Koulutusohjelmasi harjoitteluohjeet

Lääketieteen koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ohje on tarkoitettu sekä vanhoissa koulutuksissa että uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville. 

Kaikkiin Helsingin yliopiston alempiin korkeakoulututkintoihin kuuluu vähintään viiden opintopisteen laajuinen työelämäjakso, jolla tarkoitetaan harjoittelua tai työelämäprojektia. Kaikkiin ylempiin korkeakoulututkintoihin sisältyy työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua. Katso alta oman koulutusohjelmasi harjoittelun suorittamiseen liittyvä ohjeistus. 

Katso harjoittelutukeen liittyvä ohjeistus Harjoittelun palkkaus ja rahoitus -ohjeesta.

Harjoittelu koulutusohjelmassa

Lääketieteen koulutusohjelma

Kliinisessä vaiheessa moneen opintojaksoon liittyy käytännön harjoittelujakso. Harjoittelujaksot on sisällytetty opintojaksoihin. Kliininen palvelu on itsenäinen opintojakso.

Lääketieteen koulutusohjelmassa amanuenssiharjoittelut kuuluvat pakollisina tutkintoon.

Kliinisen vaiheen käytännön harjoittelu

Lääketieteen koulutusohjelma

Kliinisessä vaiheessa moneen opintojaksoon liittyy käytännön harjoittelujakso. Harjoittelujaksot on sisällytetty opintojaksoihin. Kliininen palvelu on itsenäinen opintojakso. Kliinisen vaiheen harjoittelujaksot toteutetaan HYKS- ja HUS-sairaaloissa sekä pääkaupunkiseudun terveyskeskuksissa. Osa harjoittelujaksoista toteutetaan maakunnissa ns. hajautettuna opetuksena HYKS -alueen ulkopuolella. Kliinisen vaiheen harjoittelujaksojen kestot vaihtelevat 12 tunnista 2 viikkoon. 

Kliinisen vaiheen käytännön harjoittelujaksojen koodit ja laajuudet         

 • MED-57, L3-4, TULES-trauma-plastiikka (tuki- ja liikuntaelinsairaudet - trauma- plastiikka -harjoittelujakso, 1 viikko)
 • MED-39, L3-4, Psykiatria (psykiatrian harjoittelujakso, 12 h)
 • MED-34, L3-4, Rintakipu, hengenahdistus ja verisuonitaudit (keuhkosairauksien harjoittelujakso, 40 h)
 • MED-314, L3-4, Perusterveydenhuollon jakso 3 (terveyskeskusharjoittelu 15h)
 • MED-311, L4, Anestesiologia ja tehohoito (anestesiologian ja tehohoidon harjoittelujakso, 30 h)
 • MED-310, L4, Kliininen palvelu (sisätautien ja kirurgian harjoittelujakso 2 + 2 viikkoa)
 • 375031, L5, Naistentaudit ja synnytysoppi. MED-51, L5, Lasten terveys. Valitaan joko naistentautien ja synnytysten (35 h) tai lasten terveyden harjoittelujakso (40 h).
 • 375301, L5, Naistentaudit ja synnytysoppi (synnytyssalityöskentelyn harjoittelujakso, 30 h)
 • MED-53, L5, Yleislääketiede, (yleislääketieteen harjoittelujakso, 70 h)
 • 375037, L5, Geriatrian ja palliatiivisen lääketieteen opintokokonaisuus (geriatrian harjoittelujakso, 40 h)

Hajautettu opetus kliinisessä vaiheessa - ohjeita opiskelijalle

Seuraavassa kerrotaan, mitä sinun tulee huomioida ja tietää valmistautuessasi hajautettuun opetukseen opintojen aikana. Ohje on samanlainen riippumatta siitä, minkä opintokokonaisuuden harjoittelu on kyseessä ja se koskee LL-koulutusohjelmassa HUS-alueen ulkopuolella tapahtuvaa hajautettua opetusta.   

 • Opintoasiainkoordinaattori antaa järjestämänsä harjoittelupaikat isännille jaettavaksi.
 • Isännät huolehtivat paikkojen jakamisesta kaikkien tarpeet huomioivassa hengessä ja lähettävät paikkajaon koordinaattorille määräaikaan mennessä 
 • Opintoasiainkoordinaattori lähettää sairaaloihin tiedon harjoitteluun tulijoista. 
 • Tämän jälkeen opiskelija ottaa itse yhteyttä harjoittelupaikan yhteyshenkilöihin (vastuulääkäri, sihteeri/hr-henkilö jne.) ja sopii käytännön asiat. (HUOM! Ole yhteydessä sairaalaan ajoissa, mielellään heti paikan varmistuttua, jotta saat tarvittavat tunnukset, avaimet yms. heti kun harjoittelua alkaa.)
 • Sinun tulee hoitaa majoitusvaraus itse. Ensisijaisesti käytetään sairaaloiden tarjoamaa majoitusta.  Jos majoitusta ei sairaalan puolesta ole saatavilla, opiskelija hankkii ja maksaa majoituksen itse. Majoitus voi alkaa harjoittelua edeltävänä iltana. Majoituskustannukset voit laskuttaa yliopistolta. Ohjeen löydät alta.
 • Matkakustannukset harjoittelupaikkakunnille (lukuunottamatta HUS-aluetta) opiskelija maksaa itse. Voit laskuttaa yliopistolta matkan jälkeen. Ohjeen löydät alta.  
 • Hus-sairaaloihin meneville muistutus rokotussuojasta. https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/rokotussuoja-husn-harjoitteluissa
 • Jos herää kysymyksiä tai jokin on epäselvää, ota yhteyttä jaksosta vastaavaan opintoasiainkoordinaattoriin. Toivotamme mukavaa ja antoisaa harjoittelujaksoa!  

Opiskelijoiden matkat ja majoitus

Ennen matkaa
 • Matkustus- ja majoitusvaihtoehtoa valittaessa tulee päätös tehdä kokonaistaloudellisimman vaihtoehdon mukaisesti valitsemalla edullisin majoitusvaihtoehto ja matkustusmuoto. (Huomioi esim. mahdollisten jatkoyhteyksien puuttuminen lentokentältä ja tästä aiheutuva taksin hinta tai ylimääräinen hotelliyön tarve laivareitin huonon ajankohdan vuoksi. 
 • Taksia saa käyttää vain poikkeustapauksissa esim. kun julkiset eivät kulje tai julkista ei ole (lyhyet matkat voi kävelläkin) 
Matkalla 
 • Matkat ja majoitus maksetaan ensin itse ja laskutetaan matkan jälkeen yliopistolta.
 • Majoituspaikkoja voi myös pyytää lähettämään sähköisen laskun yliopistolle. 
 • Verkkolaskuoperaattori: Telia Finland Oyj 
 • Verkkolaskuosoite: 003703134717 (OVT-tunnus) 
 • Y-tunnus: 0313471-7 (Kotimaiset toimittajat) 
 • Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029
 • Säästä kuitit matkalaskun liitteeksi ja kirjoita muistiin tarvittavat tiedot (päivämäärät, kellonajat, paikkakunnat).  
Matkan jälkeen
 • Tee matkalasku 2 kk kuluessa matkan päättymisestä: Lomake: Matkalasku
 • Lisää lomakkeeseen tulosyksikkö H300 ja WBS 4702112 sekä opintojakson nimi niille varattuihin kohtiin. 
 • Palauta täytetty ja allekirjoitettu matkalaskulomake sekä kaikki kuitit sähköisenä yhtenä selkeänä tiedostona matkalaskulomakkeessa olevaan osoitteeseen (myös kuva riittää).  
 • Jos on käytetty omaa autoa, etsitään halvimman julkisen kulkuneuvon hinta ja liitetään tieto matkasta ja hinnasta matkalaskuun. 
 • Lomake ja kuitit tulee säästää siihen saakka, että korvaus matkasta on tullut tilille. Helsingin yliopisto maksaa matkalaskuja kaksi kertaa kuukaudessa, kuun 15. ja viimeinen päivä.  
Laskun tarkastaminen ja maksaminen
 • Matkalasku sekä liitteet tarkastetaan ja korjataan ennen maksuun siirtämistä ja ne laskut maksetaan vain kuitteja vastaan. 
 • Tarvittaessa opiskelijalta pyydetään tarvittaessa lisätietoja laskuun liittyen. 
 • Täyden korvauksen saamiseksi lasku tulee palauttaa 2 kk sisällä matkan loppumisesta. Vuoden vaihteen ollessa lähellä, matkalasku tulee palauttaa heti matkan jälkeen. 

Amanuenssiharjoittelu

Lääketieteen koulutusohjelma

Lääketieteen koulutusohjelmassa harjoittelut (amanuenssipalvelut) kuuluvat pakollisina tutkintoon. Ennen amanuenssiharjoittelua tutustu huolellisesti amanuenssiohjesääntöön, josta vastaa lääketieteen koulutusohjelman johtoryhmä. Katso linkki sivun alalaidasta.

Missä opintojen vaiheessa harjoittelu suositellaan tehtäväksi?

Tutkintoon kuluvan harjoittelun (amanuenssuuri) voi aloittaa L3 jälkeen. Lääkärin sijaisena suoritettavan harjoittelun voi aloittaa L4 jälkeen.

Harjoittelun kesto

Lääketieteen koulutusohjelman harjoittelun (amanuenssipalvelun) pituus on vähintään neljä kuukautta ja se jakautuu seuraavasti:

 • Konservatiivisen erikoisalan palvelua (28 päivää = 6op)
 • Operatiivisen alan palvelua (28 päivää = 6op)
 • Terveyskeskuspalvelua (28 päivää = 6op)
 • Vapaavalintainen amanuenssipalvelu/-harjoittelu (28 päivää = 6op). Vapaavalintainen harjoittelu voi olla edellä mainittujen alojen lisäksi myös tutkimustyötä tai varusmies-/siviilipalvelussa suoritettua lääkärin työtä.

Lista konservatiivista ja operatiivisista erikoisaloista on amanuenssiohjesäännössä.  

Minkälaiset paikat soveltuvat harjoittelupaikoiksi?

Konservatiivinen ja operatiivinen palvelu suoritetaan erikoissairaanhoidossa. Terveyskeskus- ja vapaavalintaisen palvelun voi suorittaa koko maassa missä tahansa erikoislääkärijohtoisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa amanuenssina tai lääkärin tehtävissä (ks. amanuenssiohjesääntö).

Tiedekunta jakaa amanuenssipaikkoja kaksi kertaa vuodessa. Paikat ja muuta infoa löytyvät Moodlesta.

Harjoittelun raportointi

Lääketieteen koulutusohjelma

Amanuenssisuoritusmerkinnän saamiseksi opiskelijan tulee antaa e-lomakkeella palaute.

Suoritusmerkinnän rekisteriin HYKS-alueen ulkopuolella suoritetuista amanuenssuureista tekee opintoneuvoja. HYKS-alueella suoritetusta amanuenssiharjoittelusta suoritusmerkinnän antaa oppiaineesta vastuussa oleva opintoasiainkoordinaattori.

Kliinisten harjoittelujaksojen raportointikäytännöt vaihtelevat opintojaksoittain. Kliinisen vaiheen käytännön harjoittelujaksosta raportti palautetaan jaksosta vastaavalle opettajalle tai opintoasiankoordinaattorille. Opintosuoritusmerkinnän rekisteriin vie opintoasiainkoordinaattori.

Harjoittelun vastuuhenkilö

Lääketieteen koulutusohjelma

Voit kääntyä amanuenssuuriharjoitteluun liittyvissä kysymyksissä Meilahden opiskelijapalveluiden puoleen.

Kliinisen vaiheen harjoittelujaksoihin liittyvissä kysymyksissä auttavat jaksoista vastaavat opintoasiainkoordinaattorit tai vastaava kliininen opettaja.