Ohjeita uusiin koulutusohjelmiin siirtyneille

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Helsingin yliopistossa siirryttiin uusiin koulutusohjelmiin 1.8.2017. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaan oli mahdollista valmistua siirtymäkauden loppuun 18.12.2020 saakka (siirtymäajassa on poikkeuksia yksittäisissä koulutuksissa, katso tarkempi tieto tiedekuntasi ohjeista).

Jos et jättänyt valmistumispyyntöä määräaikaan mennessä etkä siirtynyt lomakkeella uuteen koulutusohjelmaan, sinut on siirretty automaattisesti suorittamaan tutkintoa uuteen koulutusohjelmaan. Jos et tiedä, mihin koulutusohjelmaan sinut on siirretty, voit tarkistaa sen sivulta Automaattisiirto uusiin koulutusohjelmiin. Huomaa kuitenkin, että siirtymäajan päättyminen ei vaikuta tutkinnonsuoritusoikeutesi kestoon tai voimassaoloon.

Uusissa koulutusohjelmissa tutkintojen sisällössä ja rakenteissa on tapahtunut suuria muutoksia. Myös opintojen vanhentumissäännöt ovat aiempaa tiukempia. Lue huolellisesti tämän sivun yleiset ohjeet sekä tiedekuntasi ohjeet vanhoista koulutuksista uusiin siirtyneille opiskelijoille.

Jos olet ollut pidempään poissa opinnoistasi, katso lisäksi ohje Palaaminen yliopistolle tauon jälkeen.

Uusien koulutusohjelmien muutokset suhteessa vanhoihin tutkintovaatimuksiin

Uuteen koulutusohjelmaan siirtyneen opiskelijan tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:

 • Uusissa koulutusohjelmissa tutkintoon ei voida käyttää kymmentä vuotta vanhempia opintokokonaisuuksia ja mahdollisia opintokokonaisuuksiin kuulumattomia opintojaksoja. Tämä koskee kaikkia opintoja. Yksittäisten opintojaksojen osalta aika alkaa opintojen suorittamispäivästä ja opintokokonaisuuksien kohdalla viimeisenä suoritetun opintojakson/kurssin suorittamispäivästä. Opintojaksot ja -kokonaisuudet ovat voimassa vanhentumispäivänä meneillään olevan lukukauden loppuun asti. Koulutusohjelmittain voidaan asettaa lyhyempiä vanhentumisaikoja.
 • Tutkintoihin ei voi sisällyttää opintoja suoritetusta ammattikorkeakoulututkinnosta. Sen sijaan opintoja voidaan edelleenkin korvata ammattikorkeakoulututkintoon sisältyneillä tai muilla ammattikorkeakouluopinnoilla, mikäli korvattavien opintojen oppimistavoitteet täyttyvät. Jos kuitenkin olet aloittanut opintosi ennen 1.8.2017, siirryt uuteen koulutusohjelmaan kesken opintojen ja olet sisällyttänyt opintoja ammattikorkeakoulututkinnosta (esimerkiksi sivuainekokonaisuuden) ennen siirtymistäsi uuteen koulutusohjelmaan, voit käyttää opinnot uuden koulutusohjelman tutkintoon vanhentumissäännöt huomioiden.
 • Jos olet saanut tutkinnonsuoritusoikeuden ennen 1.8.2017 ja siirryt uuteen koulutusohjelmaan, voit käyttää tutkintoosi kaikki opinnot ilman ylärajaa (lukuun ottamatta sellaisia tapauksia, joissa tiedekunnan pysyväismääräyksissä tai muussa vastaavassa päätöksessä on rajattu tutkinnon enimmäislaajuutta). Tutkintoihin ei voi kuitenkaan sisällyttää kymmentä vuotta vanhempia opintoja.
 • Jos olet saanut tutkinnonsuoritusoikeutesi vasta 1.8.2017 jälkeen, tutkintoon merkittävien opintojen määrää on rajoitettu. Jos tutkintosi vähimmäislaajuus on 180 op, tutkintotodistukseen voidaan merkitä opintoja 200 opintopisteeseen saakka. Jos taas tutkintosi vähimmäislaajuus on 120 op, tutkintotodistukseen voidaan merkitä opintoja 135 opintopisteeseen saakka. Poikkeuksena tästä ovat psykologian maisteriohjelmasta valmistuvat, opettajan pedagogiset opinnot suorittaneet opiskelijat, joilla tutkinnon kokonaislaajuus on 150 op.
 • Maisteriohjelman syventäviin opintoihin sisältyy 30 op:n laajuinen kirjallinen tutkielma. Lääketieteiden (lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat) ja eläinlääketieteen aloilla kirjallisen tutkielman laajuus on kuitenkin 20 op
 • Ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielma arvioidaan asteikolla 0-5. (Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan tutkielman arvosanaa ei kuitenkaan oteta huomioon laskettaessa syventävien opintojen kokonaisarvosanaa.)
 • Opintokokonaisuuksiin voi käyttää vain sen määrän opintoja, mikä on koulutusohjelman opetussuunnitelmassa päätetty kyseisen opintokokonaisuuden laajuudeksi, lisättynä enintään viidellä opintopisteellä. Jos olet aloittanut opintosi ennen 1.8.2017 ja siirryt uuteen koulutusohjelmaan kesken opintojen, voit kuitenkin käyttää tutkintoosi vanhentumissäännöt huomioiden kaikki ennen siirtymistä suorittamasi opintokokonaisuudet laajuudesta riippumatta.
 • Lääketieteiden aloilla (lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat) opetussuunnitelman mukaisesti suoritettujen opintokokonaisuuksien ja muiden opintojen vanheneminen katkeaa kun opiskelijalle myönnetään kandidaatin arvo.

Opintojen vanhentuminen uusissa koulutusohjelmissa

Opintojen vanhentumisen periaatteet muuttuivat uusien koulutusohjelmien myötä. Keskeisimmät muutokset aikaisempiin periaatteisiin ovat seuraavat:

Kaikki opinnot mukaan lukien myös opintokokonaisuudet vanhenevat 10 vuodessa laskettuna suorituslukukauden lopusta.

 • Kieli- ja viestintäopinnot, jotka eivät ole aiemmin vanhentuneet, vanhenevat 10 vuodessa.
 • Opinnoilla ei ole enää päivitysmahdollisuutta, vaan kaikki yli 10 vuotta vanhat opinnot vanhenevat on suoritettava uudestaan, jos ne haluaa tutkintoon.
 • Uudet vanhenemissäännöt koskevat kaikkia opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa uusissa koulutusohjelmissa, tai jotka ovat siirtyneet niihin riippumatta siitä, milloin tutkinnonsuoritusoikeus on saatu.

Siirtymäaikana vanhoilla tutkintovaatimuksilla opiskelevat noudattavat aikaisempia vanhenemissääntöjä. Lisätietoa löydät tiedekuntasi ohjeesta.

Muutokset tutkintojen rakenteessa ja opintojen vastaavuustaulukot

Uusien koulutusohjelmien tutkintorakenteet poikkeavat vanhojen koulutusten rakenteista. Löydät tutkintorakenteet Opiskelijan ohjeiden Tutkintorakenne ja tutkinnon laajuus -sivulta sekä Sisusta.

Mikäli siirryit kandivaiheessa uuteen koulutusohjelmaan, sinulle luodaan maisteriohjelmavaihtoehdot tiedekuntien päätösten mukaisesti.  

Tiedekuntakohtaisesti on laadittu vastaavuustaulukot, joista näet, mitkä nykyisistä opintojaksoista vastaavat mitäkin vanhan tutkintorakenteen opintojaksoa. Vastaavuustaulukot löydät tiedekuntasi ohjeesta

Opintosuunnitelman laatiminen Sisussa

Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opintosuunnitelma Sisussa. Opintosuunnitelman kautta muun muassa ilmoittaudut kursseille, teet sähköisiä hakemuksia ja viestit ohjaajasi kanssa. 

Löydät ohjeet Sisun käyttöön erityisesti vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opintonsa aloittaneille sivulta
Sisu-ohjeet ennen vuotta 2017 aloittaneille.