Aiemmin hankitun osaamisen hyväksyminen tohtorintutkintoon

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tohtorintutkintoon on mahdollista hakea muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavalla hankitun osaamisen hyväksilukemista osaksi tutkintoa. Hyväksiluettujen opintojen ja osaamisen tulee tasoltaan ja sisällöiltään vastata tohtoriohjelmasi opetussuunnitelmassa asetettuja osaamistavoitteita. Hyväksilukemisen hakemiseen käytettävät lomakkeet löydät tämän sivun lopusta. Tutustu kuitenkin ensin huolella ohjeisiin ja varmista, että aiemmat opintosi tai aiemmin hankittu osaaminen soveltuvat hyväksiluettavaksi.

Huom: mikäli et vielä ole siirtynyt uusiin, tohtoriohjelmien yhteisiin tutkintorakenteisiin, hyväksiluvun periaatteet saattavat tiedekunnassasi poiketa tällä sivulla esitetystä. Ota tarvittaessa yhteyttä tiedekuntasi jatko-opintopalveluihin.

Hyväksilukemisen muodot

Hyväksilukeminen voidaan jakaa muodollisessa koulutuksessa ja muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemiseen. Muodollisessa koulutuksessa hankittu osaaminen tarkoittaa hyväksytysti suoritettuja opintoja.

Jatko-opintojen hyväksiluvussa on useimmiten kyse tutkintovaatimusten mukaisten opintojen korvaamisesta. Aiemmin hankkimasi osaamisen on vastattava sisällöltään korvattavan opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteita.

Lisätietoa muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitusta osaamisesta löydät alempaa tältä sivulta.

Hyväksilukemisen periaatteet

Hyväksiluettavien opintojen on mahduttava tutkintoosi. Tutkinnon laajuuden voi ylittää korkeintaan 10 prosentilla. Tohtorin tutkinto saa siis olla laajuudeltaan korkeintaan 44 opintopistettä. Tutkinnon enimmäislaajuuden ylittäviä hyväksilukemishakemuksia ei käsitellä.

Tutkintoosi mahtuvien hyväksiluettavien opintojen enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki tarkistushetkeen mennessä rekisteröidyt, tutkintoosi käytettävissä olevat opintosuorituksesi (myös sellaiset, joita et ole suunnitellut käyttäväsi tutkintoon) sekä puuttuvat pakolliset opintosi.

Huomaathan, että et voi hyväksilukea tohtorintutkintoosi ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja. Myöskään aiempaan alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyneitä opintoja ei ole mahdollista hyväksilukea osaksi tohtorintutkintoa. Väitöskirjaa tai lisensiaatintutkimuksta ei ole koskaan mahdollista hyväksilukea.

Aiemmin suorittamiesi opintojen hyväksilukemista koskevat samat vanhenemissäännöt kuin Helsingin yliopistossa suorittamiasi opintoja: tutkintoon ei voi sisällyttää yli 10 vuotta vanhoja opintoja. Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista voit hyväksilukea vanhentumissäännöstä huolimatta. Lue lisää opintojen vanhentumisesta täältä.

Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen

Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittu osaaminen tarkoittaa epävirallisen oppimisen tai arkioppimisen kautta syntyvää osaamista. Epävirallista oppimista voi syntyä esimerkiksi täydennyskoulutuksessa, työpaikkojen järjestämässä koulutuksessa tai vapaan sivistystyön koulutuksessa. Arkioppimista voi puolestaan syntyä esimerkiksi työkokemuksen, luottamustoimen tai harrastuksen parissa.

Hakiessasi muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukua osaksi tohtorintutkintoa, sinun tulee todentaa ja dokumentoida osaamisesi ohjaajan kanssa sovitulla tavalla ja osoittaa, että osaamisesi täyttää hyväksiluettaville opinnoille asetetut osaamistavoitteet. On mahdollista, että sinun tulee lisäksi suorittaa esimerkiksi tentti, laatia portfolio, essee tai raportti tai osallistua haastatteluun. Sinulta voidaan edellyttää myös erillisiä oppimistehtäviä tai muita vastaavia tehtäviä.

Hyväksilukemisen hakeminen

Sinun on itse haettava hyväksilukemista ja todennettava osaamisesi. Keskustan ja Kumpulan tohtoriohjelmissa hyväksilukemista haetaan kampuskohtaisella lomakkeella (alempana tällä sivulla). Viikin ja Meilahden tohtorikoulutettavat saavat tarkempia ohjeita hyväksiluvun hakemiseen oman tohtoriohjelmansa suunnittelijalta.

Hyväksilukemista haetaan kirjallisesti ja hakemukseen liitetään opintosuoritusote muualla kuin Helsingin yliopistossa suoritetuista opinnoista, tieto mihin kokonaisuuteen haluat opinnot hyväksilukea, kuvaus opintojen sisällöstä sekä tarvittavat todistukset ja muut mahdolliset asiakirjat. Jos haet hyväksilukemista muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen perusteella, liitä hakemukseesi myös kuvaus siitä, kuinka hankkimasi osaaminen vastaa opintojesi osaamistavoitteita.

Sinun ei tarvitse toimittaa alkuperäisiä todistuksia, vaan voit liittää ne hakemukseen sähköisesti. Varaudu kuitenkin siihen, että sinulta voidaan pyytää alkuperäisiä todistuksia nähtäväksi.

Kun liität hakemukseesi liitteitä sähköisesti, otathan huomioon, että sähköposti ei ole suojattu järjestelmä. Mikäli haluat lähettää sähköpostin suojattuna, tarkemmat ohjeet löydät yliopiston Helpdeskin verkkosivuilta.

Hyväksiluettavien opintojen arviointi

Saat hyväksiluetuista opinnoista arvosanan vain, jos opinnot on arvioitu käyttäen samoja arvosana-asteikkoja kuin Helsingin yliopistossa. Asteikot ovat 0–5 ja hyväksytty–hylätty.

Hakemuksen käsittely ja päätöksestä tiedottaminen

Kun olet jättänyt hyväksilukemista koskevan hakemuksen ja lisännyt siihen tarvittavat liitteet, saat päätöksen viimeistään kuukauden kuluessa. Tämä aikataulu koskee muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen perusteella tehtävää hyväksilukemista. Mikäli jätät hakemuksesi kesäaikana 1.6.–31.8., päätöksen saaminen voi kestää yli kuukauden.

Jos päätös on kielteinen, saat sen kirjallisesti. Päätös sisältää perustelut. Mikäli olet tyytymätön päätökseen, joka koskee aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukemista, voit tehdä siitä kirjallisen tai suullisen oikaisuvaatimuksen päätöksen tekijälle. Oikaisvaatimusaika on 14 päivää siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Mikäli et ole tyytyväinen oikaisuvaatimuksesta tehtyyn päätökseen, voit vaatia siihen oikaisua yliopiston oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksestä tiedon.

Kysyttävää?

Hyväksilukemiseen liittyvät kysymykset ovat usein hieman moniselitteisiä, eikä ohjaajasi tai vastuuhenkilösi välttämättä aina tunne kaikkia asiaa koskevia säädöksiä. Mikäli sinulle tai ohjaajallasi on kysyttävää hyväksilukemisesta, voitte aina olla yhteydessä tohtoriohjelman suunnittelijaan tai tiedekunnan jatko-opintopalveluihin.