Sisu-instruktion: ansökan om tillgodoräknande

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Innan du gör en ansökan, läs noggrant principerna för tillgodoräknande på webbsidan Tillgodoräknande av kunskaper som skaffats tidigare. Om du är en doktorand, vänligen se webbsidan Godkännande av tidigare förvärvad kompetens i doktorsexamen.

I Sisu ansöks tillgodoräknande antingen som ersättande eller inkluderande:

 • Ersättande innebär ersättande av ett obligatoriskt eller alternativt studieavsnitt med studier som du har avlagt på en annan inhemsk eller utländsk högskola.
 • Inkluderande innebär godkännande av studier som avlagts på en annan inhemsk eller utländsk högskola som valfria studier i din examen. Ifall du vill inkludera sådana studier, som är kopplade till en annan examen vid Helsingfors universitet eller till en annan studiehelhet, till din examen och studieplan ska du också göra en ansökan om inkluderande.
 • Om du ansöker tillgodoräknande av kunskaper förvärvats på något annat sätt än genom formell utbildning, gör i vanlig ordning en ansökan om ersättande eller inkluderande i Sisu. Kunskaper som förvärvats på något annat sätt än genom formell utbildning kan vara resultatet av informellt lärande eller vardagslärande. Informellt lärande kan uppkomma genom till exempel fortbildning, kurser på arbetsplatsen och kurser inom det fria bildningsarbetet. Vardagslärande kan i sin tur uppkomma i samband med till exempel arbetserfarenhet, förtroendeuppdrag och hobbyer.
 • Personlig prestation ansöks om till exempel prestationerna under ett studieavsnitt av någon anledning förblivit knappa och du måste komplettera prestationerna i enlighet med den ansvariga lärarens anvisningar. Läs mer om ansökningsgrunderna för personlig prestation på sidan Komplettering av studieprestation.

Du kan ansöka om tillgodoräknande endast för en sådan studieplan som du har studierätt till. Studierna som ska tillgodoräknas får vara högst 10 år gamla.

Observera dessa viktiga faktorer

 • Du behöver inte göra ansökan om ersättande för studier som avlagts på Helsingfors universitet eller Öppna universitetet, förutom när studierna är kopplade till en annan examen vid Helsingfors universitet eller till en annan studiehelhet. Annars kan du själv ange studieavsnittet som ersättande i Sisu eller ansöka om avvikande innehåll i det fria redigeringsläget. I vissa undantagsfall måste man göra ansökan om ersättande för språk- och kommunikationsstudier som genomförts vid HU, se Språkcentrums instruktioner för mer information.
 • Till din ansökan om tillgodoräknande ska du alltid bifoga ett studieprestationsutdrag från det universitet där du har genomfört prestationen som ska räknas till godo. Utan studieprestationsutdraget kan din ansökan inte behandlas. Alternativt kan du lägga till en länk till dina studieprestationer i fältet ”Beskrivning”. Du får länken från dina egna prestationsuppgifter i tjänsten Min Studieinfo. Kontrollera dock att länken innehåller de korrekta prestationsuppgifterna. Observera också att länken är i kraft endast ett halvår.
 • Även om du ansöker om tillgodoräknande av en studiehelhet, ska du ändå göra en separat ansökan om tillgodoräknande för varje studieavsnitt som inkluderas i studiehelheten.

Ansökan om ersättande

Gör en ansökan om ersättande när alla dessa faktorer stämmer:

 • du vill ersätta ett obligatoriskt eller alternativt studieavsnitt i din studieplan
 • du har avlagt ersättande studier vid andra högskolor i Finland (universitetFörsvarshögskolanyrkeshögskolor) eller utomlands,  eller som informellt lärande eller vardagslärande
 • du har ingen prestationsanteckning över studierna i Sisu.

Välj studieavsnitt som ska ersättas

 1. Börja ansökan om ersättande på sidan Studiestruktur. Sök först det studieavsnitt i din studieplan som du vill ersätta.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
   
 2. Öppna kursbroschyren genom att klicka på koden över studieavsnittets namn.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
   
 3. Öppna fliken Ersättande studier i kursbroschyren.  
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

  Nertill finns rubriken Tillgodoräknande, och under rubriken finns knappen Till ansökan. Klicka på den.  Ansökan om ersättande studier öppnas i ett popupfönster.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

 4. Klicka på ’Fyll i uppgifter om studier eller kompetens’ i mitten av popupfönstret.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 5. Välj typen av ersättande studier i det nya popupfönstret.
  1. Välj ’Utvärderade studier’ om du ansöker ersättande med studier som du har avlagt på en annan inhemsk eller utländsk högskola.
  2. Välj 'Kunskaper som förvärvats på annat sätt' när du ansöker om att kunskaper som du förvärvat på informellt lärande eller vardagslärande ska räknas till godo i din examen.
 6. Klicka på knappen Lägg till.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Lägg till uppgifter om ersättande studier

Fyll i uppgifter om studierna som du har avlagt någon annanstans i vyn som öppnas, såsom studieavsnittets omfattning och dess namn på det ursprungliga prestationsstället. Lägg till namnet på ersättande kurs även på finska och engelska, om möjligt. Ange kursens mål, innehåll och möjlig litteratur i fältet Prestationens beskrivning.

Vid behov kan du därefter lägga till uppgifter om en till ersättande studieprestation genom att igen klicka på ’Fyll i uppgifter om studier eller kompetens’ som nu syns nedanför uppgifterna för studierna som du avlagt någon annanstans. Gör så till exempel när du vill ersätta ett studieavsnitt på 10 sp med två studieavsnitt på 5 sp var som du har avlagt någon annanstans.

Bifoga bilagor

Bifoga bilagor genom att klicka på knappen Välj filer nertill på sidan eller genom att dra filerna till det grå fältet där det står ”Dra filer hit för att bifoga”. Du behöver ett studieprestationsutdrag som bilaga till ansökan om ersättande studier från det universitet där du avlade studierna samt en beskrivning av det avlagda studieavsnittet. Bifoga beskrivningen av den genomförade kursen som bilaga (t.ex. skärmdump) till ansökan om du inte har lagt till den i fältet Prestationens beskrivning. Utan ett utdrag och en beskrivning av kursen kan din ansökan inte behandlas.

Lägg vid behov även till övriga bilagor som ditt utbildningsprogram kräver. Om du vill räkna till godo kompetens som du förvärvat på något annat sätt än genom formell utbildning ska du bifoga till ansökan en beskrivning av hur de förvärvade kunskaperna motsvarar kunskapsmålen i dina studier. Du får mer information om nödvändiga bilagor på webbsidan Tillgodoräknande av studier och kompetens. 

Klicka slutligen på Fortsätt-knappen i nedre högra hörnet av ansökan.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Alternativt kan du lägga till en länk till dina studieprestationer i fältet ”Beskrivning”. Du får länken från dina egna prestationsuppgifter i tjänsten Min Studieinfo. Kontrollera dock att länken innehåller de korrekta prestationsuppgifterna. Observera också att länken är i kraft endast ett halvår.

Välj hur du vill att beslutet ska informeras

Längst ner på ansökan syns nu rubriken Utvärdering och beslut. Välj hur du vill få information om beslutet. Vi rekommenderar att du väljer ett elektroniskt beslut om du inte nödvändigtvis behöver beslutet på papper. Klicka på knappen Lämna in ansökan nere till höger. Härefter kan du vid behov skriva ut ansökan upptill i vyn. 
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Information om beslut

Du får information om beslutet på Sisus startsida och i dina meddelanden. Ansökan finns även på sidan Min profil. När din ansökan om ersättande studier har godkänts, visas det ersatta studieavsnittet som avlagt i din studieplan.

Ansökan om inkluderande

Gör en ansökan om inkluderande när alla dessa faktorer stämmer:

 • du har avlagt inkluderande studier vid andra högskolor i Finland (universitetFörsvarshögskolanyrkeshögskolor) eller utomlands, eller som informellt lärande eller vardagslärande
 • du har ingen prestationsanteckning över studierna i Sisu
 • du tänker inkludera studierna i valfria eller alternativa studier i din studieplan.

Ansökan via ett studieutkast

Du kanske redan har gjort ett studieutkast över studierna som ska inkluderas i din studieplan (länk till anvisningar för studieutkast). Gör då en ansökan om inkludering via studieutkastet. Då syns de tillgodoräknade studierna i din studieplan på samma ställe där studieutkastet tidigare godkändes.

Öppna ansökan på sidan Studiestruktur på följande sätt:

 1. Klicka först på länken ’Studieutkast’ ovanför det studieutkast som du ansöker om inkludering.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 2. Klicka sedan på knappen Föreslå prestation.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 3. Välj alternativet ’Jag ansöker om inkludering’ och klicka på knappen Fortsätt.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Ansökan utan studieutkast

Om du fortsätter utan studieutkast, klicka på knappen med tre svarta punkter uppe till höger i strukturvyn. Välj alternativet ’Ansök om inkludering av tidigare förvärvad kompetens’ i rullgardinsmenyn.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Föreslå prestation

 1. Välj eller kontrollera först studiernas plats i din studieplan. Om du ännu inte har valt en plats eller om du vill ändra den, klicka på länken intill platsen. Länkens namn är beroende på situationen antingen ’Byta’ eller ’Välj en plats åt prestationen’.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 2. Skriv sedan in prestationens namn i textfältet, till exempel namnet som står i studieprestationsutdraget från det andra universitetet. Klicka på Fortsätt.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 3. Klicka på ’Fyll i uppgifter om studier eller kompetens’ i mitten av popupfönstret.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 4. Välj typen av inkluderande studier i det nya popupfönstret.
  1. Välj ’Utvärderade studier’ när du ansöker om inkluderande av studier som du har avlagt på en annan inhemsk eller utländsk högskola.
  2. Välj 'Kunskaper som förvärvats på annat sätt' när du ansöker om att kunskaper som du förvärvat på informellt lärande eller vardagslärande ska räknas till godo i din examen.
 5. Klicka på knappen Lägg till.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Fyll i uppgifter om studier som ska inkluderas

Fyll i uppgifterna om studierna som du har avlagt någon annanstans i vyn som öppnas. Tillägga avlagda kursens namn även på finska och engelska, om möjligt. Fyll endast i uppgifterna för en studie som du har avlagt någon annanstans per ansökan!

Bifoga bilagor

Bifoga därefter bilagor genom att klicka på knappen Välj filer nertill på sidan eller genom att dra filerna till fältet där det står ”Dra filer hit för att bifoga”. Obs! Bifoga åtminstone ett studieprestationsutdrag från det universitet där du avlade studierna. Av studieprestationsutdraget ska framgå den studerandes grundläggande uppgifter och uppgifter om prestationerna. Utan denna bilaga kan din ansökan inte behandlas.

Om du vill räkna till godo kompetens som du förvärvat på något annat sätt än genom formell utbildning ska du bifoga till ansökan en beskrivning av hur de förvärvade kunskaperna motsvarar kunskapsmålen i dina studier. Bifoga vid behov även andra bilagor. Du får mer information om nödvändiga bilagor på webbsidan Tillgodoräknande av studier och kompetens. 

Klicka slutligen på Fortsätt-knappen i nedre högra hörnet av ansökan.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Alternativt kan du lägga till en länk till dina studieprestationer i fältet ”Beskrivning”. Du får länken från dina egna prestationsuppgifter i tjänsten Min Studieinfo. Kontrollera dock att länken innehåller de korrekta prestationsuppgifterna. Observera också att länken är i kraft endast ett halvår.

Välj hur du vill att beslutet ska informeras

Längst ner på ansökan syns nu rubriken Utvärdering och beslut. Välj hur du vill få information om beslutet. Vi rekommenderar att du väljer ett elektroniskt beslut om du inte nödvändigtvis behöver beslutet på papper. Klicka på knappen Lämna in ansökan nere till höger. Härefter kan du vid behov skriva ut ansökan upptill i vyn. Klicka på knappen Lämna in ansökan nertill på ansökan. Härefter kan du vid behov skriva ut ansökan upptill i vyn.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Information om beslut

Du får information om beslutet på Sisus startsida och i dina meddelanden. Ansökan finns även på sidan Min profil. När din ansökan om inkludering av studier har godkänts visas det inkluderade studieavsnittet som avlagt i din studieplan.

Ansökan om personlig prestation

Innan du ansöker om personlig prestation, läs noggrant igenom ansökningsgrunderna på sidan Komplettering av studieprestation.

Ansök om personlig prestation om något av följande stämmer:

 • du har en studiehelhet, där du har avlagt alla obligatoriska delar, men antalet studiepoäng för helheten är trots allt knappt
 • du vill ersätta endast en del av ett obligatoriskt studieavsnitt med studier som du har avlagt på ett annat inhemskt eller utländskt universitet och komplettera prestationen för att motsvara hela studieavsnittet i enlighet med lärarens anvisningar.

Obs! Personliga prestationer kan inte användas för att uppdatera föråldrade studier.

Ansökan via ett studieutkast

Om du redan har ett studieutkast om prestationen, öppna ansökan på sidan Studiestruktur på följande sätt:

 1. Klicka först på länken ’Studieutkast’ ovanför det studieutkast som du ansöker om inkludering.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 2. Klicka sedan på knappen Föreslå prestation.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 3. Välj alternativet ’Jag ansöker om personlig prestation’ och klicka på ’Fortsätt’.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Ansökan utan studieutkast

Om du fortsätter utan studieplan, klicka på knappen med tre svarta punkter uppe till höger i strukturvyn. Välj alternativet ’Ansök om personlig prestation’ i rullgardinsmenyn.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Föreslå prestation

 1. Välj eller kontrollera först prestationernas plats i din studieplan. Om du ännu inte har valt en plats eller om du vill ändra den, klicka på länken intill platsen. Länkens namn är beroende på situationen antingen ’Byta’ eller ’Välj en plats åt prestationen’.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 2. Skriv sedan namnet på den personliga prestationen i textfältet, till exempel rubriken på essäns uppgiftsbeskrivning.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Fyll i uppgifter om personlig prestation

Fyll i uppgifterna om din personliga prestation i vyn som öppnas:

 • Motivering för ansökan om personlig prestation
 • Namnet på den ansvariga läraren
 • Överenskommen mängd studiepoäng
 • Prestationens innehåll och obligatoriska uppgifter

Bifoga bilagor

Bifoga därefter bilagor genom att klicka på knappen Välj filer nertill på sidan eller genom att dra filerna till det ljusgrå fältet där det står ”Dra filer hit för att bifoga”. Klicka slutligen på Fortsätt-knappen i nedre högra hörnet av ansökan.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Välj hur du vill att beslutet ska informeras

Längst ner på ansökan syns nu rubriken Utvärdering och beslut. Välj hur du vill få information om beslutet. Vi rekommenderar att du väljer ett elektroniskt beslut om du inte nödvändigtvis behöver beslutet på papper. Klicka på knappen Lämna in ansökan nere till höger. Härefter kan du vid behov skriva ut ansökan upptill i vyn. Klicka på knappen Lämna in ansökan nere till höger. Härefter kan du vid behov skriva ut ansökan. Utskriftsknappen är till vänster om knappen Ångra ansökan längst upp på ansökan.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Information om beslut

Du får information om beslutet på Sisus startsida och i dina meddelanden. Ansökan finns även på sidan Min profil. När din ansökan har godkänts visas det kompletterade studieavsnittet som avlagt i din studieplan.

Tillgodoräknande av ett studieavsnitt i delar

Specialfall 

 • Om du har avlagt studier med t.ex. 10 sp på ett annat inhemskt eller utländskt universitet och du tänker använda hälften av studiepoängen för att ersätta obligatoriska studier och den andra hälften för att inkludera valfria studier i din examen, ska du göra två ansökningar om tillgodoräknande:

  1. En ansökan om ersättande av obligatoriska studier
  2. En ansökan om inkludering i din examen.
 • Om du vill ersätta endast en del av ett obligatoriskt studieavsnitt med studier som du har avlagt någon annanstans och vill göra färdigt prestationen enligt den ansvariga lärarens anvisningar:
  1. Ansök om inkluderande av studier som avlagts annanstans.
  2. Ansök om personlig prestation för den prestation som ska kompletteras.
  3. Radera det ursprungliga studieavsnittet från din studieplan i det fria redigeringsläget när båda ansökningarna har godkänts.
 • Om du har kommit överens om att du kan ersätta en del av ett studieavsnitt med studier som du har avlagt på ett annat inhemskt eller utländskt universitet och du kompletterar prestationen på ett sätt som ditt utbildningsprogram fastställer, ansök om personlig prestation på följande sätt
  1. Ansök om personlig prestation för studier som du avlagt på ett annat universitet
  2. Ansök om en annan personlig prestation för en kompletterande prestation som man kommit överens om i utbildningsprogrammet
  3. Radera i det fria redigeringsläget det studieavsnitt i din studieplan som du ersätter med personliga prestationer och ansök om godkännande för ändringen.

Återkalla ansökan

 1. Klicka på ’Min profil’ i huvudmenyn i Sisu.
 2. Öppna fliken Ansökningar och beslut
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
   
 3. Klicka på ansökan som du vill återkalla.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
   
 4. Klicka på knappen Återkalla ansökan.

Länkar till andra Sisu-instruktioner

Du hittar alla bruksanvisningar om Sisu sammanställda på sidan Sisus systeminstruktioner.

Du hittar svar på vanliga problem och frågor på sidan Vanliga frågor om Sisu.