Godkännande av tidigare förvärvad kompetens i doktorsexamen

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Du kan ansöka om att studier som du genomfört någon annanstans eller kompetens som du förvärvat på något annat sätt ska räknas till godo som en del av examen. De studier och den kompetens som räknats till godo ska till sin nivå och sitt innehåll motsvara de kunskapsmål som angetts i ditt doktorandprograms undervisningsplan. Ansökan om tillgodoräknande görs i Sisu.

Former för tillgodoräknande

Ersättande

Ersättande innebär att du kan ersätta studier i ditt utbildningsprogram med tidigare förvärvade kunskaper. När du vill ersätta studier måste din tidigare förvärvade kompetens till sitt innehåll motsvara kunskapsmålen för det studieavsnitt eller den studiehelhet som du vill ersätta. I fråga om tillgodoräknande av studier inom doktorsutbildningen är det oftast fråga om ersättande, eftersom det i examen inte ingår andra studier än doktorsavhandlingen och två obligatoriska studiehelheter.

Inkluderande

Inkluderande innebär att tidigare förvärvad kompetens inkluderas som sådana i din examen. Då förutsätts inte motsvarighet i fråga om innehållet i studieavsnitten och studiehelheterna. Kunskapsnivån måste dock motsvara nivån på och kunskapsmålen i studierna som ingår i ditt utbildningsprogram. I din examen kan du inkludera endast sådana studier som du har genomfört vid ett universitet i Finland (universiteten, Försvarshögskolan) eller utomlands. Du kan alltså inte inkludera yrkeshögskolestudier i din examen.

Observera att om det i studieavsnittets prestationssätt har bestämts att avsnittet kan genomföras t.ex. genom konferensdeltagande, forskningsbesök, vetenskaplig publikation eller annat motsvarande prestationssätt handlar det inte om tillgodoräknande utan om att genomföra studier på vanligt sätt. För sådana prestationer behöver du inte separat ansöka om tillgodoräknande. När du har genomfört prestationen ska du själv se till att din handledare eller någon annan utsedd ansvarsperson skickar in den för registrering.

Principer för tillgodoräknande

  • De studier som räknas till godo måste rymmas i din examen. Examens omfattning får överskridas med högst 10 procent. Doktorsexamens omfattning är alltså högst 45 studiepoäng. Ansökningar om tillgodoräknande av studier som överskrider examens maximala omfattning behandlas inte. Ett undantag är studenter som har inlett sina studier före 31.8.2017. Vid beräkningen av den maximala mängd tillgodoräknade studier som ryms med i din examen beaktas alla studieprestationer som registrerats före kontrolltidpunkten och som kan användas till din examen (även sådana som du inte har planerat använda för examen) samt de obligatoriska studier som fortfarande fattas. Observera att du inte kan ansöka om tillgodoräknande av studier och kompetens för ett studieavsnitt som du redan har slutfört.
  • Du kan inte inkludera yrkeshögskolestudier i din examen. I din doktorsexamen kan du inte heller räkna till godo studier som du inkluderat i en tidigare lägre eller högre högskoleexamen. En doktorsavhandling eller en licentiatavhandling kan aldrig räknas till godo.
  • Principer för studiernas giltighetstid i tillgodoräknandet:
    • Du kan inte inkludera studier som är äldre än tio år i din examen. Tiden räknas från datum för studieprestationen. I fråga om studiehelheter räknas tiden från den dag då det sista studieavsnittet som ingår i studiehelheten genomfördes. Studieavsnitt och studiehelheter gäller till utgången av den termin då de föråldras. Utbildningsprogrammen kan också bestämma kortare giltighetstider än tio år för studieprestationerna.
    • Kunskap som du förvärvat på annat sätt än genom formell utbildning kan räknas till godo oberoende av regeln för när studier föråldras. Mer information om när studierna föråldras finns på sidan När studierna föråldras.

Tillgodoräknande av kunskaper som förvärvats på annat sätt än genom formell utbildning

Kunskap som förvärvats på något annat sätt än genom formell utbildning kan vara resultatet av informellt lärande eller vardagslärande. Informellt lärande kan uppkomma genom till exempel fortbildning, kurser på arbetsplatsen och kurser inom det fria bildningsarbetet. Vardagslärande kan i sin tur uppkomma i samband med till exempel arbetserfarenhet, förtroendeuppdrag och hobbyer.

När du ansöker om att kunskaper som du förvärvat på något annat sätt än genom formell utbildning ska räknas till godo i din doktorsexamen ska du visa och dokumentera dina kunskaper på det sätt som du och din handledare kommit överens om och ska du visa att dina kunskaper uppfyller de kunskapskrav som ställs på studier som kan räknas till godo. Du måste eventuellt dessutom till exempel avlägga en tentamen, sammanställa en portfolio, skriva en essä eller rapport eller delta i en intervju. Det kan också krävas att du fullgör inlärningsuppgifter eller andra motsvarande uppgifter.

Att ansöka om tillgodoräknande i Sisu

Du ska själv ansöka om tillgodoräknande och påvisa dina kunskaper. Ansök om tillgodoräknande enligt Sisus anvisningar. Bifoga ett studieutdrag över de studier som du genomfört annanstans än vid Helsingfors universitet. Till ansökan ska du också bifoga en beskrivning över studieavsnittet som du har genomfört, om du ansöker om ersättande eller vill inkludera studieavsnittet i de alternativa studierna i din examen.

Om du ansöker om tillgodoräknande av kunskaper som du förvärvat på annat sätt än genom formell utbildning, ska du också bifoga en beskrivning av hur kunskaperna motsvarar kunskapsmålen för dina studier.

Du behöver inte lämna in intyg eller betyg i original, utan du kan bifoga dem i elektroniskt format. Var dock beredd på att du kan bli ombedd att visa upp originaldokumenten.

Bedömning av studier som ska räknas till godo

För studier som räknats till godo får du ett vitsord endast om de har bedömts med samma vitsordsskalor som används vid Helsingfors universitet. Skalan är 0–5 eller godkänd-underkänd.

Vägledning och handläggning

Frågor som gäller tillgodoräknande är ofta något mångtydiga, och din handledare eller ansvarsperson känner inte nödvändigtvis alltid till alla relevanta bestämmelser. Om du eller din handledare har frågor om tillgodoräknande kan ni alltid kontakta doktorandprogrammets planerare eller fakultetens forskarstudieärenden. Handläggningstiden för ansökningar är vanligen ca fyra veckor. Handläggningstiden för ansökningar som lämnas in under perioden 1.6–31.8 kan vara längre än en månad.

Beslut om tillgodoräknande och registrering

Beslutet om tillgodoräknande syns i Sisu. Efter ett positivt beslut om tillgodoräknande registreras dina studiepoäng. Ett negativt beslut innehåller motivering och anvisning för begäran om omprövning. Det går att begära omprövning av beslutet på det sätt som anges i examens- och rättssäkerhetsinstruktionen.