Tentit | Avoin yliopisto

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

 

Tentti on kirjallinen kuulustelu, jossa opiskelija osoittaa osaamisensa vastaamalla kurssin luentoihin, kurssikirjallisuuteen ja mahdolliseen muuhun kurssimateriaaliin liittyviin kysymyksiin.  

Kurssisivulla on kerrottu tentin ajankohta, tentaattori (=tenttikysymykset laativat ja tenttivastaukset arvioiva opettaja), tenttikirjallisuus sekä ilmoittautumiskäytännöt.

Sähköinen etätentti (verkkotentti)

Sähköinen etätentti (verkkotentti) suoritetaan verkko-oppimisympäristössä tiettynä ajankohtana tai tietyn aikaikkunan puitteissa opiskelijan valitsemassa paikassa. Verkkotenttiin voi sisältyä kirjallisia tehtäviä, monivalintatehtäviä tai näiden yhdistelmiä. 

Ohjeita verkkotenttiin Moodlessa:

 • Tarvitset verkkotenttiin osallistuaksesi tietokoneen tai tabletin ja verkkoyhteyden.
 • Moodleen kirjautuminen edellyttää voimassa olevan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen. Käyttäjätunnus myönnetään sinulle ilmoittautumisesi yhteydessä ja se pitää aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus.
 • Tentin alkaessa vastaustila aukeaa ja pääset katsomaan kysymykset. Kirjallisuus, oppimateriaali ja verkon lähteet ovat käytössäsi tentin ajan.
 • Voit kirjoittaa tenttivastauksen suoraan verkkotentin vastaustilaan tai ensin tekstinkäsittelyohjelmassa ja kopioida sitten vastaustilaan. 
 • Tarkempia ohjeita löydät kurssin Moodlesta. 

Lue lisää verkko-opinnoista: 

Salitentti Helsingin yliopistolla   

Salitentti järjestetään tiettynä ajankohtana yliopiston tiloissa valvottuna kuulustelutilaisuutena.  Opiskelijat ovat fyysisesti läsnä ja tentit järjestetään joko sähköisinä salitentteinä tai paperisina salitentteinä paperia ja kynää käyttäen.

Sähköisissä salitenteissä käytetään omia laitteitaan (kannettavaa tietokonetta tai tablettia) vastaamiseen. Tenttiminen tapahtuu Moodlessa tai muussa oppimisympäristössä joko rajoittamattomana (pääsyä muille verkkosivulle tai laitteeseen tallennetuille dokumenteille ei rajoiteta) tai rajoitettuna SEB (Safe Exam Browser) -tenttinä. Tällöin sinun on ladattava laitteesi SEB-ohjelma ennen tenttiä.

Lue lisää:  

 

Examinarium-tentti

Examinarium on sähköinen tenttijärjestelmä, jossa opiskelija voi tenttiä haluamanaan ajankohtana. Tenttiminen tapahtuu erillisissä tenttitiloissa, joissa on tietokone tentin tekoon ja tallentava tenttivalvonta.

Ohjeita examinarium-tentteihin

Siirtotentti

Tietyissä tenttitilaisuuksissa voi suorittaa muiden oppilaitosten paperisia tenttejä, jos tenttijän oppilaitos ja kuulustelija siihen suostuvat. Siirtotenttimaksu on 75 euroa per tenttitilaisuus. Siirtotenttejä koordinoi Helsingin yliopiston keskustan tenttipalvelut. 

Siirtotenttien ajankohdat keväällä 2023:  

 • pe 21.4. klo 13:30-17:30
 • pe 12.5. klo 13:30-17:30
 • ke 31.5. klo 16:30-18:30
 • ke 14.6. klo 15:30-19:30
 • ke 12.7. klo 15:30-19:30
 • ke 26.7. klo 15:30-19:30

Ilmoittautuminen siirtotenttiin 

 • Ota yhteyttä tenttipalveluihin (citycentre-exams@helsinki.fi) ja kerro tenttiajankohta, johon haluat osallistua. Odota, kunnes saat vahvistuksen ko. tenttiin varatusta paikasta. 
 • Tämän jälkeen pyydä omaa oppilaitostasi toimittamaan tenttikysymykset sekä tenttimistäsi koskevat ohjeet sähköpostilla osoitteeseen citycentre-exams@helsinki.fi.  
 • Tenttikysymysten vastaanottamisen jälkeen saat ilmoittautumislinkin, jonka kautta pääset maksamaan siirtotenttimaksun. 

Yksilölliset järjestelyt tentissä

Tentteihin liittyviä yksilöllisiä järjestelyjä voivat olla esimerkiksi lisäaika, erillinen tenttitila, jokin apuväline tai vaihtoehtoinen suoritustapa. Yksilöllisistä järjestelyistä tulee sopia etukäteen. 

Lue lisää: Yksilöllisillä järjestelyillä lisätukea opiskeluun

Ruotsinkieliset tenttikysymykset

Sinulla on halutessasi oikeus saada ruotsinkieliset tenttikysymykset ja vastata tenttiin ruotsiksi.

Jos haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ilmoita asiasta hyvissä ajoin (viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä) opettajalle verkko-oppimisympäristö Moodlessa tai ottamalla yhteyttä: avoin-student@helsinki.fi

Tentin arviointi ja opintosuoritusmerkinnät 

Tentin jälkeen tentaattori tarkistaa ja arvioi tenttivastaukset. Opintosuoritukset kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään kuukauden kuluessa tentistä. Opintosuoritusten arvioinnissa ja tenttien toteuttamisessa noudatetaan Helsingin yliopiston ohjeita.

Lue lisää:  

Näin onnistut tentissä  

 • Tenttivastauksellasi osoitat, että olet lukenut ja ymmärtänyt kurssin luentojen, tentittävän kirjallisuuden tai muun kurssimateriaalin sisällöt. 
 • Tenttivastauksen pitää vastata tenttikysymykseen tai tehtävän otsikkoon. Huomaa erityisesti, jos tehtävässä pyydetään vertailemaan, analysoimaan tai pohtimaan ja rakenna sitten vastauksesi sen mukaan. 
 • Hyvä tenttivastaus on tiivis ja napakka, johdonmukainen ja selkeä. Sisältö ratkaisee, ei esimerkiksi vastauksen pituus. 
 • Kerro asia selkeällä suomen kielellä, kuitenkin oppiaineen keskeisiä käsitteitä ja teorioita käyttäen. 
 • Tenttivastauksen plagiointi johtaa suorituksen hylkäämisen lisäksi jatkotoimiin. Lue lisää: Plagiointi ja tenttivilppi.

Tenttivastauksen suunnittelu ja viimeistely 

Tentin alussa saattaa joskus tuntua, ettet osaa vastata tenttikysymyksiin. Kaikki omaksumasi asiat ovat kuitenkin muistissasi – ne täytyy vain saada esiin. Tentti kannattaa aloittaa rauhallisin mielin vastausten suunnittelulla. 

 Vinkkejä tenttivastausten suunnitteluun:

 • Valmistaudu tenttiin hyvin, sillä kysymykset voivat olla laajoja ja edellyttävät usein tiedon soveltamista tai vertailua.
 • Voit luonnostella vastauksesi kirjoittamalla kuhunkin kysymykseen liittyvät asiat ja ajatukset muistiin ranskalaisin viivoin, käsitekartaksi, kuvaksi tai kaavioksi - mikä vain itsellesi tuntuu luontevalta.
 • Laske, minkä verran sinulla on keskimäärin aikaa kunkin vastauksen kirjoittamiseen. Huolehdi ajankäytöstäsi myös tentin edessä. 
 • Etene helpoimmasta kysymyksestä vaikeimpaan.
 • Huolehdi, että vastaat kaikkiin kysymyksiin ja tarkista, että mukana on kaikki suunnittelemasi asiat.
 • Ennen kuin palautat tenttivastauksesi, lue ne vielä läpi ja muokkaa tarvittaessa. 

Ensiapua hankaliin hetkiin

 • Jos et muista jotakin asiaa, unohda pakonomainen pinnistely ja jätä asia hetkeksi lepäämään. Jos kyseessä on pieni yksityiskohta, sen merkitys tuskin on kokonaisuuden kannalta ratkaiseva. Isommat asiat löytyvät muistista yleensä keskittymällä ja päättelemällä. Vastaus voi myös kirkastua sillä välin, kun vastaat tentin muihin kysymyksiin.
 • Jos aika uhkaa loppua kesken, vastaa kuitenkin myös jäljellä oleviin kysymyksiin lyhyesti ja kokonaisin lausein. Mieti, mitkä ovat kaikkein keskeisimmät asiat. 
 • Jokaisella on oma tahtinsa ja tyylinsä. Keskity vain omaan vastaamiseesi.
 • Jos väsyttää tai et jaksa keskittyä, pidä pieni tauko.

Tenttijännitys

Kaikilla on kokemusta jännittämisestä, mutta mistä jännitys johtuu ja miten selvitä jännittämisen kanssa?  Katso Helsingin yliopiston opintopsykologi Juha Niemisen puheenvuoro opiskeluun ja tenttimiseen liittyvästä jännityksestä: Tenttijännitys!