Nätstudier | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

En stor del av studierna vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet ordnas som nätstudier, i vilka man kan delta oberoende av plats. Nätstudierna är flexibla och självständiga.

Hur är det att studera på nätet?

Nätstudierna är flexibla och självständiga: man kan studera oberoende av plats och i en rytm som passar en själv. I och med självständigheten och flexibiliteten kräver nätstudier också planmässighet och färdigheter i tidsanvändning. 

Nätkurserna varierar beroende på hur tidsbundna och schemalagda studierna är. En del nätkurser kan i sin helhet schemaläggas av den studerande själv. De flesta nätkurser följer dock ett på förhand planerat schema, t.ex. 

 • föreläsningar som streamas direkt på nätet hålls bestämda tider. 
 • webbföreläsningarna publiceras ofta också som inspelningar som kan ses eller avlyssnas vid en tidpunkt som passar en själv. 
 • skriftliga inlärningsuppgifter har vanligen bestämda inlämningsdagar. 
 • diskussioner på nätet förs vanligtvis inom en viss tidsperiod (t.ex. en dag eller vecka). 
 • nättentamina utförs på vissa dagar och vid en bestämd tid.  

Sätten att genomföra din kurs och tidschemat hittar du på kursens kurssida och i den webbaserade inlärningsmiljön. 

Webbaserad lärmiljö (Moodle eller MOOC)

För nästan alla studier vid Öppna universitetet används en webbaserad lärmiljö. Beroende på hur kursen genomförs kan man i den webbaserade lärmiljön bland annat se på webbföreläsningar, göra och lämna in uppgifter, föra nätdiskussioner, genomföra nättentamina och informera i frågor som gäller studierna. 

I de flesta fall är lärmiljön på nätet Moodle. De webbaserade lärmiljöerna för de nätkurser som är öppna för alla, dvs. MOOC, varierar från kurs till kurs. 

Närmare information och anvisningar:  

Webbföreläsningar 

I nätkurserna ingår ofta webbföreläsningar och/eller inspelningar av webbföreläsningar. Tiderna för föreläsningarna och länkarna till dem eller deras inspelningar finns i kursens webbaserade lärmiljö. 

Webbföreläsningarna hålls i Zoom.  

Nätdiskussioner 

Dialogen med läraren och andra studerande på nätkursen är en viktig och givande del av nätstudierna. Det är roligt att bekanta sig med andra studerande med varierande bakgrund och livssituation.  

Nätdiskussionerna kan också utgöra en del av kursprestationen. Då sker nätdiskussionen vid olika tider: man kan delta i diskussionen inom en viss tid när det passar en bäst.  

Diskussionerna på webben förs vanligen skriftligen i kursens diskussionsforum. 

Arbete i grupp

En nätkurs kan utöver självständigt arbete och individuella uppgifter även omfatta gemensamma uppgifter, såsom grupparbete. Gruppen kommer inom sig överens om sina arbetssätt. I arbetet kan man utnyttja ljud- och bildförbindelser (t.ex. Teams). 

Skriftliga inlärningsuppgifter på nätkurser

I nätkurserna ingår ofta en skriftlig inlärningsuppgift (eller flera inlärningsuppgifter), såsom en essä, ett referat eller en lärandedagbok. I inlärningsuppgiften utnyttjas och diskuteras kursföreläsningar, litteratur och annat eventuellt kursmaterial. 

På vissa nätkurser utvärderar studerandena varandras inlärningsuppgifter: de ger respons på varandras uppgifter och lär sig samtidigt också av dem. 
 
Läs mer: Skriftliga inlärningsuppgifter 

Nättentamen

En nättentamen är en elektronisk tentamen som utförs i en lärmiljö på nätet vid en viss tidpunkt eller inom en viss tidsram. I nättetamen används en egen dator.  

Läs mer: Tenter

Tekniska krav för nätstudier 

 • Nätstudier förutsätter fungerande nätförbindelser. Den webbaserade lärmiljön och deltagande i webbföreläsningar fungerar bäst med en fast och snabb nätförbindelse. 
 • Chrome rekommenderas som webbläsare. 
 • I princip behöver du inte installera särskilda program för dina studier på din dator. Om det behövs särskild programvara för kursen (t.ex. SPSS), står detta på kursens kurssida. 
 • Webbföreläsningar hålls i Zoom. Zoom kan användas antingen via webbläsare eller Zoom-appen. (Se: Webbföreläsningar) 
 • Det finns mycket att skriva på nätkurserna, så i dina studier behöver du ett ordbehandlingsprogram. 
 • Brandväggar som finns installerade på arbetsplatsers och sammanslutningars datorer liksom också andra program som ökar informationssäkerheten kan hindra nätkurser eller videor från att laddas ner. 
 • Öppna universitetet ansvarar inte för problem som beror på den studerandes egen nätanslutning eller dator t.ex. under webbföreläsningar eller nättentamen. 

Studera från utlandet  

Det är också möjligt att delta i Öppna universitets nätstudier från utlandet. Observera dock följande: 

 • Betalning via en utländsk bank kan fördröja uppgifterna om betalningen. Anmäl dig alltså till studierna i god tid, så att du bland annat hinner aktivera din användarkod vid Helsingfors universitet innan kursen börjar. Läs mer: Anmälan och studieavgifter
 • Aktiveringen av Helsingfors universitets användarnamn förutsätter personlig eller stark autentisering t.ex. med finländska nätbankskoder. Läs mer: Användarnamn vid Helsingfors universitet 
 • Obs! Om du deltar i en nätkurs som är öppen för alla, dvs. MOOC, kan du börja studera genast utan att betala studieavgift och aktivera användarnamnet. Läs mer: MOOC-kurser
 • Det kan ta mycket tid att skaffa tryckt kurslitteratur utomlands. Börja skaffa kurslitteratur i tid, be vid behov dina bekanta som bor i Finland om hjälp eller sök böcker i nätbokhandlar. Information om kurslitteratur finns på kursens kurssida. Läs mer: Bibliotek och informationssökning 
 • Observera också att klockslagen för direktsända webbföreläsningar anges i finsk tid.