomförda vid en annan högskola.
 4. Ett intyg över språkkunskaper utfärdat av en lärare vid Språkcentrum, eller (för huvudämnesstuderande i ryska) ett intyg över språkkunskaper utfärdat av en lärare vid Institutionen för moderna språk. OBS! Behövs endast om ingetdera av de två föregående alternativen är möjliga.

Utbytesmål i Asien

Kunskaper i engelska

Om du tänker studera på engelska, läs instruktionerna för hur du visar dina kunskaper i engelska i avsnittet ”Engelska som studiespråk”.

Kunskaper i japanska

Några utbytesuniversitet/studielinjer förutsätts du ha kunskaper i japanska om du vill åka på utbyte till Japan från Helsingfors universitet. Det finns två kravnivåer: minimi eller hög.

Minimikrav:

Minimikravet är att studenten redan vid tidpunkten för ansökan har genomfört minst 10 studiepoäng i japanska språket vid Helsingfors universitet eller har motsvarande kunskaper.

Du kan visa dina kunskaper med ett studieutdrag.

Minimikravet gäller följande utbytesmål i Japan:

 • Tokyo University, TYPE U-programmet
 • Kobe University
 • Kanagawa University
 • Osaka University: Maple-programmet
 • Doshisha University: Nichibun-programmet
 • Ritsumeikan University, Kyoto: Intensive Japanese Language-programmet
 • Waseda University

Högre kravnivå:

För vissa utbytesmål/linjer krävs betydligt bättre kunskaper i japanska än minimikravet. Högre färdighetsnivå gäller för följande utbytesmål i Japan:

 • Hokkaido University, JLCS-programmet: minst JLPT 3 eller motsvarande kunskaper
 • Kyoto University, undervisning på japanska: JLPT 1
 • Tokyo University, undervisning på japanska: JLPT 1
 • Ritsumeikan University, Kyoto: Regular Courses in Japanese-programmet
 • Osaka University: iExPO

Du kan visa din JLPT-nivå med ett JLPT-nivåprov som ska ha genomförts med godkänt vitsord vid tidpunkten för ansökan.

Undantag: När det gäller JLCS-programmet vid Hokkaido University kan du också visa språkkunskaper på nivå JLPT3 med ett studieutdrag från Helsingfors universitet av vilket det framgår att du har genomfört kurserna ”Japanska 1A och 1B” och ”Japanska 2A och 2B” (tot. 40 sp), om du för tillfället genomför kursen ”Japanska 3”. Detta är ett specialarrangemang mellan Helsingfors universitet och Hokkaido University.

Kunskaper i kinesiska

Om du vill studera på engelska i Kina krävs det inte kunskaper i kinesiska.

Om du har för avsikt att endast studera kinesiska som främmande språk, är minimikravet för språkkunskaper att du redan vid tidpunkten för ansökan har genomfört minst 10 studiepoäng i kinesiska vid Helsingfors universitet eller har motsvarande kunskaper.

Du kan visa dina språkkunskaper med ett studieutdrag.

I ansökan kan du visa dina kunskaper i kinesiska med något av följande dokument:

 • Ett studieutdrag från Helsingfors universitet (det räcker om kriterierna ovan uppfylls)
  eller
 • ett intyg/studieutdrag från ett annat universitet, av vilket framgår en motsvarande mängd kurser i kinesiska på universitetsnivå
  eller
 • ett genomfört HSK-nivåprov

Kunskaper i koreanska 

Om du vill studera på engelska i Korea krävs det inte kunskaper i koreanska.

Om du har för avsikt att endast studera koreanska som främmande språk, är minimikravet för språkkunskaper att du redan vid tidpunkten för ansökan har genomfört minst 10 studiepoäng i koreanska vid Helsingfors universitet (t.ex. Koreanska 1) eller har motsvarande kunskaper

I ansökan kan du visa att du har kunskaper på miniminivå med ett studieutdrag från Helsingfors universitet.

OBS! Se utbytesmålen i Korea för närmare information om begränsningar i valet av språkkurser.

Utbytesmål i Mellanöstern

Kunskaper i engelska

Om du tänker studera på engelska och ditt utbytesuniversitet inte kräver att du ska ha kunskaper i det lokala språket, läs instruktionerna för hur du visar dina kunskaper i engelska i avsnittet ”Engelska som studiespråk”.

Kunskaper i hebreiska 

För att kunna delta i den normala undervisningen på hebreiska vid Hebrew University of Jerusalem måste du ha kunskaper i nutida hebreiska på minst nivån Dalet. I ansökan kan du visa dina kunskaper i hebreiska med ett intyg av en lärare i hebreiska.

Om du vill gå en 1–2 månaders Ulpan-språkkurs i Israel på egen bekostnad före utbytet och på så sätt förbättra dina språkkunskaper från nivån Gimel till Dalet, räcker det att du visar att dina språkkunskaper vid tidpunkten för ansökan är på nivån Gimel. Det gör du med ett intyg av en lärare som undervisar i hebreiska vid Helsingfors universitet. Utan Ulpan måste dina kunskaper i nutida hebreiska vara på Dalet-nivå redan när du ansöker.

Om du ansöker om att få delta i undervisning på engelska krävs det inte kunskaper i nutida hebreiska.

Kunskaper i arabiska

För utbyte i Jordanien krävs det kunskaper i arabiska. Minimikravet är att studenten redan vid tidpunkten för ansökan har genomfört minst 10 studiepoäng i arabiska vid Helsingfors universitet eller har motsvarande kunskaper.

Språkkunskaperna kan visas med ett studieutdrag av vilket framgår vilka språkkurser som redan genomförts vid tiden för ansökan (kurser vid t.ex. Språkcentrum eller Institutionen för moderna språk, sammanlagt 10 sp).

I ansökan kan du visa dina kunskaper i arabiska med något av följande dokument:

 1. Ett studieutdrag från Helsingfors universitet av vilket framgår att du har genomfört tillräckliga studier i arabiska
 2. Intyg över språkstudier genomförda vid en annan högskola.
 3. Ett intyg över språkkunskaper, utfärdat av en lärare i arabiska vid Helsingfors universitet eller en annan högskola. OBS! Intyget behövs endast om de föregående alternativen inte är möjliga.

 

Kanada (Quebec)

Kunskaper i franska

För franska utbytesmål i Quebec krävs kunskaper i franska. Se instruktionerna för hur man visar kunskaper i franska i det tidigare avsnittet ”När studiespråket är ett annat än engelska eller svenska (Erasmus)”. Instruktionerna gäller också för franskspråkiga utbytesmål i Kanada. I franskspråkiga universitet i Quebec krävs vanligen språkkunskaper B2 nivå..

Undantag: När det gäller engelskspråkiga utbytesuniversitetet i Quebec ska du följa anvisningarna i avsnittet ”Engelska som studiespråk”.

Latinamerika

Kunskaper i spanska

Kunskaper i spanska krävs för utbytesmål i Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, Mexiko, Peru och Uruguay.

Minimikrav

Minimikravet är nivå B1 i den europeiska referensramen (CEFR). Du kan antyga nivån genom att redan vid tidpunkten för ansökan ha avlagt minst följande kurser i spanska vid HU:s språkcentrum: grundkurserna 1 & 2 samt fortsättningskurserna 1 & 2 eller motsvarande intensiverkurserna. Alternativt räcker det att du har avlagt minst en kurs i spanska vid HU som har B1 som börjar från nivå B1 eller har avlagt minst 10 studiepoäng i spansk filologi.

Minimikravet gäller vid följande universitet:

 • Universidad de Mendoza,
 • Universidad de Chile
 • Universidad Nacional de Colombia
 • Pontificia Universidad Javeriana
 • Universidad San Francisco de Quito
 • Universidad Autónoma de México
 • Universidad de la República Uruguay

Högre kravnivå:

En del utbytesmål förutsätter högre, B2 nivå i spanska. För att intyga detta, ska du ha avlagt minst en kurs som börjar från nivå  B1 eller B2 eller alternativt minst 15 studiepoäng i spansk filologi.

Högre kravnivå gäller vid följande universitet:

 • Pontificia Universidad Católica de Chile
 • Universidad de los Andes
 • Universidad Externado de Colombia
 • Universidad de Costa Rica
 • Pontificia Universidad Católica del Perú

I ansökan kan du visa dina språkkunskaper med något av följande dokument:

 1. Ett studieutdrag från Helsingfors universitet av vilket framgår att du har genomfört tillräckliga studier i spanska.
 2. Intyg över språkstudier genomförda vid en annan högskola.
 3. Ett intyg över språkkunskaper utfärdat av en lärare vid Språkcentrum.

Kunskaper i portugisiska 

För utbytesmål i Brasilien krävs kunskaper i portugisiska. Minimikravet är nivå B1 i den europeiska referensramen (CEFR). Du kan antyga nivån genom att redan vid tidpunkten för ansökan ha avlagt minst följande kurser i portugisiska vid HU:s språkcentrum: grundkurserna 1 & 2 samt fortsättningskurserna 1 &2 alternativt minst 15 studiepoäng i portugisisk filologi.

I ansökan kan du visa dina språkkunskaper med något av följande dokument:

 1. Ett studieutdrag från Helsingfors universitet av vilket framgår att du har genomfört tillräckliga studier i portugisiska.
 2. Intyg över språkstudier genomförda vid en annan högskola.
 3. Ett intyg över språkkunskaper utfärdat av en lärare vid Språkcentrum.

Språkstudier på heltid under utbytet

Planerar du att t.ex. åka till Turkiet för att studera turkiska?

Flera utbytesuniversitet erbjuder alternativet att studera mottagarlandets språk som främmande språk på heltid. Kontrollera på ditt utbytesuniversitets webbplats om det är möjligt för en utbytesstudent att studera landets språk på heltid. Den som vill åka på utbyte för att studera mottagarlandets språk som främmande språk på heltid ska vid tidpunkten för ansökan redan ha genomfört minst 10 studiepoäng i det språket eller ha språkkunskaper på motsvarande nivå.

I ansökan kan du visa dina språkkunskaper med något av följande dokument:

 1. Ett studieutdrag från Helsingfors universitet, av vilket framgår att du har genomfört minst 10 studiepoäng studier i mottagarlandets språk.
 2. Intyg över språkstudier genomförda vid en annan högskola

OBS! Utbytesmål utanför EU och EES: se de områdesspecifika instruktionerna i tidigare avsnitt.

Om dina språkkunskaper inte till fullo uppfyller kraven

Om du vid tidpunkten för ansökan inte har de språkkunskaper som krävs, kan du i vissa fall bli villkorligt antagen till utbyte.

Det förutsätter att du har realistiska möjligheter att skaffa dig de språkkunskaper som krävs innan du du blir nominerad eller gör din ansökan till utbytesuniversitetet. Vissa utbytesuniversitet kräver språkintyget redan med nomineringen och andra först med din ansökan. Nominerings- och ansökningstider är vanligtvis 4 till 9 månader innan utbytet börjar. Du kan fråga Mobilitetsservicen mera om tidsfrister till det universitetet du vill ansöka till. 

Ifall dina språkkunskaper inte fyller utbytesuniversitetets språkkrav, inkludera i din ansökan en separat redogörelse hur (med vilka kurser och i vilken tidtabell) du tänker uppnå språkkravet innan nomineringen / ansökningstiden till utbytesuniversitetet tar slut.

Ditt utbyte kan endast ske om du har slutfört de språkstudier som har listats i det villkorliga antagningsbeslutet innan innan du du blir nominerad eller gör din ansökan till utbytesuniversitetet.

 

Att skaffa intyg över språkkunskaper för utbytesuniversitetet

Efter att du har blivit antagen till studentutbyte från Helsingfors universitet kan du komma att behöva ett intyg över dina språkkunskaper för ditt utbytesuniversitet.

Erasmus + och Nordplus studentutbyte: Instruktioner om hur du ska att bevisa dina språkkunskaper hittar du i utbytesuniversitetets ansökningsanvisningar. Om du är osäker på vad anvisningarna på språkkraven betyder, skicka länken till språkkraven till studentxchange@helsinki.fi så att vi kan kontrollera språkkraven från utbytesavtalet.

I fråga om Nordplus/Nordlys-utbyte inom Norden behöver du i regel inte visa dina språkkunskaper (engelska, skandinaviska). Kontrollera dock ändå vad det står på utbytesuniversitetets hemsida/ansökningsanvisningar.

Utbytesprogram utanför EU: Efter att du har blivit antagen till studentutbyte från Helsingfors universitet, Mobilitetsservicen skickar dig ett e-mail med ansökningsanvisningar för ditt utbytesuniversitet. E-postmeddelandet skickas av studentenxchange@helsinki.fi med rubrik "Application instructions". Se e-postmeddelandet för instruktioner om hur du kan bevisa dina språkkunskaper. Anvisningarna kan skilja sig från instruktionerna på utbytesuniversitetets hemsida, till exempel ifall Helsingfors universitet och ditt utbytesuniversitet har kommit överens om särskilda arrangemang för sökande från Helsingfors universitet.
 

Hur man får ett språkcertifikat

Om ditt utbytesuniversitet godkänner ett intyg från Språkcentrum, kan du få ett avgiftsfritt intyg för utbytesuniversitetet från Språkcentrum. Språkcentrum har en egen blankett som läraren kan använda för det ändamålet. Instruktioner för hur du beställer intyget hittar du på sidan Språkintyg. Beakta också leveranstiden.

Språkcentret ger inte intyg över språkkunskaper till huvudämnesstuderande i studerandets studieinriktningens språk. Om du studerar i kandidat- eller magisterprogrammet i språk eller i English Studies magisterprogram och du behöver ett intyg i din egen studieinriktnings språk, kan du skaffa ditt intyg från lärare i ditt studieprogram. De studerande, som har studierätt i humanistiska fakulteten och däri engelskan (filologi, kandidat/magisterprogrammet i språk: engelska), kan ta kontakt med sin ISP-vägledare eller skicka epost till eng-hops@helsinki.fi för att godkänna sin studieplan och för att få en intyga över kunskaperna i engelskan.  Obs! Kontakten ska obetingat ske minst tre veckor före inlämnandet av ansökningen!

Tester med en avgift

Om ditt utbytesuniversitet kräver ett avgiftsbelagt TOEFL- eller IELTS-test blir du tvungen att genomföra testet på egen bekostnad efter att du har blivit antagen till utbytet. Det är långa köer till TOEFL- och IELTS-proven, så boka din provtid i god tid. Anvisningar finns på TOEFL:s och IELTS webbplats.För IELTS väljer du alternativet ”academic”. Du får testresultaten för IELTS snabbare än för TOEFL-testet. Be om att testresultaten skickas direkt till dig så att du vet när de officiella testresultaten har publicerats.