Millä tavoin opintoja suoritetaan?

Kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja (KO)

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Opiskelu ja omien opintojen suunnittelu yliopistossa on itsenäistä. Opintojen suoritustapoja on monia ja tietyn kurssin ja/tai opintojakson mahdolliset suoritustavat on ilmoitettu Kurssisivuilla. Tässä ohjeessa avataan yleisimpiä opintojen suoritustapoja.

Luentokurssit

Yleinen tapa suorittaa kurssi on osallistua luennoille ja luentokurssin päätteeksi järjestettävään loppukuulusteluun tai -tenttiin. Luentokurssit voivat olla esimerkiksi suurelle opiskelijajoukolle suunnattuja massaluentoja tai pienryhmätyöskentelyä.

Tenttiminen

Joissakin koulutusohjelmissa osa opinnoista suoritetaan täysin itsenäisesti tenttimällä. 

Luentojen sijaan tenttikysymykset voivat perustua oheiskirjallisuuteen. Tällöin tentti on kirjatentti. Tenttikirjallisuus opiskellaan itsenäisesti. Tenttiin tulee ilmoittautua.

Joissain tapauksissa on mahdollista suorittaa verkkotentti esimerkiksi Moodlessa tai sähköisessä Examinarium-tenttimispalvelussa.

Tutustu yleisiä tenttejä koskeviin ohjeisiin.

Muita suoritustapoja

Muita yleisiä suoritustapoja ovat muun muassa erilaiset kirjalliset tehtävät, kuten esseet ja luento- tai oppimispäiväkirjat, ryhmätyöt, suulliset esitykset, seminaarit, harjoittelujaksot ja harjoitustyöt.

Essee on tietystä aiheesta kirjallisuuden perusteella laadittu kirjoitelma, joka yhdistää lähdeteosten referoinnin ja omat ajatukset. Esseen tulee olla johdonmukaisesti argumentoitu sekä sujuva ja selkeä rakenteeltaan. Heti opintojen alusta asti sinun on tärkeää opetella myös tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä, johon kuuluvat esimerkiksi lähdeluettelo ja lähdeviitteet.

Seminaareissa harjoitellaan ohjatusti ja käytännössä tutkimustyön tekemistä, lähdemateriaalin käyttöä, tieteellistä kirjoittamista sekä tieteellistä keskustelua ja argumentointia. Seminaareissa kukin osallistuja valmistelee ja esittelee seminaarityönsä.

Luento- tai oppimispäiväkirja on suppeahko kirjallinen tehtävä, jonka keskeinen tavoitteena on tehdä oppiminen näkyväksi niin itselle kuin opettajallekin. Oppimispäiväkirjassa tarkasteltava oppiminen liittyy opintojaksolla käsiteltyyn tiettyyn aiheeseen tai teemaan.

Joihinkin opintoihin kuuluu harjoituskurssi tai harjoitustöitä eli opitun soveltamista käytännössä. Harjoitustyöt voivat olla esimerkiksi laboratoriotyöskentelyä.

Koulutusohjelmasi erityispiirteet

Kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja (KO)

Kotitalousopettajan opintosuunnassa suoritettaviin kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sisältyy yhteensä 20 opintopistettä ohjattua opetusharjoittelua. Opetusharjoittelut suoritetaan kenttäkouluverkoston kouluissa ja yliopiston harjoittelukouluissa sekä yhteistyöorganisaatioissa.

Muihin opintojaksoihin voi sisältyä myös työpajoja, harjoitustöitä sekä projektitöitä.

Läsnäolo

Opintojakson ensimmäiselle luento- tai muulle kontaktiopetuskerralle on aina osallistuttava, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. Ensimmäiseltä kerralta pois jäävä opiskelija menettää oikeutensa osallistua opintojaksolle paikalla olevalle opiskelijalle.

Opiskelijoilta edellytetään osallistumista 90 % ryhmäopetuksesta. Opetusharjoitteluissa edellytetään 100 % läsnäoloa. Opettajalla ei ole velvollisuutta laatia opiskelijalle poissaoloja korvaavia tehtäviä.

Opintojaksojen vastuuhenkilöt

Yksittäisen opintojakson suorittamiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä opintojakson vastuuhenkilöön, jonka nimi löytyy WebOodista kunkin opintojakson tiedoista.

Kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuksen ja opiskelun yhteiset toimintaohjeet

Kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja (KO)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja (KÄ)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (VO)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja, kasvatustiede (LO-KT)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja, kasvatuspsykologia (LO-KP)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (YL ja AKT)
Kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (KLU)
Kandidatprogrammet i pedagogik: allmän- och vuxenpedagogik (PED)
Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (SBP)
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: luokanopettaja, kasvatustiede (LO-KT)
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: luokanopettaja, kasvatuspsykologia (LO-KP)
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: käsityönopettaja (KÄ)
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (YL ja AKT)
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: kotitalousopettaja (KO)
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: erityispedagogiikka (EP)
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: varhaiskasvatus (VAKA)
Magisterprogrammet i pedagogik: klasslärare (KLU)
Magisterprogrammet i pedagogik: allmän- och vuxenpedagogik (PED)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka (EP)

Opetuksen ja opiskelun toimintaohjeet 2017-2020 ja  Opetuksen ja opiskelun toimintaohjeet 2020-2023 ovat tarkennettuja toimintaohjeita perustutkinto-opetuksen järjestämisestä ja opiskelemisen käytännöistä. Toimintaohjeet täydentävät kasvatustieteellisen tiedekunnan opintoja koskevia pysyväismääräyksiä sekä Helsingin yliopiston tutkintoja ja opintoja koskevia linjauksia sekä muita opintoja ja opetusta koskevia päätöksiä.

Tutustuthan huolella toimintaohjeisiin.

Studying in Your Degree Programme

Some study tracks / thematic pathways have electronic exams.You can take electronic exams whenever it suits best between the time period given to you on the relevant course page. Electronic exams are included in the course catalogue.

Further information on how to take electronic exams in Examinarium in practice, please see the Examinarium instructions for students.