Finansiering av studierna

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Du kan finansiera dina studier på många olika sätt. På denna sida hittar du allmän information om studiernas finansiering och studiestöd.

Allmän information om finansiering av studierna

Som student består din försörjning i allmänhet av studiestöd och allmänt bostadsbidrag. Utöver dessa kan du lyfta studielån med statsborgen. Detaljerad information om studiestödet hittar du på FPA:s webbplats under Studerande. På samma sidor kan du också läsa om andra studieförmåner som FPA erbjuder, såsom måltidsstödet.

Mer information om försörjning finns på Studentkårens webbplats.

De flesta universitetsstuderande arbetar därtill deltid vid sidan av studierna. Deltidsarbete vid sidan av studierna kan i bästa fall stödja dina studier och utöka dina arbetslivskunskaper, men det är klokt att dimensionera arbetsmängden så att arbetet inte stör ditt lärande.

Dessutom har universitetet många fonder hos vilka du kan ansöka om tilläggsfinansiering för dina studier.

Vuxenutbildningsstöd är ett stöd som beviljas av Utbildningsfonden. Du kan få stödet om du deltar i frivillig yrkesinriktad utbildning som vuxenstuderande. Besök Utbildningsfondens webbplats för ytterligare information om stödet och kriterierna för beviljande.

Allmän information om studiestödet

Hur ansöker jag om studiestöd?

Som högskolestuderande kan du ansöka om studiestöd för att trygga din inkomst. Studiestöd ansöks med en ansökningsblankett som du kan fylla i på FPA:s e-tjänster. All den information du behöver om studiestödet och aktuella ändringar finns i instruktioner om studiestöd på FPA:s webbplats.

Påverkar eventuella övriga inkomster mitt studiestöd?

Din inkomst påverkar alltid hur många månader om året du kan lyfta studiestöd. Du ska själv se till att årsinkomsten inte överskrider årsinkomstgränsen.

Du kan kolla dina fria inkomster med FPA:s kalkylator och på webbplatsen finns mer information om övervakningen av inkomsterna.

Uppföljning av hur studierna framskrider inom studiestödet

För att få studiestöd ska dina studier framskrida. Varje år utreds hur studierna framskrider hos de som lyfter studiestöd. FPA utför uppföljningen alltid i oktober efter det tidigare läsåret.

Ytterligare information om uppföljning av studieframgång finns på FPA:s webbplats.

Vad ska jag göra om mina studier inte framskrider?

Om dina studier inte framskrider enligt kraven kan du göra följande:

  • lyft inte studiestöd för alla studiemånader
  • säg upp ditt studiestöd på förhand för önskade månader
  • vänd dig till Studentservicen.

Vad ska jag göra om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk och dina studier inte framskrider enligt kravet kan du ställa in ditt studiestöd och söka sjukdagpenning och allmänt studiestöd. Då använder du inte studiestödsmånaderna i onödan utan kan utnyttja dem sen då du åter är i skick att studera.

Mer information om sjukdagpenningen och hur du kan söka den och om förhållandet till studiestödet finns på FPA:s webbplats.

Förlängning av den maximala tiden för studiestöd

Den maximala tiden för studiestöd för din examen beror på omfattningen av examen och på vilket läsår du inledde dina studier. Om du har använt den maximala tiden för studiestöd men dina studier tillfälligt fördröjts på grund av sjukdom eller annan vägande orsak kan du behovsprövat beviljas förlängt studiestöd i högst nio månader.

Mer information om stödtiden finns på FPA:s webbplats

Hur får jag studiestödsrådgivning?

Om du inte hittar den information du behöver på webben kan du ringa FPA:s servicenummer för studerande 020 692 209 (mån–fre kl. 8–17). Du kan även personligen besöka vilket av FPA:s serviceställen som möjligt. Besök FPA:s webbplats för kontaktinformation och öppettider.

Studiestöd för sommarstudier

Då du har bestämt dig för att studera på heltid under sommaren kan du även ansöka om sommarstudiestöd. Efter att sommarens kursutbud står klart ska du göra upp en studieplan och se till att du får tillräckligt med prestationer under sommaren för att ha rätt till studiestöd.

Som sommarmånader räknas oftast juni, juli och augusti. Du kan få stöd för studier som tillhör examen: t.ex. föreläsningar, tenter, arbetspraktik och arbete med lärdomsprov.

Du söker sommarstudiestöd med FPA:s ändringsanmälan som du enklast gör via FPA:s e-tjänster. Alternativt kan du fylla i studiestödets ändringsanmälan.

Ytterligare information om studiestöd för sommarstudier finns på FPA:s webbplats.

Att finansiera studierna med arbetslöshetsunderstöd

Lämnade du dina studier på grund av jobb, men så blev du arbetslös och det har varit svårt att få nytt jobb? Skulle det vara lättare att få jobb som kandidat eller magister? Vill du slutföra dina studier eller delar av dem, men vet inte hur du ska finansiera dem? Visste du att du även kan avlägga studier med hjälp av arbetslöshetsförmåner?

Vad kan du studera med arbetslöshetsförmånen?

Förmånen är behovsprövad och beviljas av arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Stödet beviljas inte för vilka studier som helst. TE-byrån anser att studierna måste vara arbetskraftspolitiskt ändamålsenliga, främja dina yrkesfärdigheter och öka dina sysselsättningsmöjligheter. TE-byrån konstaterar och godkänner utbildningsbehovet och fattar beslut om beviljande av stödet för studier.

Hur ansöker du om förmånen?

Om du redan är kund hos TE-byrån, berätta så snart som möjligt för den sakkunniga vid TE-byrån som sköter dina ärenden att du planerar att studera! Förmånen ansöks hos TE-byrån innan du inleder de studier stödet gäller. På TE-byråns webbplats finns en lista med detaljerade och aktuella sökvillkor, information om stödet samt de blanketter du behöver.

Vad behöver du från studierådgivningen?

Din fakultets studentservice bekräftar och fyller i TE-byråns blankett om de studier som saknas från examen och räknar ut de månader det krävs för att avsluta studierna (5 sp/mån). Från studentservicen får du även ett officiellt studieprestationsutdrag som bilaga för din ansökan.

Ifall du är ny studerande eller har för avsikt att genomföra pedagogiska studier med arbetslöshetsunderstöd fyller Kajsahusets studentservice i blanketten.

Utkomststöd

Du kan ansöka om grundläggande utkomststöd om dina inkomster och tillgångar inte annars räcker till för dina vardagliga nödvändiga utgifter. Se mera information om utkomststödet på FPA:s webbsida. Innan du ansöker om utkomststöd ska du dock ta reda på din möjlighet att få studiestöd, studielån och bostadsbidrag. Om du inte kan få stöd ska du i första hand klara ekonomin på andra sätt än med grundläggande utkomststöd, så som genom förvärvsarbete.

Utkomststödet är det sista stödet vilket innebär att du först ska ansöka om alla andra förmåner som du kan ha rätt till. Dessa stöd är utöver studiestödet till exempel arbetslöshetsstöd, vuxenutbildningsstöd och bostadsbidrag samt föräldradagpenning, sjukdagpenning och stöd för vård av barn. Läs mer om hur andra förmåner inverkar på det grundläggande utkomststödet (FPA).