Erityisjärjestelyillä lisätukea opiskeluun

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tästä ohjeesta saat tietoa erityisjärjestelyistä, jotka on tarkoitettu opiskelujesi tueksi. Erityisjärjestelyille on oltava riittävät ja todennetut perusteet ja todellinen tarve. Jos olet epävarma siitä, voisiko sinulla olla oikeus erityisjärjestelyihin, ota yhteyttä esteettömyysyhdyshenkilöön sähköpostiosoitteella specialneeds@helsinki.fi. Jos viestisi sisältää arkaluontoisia tietoja, käytä suojattua sähköpostiyhteyttä. Tarkemmat ohjeet sähköpostin salaamiseen löydät täältä.

Mitä erityisjärjestelyt voivat olla?

Erityisjärjestelyt ovat yksilöllistä oppimisen tukea, jota saatat tarvita esimerkiksi liikunta- tai aistivamman, jonkin pitkäaikaissairaudesta aiheutuvan haitan, lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyvän tai kognitiivisen vaikeuden takia.

Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä, jotka voivat koskea opetus-, ohjaus- tai kuulustelutilanteita. Järjestelyjen sisältö ja toteutus määräytyvät yksilöllisten tarpeidesi ja tilanteesi mukaan. Erityisjärjestelyjä voivat olla esimerkiksi:

 • lisäaika tentissä tai tehtävien palauttamisessa 
 • tietokoneen käyttö tentissä  
 • pienempi tai erillinen tenttitila 
 • vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat 

Erityisjärjestelyt eivät ole syy tinkiä osaamistavoitteista, vaan niiden tarkoitus on tukea sinua näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Esimerkiksi kuulustelujen tai muun osaamisen arviointi tapahtuu jokaisen opiskelijan kohdalla samoin kriteerein, eivätkä mahdolliset erityisjärjestelyt vaikuta arviointiin.

Tutkintoon pakollisina kuuluvista osista sinua ei voida vapauttaa kuin äärimmäisen painavista syistä (esimerkkinä kuuron osallistuminen kielten kuullun ymmärtämisen kokeeseen). Ensisijainen keino on sopia vaihtoehtoisesta suoritustavasta opetuksesta vastaavan tahon kanssa.

Minkälaisen todistuksen tarvitsen erityisjärjestelyitä varten?

Jotta voisit saada oikeuden erityisjärjestelyihin, tarvitset lääkärin tai vastaavan asiantuntijan, esimerkiksi psykologin, puheterapeutin tai fysioterapeutin todistuksen, josta ilmenee peruste erityisjärjestelyille. Lukivaikeudesta todistuksen on voinut kirjoittaa myös erityisopettaja. Lisätietoa lukivaikeudesta ja sen toteamisesta löydät täältä.

Todistuksen laatijan on yksilöitävä opiskelija (nimi ja henkilötunnus) sekä kuvattava lyhyesti peruste erityisjärjestelyille. Todistuksesta on hyvä käydä myös ilmi, millaisista konkreettisista järjestelyistä opiskelija hyötyisi.

Jos tarvitset opiskelussasi terveydenhuollosta saatuja apuvälineitä, henkilökohtaista avustajaa tai opaskoiraa, voit käyttää niitä opetustilanteissa ilman erillistä suositusta tai selvitystä. Selvitys on kuitenkin tarpeen silloin, jos tarvitset erillisen tenttitilan ja käytät siellä apuvälineitä tai henkilökohtaista avustajaa. Näistä järjestelyistä vastaa tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilö. 

Miten toimin opetus- tai tenttitilanteessa?

Voit olla kaikissa erityisjärjestelyihin liittyvissä asioissa yhteydessä esteettömyysyhdyshenkilöön (specialneeds@helsinki.fi). Huom! Jos viestisi sisältää arkaluontoisia tietoja, käytä suojattua sähköpostiyhteyttä. Tarkemmat ohjeet sähköpostin salaamiseen löydät täältä.

Jos kyse on yksittäisen opettajan järjestämästä suorituksesta, voit olla yhteydessä suoraan opettajaan.

 • Esitä todistus vammasta tai sairaudesta ja erityisjärjestelyiden tarpeesta 
 • Sovi erityisjärjestelyistä hyvissä ajoin!

Jos kyseessä on yleinen tenttitilaisuus, jossa järjestetään useita eri kuulusteluja, ole yhteydessä esteettömyysyhdyshenkilöön sähköpostiosoitteella specialneeds@helsinki.fi.

 • Tee ilmoitus hyvissä ajoin, viimeistään 10 päivää ennen tenttiä, jotta esteettömyysyhdyshenkilö ehtii hoitaa sinulle tarvitsemasi erityisjärjestelyt. Lisäksi sinun tulee ilmoittautua tenttiin WebOodissa.
 • Hakiessasi ensimmäistä kertaa erityisjärjestelyjä yleiseen tenttiin, sinun on esitettävä todistus (katso ohjeet edeltä) erityisjärjestelyjen tarpeesta.
 • Alle kolme tuntia kestäviin tentteihin lisäaikaa suositellaan järjestettäväksi 30 minuuttia ja yksi tunti, jos tentti kestää vähintään 3 tuntia. Suosituksesta voidaan poiketa perustellusta syystä. Lisäaika ei sulje pois muita tentissä mahdollisesti tarvitsemiasi erityisjärjestelyitä kuten apuvälineiden käyttöä.
 • Jos vammasi vaikuttaa opetustilaan pääsemiseen tai tarvitset kurssimateriaalit ääni- tai pistetekstinä, ota yhteyttä opiskelijaneuvontaan jo alkukeväästä seuraavaa lukuvuotta varten. Tämä siksi, että opetustilat on varattava hyvissä ajoin ja ehdit saada opetusmateriaalit sopivassa muodossa.

Tietoa saavutettavassa muodossa olevien kurssi- ja tenttikirjojen lainaamisesta löydät täältä.

Miten toimin, kun vamma tai vaikeus vaikuttaa laajasti opiskeluuni?

Mikäli erityisjärjestelyiden tarve koskee tutkintoasi niin laajasti, että sen tavoitteiden toteutumista täytyy miettiä tarkasti, ole yhteydessä esteettömyysyhdyshenkilöön ja koulutussuunnittelijaan.

Jos esimerkiksi useimmissa tenteissä suoritusmuoto vaihtuu kirjallisesta suulliseksi tai päinvastoin, saattaa olla tarpeen keskustella yhteisesti sekä koulutusohjelman opetuksesta vastaavan henkilön, pedagogisen yliopistolehtorin että erityisjärjestelyjen asiantuntijaryhmän edustajan kanssa. Tavoitteena on, että saat tarvitsemasi erityisjärjestelyt, mutta kuitenkin niin, että myös tutkinnossa vaaditut tavoitteet toteutuvat. Koko tutkintoa ei esimerkiksi voi suorittaa etäopintoina, sillä tällöin et pääse harjoittelemaan siihen sisältyviä työelämä- ja vuorovaikutustaitoja.

Vastaavasti kirjoitusvaikeuden vuoksi ei ole suositeltavaa, että suoritat suurimman osan opinnoistasi suullisesti, koska tällöin et pysty kehittymään kirjoittajana.

Erityisjärjestelyjen asiantuntijaryhmä

Yliopistolla toimii asiantuntijaryhmä, jolta voit hakea suositusta erityisjärjestelyihin. Ryhmän suositusta voit hakea

 • jos terveydenhuollosta saamasi todistukset sisältävät tietoa, jota et halua tuoda opettajan tai esteettömyysyhdyshenkilön tietoon
 • jos terveydenhuollosta saamissasi todistuksissa ei ole eritelty riittävästi mahdollisia erityisjärjestelyjä
 • jos opettaja tai esteettömyysyhdyshenkilö ei pysty ratkaisemaan erityisjärjestelyjen tarvettasi tai
 • jos erityisjärjestelyjen saamisessa on ollut ongelmia.

Kun haet asiantuntijaryhmän suositusta, täytä ohjeiden (pdf) mukainen vapaamuotoinen hakemus. 18.3. – 30.9.2020 välisenä aikana lähetä hakemus liitteineen salattuna sähköpostina osoitteeseen erityisjarjestelyryhma(at)helsinki.fi.s. Tarkemmat ohjeet sähköpostin salaamiseen löydät täältä.