Examens omfattning och struktur

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Vid universitetet avlägger man först en lägre högskoleexamen (kandidatexamen) och sedan en högre högskoleexamen (magisterexamen). Efter magisterexamen är det möjligt att ansöka om rätt att genomföra påbyggnadsstudier och avlägga doktorsexamen. Här redogörs för grundexaminas, det vill säga lägre och högre högskoleexaminas, uppbyggnad vid Helsingfors universitet.

Genom att välja utbildningsprogram i menyn ovan sen du programmets examensstruktur under rubriken Examensstrukturen i ditt utbildningsprogram på den här sidan.

Examens omfattning

Grunden för dimensioneringen av studierna är en studiepoäng. Studiekurserna poängsätts enligt den arbetsmängd de kräver. En studiepoäng motsvarar ungefär 27 timmar arbete. En arbetsinsats på 1600 timmar, vilket i genomsnitt krävs för att fullgöra ett läsårs studier, motsvarar 60 studiepoäng.

En lägre högskoleexamen omfattar 180 studiepoäng och en högre högskoleexamen 120 studiepoäng. Vid Helsingfors universitet har mängden studier som kan användas i examen begränsats. I en lägre högskoleexamen som omfattar 180 studiepoäng kan du använda studier som omfattar högst 200 studiepoäng och i en högre högskoleexamen som omfattar 120 studiepoäng högst 135 studiepoäng.

Examina med avvikande omfattning:

 • psykologi magisterexamen: 150 sp

  • avläggs efter kandidatexamen
  • du kan använda högst 170 sp i examen, men
  • i fall din examen omfattar pedagogiska studier för lärare för att få ämneslärarbehörighet, är det tillåtet att överskrida examens maximiomfattning
 • veterinärmedicine licentiatexamen: 180 sp
  • avläggs efter kandidatexamen
  • du kan använda högst 200 sp i examen
 • medicine licentiatexamen: 360 sp

  • avläggs som enstegsexamen
  • du kan använda högst 400 sp i examen
 • odontologie licentiatexamen: 330 sp
  • avläggs som enstegsexamen
  • du kan använda högst 365 sp i examen

Den ovan nämnda maximala omfattningen av  studier som kan användas i examen gäller för studerande vars studierättighet har börjat 1.8.2017 eller därefter. Ifall din studierättighet har börjat före 1.8.2017, gäller fortfarande eventuella tidigare fakultetsbeslut om omfattningen av studierna som kan användas i examen.  Som studierätt som börjat före 1.8.2017 räknas även en studierätt för studerande som antagits genom överflyttningsansökan och vars ursprungliga studierätt har börjat före 1.8.2017.

Av vilka studier består examen?

Från examensstrukturen på ditt utbildningsprogram kan du se vilka studier du behöver genomföra för din examen. Du kan se examensstrukturen i slutet av denna sida genom att välja ditt utbildningsprogram från menyn ovan. Du ser din examens struktur samt uppgifterna om studiehelheter och studieavsnitt också i Sisu efter att du har utarbetat en studieplan. Du kan se hela undervisningsplanen för ditt utbildningsprogram på sidan Undervisningsplan och motsvarigheter för studier.

I alla kandidatexamina som kan avläggas vid Helsingfors universitet ingår:

 • minst 60 sp studier i utbildningsprogrammets vetenskapsområde: grundstudiernas omfattning är minst 25 sp och grund- och ämnesstudiernas omfattning sammanlagt minst 60 sp. I ämnesstudierna ingår en avhandling (6 sp) och ett mognadsprov.
 • minst 10 sp språk- och kommunikationsstudier
 • minst 3 sp studier i informations- och kommunikationsteknik
 • minst 10 sp arbetspraktik och studier som förbereder för expertuppgifter
 • en individuell studieplan i Sisu
 • nationell kandidatrespons (kandipalaute.fi)
 • universitetets egen studentrespons
 • valfria studier från det egna utbildningsprogrammet eller från andra utbildningsprogram.

I alla magisterexamina som kan avläggas vid Helsingfors universitet ingår:

 • minst 60 sp fördjupade studier i utbildningsprogrammets vetenskapsområde, som inkluderar en avhandling på 30 sp och ett mognadsprov. Undantag: Avhandlingen för högre högskoleexamen i medicin, odontologi och veterinärmedicin omfattar 20 sp
 • Andra studier som kan vara studier i ett vetenskapsområde som hör till det egna utbildningsprogrammet eller andra utbildningsprogram, i den utsträckningen att examens minimiomfattning uppnås.
 • en individuell studieplan i Sisu
 • universitetets egen studentrespons.

I examen ingår även arbetslivs- och expertisstudier och karriärplanering.