Arvosanat ja arviointi

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Arvosteluasteikot ja arvosanat

Opintosuoritukset kuten opintojaksot arvioidaan pääosin asteikolla 0–5. Myös alempiin ja ylempiin korkeakoulututkintoihin kuuluvat tutkielmat arvioidaan samalla asteikolla.

Arvosanat on määritelty seuraavasti:

  • 5 (erinomainen)
  • 4 (kiitettävä)
  • 3 (hyvä)
  • 2 (tyydyttävä)
  • 1 (välttävä)
  • 0 (hylätty)

Toisen kotimaisen kielen taito arvioidaan asteikolla:

  • hyvät taidot
  • tyydyttävät taidot
  • hylätty

Opintosuoritus voidaan arvioida myös hyväksytty - hylätty -asteikolla, jos koulutusohjelman opetussuunnitelmassa on erikseen niin päätetty. Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmissa sekä eläinlääketieteen kandiohjelmassa ja lisensiaatin koulutusohjelmassa voidaan tiedekunnan päätöksellä käyttää opintosuoritusten arvioinnissa hyväksytty-hylätty -asteikkoa.

Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielman arvioinnissa käytetään asteikkoa 0-5. Näet opintojaksolla käytettävän arvosteluasteikon opintojakson tiedoista joko Kurssisivuilta tai Sisusta opintojaksoesitteeltä.

Opintosuoritusten laajuus lukuun ottamatta väitöskirjaa ja lisensiaatintutkimusta ilmaistaan opintopisteinä niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää.

Missä ajassa opintosuoritukseni arvioidaan?

Opettaja arvioi ja antaa arvosanan opintosuorituksestasi ennen seuraavaa suoritustilaisuutta tai siihen ilmoittautumista, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa suorituspäivästä. Kesäaikana 1.6.-31.8. tehdyissä opintosuorituksissa opettaja arvioi suorituksesi kahden kuukauden sisällä suorituspäivästä. Opettaja kirjaa arvosanasi opintotietojärjestelmään.

Niiden opintosuoritusten arvioinnit, joihin ei avata ilmoittautumista Sisussa (esim. harjoittelut), kirjataan yliopistopalveluissa. Suoritustiedon tulee olla opintorekisterissäsi kuukauden kuluessa siitä, kun opettaja on arvioinut ja antanut arvosanan suorituksestasi, ellei erityinen syy ole esteenä.

Saat tiedon arvosanastasi Sisussa ja kurssisivuilla. Jos saman opintosuorituksen on tehnyt samalla kertaa vähintään viisi opiskelijaa, saat tiedon myös arvosanajakaumasta.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallisen kuulustelun tulokset ilmoitetaan kuuden (6) viikon kuluttua kuulustelusta.

Opintosuorituksesi ja arvosteluperusteet

Viimeistään tulosten ilmoittamisen yhteydessä on ilmoitettava, milloin ja missä voit nähdä oman tarkastetun opintosuorituksesi. Sinulla on oikeus omalla kustannuksellasi saada jäljennös vastauksistasi.

Sinulla on opiskelijana oikeus saada tieto arvosteluperusteista sekä tieto siitä, miten niitä on sovellettu opintosuoritukseesi.

Kirjallisesti tallennetuista vastauksistasi tai muista opintosuorituksiisi liittyvistä arviointimerkinnöistä ei saa antaa tietoa sivullisille eikä niitä saa julkistaa ilman lupaasi. Vastauksiasi ei saa ilman lupaasi käyttää opetus- ja tutkimustarkoituksiin siten, että sinut on mahdollista tunnistaa niistä.

Lisätietoa oikeuksistasi löydät sivulta Opiskelijan oikeusturva ja oikaisumenettelyt.

Kuulustelutehtävien ja arvosteluperusteiden julkisuus

Kuulustelujen tehtävät ja arvosteluperusteet ovat pääsääntöisesti julkisia. Ne voivat olla salassa pidettäviä vain julkisuuslain 24 §:ssä mainituissa tilanteissa eli silloin kun tiedon antaminen niistä vaarantaa kuulustelun tarkoituksen toteutumisen tai niiden käyttämisen vastaisuudessa. Tiedekuntaneuvosto päättää salassa pidosta.

Salassa pidettäviä tehtäviä ja arvosteluperusteita ei luovuteta muille kuin asianosaisille, joita ovat kyseisen opintojakson tai opetuksen arviointimenettelyyn osallistuneet opiskelijat ja opettajat sekä opintojakson tai opetuksen parissa työskentelevä hallintohenkilökunta. Kun opiskelija saa salassa pidettävät tehtävät ja arvosteluperusteet kuulusteluun osallistumisensa eli asianosaisjulkisuuden nojalla, hänelle tulee ilmoittaa, että hän on saamiensa tietojen osalta salassa pito- ja vaitiolovelvollinen. Hän ei myöskään saa käyttää salassa pidettäviä tietoja omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi.

Voiko arvosanaa korottaa?

Hyväksytyn opintosuorituksen arvosanan korottamisesta ja hylätyn suorituksen uusimisesta voit lukea ohjeesta Opintosuoritusten korottaminen ja uusiminen.

Opintokokonaisuuden arviointi ja arvosana

Opintokokonaisuudet (esimerkiksi perus- ja aineopinnot) muodostuvat opintojaksoista. Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy siihen käytettävien opintojaksojen arvosanojen perusteella siten, että kutakin opintojaksoa painotetaan sen opintopistemäärän mukaan.

Opintokokonaisuuden arvosanaa laskettaessa huomioidaan ainoastaan opintojaksot, jotka on arvioitu asteikolla 0–5. Mikäli kokonaisuuden opintopistemäärästä yli puolet on arvioitu muuten kuin asteikolla 0–5, opintokokonaisuuden arvosanaksi annetaan hyväksytty. 

Yleensä opintokokonaisuudet koostetaan ja niiden arvosanat kirjataan samalla, kun jätät Sisussa valmistumispyynnön. 

Lisätietoa opintokokonaisuuksista ja niiden arvioinnista löydät sivulta Opintokokonaisuudet ja niiden koostaminen.

Mitä teen, jos en ole tyytyväinen arviointiin?

Jos sinua on mielestäsi kohdeltu epäoikeudenmukaisesti opintosuorituksen arvioinnissa, lue lisää ohjeesta Opiskelijan oikeusturva ja oikaisumenettelyt.

Jos et jostain muusta syystä ole tyytyväinen saamaasi arvosanaan, tutustu ohjeeseen Opintosuoritusten korottaminen ja uusiminen.