Lisensiaatintutkinto

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tohtorintutkinto on Helsingin yliopistossa ensisijainen tieteellinen jatkotutkinto, mutta jatko-opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus tehdä myös tieteellinen lisensiaatintutkinto. Tieteellisen lisensiaatintutkinnon suorittamiseen ei nykyisin ole mahdollista hakea erikseen opinto-oikeutta, mutta tutkinnon voi suorittaa tohtorintutkinnon suoritusoikeuden puitteissa. Poikkeuksena ovat ns. erikoistumislisensiaatin tutkinnot, joiden suorittaminen tuottaa ammatillisen pätevyyden esimerkiksi oikeustieteen alalla. Erikoistumislisensiaattien koulutus eroaa tieteellisistä jatkotutkinnoista, joten niissä on aina omat tutkintovaatimuksensa. Tämä ohje koskee tieteellisen lisensiaatintutkinnon suorittamista.

Yleistä lisensiaatintutkinnosta

Tieteellisten lisensiaatintutkintojen määrä on jatkuvasti vähentynyt, ja lisensiaatintutkinnosta on muodostunut ns. välitutkinto, joka suoritetaan tyypillisesti silloin, kun väitöskirjatyön edistäminen on osoittautunut hankalaksi ja epävarmaksi esimerkiksi elämäntilanteen tai muiden muuttuneiden olosuhteiden vuoksi.

Tieteellinen lisensiaatintutkinto koostuu lisensiaatintutkielmasta sekä samoista pakollisista opinnoista kuin tohtorintutkintokin. Kuten väitöskirja, myös lisensiaatintutkielma voi olla joko monografia tai artikkelimuotoinen opinnäyte. Laajuudeltaan lisensiaatintutkielma on kuitenkin merkittävästi väitöskirjaa suppeampi.

Lisensiaatintutkielma

Lisensiaatintutkimuksen tulee osoittaa kykyä soveltaa oman alan tieteellisiä tutkimusmenetelmiä itsenäisesti ja kriittisesti. Tutkimuksen työmäärä on vähäisempi kuin väitöskirjassa, mutta tieteellisen tason tulee noudattaa väitöskirjalta vaadittavaa tasoa. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä paitsi yhtenäinen tutkimus myös samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevien tieteellisten julkaisujen ja niistä laaditun yhteenvedon muodostama tutkimuskokonaisuus. Pro gradu- tai muuta perustutkintoon kuuluvaa tutkielmaa ei sellaisenaan voida hyväksyä lisensiaatintutkimukseksi tai sen osaksi.

Tieteellisistä julkaisuista koostuvassa artikkelimuotoisessa lisensiaatintutkimuksessa on tyypillisesti 1-3 artikkelia sekä yhteenveto. Yhteenvedossa on esitettävä lisensiaatintutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus niissä on osoitettavissa. Tutkimuksen tekijä on velvollinen esittämään tiedekunnalle selvityksen yhteisjulkaisuihin sisältyvän työnsä itsenäisestä osuudesta. Selvitys annetaan samalla, kun tutkimus jätetään tarkastettavaksi.

Lisensiaatintutkielman tarkastaminen ja arvosana

Tutkimuksen arvostelee tiedekuntaneuvosto arvosteluasteikolla hylätty, hyväksytty tai kiittäen hyväksytty.

Lisensiaatintutkimuksen arviointia varten tiedekuntaneuvosto nimittää opiskelijan vastuuhenkilön ehdotuksesta työlle vähintään kaksi tarkastajaa, joiden tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita. Tarkastajiin sovelletaan samoja esteellisyyssääntöjä kuin väitöskirjatyön esitarkastajiin ja vastaväittäjiin. Tarkastajien on annettava kahden kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen perusteltu kirjallinen arvostelulausunto, joka sisältää arvosanaehdotuksen. Lisensiaatintutkimuksen tekijälle annetaan ennen arvostelusta päättämistä mahdollisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnoista. Jos jompi kumpi tai molemmat lausunnoista ovat kielteisiä, tekijä voi pyytää arvostelumenettelyn keskeyttämistä. Tällöin tarkastusprosessi raukeaa ja voidaan käynnistää myöhemmin alusta uudelleen, kun työhön on tehty tarvittavat korjaukset.

Kun tiedekuntaneuvosto on päättänyt tutkielman arvosanasta, tutkimuksen tekijä saa tiedekunnan jatko-opintopalveluista tarkemmat ohjeet valmistumiseen liittyen.

Siirtymäaika lisensiaatin opinnoissa

Elokuusta 2020 alkaen (tai aiemmin, jos opiskelija on jo siirtynyt uuteen tutkintojärjestelmään) myös lisensiaatintutkintoon sisältyvät opinnot tulee suorittaa opiskelijan tohtoriohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Tohtoriohjelmien opetussuunnitelmissa opintoja vaaditaan yhteensä 40 opintopistettä aiemmin vaaditun 60 opintopisteen sijaan. Opinnot on jaettu 30 opintopisteen tieteenalaopinnot -kokonaisuuteen ja 10 opintopisteen yleisten valmiustaitojen kokonaisuuteen. Lisää tietoa oman tohtoriohjelmasi tutkintorakenteesta saat Sisusta tohtoriohjelmasi opinto-oppaasta.

Uuden tutkintojärjestelmän mukaisia opintoja koskevat vanhentumissäännöt ovat lisensiaatintutkinnoissa samat kuin tohtorintutkinnoissa. Tutkintoon ei saa sisällyttää valmistumisen hetkellä yli 10 vuotta vanhoja opintoja tai opintokokonaisuuksia. Lisää tietoa saat opintojen vanhentumista koskevasta ohjeesta.

Mikäli lisensiaatin tutkintoa suorittava jatko-opiskelija on ennättänyt suorittaa kaikki vanhan tutkintojärjestelmän mukaiset 60 opintopisteen jatko-opinnot ja hänellä on niistä opintorekisterissä kokonaisuusmerkintä, opintojen vanheneminen lasketaan kokonaisuuden suorituspäivämäärästä. Kokonaisuuden sisältämät yksittäiset opintojaksot eivät siis vanhene, vaikka niiden suorittamisesta olisi kulunut yli 10 vuotta. Jos 60 opintopisteen kokonaisuudesta puuttuu tohtoriohjelman uudessa opetussuunnitelmassa pakollisiksi määriteltyjä opintoja (esim. tutkimusetiikka), opiskelijan tulee suorittaa nämä opinnot jo suoritetun 60 opintopisteen kokonaisuuden lisäksi.

Lisensiaatintutkimuksen jättäminen tarkastukseen

Lisensiaatintutkimuksen tarkastuksen käynnistämisessä noudatetaan pääosin samoja ohjeita ja aikatauluja kuin väitöskirjan esitarkastusta käynnistettäessä. Mahdolliset tiedekuntakohtaiset, lisensiaatintutkimuksien tarkastamista koskevat tarkennukset tai poikkeukset väitöskirjojen tarkastukseen jättämiseen verrattuna löydät alempaa tältä sivulta. Mikäli sivulla ei ole omaa tiedekuntaasi koskevaa tarkentavaa ohjetta, se tarkoittaa sitä, että sellaista ei ole. Tiedekuntien ohjeet väitöskirjojen tarkastukseen jättämiseen löydät teemasta Väitöskirjan esitarkastus (ks. linkki vasemmalla).

Muista aina myös nämä:

  • Sinun tulee aina olla läsnäoleva opiskelija koko tarkastusprosessin ajan, tutkinnon valmistumiseen saakka.
  • Tutkintoon kuuluvien opintojen tulee pääsääntöisesti olla suoritettu ja rekisteröity siinä vaiheessa, kun jätät työn tarkastukseen.
  • Kuten väitöskirjakäsikirjoitus, myös lisensiaatintutkimus tulee tarkastuttaa Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmässä ennen sen jättämistä tarkastukseen.
  • Tutustu hyvissä ajoin väitöskirjojen tarkastukseen jättämistä koskeviin aikatauluihin – lisensiaatintutkimusten jättämisessä tarkastukseen noudatetaan samoja aikatauluja.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Tiedekunta on tarkentanut yleisiä lisensiaatintutkimuksen ohjeita: Artikkelimuotoisessa lisensiaatintutkimuksessa tulee pyrkiä siihen, että osajulkaisut ovat vertaisarviointijärjestelmää käyttävässä tieteellisessä sarjassa julkaistuja, tai tällaisen tarkastuksen läpikäyneitä ja julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia. Lisensiaatintutkimukseen voidaan liittää myös käsikirjoituksia, joita ei ole vielä hyväksytty julkaistavaksi.

Lisensiaatintutkimukseen voidaan sisällyttää myös alkuperäisjulkaisuun verrattavia katsausartikkeleita (review). Lisensiaatintutkimukseen kuuluva osajulkaisu voi myöhemmin kuulua osajulkaisuna väitöskirjatyöhön.

Osatöiden määrä vaihtelee riippuen lisensiaatintutkimuksen tekijän itsenäisen työn osuudesta osatöissä sekä osatöiden ja niiden muodostaman kokonaisuuden tieteellisestä laadusta ja laajuudesta.

Perustellusta syystä voidaan yhteisjulkaisuja käyttää useamman eri opiskelijan lisensiaatintutkimuksessa. Erityisesti tällöin lisensiaatintutkimuksen tekijän oman itsenäisen tutkimusnäkökulman on tultava selkeästi esille lisensiaatintutkimuksen yhteenveto-osassa. Saman yhteisjulkaisun sisällyttäminen useamman eri opiskelijan opinnäytetyöhön ratkaistaan tapauskohtaisesti tekijöiden työnjakoa koskevan selvityksen perusteella.

Tarkastajien määräämistä ja tarkastusta varten tutkielma tulee jättää tiedekunnan jatko-opintopalveluihin. Tutkielman jättäminen tapahtuu samalla tavalla kuin väitöskirjan esitarkastukseen jättäminen bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa. Muistathan mainita lomakkeella, että kyse on lisensiaatintutkimuksesta. Lisäksi lisensiaatintutkimuksiin nimiölehden jälkeen liitettävä tiivistelmä laaditaan yliopiston tiivistelmälomakkeelle.

Humanistinen tiedekunta

Toisin kuin väitöskirjoissa, joihin liitettävä tiivistelmä on vapaamuotoinen, lisensiaatintutkimuksiin nimiölehden jälkeen liitettävä tiivistelmä laaditaan yliopiston tiivistelmälomakkeelle.

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Tarvittavat dokumentit:

  • Täytä tietosi e-lomakkeelle ja tallenna lomake
  • Lähetä käsikirjoitus yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen edu-research@helsinki.fi. Käsikirjoituksessa on oltava mukana tiivistelmät suomeksi ja englanniksi. Artikkelimuotoisessa lisensiaatintutkielmassa tiedostoon sisällytetään yhteenveto-osa ja alkuperäiset artikkelit. Tiedosto nimetään: Sukunimi_lis.pdf. Tiedoston kokoamiseen voi käyttää yliopiston työasemille asennettuja PDF-Xchange Tools tai PDF-Xchange Editor ohjelmia.
    Mikäli käsikirjoitus on liian suuri lähetettäväksi sähköpostilla, käytäthän Funet Filesenderiä.
  • Toimita jatko-opintopalveluihin samalla selvitys itsenäisen työn osuudesta, jonka on allekirjoittanut sinun lisäksesi myös ohjaaja. Selvitys itsenäisen työn osuudesta tehdään sillä kielellä, jolla tutkimus on tehty. Artikkelimuotoisen lisensiaatintutkielman selvityksessä käydään läpi itsenäisen työn osuus artikkelikohtaisesti. Monografioissa tarkennetaan oman ja muiden (esim. ohjaajan tai ulkopuolisten asiantuntijoiden) työn osuus tutkimuksen suunnittelussa, aineiston keruussa ja analysoinnissa sekä tietoteknisissä asioissa ja väitöskirjan graafisen ulkoasun suunnittelussa.

Lisensiaatintutkimukseen on liitettävä suomen- ja englanninkieliset tiivistelmät, jotka laaditaan yliopiston tiivistelmälomakkeelle.

Lääketieteellinen tiedekunta

Lisensiaatintutkimuksen laajuus on noin puolet väitöskirjasta, ja sitä koskevat samat yleiset määräykset kuin väitöskirjaakin. 

Tyypillisesti osatöistä koostuva lisensiaatintutkimus sisältää kaksi osatyötä ja yhteenveto-osan. Yhteenveto-osan laajuus on noin puolet väitöskirjan yhteenveto-osan laajuudesta. Osatöiden on pääsääntöisesti oltava julkaistuja korkeatasoisissa kansainvälisissä vertaisarviointia käyttävissä tieteellisissä sarjoissa tai aikakauslehdissä. Kahdesta osatyöstä toisen on oltava hyväksytty julkaistavaksi. Ainakin toisessa osatyössä tutkimuksen tekijän on oltava ensimmäinen kirjoittaja.

Monografiamuotoinen lisensiaatintutkimus on yksin lisensiaatintutkimuksen tekijän nimissä oleva tieteellinen esitys, joka perustuu itsenäisen tutkimustyön aikaisemmin julkaisemattomiin tuloksiin ja täyttää vastaavat tieteelliset kriteerit kuin osajulkaisuista koostuva lisensiaatintutkimus.

Lisää tietoa lisensiaatintutkimuksen tarkastuksen kulusta löydät oheisesta prosessikaaviosta.

Valmis lisensiaatintutkimus jätetään tarkastukseen tiedekunnan jatko-opintopalveluihin. Käsikirjoituksen lisäksi jatko-opintopalveluihin tulee toimittaa oheiselle lomakkeelle laadittu ehdotus lisensiaatintutkimuksen tarkastajiksi, tiivistelmälomakkeelle laadittu tiivistelmä sekä muut tarvittavat liitteet.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Tiedekunta on tarkentanut yleisiä lisensiaatintutkimuksen ohjeita: artikkelimuotoisessa lisensiaatintutkimuksessa tulee pyrkiä siihen, että osajulkaisut ovat vertaisarviointijärjestelmää käyttävässä tieteellisessä sarjassa julkaistuja, tai tällaisen tarkastuksen läpikäyneitä ja julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia. Osajulkaisuista vähintään yhden tulee olla julkaistu tai julkaistaviksi hyväksytty ja muiden tulee olla julkaistavaksi lähetettyjä käsikirjoituksia (submitted).

Lisensiaatintutkimukseen kuuluva osajulkaisu voi myöhemmin kuulua osajulkaisuna väitöskirjatyöhön.

Tarkastajien määräämistä ja tarkastusta varten tutkielma tulee jättää tiedekunnan jatko-opintopalveluihin. Tutkielman jättäminen tapahtuu samalla tavalla kuin väitöskirjan esitarkastukseen jättäminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Muistathan mainita lomakkeella että kyse on lisensiaatintutkimuksesta. Lisäksi lisensiaatintutkimuksiin nimiölehden jälkeen liitettävä tiivistelmä laaditaan yliopiston tiivistelmälomakkeelle.

Ennen lisensiaatintutkimuksen hyväksymistä ja arvostelua opiskelija esittelee tutkimuksensa lisensiaattiseminaarissa, jossa tarkastajat ja muut asiasta kiinnostuneet esittävät kritiikkinsä. Tämän jälkeen tarkastajat kirjoittavat lausuntonsa.

Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien tulee kahden kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta antaa yhteinen, perusteltu kirjallinen arvostelulausunto, jossa ehdotetaan tutkimuksen hyväksymistä tai hylkäämistä ja arvosanaa.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Esitys lisensiaatintutkimuksen tarkastajiksi tulee toimittaa oheisella lomakkeella tiedekunnan jatko-opintopalveluihin. Lisensiaatintutkimuksiin nimiölehden jälkeen liitettävä tiivistelmä laaditaan yliopiston tiivistelmälomakkeelle.

Teologinen tiedekunta

Toisin kuin väitöskirjoissa, joihin liitettävä tiivistelmä on vapaamuotoinen, lisensiaatintutkimuksiin nimiölehden jälkeen liitettävä tiivistelmä laaditaan yliopiston tiivistelmälomakkeelle.

Valtiotieteellinen tiedekunta

Tarkastettavaksi jätettävien lisensiaatintutkimusten ulkoasun tulee vastata pro gradu -tutkielman ulkoasusta annettuja ohjeita.

Lisensiaatintutkimukseen on liitettävä tiivistelmä, joka laaditaan yliopiston tiivistelmälomakkeelle

Tarkastajien määräämistä ja tarkastusta varten tutkielma tulee jättää tiedekunnan jatkokoulutuspalveluihin. Tutkielman jättäminen tapahtuu samalla lomakkeella ja samalla tapaa kuin väitöskirjan esitarkastukseen jättäminen (ml. Urkund-tarkistus). Muistathan mainita lomakkeella että kyse on lisensiaatintutkimuksesta.

Lisensiaatintutkimuksen julkaiseminen

Kun lisensiaatintutkimus on hyväksytty tiedekuntaneuvostossa, se julkaistaan yliopiston avoimessa digitaalisessa arkistossa (E-thesis). Tiedekunta voi perustellusta syystä myöntää opiskelijalle poikkeusluvan olla julkaisematta lisensiaatintutkimusta digitaalisessa arkistossa. Tällöin lisensiaatintutkimuksesta tulee toimittaa yksi sidottu ja kansitettu kappale yliopiston kirjastolle. Lisää tietoa poikkeusluvan myöntämisen perusteista saat väitöskirjojen julkaisua koskevasta ohjeesta.

Kun olet saanut tiedon lisensiaatintutkimuksesi hyväksymisestä, lähetä lisensiaatintutkimus pdf-tiedostona osoitteeseen e-thesis@helsinki.fi. Skannaa ja liitä mukaan myös täytetty ja allekirjoitettu julkaisusopimuslomake.