Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta: esitarkastuksen käynnistäminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tältä sivulta löydät bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille suunnatut tarkentavat ohjeet väitöskirjan jättämisestä esitarkastukseen. Muista tutustua ensin yleisiin, kaikille yliopiston tohtorikoulutettaville suunnattuihin aikataulun suunnittelua ja esitarkastusta koskeviin ohjeisiin.

Jos sinulla on kysyttävää esitarkastuksen käynnistämisestä, voit aina olla yhteydessä kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluihin.

Näin jätät väitöskirjan esitarkastukseen

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjakäsikirjoitukselle kaksi esitarkastajaa. Esitarkastajaesityksen tekee vastuuprofessori. Väittelijän on puollettava esitarkastusehdotusta.

Esitarkastajien esteettömyys tarkastetaan Viikin jatko-opintopalveluissa. Asian esittelijänä toimiva koulutussuunnittelija valmistelee asian tiedekuntaneuvoston esityslistalle. Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostojen aikataulut päätetään vuosittain. Aikataulut löydät bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta.

Esitarkastajien määräämistä varten väittelijän pitää toimittaa väitöskirjansa käsikirjoitus sekä muut alla mainitut dokumentit Viikin jatko-opintopalveluihin viikki-phd@helsinki.fi tiedekuntaneuvoston materiaalien jättöpäivään mennessä mieluiten sähköpostitse:

1. Väitöskirjan käsikirjoitus yhtenä pdf -tiedostona. Käsikirjoitus sisältää väitöskirjan yhteenvedon ja osajulkaisut. Mikäli tiedosto on niin suuri, ettei sitä voi lähettää sähköpostitse, väittelijä voi käyttää esimerkiksi Funet FileSender -järjestelmää.

2. Työnjakoa koskeva selvitys, mikäli väitöskirja sisältää yhteisjulkaisuja. Julkaisun työnjako kirjoittajien kesken selitetään lyhyesti niin, että esitarkastajien ja tiedekuntaneuvoston on mahdollista arvioida väittelijän itsenäisen tieteellisen osuuden riittävyyttä väitöskirjassa. Työnjakoselvityksen allekirjoittavat väittelijä ja pääohjaaja.  Saman yhteisjulkaisun sisällyttäminen useampaan eri väitöskirjaan on mahdollista, joten työnjakoselvityksessä tulee mainita, onko julkaisua käytetty tai tullaanko sitä käyttämään myös toisessa väitöskirjassa. Mikäli esitarkastajat eivät ole suomenkielisiä, kannattaa selvitys kirjoittaa englanniksi.

3. Yhteenveto ja lista väitöskirjan osatöistä. Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa esitykseen liitetään lisäksi englanninkielinen noin sivun mittainen yhteenveto, joka sisältää väitöskirjan tekijän nimen, väitöskirjan otsikon, lyhyen kuvauksen väitöskirjasta (noin 5 lausetta), sekä listan väitöskirjan osatöistä.

4. Seurantaryhmän lausunto. Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa esitykseen liitetään lisäksi seurantaryhmän lausunto väitöskirjatutkimuksesta, sekä raportti seurantaryhmän tapaamisista. Seurantaryhmä laatii jatko-opintojen loppuvaiheessa allekirjoitetun lausunnon (kaikki seurantaryhmän jäsenet allekirjoittavat), josta ilmenee, että opiskelija on seurantaryhmän alustavan arvion mukaan saavuttanut väittelijältä vaaditun perehtyneisyyden omaan tutkimusalaansa ja kyvyn harjoittaa itsenäistä tieteellistä tutkimustyötä, sekä tieteelliset tulokset, jotka riittävät väitöskirjaksi. Lausunnossa tulee myös perustella, miten riittävä perehtyneisyys ilmenee, ja että riittävät tulokset on saavutettu. Raportti seurantaryhmän toiminnasta sisältää seurantaryhmän tapaamisaikataulut. Seurantaryhmän lausunto ja raportti tapaamisista voi olla yksi asiakirja.

5. Kuittaus hyväksytystä plagiaatintunnistuksen tekemisestä, jonka vastuuprofessori ilmoittaa sähköpostitse Viikin jatko-opintopalveluihin (viikki-phd@helsinki.fi).

Väittelijä toimittaa väitöskirjakäsikirjoituksen yhteenveto-osan ja julkaisemattomat artikkelit plagiaatintunnistusjärjestelmä Urkundiin ennen esitarkastukseen lähettämistä. Käsikirjoitus lähetetään vastuuprofessorin urkund -osoitteeseen, joka on yleensä muotoa: etunimi.sukunimi.hy@analyysi.urkund.fi

Vastuuprofessori tarkastaa raportin ja ilmoittaa sen hyväksymisestä Viikin jatko-opintopalveluihin. Lisätietoa Urkundista löydät plagioinnin tunnistamista koskevasta artikkelista.

6. Jatko-opintokokonaisuuden rekisteröintilomake, jonka hyväksyy ja allekirjoittaa vastuuprofessori. Opintorekisteriote ei kelpaa tähän tarkoitukseen. Mikäli väittelijä on suorittanut lisensiaatin tutkinnon tai jatko-opinnot on jo koostettu kokonaisuudeksi ja kokonaisuus on rekisteröity, tätä lomaketta ei tarvita

7. Vastuuprofessori tekee esityksen esitarkastajista sähköisellä Esitys esitarkastajaksi -lomakkeella. Täytetty lomake tulostetaan ja sen allekirjoittavat vastuuprofessori ja väittelijä, jonka jälkeen lomake voidaan lähettää skannattuna Viikin jatko-opiskelijapalveluille (viikki-phd@helsinki.fi).

8. Tarvittaessa yllämainittujen lisäksi:

  • Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa esitykseen liitetään lisäksi ohjaajan ja vastuuprofessorin lausunto väitöskirjatyöstä, mikäli artikkeliväitöskirjan osatöiden määrä poikkeaa tyypillisestä (3 - 5 artikkelia). Lausunnossa on hyvä mainita mm. perustelut esitetylle väitöskirjakokonaisuudelle, artikkelien laajuudet ja vaadittu työmäärä, julkaisusarjojen taso, artikkelien tieteellinen merkitys, väitöskirjan tekijän suuri työn osuus artikkeleissa, väitöskirjan tekijän muut mahdolliset julkaisut jne.
  • Ehdotetun esitarkastajan CV ja julkaisuluettelo (tai verkkolinkit niihin), mikäli tämä ei ole professori tai dosentti.

Esitarkastus

Kun esitarkastajat on määrätty, esittelijä toimittaa esitarkastajille esitarkastusohjeet ja väitöskirjan käsikirjoituksen sekä ilmoittaa väittelijälle ja vastuuprofessorille, että esitarkastajat on määrätty.

Esitarkastusaika on kaksi kuukautta. Väittelijällä on mahdollisuus antaa vastine esitarkastajien lausunnoista. Väitöskirjaa koskeviin yleisiin määräyksiin ja tarkastajille annettaviin ohjeisiin voit halutessasi tutustua tarkemmin bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan verkkosivuilla.

Jos esitarkastuslausunnot ovat myönteiset, seuraavina askeleina edessä ovat väitösluvan myöntäminen ja arvosanalautakunnan jäsenten nimittäminen.