Millä tavoin opintoja suoritetaan?

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Opiskelu ja omien opintojen suunnittelu yliopistossa on itsenäistä. Opintojen suoritustapoja on monia ja tietyn kurssin ja/tai opintojakson mahdolliset suoritustavat on ilmoitettu Kurssisivuilla. Tässä ohjeessa avataan yleisimpiä opintojen suoritustapoja.

Luentokurssit

Yleinen tapa suorittaa kurssi on osallistua luennoille ja luentokurssin päätteeksi järjestettävään loppukuulusteluun tai -tenttiin. Luentokurssit voivat olla esimerkiksi suurelle opiskelijajoukolle suunnattuja massaluentoja tai pienryhmätyöskentelyä.

Tenttiminen

Joissakin koulutusohjelmissa osa opinnoista suoritetaan täysin itsenäisesti tenttimällä. 

Luentojen sijaan tenttikysymykset voivat perustua oheiskirjallisuuteen. Tällöin tentti on kirjatentti. Tenttikirjallisuus opiskellaan itsenäisesti. Tenttiin tulee ilmoittautua.

Joissain tapauksissa on mahdollista suorittaa verkkotentti esimerkiksi Moodlessa tai sähköisessä Examinarium-tenttimispalvelussa.

Tutustu yleisiä tenttejä koskeviin ohjeisiin.

Muita suoritustapoja

Muita yleisiä suoritustapoja ovat muun muassa erilaiset kirjalliset tehtävät, kuten esseet ja luento- tai oppimispäiväkirjat, ryhmätyöt, suulliset esitykset, seminaarit, harjoittelujaksot ja harjoitustyöt.

Essee on tietystä aiheesta kirjallisuuden perusteella laadittu kirjoitelma, joka yhdistää lähdeteosten referoinnin ja omat ajatukset. Esseen tulee olla johdonmukaisesti argumentoitu sekä sujuva ja selkeä rakenteeltaan. Heti opintojen alusta asti sinun on tärkeää opetella myös tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä, johon kuuluvat esimerkiksi lähdeluettelo ja lähdeviitteet.

Seminaareissa harjoitellaan ohjatusti ja käytännössä tutkimustyön tekemistä, lähdemateriaalin käyttöä, tieteellistä kirjoittamista sekä tieteellistä keskustelua ja argumentointia. Seminaareissa kukin osallistuja valmistelee ja esittelee seminaarityönsä.

Luento- tai oppimispäiväkirja on suppeahko kirjallinen tehtävä, jonka keskeinen tavoitteena on tehdä oppiminen näkyväksi niin itselle kuin opettajallekin. Oppimispäiväkirjassa tarkasteltava oppiminen liittyy opintojaksolla käsiteltyyn tiettyyn aiheeseen tai teemaan.

Joihinkin opintoihin kuuluu harjoituskurssi tai harjoitustöitä eli opitun soveltamista käytännössä. Harjoitustyöt voivat olla esimerkiksi laboratoriotyöskentelyä.

Koulutusohjelmasi erityispiirteet

Kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja (KO)

Kotitalousopettajan opintosuunnassa suoritettaviin kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sisältyy yhteensä 20 opintopistettä ohjattua opetusharjoittelua. Opetusharjoittelut suoritetaan kenttäkouluverkoston kouluissa ja yliopiston harjoittelukouluissa sekä yhteistyöorganisaatioissa.

Muihin opintojaksoihin voi sisältyä myös työpajoja, harjoitustöitä sekä projektitöitä.

Läsnäolo

Opintojakson ensimmäiselle luento- tai muulle kontaktiopetuskerralle on aina osallistuttava, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. Ensimmäiseltä kerralta pois jäävä opiskelija menettää oikeutensa osallistua opintojaksolle paikalla olevalle opiskelijalle.

Ryhmäopetus on luonteeltaan sellaista opetusta, jossa läsnäololla on suuri merkitys oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän vuoksi ryhmäopetuksessa on läsnäolopakko (noin 85 % opetuksesta).

Opetusharjoitteluissa edellytetään 100 % läsnäoloa. Opettajalla ei ole velvollisuutta laatia opiskelijalle poissaoloja korvaavia tehtäviä.

Opintojaksojen vastuuhenkilöt

Yksittäisen opintojakson suorittamiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä opintojakson vastuuhenkilöön, jonka nimi löytyy Sisusta kunkin opintojakson tiedoista.

Kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuksen ja opiskelun yhteiset toimintaohjeet

Kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja (KO)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja (KÄ)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (VO)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja, kasvatustiede (LO-KT)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja, kasvatuspsykologia (LO-KP)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (YL ja AKT)
Kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (KLU)
Kandidatprogrammet i pedagogik: allmän- och vuxenpedagogik (PED)
Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (SBP)
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: luokanopettaja, kasvatustiede (LO-KT)
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: luokanopettaja, kasvatuspsykologia (LO-KP)
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: käsityönopettaja (KÄ)
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (YL ja AKT)
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: kotitalousopettaja (KO)
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: erityispedagogiikka (EP)
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: varhaiskasvatus (VAKA)
Magisterprogrammet i pedagogik: klasslärare (KLU)
Magisterprogrammet i pedagogik: allmän- och vuxenpedagogik (PED)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka (EP)
Master's Programme in Changing Education

Opetuksen ja opiskelun toimintaohjeet 2020-2023 (pdf) ovat tarkennettuja toimintaohjeita perustutkinto-opetuksen järjestämisestä ja opiskelemisen käytännöistä. Toimintaohjeet täydentävät kasvatustieteellisen tiedekunnan opintoja koskevia pysyväismääräyksiä sekä Helsingin yliopiston tutkintoja ja opintoja koskevia linjauksia sekä muita opintoja ja opetusta koskevia päätöksiä.

Tutustuthan huolella toimintaohjeisiin.