Börja här: tidsplanering för doktorsavhandlingens granskningsprocess

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Doktorsavhandlingar granskas i två repriser, av vilka förhandsgranskningen är den första och disputationen den andra. För doktorsexamen krävs obligatoriska studier som ingår i examen samt en godkänd doktorsavhandling. Det är fakulteterna som beviljar examina, och beslut i granskningsrelaterade angelägenheter fattas därför av fakultetsrådet vid din hemfakultet. På denna sida hittar du anvisningar för hur du ska planera schemat. Du får också en helhetsbild av de olika faserna i processen.

Tidsplanering

Doktorsavhandlingens granskningsprocess från förhandsgranskningen till doktorsexamen tar i sin helhet fyra till sex månader i anspråk. Det lönar sig att reservera flexibelt med tid, eftersom oförutsedda fördröjningar kan dyka upp under färden. Granskningen löper smidigare om du och din handledare redan i god tid innan du lämnar in din doktorsavhandling för förhandsgranskning har kontrollerat att dina studier är uppdaterade, har bekantat er med anvisningarna för förhandsgranskning och har tänkt ut lämpliga förhandsgranskare och opponenter.

Granskningsprocessens tidtabell påverkas i hög grad av fakultetsrådets mötestider, eftersom rådet behandlar doktorsavhandlingen minst tre gånger. Fakultetsrådet

 • utser förhandsgranskarna
 • beviljar disputationstillstånd på basis av förordande utlåtanden från förhandsgranskningen samt utser opponenten och medlemmarna i betygsnämnden
 • fattar beslut om doktorsavhandlingens vitsord efter disputationen.

Fakultetsrådet sammanträder ungefär tio gånger under läsåret. Det tar tid att förbereda mötena och därför ska utlåtanden och annat material som gäller ärenden som ska tas upp på mötet ges in till föredraganden i god tid före varje möte. Vid flera fakulteter är fristen en till två veckor före själva mötet. Vid medicinska fakulteten handlas materialet först i fakultetens doktorsnämnden och måste därför lämnas in senast tio dagar före doktorsnämndens möte.

Så snart som möjligt efter mötet skickar föredraganden för fakultetens påbyggnadsutbildning de kallelser som behövs samt anvisningar till de utsedda granskarna och till disputanden.

Förhandsgranskarna får två månader tid på sig för att granska avhandlingen och skriva sitt utlåtande. Tiden räknas från den officiella kallelsen. Disputationstillstånd kan beviljas om utlåtandena är förordande. Efter att ha fått disputationstillstånd ska disputanden göra behövliga korrigeringar i sitt manuskript, låta trycka doktorsavhandlingen och förbereda disputationsakten samt se till att det informeras om disputationen. Tiden mellan erhållandet av disputationstillstånd och disputationen bör vara minst tre veckor lång för att du ska hinna sköta informationen i tid. Den färdiga doktorsavhandlingen ska finnas offentligt framlagd (genom så kallad spikning) i fem vardagar före disputationen. Efter disputationen förs bedömningsutlåtandena om doktorsavhandlingen till fakultetsrådet, som ska fatta beslut om bedömningen.

Alla granskningsfaser i ett nötskal

Granskningen av doktorsavhandlingen är en lång process, som består av flera stora och små etapper. Checklistan här nedanför ger dig snabbt en helhetsbild av hur granskningen framskrider och vad du ska komma ihåg att uppmärksamma under de olika faserna. Kom också ihåg att i god tid bekanta dig med de detaljerade anvisningarna för varje fas.

Tidsplanering och förhandsgranskning av doktorsavhandlingar

Kom i god tid överens med din handledare om när förhandsgranskningen ska inledas. Handledarna måste ha tillräckligt med tid för att läsa den senaste versionen av manuskriptet och för att tänka ut lämpliga förhandsgranskare (vid medicinska fakulteten också en lämplig opponent). Efter att ha hört handledarna föreslår din ansvarsperson förhandsgranskare för fakulteten.

 • Kontrollera att du har genomfört de studier som krävs för examen och att du är närvaroanmäld vid universitetet.
 • Bekanta dig med din fakultets anvisningar om hur förhandsgranskningen inleds. Observera fakultetsrådets tidsscheman och fristerna för inlämnande av doktorsavhandlingen för granskning.
 • Följ din fakultets anvisningar när du lämnar in doktorsavhandlingen för förhandsgranskning.
 • Det tar ungefär två månader att få förhandsgranskarnas utlåtanden. Exempelvis under sommaren kan tiden vara längre, eftersom semestertider beaktas i besluten om när utlåtanden ska ges.

Disputationstillstånd och publicering av doktorsavhandlingar

 • Om utlåtandena från förhandsgranskningen är positiva, kan fakultetsrådet bevilja dig disputationstillstånd.
 • Medlemmarna i betygsnämnden utses vanligtvis vid samma möte som disputationstillståndet beviljas. Efter att ha hört handledarna lägger din ansvarsperson fram förslag till medlemmar för fakulteten.
 • Se senast nu till att din doktorsavhandling språkgranskas, om det behövs.
 • Bekanta dig med anvisningarna om att trycka och publicera doktorsavhandlingar och informera om dem, och gör din doktorsavhandling klar för publicering.
 • Informera om doktorsavhandlingen (3 veckor före disputationen) och se till att de tryckta exemplaren delas ut (5 vardagar före disputationen).

Disputation och bedömning av doktorsavhandlingar

 • Kom överens om disputationsdagen med medlemmarna i betygsnämnden.
 • Reservera disputationssalen och gör övriga förberedelser för disputationen i god tid.
 • Läs protokollet för disputationsakten och förbered lectio.
 • Planera karonkan, om du vill ordna en sådan.
 • När disputationen har hållits ger opponenten sitt utlåtande inom ungefär två veckor. Betygsnämnden gör upp ett vitsordsförslag.
 • Efter att ha fått betygsnämndens utlåtanden fattar fakultetsrådet beslut om doktorsavhandlingens vitsord.

Utexaminering

 • Du kan utexamineras som doktor när fakultetsrådet har godkänt doktorsavhandlingen och fattat beslut om vitsordet och du har genomfört de studier som krävs för examen och studierna har registrerats som helheter.
 • Lämna in en ansökan om examensbevis i Sisu.
 • Vissa fakulteter ordnar en gång per termin en utexamineringsfest för nya kandidater, magistrar och doktorer som avlagt sin examen under den terminen. Det informeras om festen när den blir aktuell.
 • Ungefär vart fjärde år ordnar fakulteterna en solenn promotion för de magistrar och doktorer som utexaminerats efter den förra promotionen. När du som utexaminerad doktor deltar i promotionen får du rätt att använda de akademiska insignierna doktorshatt och doktorsvärja.