Tutkielma toimeksiantona

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ohje on tarkoitettu sekä vanhoissa koulutuksissa että uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville. 

Toimeksiantona tehtävät maisterintutkielmat (vanhoissa koulutuksissa pro gradut) ovat opinnäytetöitä, jotka tehdään yhteistyössä työelämän organisaation kanssa.

Miksi toimeksiantona tehtävä tutkielma?

Toimeksiantona tehty tutkielma voi olla markkinointivalttisi etsiessäsi ensimmäistä valmistumisen jälkeistä työpaikkaa. Yhteistyössä työelämän kanssa tehtävällä tutkielmalla varmistat, että työsi tuloksia voidaan hyödyntää eikä opinnäytetyösi valmistu vain pölyttymään kirjaston hyllyille.

Tehdessäsi tutkielmasi näin

 • solmit tarpeellisia työelämäsuhteita ja lisäät omia työllistymismahdollisuuksiasi
 • sovellat oppimaasi käytäntöön
 • voit saada työllesi rahallisen korvauksen tai ainakin työyhteisön tuen sekä
 • sovittu aikataulu ja rajattu aihe antavat potkua valmistua maisteriksi!

Toimeksiantona tehty tutkielma toimii monille suorana työllistymisen väylänä.

Toimeksiantajan etsiminen

Mieti ensin omat tavoitteesi selviksi.

Ennen yhteydenottoa mahdollisiin toimeksiantajiin, pohdi tarkemmin omia kiinnostuksen kohteitasi. Ota selvää myös koulutusohjelmasi asettamista reunaehdoista.

 • Mikä aihe sinua kiinnostaa?
 • Minkälainen tutkimusyhteistyö palvelisi sinua tulevaisuudessa?
 • Mikä työpaikka sinua kiinnostaa?
 • Mitkä aiheet ovat ajankohtaisia ja kiinnostaisivat myös mahdollisia toimeksiantajia?

Pohtiessasi kiinnostuksen kohteitasi voit hyödyntää urasuunnittelun kysymyksenasetteluja. On tärkeää, että olet itse motivoitunut viemään työsi loppuun

Toimeksiantajan etsiminen

Tehokkainta on etsiä itse sopiva työnantaja. Mieti, onko sinulla jo valmiita kontakteja? Voisiko esimerkiksi entinen kesätyönantajasi olla kiinnostunut tutkimusyhteistyöstä? Kysele tuttaviltasi ja ystäviltäsi vinkkejä.

Etsi mahdollisia yrityksiä, virastoja ja laitoksia ennakkoluulottomasti. Monilla yrityksillä on omia gradupankkejaan, joihin voit ehdottaa omaa tutkielma-aihettasi organisaation. Hyödynnä erilaisia työnhakuportaaleja. Joitakin niistä on koottu Avoimet työ- ja harjoittelupaikat -ohjeeseen. Moni projektityöpaikka tai määräaikaisuus voi muuntua tutkielmapaikaksi neuvottelemalla. Sopivan paikan huomatessasi tarjoa tätä vaihtoehtoa.

Yliopistolta voit etsiä toimeksiantajia ainakin seuraavista paikoista:

Valmistele idea

Sopivan toimeksiantajan etsiminen voi viedä jonkin verran aikaa ja tuoda ylimääräisiä työvaiheita. Yksi niistä on aiheen ja käytännönläheisen tutkimussuunnitelman valmistelu. Työnantaja ei ole välttämättä niinkään kiinnostunut tutkielmasi teoreettisesta osuudesta.

Työnantajan on helppo tarttua valmiiseen ideaan. Työnantaja ei halua arvuutella, mihin jonkin koulutusohjelman opiskelija on erikoistunut ja mitä kyseinen opiskelija voisi tehdä. Sinun tehtäväsi on kertoa se hänelle. Kirjaa osaamisalueesi.

Tee tutkimussuunnitelma. Ota yhteyttä organisaatioon esittelemällä itsesi ja ehdotuksesi. Voit esittää myös muutamia vaihtoehtoisia ideoita.

Valmistaudu tilanteeseen kuten työnhakuun ja haastatteluun. Sinun tulee osata kertoa kiinnostuksen kohteistasi ja markkinoida tutkimuksesi aihepiiriä. Työnantajan tapaamiseen kannattaa jo tehdä jotakin "kättä pidempää" esim. power point -esitys tutkimuksenasettelusta.

Neuvottelut ja sopiminen

Neuvotteluissa on kolme sopijaosapuolta: sinä, tutkielmasi ohjaaja ja työn toimeksiantaja. Maisterintutkielma on ensisijaisesti akateeminen opinnäytetyö. Ohjaajasi tulee hyväksyä sen aihe ja ongelmanasettelu.

Toimeksiantajan toiveet voivat poiketa perinteisestä akateemisesta näkökulmasta. Voit joutua jossain määrin tasapainoilemaan akateemisten vaatimusten ja toimeksiantajan käytännön odotusten välillä. Varaudu käymään useampia neuvotteluja ja sovittamaan intressejä yhteen. Opiskelijana olet vastuussa prosessin etenemisestä.

Kirjallinen sopiminen kannattaa

Menettelytavoista kannattaa sopia kirjallisesti etukäteen. Sovittavia asioita ovat esimerkiksi:

 • työn aihe ja tutkimustehtävä
 • opiskelijan sitoutuminen työn loppuun saattamiseen (aikataulu, väliraportoinnit ja mahdolliset muut toimeksiantajalle tehtävät käytännönläheiset selvitykset)
 • työnantajan sitoutuminen (ohjaus, aineistojen käyttö ja luovutus, yhteyshenkilö
 • tekijänoikeudet
 • salassapitoasiat
 • työstä maksettava palkkio ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaus (esim. matka-, paino- tai postikulut) ja käytettävä rahoitusmalli.

Etukäteen kannattaa selvittää, mitkä ovat työnantajan tavoitteet ja odotukset työn suhteen. On hyvä muistaa, että toimeksiantaja saattaa odottaa tuloksia jo nopeasti, ja etukäteen kannattaa sopia, missä muodossa ja vaiheessa toimeksiantajalle tuloksista raportoidaan.

Opinnäytetyöt julkisia

Jos käytettävä aineisto sisältää lain mukaan salassa pidettävää materiaalia kuten liikesalaisuuksia, voidaan salassapitoa vaativa osa sijoittaa erilliseen liitteeseen. Varsinainen opinnäytetyö on julkinen. Tämä on syytä kertoa toimeksiantajalle. 

 • Sopimuspohja
  Pohjaa voit käyttää sopimuksen muokkaamiseen sinun tapaukseesi sopivaksi.
 • Opinnäytetyön ohjaajan sopimus salassapidosta
  Mikäli yritys edellyttää, että myös työn ohjaajan pitää sitoutua salassapitoon, käytä tätä pohjaa. Täydennä punaisella merkityt kohdat. Työnohjaajan salassapitosopimus vastaa pitkälti normaaleja tutkimuksen salassapitosopimuksia. Muutoksia sopimukseen ei tule tehdä, sillä sopimus on luotu nimenomaisesti maisterintutkielmien tavanomaista hinta- ja riskitasoa vastaamaan. Yliopisto ei ota vastatakseen tätä suurempaa riskitasoa ulkopuolisille tahoille tehtävien tutkielmien ohjauksessa.

Rahoitusvaihtoehdot

Työstä saatava palkkio on aina neuvottelukysymys. Valmistaudu siis muiden asioiden lisäksi puhumaan myös rahasta.

Kohtuullista mahdollinen rahoituspyyntösi, mutta älä myöskään aliarvioi oman työsi hintaa, sillä sinulla on arvokasta osaamista, jota työnantajalla ei välttämättä
ole. Ota huomioon:

 • Kuinka paljon aikaa tutkimus vaatii?
 • Mikä on toimeksiantajan saama hyöty?
 • Millä alalla tai sektorilla tutkielmasi teet?
 • Millä rahalla tulet toimeen eli selvitä omat menosi ja muut tulosi (esim. opintotuki)?

Urapalveluissa jo kymmenisen vuotta sitten lahjakirjakäytäntönä sovittujen tutkielmatoimeksiantojen palkkiot vaihtelivat 500 - 10 000 euroon.

Vaihtoehtoisia rahoitusmalleja ovat:

1) Työsuhde

Työnantaja ja opiskelija voivat solmia työsuhteen. Normaalissa työsuhteessa opiskelijalla on työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelija saa myös työstään korvauksen suoraan itselleen.

2) Palkkio

Palkkion suuruudesta keskusteltaessa on hyvä huomioida, että palkkio on veronalaista tuloa. Vero määräytyy tapauskohtaisesti, ja siinä huomioidaan myös henkilön saamat muut tulot.

3) Ammatinharjoittaja/toiminimi

Ammatinharjoittajan tai yrittäjän työstä maksettavaa korvausta määriteltäessä tulee ottaa huomioon, että ammatinharjoittaja vastaa itse omista eläke-, vakuutus-, materiaali- yms. maksuista.

Kannattaa huomioida, että muilla tuloilla on aina vaikutusta myös opintorahaan.