Aiemmin hankitun osaamisen hyväksyminen tohtorintutkintoon

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tohtorintutkintoon on mahdollista hakea muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavalla hankitun osaamisen hyväksilukemista osaksi tutkintoa. Hyväksiluettujen opintojen ja osaamisen tulee tasoltaan ja sisällöiltään vastata tohtoriohjelmasi opetussuunnitelmassa asetettuja osaamistavoitteita. Hyväksilukuhakemus tehdään Sisussa.

Hyväksilukemisen muodot

Korvaaminen

Korvaaminen tarkoittaa sitä, että voit korvata koulutusohjelmasi opintoja aiemmin hankitulla osaamisella. Kun haluat korvata opintoja, on aiemmin hankkimasi osaamisen vastattava sisällöltään korvattavan opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteita. Jatko-opintojen hyväksiluvussa on useimmiten kyse korvaamisesta, sillä tutkintoon ei yleensä kuulu väitöskirjan ja kahden pakollisen opintokokonaisuuden lisäksi muita opintoja.

Sisällyttäminen

Sisällyttäminen tarkoittaa sitä, että aiemmin hankittu osaamisesi liitetään sellaisenaan osaksi tutkintoasi. Tällöin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta opintojaksoihin ja -kokonaisuuksiin. Osaamisen tulee kuitenkin vastata koulutusohjelmasi opintojen tasoa ja osaamistavoitteita. Tutkintoosi voit sisällyttää ainoastaan sellaisia opintoja, jotka olet suorittanut yliopistossa joko kotimaassa (yliopistot, Maanpuolustuskorkeakoulu) tai ulkomailla. Et siis voi sisällyttää tutkintoosi ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja.

Huom: jos opintojakson suoritustavoissa on määritelty, että jakson voi suorittaa esimerkiksi konferenssiin osallistumalla, tutkimusvierailulla, tieteellisellä julkaisulla tai muulla vastaavalla suoritustavalla, kyse ei ole hyväksiluvusta vaan normaalista opintosuorituksesta. Tällaisille suorituksille ei tarvitse erikseen hakea hyväksilukua. Kun olet tehnyt suorituksen, huolehdi itse siitä, että ohjaajasi tai muu nimetty vastuuhenkilö lähettää suorituksen rekisteröitäväksi.

Hyväksilukemisen periaatteet

  • Hyväksiluettavien opintojen on mahduttava tutkintoosi. Tutkinnon laajuuden voi ylittää korkeintaan 10 prosentilla. Tohtorin tutkinto saa siis olla laajuudeltaan korkeintaan 45 opintopistettä. Tutkinnon enimmäislaajuuden ylittäviä hyväksilukemishakemuksia ei käsitellä. Poikkeuksena ovat ennen 31.8.2017 aloittaneet opiskelijat. Tutkintoosi mahtuvien hyväksiluettavien opintojen enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki tarkistushetkeen mennessä rekisteröidyt, tutkintoosi käytettävissä olevat opintosuorituksesi (myös sellaiset, joita et ole suunnitellut käyttäväsi tutkintoon) sekä puuttuvat pakolliset opintosi. Huomaathan, että voit hakea vain sellaisen opintojakson hyväksilukua, jota et ole vielä suorittanut.
  • Et voi sisällyttää tutkintoosi ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja. Myöskään aiempaan alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyneitä opintoja ei ole mahdollista hyväksilukea osaksi tohtorintutkintoa. Väitöskirjaa tai lisensiaatintutkimusta ei ole koskaan mahdollista hyväksilukea.
  • Hyväksilukemiseen liittyvät vanhentumisperiaatteet:
    • Tutkintoon et voi sisällyttää yli 10 vuotta vanhempia opintoja. Aika alkaa opintojen suorittamispäivästä. Opintokokonaisuuksissa vanhentumisaika alkaa viimeisenä suoritetun opintojakson suorittamispäivästä. Opintojaksot ja -kokonaisuudet ovat voimassa vanhentumispäivän lukukauden loppuun. On mahdollista, että koulutusohjelmissa on myös lyhempiä kuin 10 vuoden vanhentumisaikoja. Lue lisää opintojen vanhentumisesta.
    • Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista voit hyväksilukea vanhentumissäännöstä huolimatta.

Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen

Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittu osaaminen tarkoittaa epävirallisen oppimisen tai arkioppimisen kautta syntyvää osaamista. Epävirallista oppimista voi syntyä esimerkiksi täydennyskoulutuksessa, työpaikkojen järjestämässä koulutuksessa tai vapaan sivistystyön koulutuksessa. Arkioppimista voi puolestaan syntyä esimerkiksi työkokemuksen, luottamustoimen tai harrastuksen parissa.

Hakiessasi muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukua osaksi tohtorintutkintoa, sinun tulee todentaa ja dokumentoida osaamisesi ohjaajan kanssa sovitulla tavalla ja osoittaa, että osaamisesi täyttää hyväksiluettaville opinnoille asetetut osaamistavoitteet. On mahdollista, että sinun tulee lisäksi suorittaa esimerkiksi tentti, laatia portfolio, essee tai raportti tai osallistua haastatteluun. Sinulta voidaan edellyttää myös erillisiä oppimistehtäviä tai muita vastaavia tehtäviä.

Hyväksilukemisen hakeminen Sisussa

Sinun on itse haettava hyväksilukemista ja todennettava osaamisesi. Hae hyväksilukemista Sisun käyttöohjeita noudattaen hyväksilukuhakemuksella. Liitä hakemukseesi opintosuoritusote muualla kuin Helsingin yliopistossa suoritetuista opinnoista sekä ohjaajan / vastuuhenkilön puoltava lausunto. Liitä hakemukseen myös suoritetun opintojakson kuvausteksti, jos haet korvaavuutta tai haluat sisällyttää kyseisen opintojakson tutkintosi vaihtoehtoisiin opintoihin.

Jos haet hyväksilukemista muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen perusteella, liitä hakemukseesi myös kuvaus siitä, kuinka hankkimasi osaaminen vastaa opintojesi osaamistavoitteita.

Sinun ei tarvitse toimittaa alkuperäisiä todistuksia, vaan voit liittää ne hakemukseen sähköisesti. Varaudu kuitenkin siihen, että sinulta voidaan pyytää alkuperäisiä todistuksia nähtäväksi.

Hyväksiluettavien opintojen arviointi

Saat hyväksiluetuista opinnoista arvosanan vain, jos opinnot on arvioitu käyttäen samoja arvosana-asteikkoja kuin Helsingin yliopistossa. Asteikot ovat 0–5 tai hyväksytty-hylätty.

Neuvonta ja hakemusten käsittely

Hyväksilukemiseen liittyvät kysymykset ovat usein hieman moniselitteisiä, eikä ohjaajasi tai vastuuhenkilösi välttämättä aina tunne kaikkia asiaa koskevia säädöksiä. Mikäli sinulle tai ohjaajallasi on kysyttävää hyväksilukemisesta, voitte aina olla yhteydessä tohtoriohjelman suunnittelijaan tai tiedekunnan jatko-opintopalveluihin.

Hakemuksen käsittelyaika on normaalisti noin neljä viikkoa. 1.6.–31.8. välisenä aikana jätetyistä hakemuksista voidaan päättää kuukautta pidemmän ajan kuluessa.

Hyväksilukupäätös ja rekisteröinti

Hyväksilukupäätöksestä tulee tieto Sisuun. Myönteisen hyväksilukupäätöksen jälkeen opintopisteet kirjautuvat rekisteriin. Kielteinen päätös sisältää perustelut sekä ohjeet oikaisumenettelystä. Päätökseen on mahdollista hakea oikaisua yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön mukaisesti.