Den nya studentens första steg

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Välkommen till Helsingfors universitet! Följ våra anvisningar som gäller alla nya studerande i kandidat- och magisterprogrammen. Om du inte hittar svar på din fråga här, kan du kontakta studentservicen.

Ta emot stu­die­plat­sen

Du får anvisningarna om hur man tar emot studieplatsen i antagningsbrevet som du får i ett e-postmeddelande. Följ anvisningarna – om du inte tar emot studieplatsen inom den utsatta tiden, förlorar du nämligen studieplatsen som erbjuds dig. Tidsfristen meddelas i samma e-postmeddelande eller på en skilt angiven webbsida. Du ser även tidsfristen för att ta emot studieplatsen i tjänsten Min Studieinfo.

Visa din an­sök­nings­be­hö­rig­het

Om du inte redan har visat att du uppfyller kraven för kandidat- eller magisterstudier, får du också ett e-postmeddelande om att du skall visa ansökningsbehörighet. Du vet att du måste bevisa din behörighet om du har blivit villkorligt antagen. Om du har blivit villkorligt antagen syns villkoret för antagningen i Min Studieinfo-tjänsten, i e-postmeddelandet från ansökningsservicen eller på en skilt angiven webbsida. Om du inte visar behörighet inom den utsatta tiden, förlorar du den studieplats som erbjuds dig. Tidsfristen meddelas i samma e-postmeddelande eller på en skilt angiven webbsida.

An­mäl dig som när- el­ler från­va­ran­de

När du har tagit emot studieplatsen ska du dessutom anmäla dig som närvarande eller frånvarande vid universitetet. Med antagningsbrevet får du också anvisningar om hur du ska göra anmälan. Du förlorar studierätten som har beviljats dig om du inte anmäler dig inom den utsatta tiden.

Lägg märke till att du måste ta emot den studieplats som erbjudits dig. Först efter det kan du anmäla dig som närvarande eller frånvarande. Om du har blivit villkorligt antagen måste du visa att du uppfyller villkoret enligt de skilt angivna anvisningarna innan du kan anmäla dig som närvarande eller frånvarande.

Du kan anmäla dig som frånvarande under det första läsåret endast på basis av lagstadgade orsaker (du genomför tjänstgöring i enlighet med värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor, är moderskaps-, faderskaps-, eller föräldraledig eller på grund av din egen sjukdom eller skada är oförmögen att inleda dina studier).

Stu­de­ran­de­re­gist­ret och studerandeintyget

Efter du har tagit emot studieplatsen och anmält dig som närvarande eller frånvarande, registreras dina uppgifter i universitetets studeranderegister Sisu.

Efter det kan du få ett studerandeintyg som du kan behöva när du ska bevisa att du studerar vid Helsingfors universitet. Till exempel för Hoas räcker det att du beställer ett inofficiellt prestationsutdrag som fås via Sisu.

Det går också att hämta sitt studerandeintyg från studentservicen.

Studentkortet och -kalendern

Efter dina uppgifter har registrerats i studeranderegistret kan du ladda ner Frank App i din telefon och aktivera ditt digitala studentkort. Med det digitala studentkortet får du samma förmåner som med det traditionella plastkortet (t.ex. rabatter som gäller UniCafe, HRT, Studenthälsan och UniSport). Du kan börja använda Frank App fr.o.m. 1 augusti alltså när din studierätt börjar.

Om du vill, kan du också beställa ett fysiskt studentkort.

Som medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) får du också studentkalendern. Studentkalendern kan du hämta från Kajsahuset, Campus Mejlans, Campus Gumtäkt och Campus Vik eller från HUS servicebyrå.

Ak­ti­ve­ra ditt an­vän­dar­namn

Observera att du kan använda universitetets datasystem först när du har aktiverat ditt användarnamn (t.ex. anmäla dig till kurser och skriva ut ett inofficiellt studieintyg). Aktiveringen av användarnamnet förutsätter bankkoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt id-kort och en kortläsarenhet. Om du inte har finska bankkoder måste du fylla in ansökan om användarnamn och skicka den till Helpdesk. Efter det ger Helpdesk dig instruktioner om att besöka ett ID Point-serviceställe för att identifiera dig.

Om du inte lyckas aktivera ditt användarnamn i juli kan det bero på något tekniskt problem i samband med registreringen av din studierätt (exempelvis studerande som varit frånvarande av lagstadgade skäl under det första året eller studerande vid Öppna universitetet). Då kan du aktivera ditt användarnamn fr.o.m. 1.8, eller om ärendet brådskar, kontakta Helpdesk.

Närmare anvisningar för hur man aktiverar användarnamnet finns på Helpdesk. Du kan också bekanta dig med de IT-tjänster som universitetet erbjuder på Helpdesks sida för nya studerande.

Nyhetsbrev till nya studerande

Fyra nyhetsbrev skickas till studeranden som startar sina studier hösten 2022. Nyhetsbrev kommer att publiceras på den här sidan så snart de dyker upp.

Om du inte har fått nyhetsbrevet till din e-post, även om du är ny studerande, kolla din skräppost.