Tutkielma ja kypsyysnäyte kandiohjelmassa

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ohje on tarkoitettu vain uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville. Poikkeuksena bio- ja ympäristötieteellisen, oikeustieteellisen sekä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan osalta tämä ohje koskee myös vanhoissa koulutuksissa opiskelevia. Muussa tapauksessa katso tiedekuntasi ohjeet teemasta Vanhoissa koulutuksissa opiskelevat.

Yliopistotutkintoon kuuluu aina tutkielma. Yliopisto-opiskelijana olet akateemisen yhteisön tasavertainen jäsen ja oman tieteenalasi asiantuntija. Tutkielmassa tarkastelet sinua kiinnostavaa tutkimuskysymystä tai -kysymyksiä ja tuotat uutta tutkimustietoa omalta alaltasi tieteellisen yhteisön käyttöön. Tutkielma kirjoitetaan yleensä itsenäisesti, mutta siihen liittyvää tutkimusta voi tehdä tilanteesta riippuen esimerkiksi osana projekti- tai tutkimusryhmän työtä tai esimerkiksi yhteistyössä järjestön tai yrityksen kanssa.

Kandidaatin tutkintoon sisältyvä tutkielma

Alempaan korkeakoulututkintoon sisältyy 6 op:n laajuinen kirjallinen tutkielma.

Tutkielmassa osoitat kykyä tieteelliseen ajatteluun, tieteenalan ongelmien käsittelyyn ja tieteelliseen viestintään. Voit tehdä tutkielman itsenäisesti tai osallistumalla ryhmätyöhön tai laajempaan tutkimusprojektiin. Sinulla on oltava työssäsi selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Kirjoita tutkielma itsenäisesti. 

Tutkielma arvioidaan asteikolla 0-5.

Kandidaatin tutkintoon sisältyvä kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte on erillinen opintosuoritus, josta ei anneta opintopisteitä. Kypsyysnäytteellä osoitat perehtyneisyyttä tutkielmasi tieteenalaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte voi olla esimerkiksi tutkielman osa tai sen tiivistelmä tai muu kirjallinen työ.

Kirjoita kypsyysnäyte, kun olet suorittanut tutkinnon yhteisiin opintoihin kuuluvat äidinkielen opinnot.

Kirjoita kypsyysnäyte koulusivistyskielelläsi, suomeksi tai ruotsiksi. Kandidaatintutkintotodistukseen merkitään koulusivistyksesi kieli sekä se, millä kielellä olet kirjoittanut kypsyysnäytteen. Näin osoitat erinomaisen äidinkielen taidon.

Jos olet saanut koulusivistyksesi muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, voit kirjoittaa kypsyysnäytteen suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai tutkielman kielellä. Tällöin et osoita tutkinnon osana erinomaista kielitaitoa, vaan sinun tulee tarvittaessa hankkia todistus erinomaisesta suomen tai ruotsin kielen taidosta muulla tavalla. Lisätietoa muista tavoista löydät opetushallituksen sivuilta (valtionhallinnon kielitutkinnot).

Ota yhteyttä oman tiedekuntasi opiskelijaneuvontaan, jos olet epävarma siitä, mikä koulusivistyskielesi on.

Kypsyysnäytteen tarkastaa tutkielman ohjaaja, ellei jäljempänä ole muuta ohjeistettu.

Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja rekisteröidään tutkielmasi hyväksymisen jälkeen.

Koulutusohjelmasi tutkielmaohjeet

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Matematiikan ja tilastotieteen opintosuuntien tutkielmien vaiheet

 • Jos opintosuuntasi on tietojenkäsittelyteoria, niin kandityön teet tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman ohjeiden mukaisesti.
 • Jos opintosuuntaison ekonometria, niin kandityön teet taloustieteen kandiohjelman ohjeiden mukaisesti.
 • Opiskelija etsii itselleen ohjaajan. Ohjaajana voi toimia lähes jokainen opetushenkilökuntaan kuuluva. 
 • Opiskelija sopii ohjaajan kanssa tutkielman aiheesta, aikataulusta ja ohjauksesta sekä osallistuu kandiseminaariin.
 • Opiskelija toimittaa tutkielmansa lopullisen version ohjaajalle. Tutkielman voi palauttaa ohjaajalle sähköisesti, paperiversiota ei vaadita.
 • Ohjaaja arvioi työn ja antaa sille arvosanan. Tutkielma arvostellaan asteikolla 0-5. Kandidaatintyön arviointiperusteet alla.
 • Tutkielman ohjaajana voi toimia myös tohtorikoulutettava, mutta tarkastajalla täytyy olla tohtorin tutkinto. Jos siis tutkielman ohjaaja on esimerkiksi tohtorikoulutettava, täytyy tutkielmalla olla myös toinen, tohtorintutkinnon omaava tarkastaja. Toinen tarkastaja voi olla esimerkiksi tohtorikoulutettavan oma ohjaaja.
 • Tutkielmaan kuuluu kypsyysnäyte, jolla testataan toisaalta äidinkielen hallintaa, toisaalta sitä, että kokelas on todella itse kirjoittanut tutkielmansa. Kypsyysnäyte on noin 1-2 sivua pitkä tiivistelmä tutkielman aiheesta, joka liitetään tutkielmaan kansilehden jälkeen. Kypsyysnäytteen kielen tarkastaa tutkielman ohjaaja.
 • Opiskelija lähettää tutkielman (sisältäen tiivistelmän)tallennettavaksi osoitteeseen: kumpula-student@helsinki.fi
 • Ohjaaja ilmoittaa opiskelijapalveluihin kumpula-register@helsinki.fi, että kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte on suoritettu ja se kirjataan Oodiin.

Yleisiä ohjeita matematiikan ja tilastotieteen opintosuuntien tutkielman tekemiseen

 • Opiskelija kirjoittaa tutkielman itsenäisesti, pääsääntöisesti äidinkielellään suomeksi tai ruotsiksi.
 • Aihetta valitessa on tutustuttava kandidaatintutkielman tavoitteisiin ja arviontiperusteisiin. Muiden opiskelijoiden tekemiä kandidaatintutkielmia on nähtävillä Kumpulan kampuskirjastossa ja jatkossa myös E-thesis palvelussa.
 • Tutkielmaan voi sisältyä kirjallisuuteen perustuvan tutkimuksen lisäksi kokeellinen osa. Kokeellisen osan voi suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Kirjallisen tutkielman opiskelija tekee itsenäisesti. 
 • Tutkielma suositellaan tehtäväksi LaTex-ladontajärjestelmällä. Esimerkkitutkielman PDF tiedosto ja LaTeX-pohja.
 • Kielenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä opiskelija voi kääntyä Kielijelpin puoleen.

Matematiikan ja tilastotieteen kandidaatintyön tavoitteet ja arviointiperusteet

 • Kandidaatintyössä harjoitellaan matematiikan ja tilastotieteen kirjoittamista. Lisäksi opitaan lähdekirjallisuuden käyttöä.
 • Työn vaativuus tulee valita opiskelijan taitojen mukaan kuitenkin pitäen mielessä, että se on tarkoitus tehdä aineopintojen pohjalta. Työstä saa 6 opintopistettä, mikä on hyvä muistaa työn laajuutta suunniteltaessa.
 • Tekstin ja aiheen käsittelyn tulee olla sellaista, että aineopinnot suorittanut toinen opiskelija voi lukea tutkielman.
 • Ulkoasun ja merkintöjen tulisi noudattaa matematiikalle tai tilastotieteelle tyypillisiä käytäntöjä.
 • Tutkielman tulee olla kirjoitettu hyvällä suomen tai ruotsin kielellä ellei toisin sovita. Kielenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä opiskelija voi kääntyä Kielijelpin puoleen.
 • Arvosanaan vaikuttaa työn lisäksi tutkielmantekoprosessi: Opiskelijan oma-aloitteisuus ja kehittyminen työn aikana vaikuttavat arvosanaan positiivisesti. Ohjauksen määrä ei ole arvosanan kannalta ratkaisevaa.
 • Arvosana annetaan kandidaatintutkielmasta. Seminaarissa pidettävä esitelmä tai kypsyysnäytteestä saatava palaute eivät vaikuta arvosanaan.
 • Kandidaatintutkielman arvostelee sen ohjaaja. Jos ohjaajalla ei ole tohtorintutkintoa, täytyy tutkielmalla olla myös toinen, tohtorintutkinnon suorittanut tarkastaja.

Arvosana 5:

Teksti on selkeää, ja työn rakenne on johdonmukainen. Käsitteet, todistusten välivaiheet ja käytetyt menetelmät esitetään ymmärrettävästi. Tekstistä näkyy, että työn tekijä on paneutunut aiheeseen ja ymmärtää, mitä kirjoittaa. Opiskelija on työssään oma-aloitteinen ja reagoi ohjaajan esittämiin korjausehdotuksiin tekemällä parannuksia myös itsenäisesti. Työ ilmentää opiskelijan erinomaista asianhallintaa.

Arvosana 3:

Teksti on ymmärrettävää. Käsitteet, todistusten välivaiheet ja käytetyt menetelmät esitetään, mutta opiskelijan oma ajattelu ei juurikaan välity tekstistä. Opiskelija tekee ohjaajan ehdottamat korjaukset. Työstä näkee, että opiskelija hallitsee sen asiasisällön.

Arvosana 1:

Teksti on kankeaa eikä esitys etene johdonmukaisesti. Käsitteiden, todistusten välivaiheiden tai menetelmien esityksessä on puutteita. Opiskelija ei työskentele oma-aloitteisesti. Opiskelija saa tehtyä ohjaajan ehdottamista korjauksista vain välttämättömät.