Millä tavoin opintoja suoritetaan?

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Opiskelu ja omien opintojen suunnittelu yliopistossa on itsenäistä. Opintojen suoritustapoja on monia ja tietyn kurssin ja/tai opintojakson mahdolliset suoritustavat on ilmoitettu Kurssisivuilla. Tässä ohjeessa avataan yleisimpiä opintojen suoritustapoja.

Luentokurssit

Yleinen tapa suorittaa kurssi on osallistua luennoille ja luentokurssin päätteeksi järjestettävään loppukuulusteluun tai -tenttiin. Luentokurssit voivat olla esimerkiksi suurelle opiskelijajoukolle suunnattuja massaluentoja tai pienryhmätyöskentelyä.

Tenttiminen

Joissakin koulutusohjelmissa osa opinnoista suoritetaan täysin itsenäisesti tenttimällä. 

Luentojen sijaan tenttikysymykset voivat perustua oheiskirjallisuuteen. Tällöin tentti on kirjatentti. Tenttikirjallisuus opiskellaan itsenäisesti. Tenttiin tulee ilmoittautua.

Joissain tapauksissa on mahdollista suorittaa verkkotentti esimerkiksi Moodlessa tai sähköisessä Examinarium-tenttimispalvelussa.

Tutustu yleisiä tenttejä koskeviin ohjeisiin.

Muita suoritustapoja

Muita yleisiä suoritustapoja ovat muun muassa erilaiset kirjalliset tehtävät, kuten esseet ja luento- tai oppimispäiväkirjat, ryhmätyöt, suulliset esitykset, seminaarit, harjoittelujaksot ja harjoitustyöt.

Essee on tietystä aiheesta kirjallisuuden perusteella laadittu kirjoitelma, joka yhdistää lähdeteosten referoinnin ja omat ajatukset. Esseen tulee olla johdonmukaisesti argumentoitu sekä sujuva ja selkeä rakenteeltaan. Heti opintojen alusta asti sinun on tärkeää opetella myös tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä, johon kuuluvat esimerkiksi lähdeluettelo ja lähdeviitteet.

Seminaareissa harjoitellaan ohjatusti ja käytännössä tutkimustyön tekemistä, lähdemateriaalin käyttöä, tieteellistä kirjoittamista sekä tieteellistä keskustelua ja argumentointia. Seminaareissa kukin osallistuja valmistelee ja esittelee seminaarityönsä.

Luento- tai oppimispäiväkirja on suppeahko kirjallinen tehtävä, jonka keskeinen tavoitteena on tehdä oppiminen näkyväksi niin itselle kuin opettajallekin. Oppimispäiväkirjassa tarkasteltava oppiminen liittyy opintojaksolla käsiteltyyn tiettyyn aiheeseen tai teemaan.

Joihinkin opintoihin kuuluu harjoituskurssi tai harjoitustöitä eli opitun soveltamista käytännössä. Harjoitustyöt voivat olla esimerkiksi laboratoriotyöskentelyä.