Yksilölliset järjestelyt tenteissä

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Yksilölliset järjestelyt ovat yksilöllistä oppimisen tukea, jota saatat tarvita esimerkiksi liikunta- tai aistivamman, jonkin pitkäaikaissairaudesta aiheutuvan haitan, lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyvän tai kognitiivisen vaikeuden takia. Yksilölliset järjestelyt eivät ole syy tinkiä osaamistavoitteista, vaan niiden tarkoitus on tukea sinua näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Syksystä 2021 Helsingin yliopistossa siirrytään käyttämään käsitettä yksilölliset järjestelyt erityisjärjestelyjen sijaan.

Tämä sivu käsittelee yksilöllisiä järjestelyitä tenteissä. Muista yksilöllisistä järjestelyistä voit palata lukemaan täältä.

Mitä tenttien yksilölliset järjestelyt voivat olla?

Lääkärintodistuksen tai vastaavan asiantuntijan lausunnon perusteella myönnettävät tenttien yksilölliset järjestelyt voivat olla esimerkiksi: 

 • Lisäaika tentissä

  • Yksilöllisten järjestelyiden asiantuntijaryhmä suosittelee alle 3 tunnin tentteihin 30 minuutin lisäaikaa ja tasan tai yli 3 tunnin tentteihin 1 tunnin lisäaikaa. Suosituksesta voidaan poiketa perustellusta syystä.
  • Kuulustelutilaisuuden järjestäjä päättää, ajoitetaanko yksilöllisiin järjestelyihin liittyvät lisäajat yleisen kuulustelutilaisuuden jälkeen vai sitä ennen. (Rehtorin päätös, Helsingin yliopiston kuulusteluihin liittyvät periaatteet HY/5740/00.00.06.00/2022)
  • Huom! Lukivaikeuden perusteella lisäaikaa myönnetään vain lukemista ja kirjoittamista vaativiin tentteihin, ei esimerkiksi suullisiin tentteihin!
 • Tietokoneen tai muun apuvälineen käyttö tentissä  
 • Pienempi tai erillinen tenttitila 
 • Vaihtoehtoiset suoritustavat 

Minkälaisen todistuksen tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä varten?

Yksilöllisistä järjestelyistä sovittaessa sinun tulee esittää lääkärin tai muun terveydenhuollon asiantuntijan lausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja yksilöllisten järjestelyiden tarve. Voit myös näyttää Helsingin yliopiston yksilöllisten järjestelyjen asiantuntijaryhmältä tai opintopsykologilta saamaasi suositusta. Vaihtoehtoisesti voit toimittaa yksilöllisiä järjestelyitä varten myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen.

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lisätietoa lukivaikeudesta ja sen toteamisesta löydät Helsingin seudun erilaiset oppijat ry eli HERO-yhdistyksen internet-sivuilta sekä Erilaisten oppijoiden liiton internet-sivuilta. Todistuksen laatijan on yksilöitävä opiskelija (nimi ja henkilötunnus) sekä lyhyesti kuvattava peruste yksilöllisille järjestelyille. Todistuksesta on hyvä käydä myös ilmi, millaisista käytännön järjestelyistä opiskelija hyötyisi opinnoissaan.

Huomaathan, että sinulla ei ole oikeutta yksilöllisiin järjestelyihin opinnoissa tai tenteissä, ennen kuin olet toimittanut lääkärinlausunnon tai siihen rinnastettavan asiantuntijalausunnon! Voit pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä lausuntoihin ja/tai esitettyihin asiakirjoihin tiedekuntasi esteettömyysyhdyshenkilöiltä.

Asiantuntijalausunnon toimittaminen

Sinun tulee sopia lääkärin tai vastaavan asiantuntijan kirjoittaman todistuksen toimittamisesta sähköpostitse tiedekuntasi esteettömyysyhdyshenkilön kanssa. Tiedekuntasi esteettömyysyhdyshenkilö lähettää sinulle ohjeet todistuksen toimittamisesta. Ole yhteydessä tiedekuntasi esteettömyysyhdyshenkilöön mahdollisimman hyvissä ajoin, jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä.

Todistuksen lähettämisen jälkeen tiedot opintojasi tukevista yksilöllisistä järjestelyistä kirjataan järjestelyistä vastaavien henkilöiden saataville. Tämän jälkeen saat vielä toimintaohjeet tulevia tenttejäsi varten. Sama todistus riittää koko opiskeluajaksi, jos yksilöllisten järjestelyiden tarve on pysyvä.

Opetuksen yhteydessä järjestettävän lähitentin yksilölliset järjestelyt

Sovi opetuksen yhteydessä järjestettävän lähitentin yksilöllisistä järjestelyistä kurssin opettajan tai kurssikuvauksessa mainitun tahon kanssa mahdollisimman hyvissä ajoin, ennen kurssin alkua tai heti kurssin alussa. Kun sovit opettajan kanssa opetukseen liittyvistä yksilöllisistä järjestelyistä, muistathan mainita myös lähitentissä tarvitsemasi yksilölliset järjestelyt. Samaan viestiin voi koota esimerkiksi kaikki saman kurssin yksilöllisten järjestelyjen tenttipyynnöt. Huomaathan myös, että jos kurssitavoitteet sen sallivat, opettaja voi ehdottaa tentille myös vaihtoehtoista suoritustapaa. 

Opettaja voi pyytää nähtäväkseen todistusta, josta käy ilmi oikeutesi pyytämiisi järjestelyihin. Opettaja ei saa ottaa kopiota todistuksestasi.

Ole yhteydessä yksilöllisten järjestelyiden palveluosoitteeseen seuraavissa tapauksissa:

 • Jos et halua näyttää opettajalle todistusta: tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilö voi vahvistaa opettajalle oikeutesi pyytämiisi yksilöllisiin järjestelyihin, mutta tietoja järjestelyiden perusteena olevista diagnooseista ei kerrota.
 • Oikeustieteellisen tiedekunnan välikuulusteluihin liittyvissä yksilöllisissä tenttijärjestelyissä 

Jos tarvitset tenttiä varten erillisen tenttitilan, johon sinulla on lääkärin todentamat perusteet, ole yhteydessä hyvissä ajoin, mutta viimeistään 10 päivää ennen tenttiä yksilöllisten tenttijärjestelyiden palveluosoitteeseen. Huomaathan, että lisäaika ei ole peruste erilliselle tenttitilalle!

Yhteydenottosi tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: 

 • tentin vastuuyksikkö/järjestäjänä oleva tiedekunta tai Avoin yliopisto
 • tentin nimi, tunniste ja ajankohta
 • tentaattorin nimi ja sähköpostiosoite
 • mitä yksilöllisiä järjestelyitä tarvitset 
 • oma nimesi ja opiskelijanumerosi

Muistathan myös otsikoida viestisi selkeästi, esimerkiksi: "Yksilöllisten järjestelyiden tenttitila kurssitenttiin 31.1.2021 Keskustakampus"

Tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilö vastaa lähetettyihin pyyntöihin ja esittää sinulle tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä. Vastauksen yhteydessä saat myös tarkemmat tiedot sinulle tehdyistä yksilöllisistä tenttijärjestelyistä. 

Yksilölliset järjestelyt verkkotentissä esim. Moodle tai MOOC

Sovi opetuksen yhteydessä järjestettävän verkkotentin yksilöllisistä järjestelyistä kurssin opettajan tai kurssikuvauksessa mainitun tahon kanssa mahdollisimman hyvissä ajoin, ennen kurssin alkua tai heti kurssin alussa. Vastuu lisäajan merkitsemisestä verkkotenttiin kuuluu opettajalle ja koulutusohjelmalle.

Opettaja voi pyytää nähtäväkseen todistusta, josta käy ilmi oikeutesi pyytämiisi järjestelyihin. Opettaja ei saa ottaa kopiota todistuksestasi.

Ole yhteydessä yksilöllisten järjestelyiden palveluosoitteeseen seuraavissa tapauksissa:

 • Jos et halua näyttää opettajalle todistusta: tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilö voi vahvistaa opettajalle oikeutesi pyytämiisi yksilöllisiin järjestelyihin, mutta tietoja järjestelyiden perusteena olevista diagnooseista ei kerrota.
 • Oikeustieteellisen tiedekunnan välikuulusteluihin liittyvissä yksilöllisissä tenttijärjestelyissä 

Yksilölliset järjestelyt yleisessä kuulustelussa (lähitentti)

Sovi yleisenä kuulusteluna järjestettävän lähitentin yksilöllisistä järjestelyistä tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilön kanssa yksilöllisten järjestelyiden palveluosoitteestaYksilöllisiä järjestelyitä tulee pyytää hyvissä ajoin, mutta kuitenkin viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Määräajan jälkeen tehtyjä pyyntöjä ei pystytä välttämättä toteuttamaan. Samaan viestiin voi koota esimerkiksi kaikki saman kurssin yksilöllisten järjestelyjen tenttipyynnöt ja/tai kaikki saman koulutusohjelman yksilöllisten järjestelyjen tenttipyynnöt seuraavan kalenterikuukauden loppuun asti.

Yhteydenottosi tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: 

 • mikä tiedekunta, jos kyseessä on tiedekunnan järjestämä tentti - jos järjestävä taho on Avoin yliopisto, mainitse se erikseen.
 • tentittävän opintojakson nimi, tunniste ja ajankohta
 • tentaattorin nimi ja sähköpostiosoite
 • mitä yksilöllisiä järjestelyitä tarvitset 
 • oma nimesi ja opiskelijanumerosi

Muistathan myös otsikoida viestisi selkeästi, esimerkiksi: "Lisäaika yleiseen kuulusteluun 31.1.2021 Keskustakampus"

Tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilö vastaa lähetettyihin pyyntöihin ja esittää sinulle tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä. Vastauksen yhteydessä saat myös tarkemmat tiedot sinulle tehdyistä yksilöllisistä tenttijärjestelyistä. 

Mikäli olet pyytänyt yksilöllisiä järjestelyitä tenttiin, johon et voikaan osallistua, ilmoitathan peruutuksesta välittömästi tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilölle.

Yksilölliset järjestelyt Examinarium-tentissä

Lisäaika

Ole yhteydessä tentin kuulustelijaan tai koulutusohjelmaan. Sinun tulee myös todentaa kuulustelijalle oikeutesi lisäaikaan. Lisäaika on mahdollista toteuttaa yleisissä Examinarium-tiloissa. Yksilöllisten järjestelyiden Examinarium-tenttitilat eivät ole tarkoitettu pelkkää lisäaikaa tarvitseville opiskelijoille. 

Esteetön tenttitila

Löydät tiedot esteettömistä rakennuksista ja tenttisaleista seuraavan linkin kautta tilavarauksen sivuilta.
Yksilöllisten järjestelyiden Examinarium-tenttitilat eivät ole tarkoitettu pelkkää esteetöntä tenttitilaa tarvitseville opiskelijoille. 

Yksilöllisten järjestelyiden Examinarium-tilat

Jos tarvitset Examinarium-tentissä muita yksilöllisiä järjestelyitä kuin lisäajan tai esteettömän tenttipaikan, tulee sinun olla yhteydessä viimeistään 10 päivää ennen tenttiä tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilöön.

Tarpeita yksilöllisiin järjestelyihin voivat olla mm. lääkkeiden, eväiden tms. käyttö tentin aikana, tarve päästä WC:hen tentin aikana, oman tenttitilan tarve tai apuvälineiden käyttö vastaamisen apuna. Sinun tulee kuitenkin myös todentaa oikeutesi yksilöllisiin järjestelyihin ennen tenttiä. 

Tenttipalveluiden yksilöllisten järjestelyiden tenttitiloissa on Examinarium-koneita (Viikki ja Keskusta), jotka on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka eivät voi tehdä tenttiään yleisissä Examinarium-tiloissa. Voit tehdä varauksen yksilöllisten järjestelyiden tenttitilojen Examinarium-koneelle, vasta sen jälkeen, kun olet ollut ensin yhteydessä tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilöön palveluosoitteen kautta! 

Yksilöllisten järjestelyjen tenttitilat

Monet yksilöllisistä järjestelyistä on myös mahdollista toteuttaa yleisissä tenttisaleissa, kuten lisäaika tai esteetön tenttipaikka, tai sopimalla opettajan kanssa vaihtoehtoisista suoritustavoista. Yleisessä tenttisalissa saa myös käyttää omia korvatulppia.

Ole yhteydessä osoitteeseen yksilöllisten järjestelyiden palveluosoitteeseen seuraavissa tapauksissa:

 • Jos tarvitset tentissä yksilöllisiä järjestelyitä, joita ei ole mahdollista toteuttaa yleisessä tenttisalissa
 • Jaettuja tai omia tenttitiloja koskevissa yhteydenotoissa

Yksilöllisten järjestelyjen tenttitilojen sijainti ja välineet

Helsingin yliopistossa on tenttitiloja, jotka on varattu erillistä tenttitilaa tarvitseville opiskelijoille. Keskustakampuksen yksilöllisten järjestelyjen tenttitilat sijaitsevat Porthaniassa osoitteessa Yliopistonkatu 3, 3. krs (esteetön pääsy hissillä tai Kaisa-kirjaston kautta). Vastaavia tiloja on myös muilla kampuksilla.

Yksilöllisten järjestelyjen tenttitiloissa voi tehdä monenlaisia tenttejä. Sinut ottaa vastaan joko tenttipalveluiden henkilökunta tai tuntipalkkainen tentinvalvoja. Tenttitiloissa on tallentava videovalvonta. Tiloissa on myös kutsunapit ja/tai mikrofoni, jolla saa tarvittaessa yhteyden valvojaan esimerkiksi vessassa käyntejä varten.

Yksilöllisten järjestelyjen tenttitiloja koskevat yhteydenottopyynnöt lähetetään tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilöille.

Yksilöllisten järjestelyiden palveluosoite

Tenttipalveluiden ja opiskelijapalveluiden esteettömyysyhdyshenkilöt tavoitat seuraavasta palveluosoitteesta: specialneeds@helsinki.fi

Jos viestisi sisältää arkaluontoisia tietoja, suosittelemme käyttämään suojattua sähköpostiyhteyttä. Tarkemmat ohjeet sähköpostin salaamiseen löydät Helsingin yliopiston Helpdeskin internet-sivuilta.