Registrering av forskarstudier

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Genomförda doktorandstudier registreras i universitetets studeranderegister Sisu. Både enskilda studieprestationer och färdiga studiehelheter registreras i Sisu. Av det studieutdrag som ingår som bilaga till examensbeviset framgår endast de studieprestationer som ingår i studiehelheter i doktorsexamen.

Men om du så önskar kan du när som helst beställa ett studieutdrag, av vilket framgår alla studier som du genomfört vid Helsingfors universitet. Mer information om hur du kan beställa ett studieutdrag hittar du här.

Registrering av kurser och tentamina

Om du deltar i undervisning eller en tentamen och har anmält dig via Sisu, bedömer och registrerar studieavsnittets ansvariga lärare prestationen i Sisu. Du har rätt att inom en månad från prestationsdagen få veta hur studieavsnittet har bedömts. Under sommarmånaderna kan både bedömningen och registreringen i Sisu ta längre än normalt.

Registrering av övriga studieprestationer

När det gäller övriga studieprestationer (studieavsnitt som man inte anmäler sig till i Sisu) ser den som godkänner prestationen till att den registreras. Kom ihåg att i förväg komma överens om prestationssättet med den person som godkänner studieavsnittet. Det är oftast doktorsavhandlingens handledare eller den ansvarsperson som utsetts för dig som godkänner prestationen, men om du är osäker kan du alltid kontrollera i Sisu vem som är ansvarig för studieavsnittet. Du kan också alltid be om hjälp av planeraren för ditt doktorandprogram.

När du till exempel deltar i en konferens eller i konferensarrangemang, publicerar en artikel som inte ska ingå i din doktorsavhandling eller är med om att redigera en vetenskaplig publikation, ska du själv se till att din handledare eller någon annan utsedd ansvarsperson skickar in din prestation för registrering. Prestationerna registreras i Sisu av Studentservicens lokala team. När prestationen har registrerats i Sisu kan du också se uppgifterna i kurslistan under din Thessa-profil (Courses).

Om du inte vill registrera enskilda studieprestationer förrän du har genomfört alla studieavsnitt som krävs för en viss helhet ska du föra bok över dina prestationer t.ex. i Thessa så att du senare lätt kan hitta alla uppgifter som behövs för registreringen. Du ska emellertid inte manuellt lägga till icke registrerade prestationer i Thessas kurslista, utan bokföra dem för dig själv, t.ex. under sektionen Notes. På så sätt blandar du inte ihop prestationer som redan har registrerats i Sisu och prestationer som måste registreras senare.

Gör så här:

 1. Kontrollera studieavsnittets kod, namn, ansvariga person och omfattning i kursbroschyren i Sisu. Ta också reda på eventuella andra uppgifter som behövs (se listan nedan).
 2. Lämna vid behov in ett intyg över deltagande eller ett annat dokument (se listan nedan).
 3. Lämna samtidigt in en förhandsifylld registreringsblankett (pdf) till studieavsnittets ansvariga person. (Om du har problem med att öppna filen kan du prova att använda en annan webbläsare.)

Åtminstone följande uppgifter ska alltid uppges för studieprestationer som ska registreras:

 • namn och studentnummer
 • namnet på det studieavsnitt som prestationen ingår i
 • studieavsnittets kod
 • prestationens omfattning i studiepoäng (observera att omfattningen inte kan vara större än studieavsnittets maximala omfattning)
 • prestationsdatum
 • prestationsspråk
 • vitsord
 • godkännarens namn
 • eventuella ytterligare uppgifter (exempelvis konferensens namn och tidpunkt, artikelns rubrik och publiceringsdatum, eventuella intyg och rapporter).
 • Kontrollera i studieavsnittets beskrivning i Sisu vilka bilagor som behövs. Exempel på vilka dokument som eventuellt behövs:
  • intyg över deltagande
  • sidan ur abstraktboken eller motsvarande med uppgifter om postern/presentationen
  • den publicerade artikeln eller en länk till publikationen
  • konferensrapport
  • intyg av kursens ansvariga lärare över undervisningen eller motsvarande dokumentation.

Studiehelheter

I din doktorsexamen ingår utöver doktorsavhandlingen två studiehelheter: studier inom vetenskapsområdet (30 sp) och överförbara färdigheter (10 sp) När du har genomfört alla studier som ingår i en helhet kan du be att helheten sammanställs och registreras.

De flesta fakulteter kräver att studiehelheter som ingår i doktorsexamen ska sammanställas innan doktorsavhandlingens förhandsgranskning inleds eller senast innan disputationstillståndet beviljas. Kontrollera tidpunkten i din fakultets anvisningar om inledning av förhandsgranskning.

Kom ihåg att studieprestationer som är äldre än 10 år inte kan inkluderas i studiehelheterna. Studiehelheter som redan har sammanställts kan inte upplösas eller uppdateras i efterhand. Läs mer om doktorandstudiers giltighetstid.

Hur studiehelheterna sammanställs beror till viss del på när du har inlett doktorandstudierna och vilka studier du har genomfört. Bekanta dig med anvisningarna nedan och följ den anvisning som gäller för din situation.

Observera att helheter som registrerats i Sisu kan senare inte plockas isär och uppdateras.

Alternativ 1: Prestationerna är i enlighet med Sisus regler

Om alla dina studieprestationer är i enlighet med Sisus regler och din studieplan visar att alla prestationer som krävs för en helhet har genomförts och godkänts kan du ansöka om att få helheten registrerad i din Sisu-studieplan. Att begära sammanställning av helheten, gör så här:

 • Klicka på koden under studiehelhetens namn.
 • Klicka på begärä om helhetsvitsord-knappen.

Att återkalla begäran om sammanställning är möjligt så länge som begäran inte har godkänts och registrerats i studentservicen. Om du vill återkalla begäran, klicka på ’Min profil’ i huvudmenyn i Sisu, öppna fliken 'Ansökningar och begäranden', klicka på namnet på studiehelhetsanteckningsbegäran och, till sist, klicka på återkalla utvärderingsansökan-knappen. 

Alternativ 2: Prestationerna är inte i enlighet med Sisus regler

Om du har genomfört alla studier som krävs för doktorsexamen men av någon anledning inte kan lägga till alla dina prestationer till studieplanen i Sisu (t.ex. i sådana fall där en del av studierna har registrerats med koder som hör till gamla examensstrukturer med huvudämnen) kan du inte ansöka om att få helheterna registrerade i Sisu. Då ska du ansöka om att få helheten sammanställd som en separat registrering. Gör så här:

 • Kontrollera studiehelhetens namn och kod i Sisu samt uppgifterna om de studieprestationer som ska ingå i helheten.
 • Fyll i registreringsblankett för studiehelheter (pdf). (Om du har problem med att öppna filen kan du prova att använda en annan webbläsare.)
 • Kontrollera i Sisu vem som ska godkänna studiehelheten (oftast är det handledaren eller den ansvariga personen). Skicka blanketten per e-post till godkännaren.
 • Godkännaren kontrollerar uppgifterna om helheten och skickar den vidare för registrering.

Alternativ 3: Godkännande av helheter som genomförts enligt gamla examensfordringar

Om du har registrerade studiehelheter som du har genomfört enligt gamla examensfordringar och som delvis eller helt ersätter studier i de nya fordringarna, ska du ansöka om att de gamla helheterna godkänns som en del av din studieplan. Det gör du i det fria redigeringsläget i Sisu.

Innan du lämnar in ansökan i Sisu ska du vid behov kontakta din hemfakultets forskarstudieärenden för att försäkra dig om att du har genomfört de prestationer som förutsätts i övergångsbestämmelserna och dina doktorandstudier är färdiga att registreras. Du får vid behov närmare instruktioner för hurdan ansökan du ska lämna in.

Om du har en eller flera tidigare registrerade studiehelheter som du har genomfört enligt gamla examensfordringar, och dessa helheter som sådana ersätter alla doktorandstudier som krävs:
 • Öppna det fria redigeringsläget i din studieplan (läs först Sisus bruksanvisning vid behov).
 • Radera först den nya examensstrukturens helheter (studier inom vetenskapsområdet och överförbara färdigheter) ur planen.
 • Lägg till helheten/helheterna som du genomfört enligt de gamla fordringarna.
 • Skicka den redigerade planen för godkännande i Sisu.
 • Fakultetens forskarstudieärenden godkänner planen.
Om du har en eller flera tidigare registrerade studiehelheter som du har genomfört enligt gamla examensfordringar, och du dessutom har genomfört enskilda tilläggsprestationer (t.ex. forskningsetik) som förutsätts i ditt doktorandprograms övergångsbestämmelser:
 • Öppna det fria redigeringsläget i din studieplan (läs först Sisus bruksanvisning vid behov).
 • Radera först de onödiga helheterna i den nya examensstrukturen (studier inom vetenskapsområdet och överförbara färdigheter) ur planen.
 • Lägg till helheten/helheterna som du genomfört enligt de gamla fordringarna samt helheten Andra obligatoriska doktorandstudier (PHD-000, 0 sp) som du hittar i Sisu.
 • Skicka den redigerade planen för godkännande i Sisu.
 • Fakultetens forskarstudieärenden godkänner planen och registrerar de obligatoriska tilläggsprestationerna under helheten andra obligatoriska doktorandstudier.

Har du frågor?

Om du eller din handledare har frågor gällande registrering av studiepresentationer eller -helheter, kan du alltid kontakta service för doktorander.