Tenter | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

Tent är ett skriftligt förhör där den studerande svarar på frågor som gäller kursföreläsningar, kurslitteratur och eventuellt annat kursmaterial.

På kurssidan finns information om tidpunkten för tenten, tentator (=läraren som utarbetar tentfrågorna och bedömer tentsvaren), tentlitteraturen och anmälningspraxis.

Webbtent

En elektronisk distanstentamen (webbtent) görs i en webblärmiljö under en viss tidpunkt eller inom en viss tidsram på en plats som den studerande valt. En webbtent kan innehålla skriftliga uppgifter, flervalsuppgifter eller kombinationer av dessa.

Anvisningar för Moodle-webbtenter

 • Du behöver dator och nätanslutning för att kunna delta i en webbtent.
 • Inloggningen i Moodle kräver att du har ett giltigt användarnamn vid Helsingfors universitet. Se: Användarnamn vid Helsingfors universitet
 • När webbtenten börjar öppnas tentens svarsfält och du får se frågorna. Du får använda litteratur, läromaterial och webbkällor under tenten.
 • Du kan skriva tentsvaret direkt på webbtentens svarssida eller först skriva det i ett ordbehandlingsprogram och sedan kopiera det till svarsfältet.
 • Närmare instruktioner hittar du i kursens Moodle.

 

Läs mer om webbstudier:

Saltenter vid Helsingfors universitet

En salstentamen ordnas under en viss tidpunkt i universitetets lokaler som ett övervakat förhör. De studerande närvarar fysiskt och tentamina hålls antingen som elektroniska salstentamina eller som salstentamina med papper och penna. 

Vid elektroniska salstentamina använder de studerande egen utrustning (bärbar dator eller surfplatta) för att svara på frågorna.  

 • Tentamen hålls antingen så att åtkomst till andra webbsidor eller dokument som sparats på enheten inte är begränsad under tentamen, eller så att du bara har tillgång till tentamen i Moodle-området och de webbsidor som kan ha sparats där (till exempel en ordbok). 

I det senare fallet måste du ladda ner SEB-programmet (Safe Exam Browser) på din egen enhet före tentamen. 

Läs mer:  

 

Tentamen i Examinarium

Examinarium är ett elektroniskt tentamensystem där du kan tentera under en tidpunkt som du själv väljer. Tentamen sker i ett särskilt utrymme där det finns en dator som du skriver tenten på. Utrymmet har en inspelande tentövervakning.

Anvisningar om tentamen i Examinarium

Förflyttad tentamen

De här instruktionerna finns bara på finska. För mer information, byt sidans språk till finska.

Individual arrangemang

Individual arrangemang i anslutning till tenter kan vara t.ex. extra tid, ett separat tentutrymme, något hjälpmedel eller ett alternativt utförandesätt. Särskilda arrangemang ska avtalas på förhand.

Läs mer: Individual arrangemang stöder studerande

Tentfrågor på svenska

Du har rätt att få tentfrågorna på svenska eller finska och att svara på en tent på svenska eller finska.

Om du vill ha tentfrågorna på svenska ska du meddela läraren i god tid (senast 10 dagar före tenten) om detta i den webbaserade lärmiljön Moodle eller genom att kontakta: avoin-student@helsinki.fi.

Utvärdering av tenter och registrering av studieprestationer

Efter en tent ska tentatorn granska och bedöma tentsvaren. Studieprestationerna registreras i Helsingfors universitets studieförvaltningssystem över studieprestationer inom 4-6 veckor från tenten. Vid bedömningen av studieprestationer och genomförandet av tenten iakttas Helsingfors universitets anvisningar. 

Läs mer:

Så här lyckas du i tentamen

Ett bra tentsvar

 • Av tentsvaret ska det framgå att du läst och förstått kursens föreläsningar och boken eller materialet som tenteras.
 • Tentsvaret ska svara på tentfrågan eller uppgiftens rubrik. Observera särskilt om du i uppgiften ombeds jämföra, analysera eller diskutera. Då ska  du konstruera ditt svar enligt det.
 • Ett bra tentsvar är komprimerat och stringent, logiskt och klart. Det är innehållet som är  det avgörande, inte till exempel svarets längd.
 • Redogör för ämnet tydligt på svenska, finska eller engelska, men så att du använder de centrala begreppen och teorierna i läroämnet.
 • Vid bedömningen av studieprestationer och genomförandet av tenten iakttas Helsingfors universitets anvisningar. Plagiat i tentsvar leder inte bara till att prestationen underkänns utan också till vidare åtgärder. Läs mer: Plagiering och tentamensfusk

 

Planering och slutförande av tentsvar

I början av tenten kan det ibland kännas som om du inte kan svara på frågorna. Allt du har tillägnat dig finns dock i minnet – du behöver är att få fram det. Det är därför bäst att börja tenten i lugn och ro genom att planera svaren.

Tips för planeringen av tentsvar:

 • Förbered dig väl till tentamen, eftersom frågorna är omfattande och ofta kräver att du ska tillämpa eller jämföra information.
 • Du kan skissa ditt svar genom att skriva ner ord och tankar som hör ihop med varje fråga i  punktform,  i en begreppskarta, en bild eller ett diagram – enligt vad som känns mest naturligt för dig.
 • Beräkna hur mycket tid du i genomsnitt har på dig att skriva varje svar. Det är bra att planera sin tid också före tenten.
 • Gå från den lättaste frågan till den svåraste.
 • Planera vid varje svar hur och i vilken ordning du redogör för ämnet.
 • Var noga med att svara på alla frågor och att du har med allt det du planerat att ha med.
 • Läs igenom tentamenssvaren innan du lämnar in dem. Gör behövliga rättelser och tillägg.

 

Första hjälpen i svåra stunder

 • Om du inte minns en viss sak ska du inte försöka tvinga fram svaret utan låta det vila en stund. Om det gäller en liten detalj är dess betydelse knappast avgörande för helheten. Större saker minns man ofta när man koncentrerar sig och gör olika slutledningar. Svaret kan också klarna medan du svarar på andra tentfrågor.
 • Om det verkar som om tiden skulle ta slut ska du besvara de återstående frågorna kort med hela meningar. Fundera på vad som är det mest centrala i sammanhanget.
 • Alla har sin egen stil. Koncentrera dig bara på ditt eget svar.
 • Om du är trött eller inte orkar koncentrera dig kan du hålla en liten paus.