Hemkomsten

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

Det är bra att förbereda sig för hemkomsten redan innan utbytet avslutas. När du har kommit tillbaka måste du lämna in dokumenten som godkänts av utbytesuniversitetet till Mobilitetsservicen och ansöka om tillgodoräknandet.

Du ska inte lämna internationaliseringen bakom dig när du återvänt! Universitetet vill stödja dig i att uttrycka det internationella kunnande som du fått under utbytet och stödja din internationalisering på hemmaplan.

Utbytesdokument som lämnas in till Mobilitetsservicen

Lämna in följande dokument ifyllda och undertecknade inom 2 månader efter att ditt utbyte tagit slut*.

Om du får inte studieutdrag inom 2 månader från utbytesuniversitet pga. coronavirussituationen, vi förstår - i så fall låt oss veta.

Erasmusutbyten: Ladda upp dokumenten i pdf-format direkt på ditt Mobility Online-konto (i avsnittet "After the mobility" punkterna "Upload signed Learning Agreement/Letter of Confirmation/Transcript of Records from the host university").

Övriga utbyten: Ladda upp dokumenten i pdf-format direkt på ditt Mobility Online-konto (i avsnittet "After the mobility" punkterna "Upload Transcript of Records from the host university").

Om det är inte möjligt att ladda upp dokumenten på ditt Mobility Online-konto, skicka kopior på blanketterna per e-post till adressen studentexchange@helsinki.fi.

* Enligt utbytets sista dag i Letter of Confirmation.

1. Studieutdrag (Transcript of Records)

Ta redan före hemkomsten reda på varifrån och när du får det officiella studieutdraget från ditt utbytesuniversitet. Det är på ditt eget ansvar att hämta studieutdraget från utbytesuniversitetet före din hemkomst eller ge utbytesuniversitetet dina aktuella kontaktuppgifter i Finland, om utdraget skickas till dig per post.

Meddelade man dig på utbytesuniversitetet att ditt studieutdrag skickas direkt till Mobilitetsservicen? Om ditt utbytesuniversitet har meddelat att studieutdraget skickas direkt till Mobilitetsservicen, vi kommer att informera dig när det har anlänt.

Om du under utbytet arbetade på din pro gradu-avhandling (Erasmus/Nordplus) ska du be din handledare vid Helsingfors universitet om ett utlåtande där handledaren intygar hur mycket arbetet med din avhandling har framskridit i studiepoäng under utbytet. Beakta att villkoret för stipendiet är att du genomför 5 ECTS-studiepoäng per månad under utbytet. Kom även ihåg att kontrollera på Finansiering av studierna webbsidan hur dina studier framskridit med avseende på studiestödet.

2. Letter of Confirmation, dvs. intyget över utbytestiden

OBS! Endast Erasmus-, Nordplus- och Nordlysutbyten.

Skriv ut blanketten Letter of Confirmation på ditt Mobility Online-ansökningskonto under punkten "Print Letter of Confirmation".

Be att ditt utbytesuniversitet undertecknar och stämplar blanketten Letter of Confirmation innan du återvänder till Finland. Om du glömde göra detta innan du åkte, skriv då ut blanketten, skanna den och skicka den som en bilaga till ditt utbytesuniversitet och be att de skickar den ifylld direkt till Mobilitetsservicen.

3. Studieplanen Learning Agreement

OBS! Endast Erasmusutbyten.

Innan du åkte på utbyte fyllde du i studieplanen antingen på en blankett utskriven från Mobility Online eller på utbytesuniversitetets egen blankett. Om din ursprungliga studieplan har ändrats ska du också returnera ändringsblanketten för studieplanen (Changes to the original Learning Agreement). Om du har varit i kontakt med Helsingfors universitet per e-post angående ändringarna kan du lämna in e-postkorrespondensen med kontaktpersonen vid Helsingfors universitet samtidigt som du lämnar in din studieplan (Learning Agreement).

Underskrifter: Utbytesuniversitetets underskrift behövs endast på ett Learning Agreement-dokument: antingen på den ursprungliga studieplanen eller på Changes to the Learning Agreement. När du lämnar in dokumentet behöver du inte Mobilitetsservicens underskrift, eftersom vi godkände din studieplan redan i samband med att du blev antagen till utbyte. Kom ihåg att själv underteckna dokumentet! Ladda efter det upp Learning Agreement som en fil på ditt konto i Mobility Online.

Tillgodoräknande av studierna

När du återvänder från ditt utbyte ska du se till att dina utbytesstudier blir tillgodoräknade. Tillgodoräknande innebär att dina utlandsstudier antingen inkluderas i examen eller ersätter andra studier i examen.

Se till att tillgodoräknandet blir gjort så fort som möjligt! I mitten av september kontrollerar FPA framskridandet av studierna för studiestödet. Var ute i god tid så att anteckningen om tillgodoräknandet syns på Helsingfors universitets studieutdrag före oktober.

Instruktioner om hur kan du ansöka om tillgodoräknande. 

 

 

Minneslista för dig som återvänder från utbytet

Lämna in följande ifyllda och undertecknade utbytesdokument till Mobilitetsservicen:

  1. En kopia av utbytesuniversitetets studieutdrag
  2. Letter of Confirmation dvs. intyget över utbytestiden (endast Erasmus-, Nordplus- och Nordlys-utbyten)
  3. Learning Agreement dvs. studieplanen (endast Erasmusutbyten).

Ge respons på din utbytestid

  • I Mobility Online: Logga in i systemet med ditt användarnamn och ge respons under punkten "Enter the Feedback Questionnaire".
  • Om du är på Erasmusutbyte ger du respons genom att besvara enkäten EU Survey. Efter utbytet får du instruktioner per e-post om hur du ska besvara enkäten. Du behöver inte ge respons i Mobility Online.

Se till att dina utbytesstudier blir tillgodoräknade enligt din fakultets anvisningar

  • Spara kursbeskrivningar eller motsvarande för tillgodoräknandet. 

Gör OLS-språktestet efter hemkomsten (endast Erasmus-utbytet) så ser du hur dina språkkunskaper har utvecklats. 
Inbjudan till testet får du per e-post efter din utbytesperiod.

Kom även ihåg följande:

  • Anmäl dig till Helsingfors universitet för nästa läsår. Läs mer i anvisningen Läsårsanmälan.
  • Kontrollera att din studietid inte förändrats så att du måste återbetala studiestödet. Läs mer i anvisningarna som gäller studiestödet.
  • Meddela FPA att du har flyttat tillbaka till Finland, så att du fortsättningsvis omfattas av Finlands sociala trygghet.
  • Meddela Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att du har flyttat tillbaka till Finland.

Att utnyttja sin internationella kompetens efter utbytet

Delta i evenemanget "Vad lärde jag mig under utbytet?"

Evenemanget "Vad lärde jag mig under utbytet?" ordnas i allmänhet en gång per läsår. På evenemanget diskuteras bland annat hur man kan utnyttja sin utlandserfarenhet i arbetslivet och hur man kan föra fram sin kompetens i arbetsansökningar och i meritförteckningen så att ens kunnande inte enbart förblir dold kunskap.

Se tidpunkterna för kommande evenemang på sidan Infotillfällen om utbytesstudier.

”Piilotettu osaaminen” – utredning om dolda kunskaper

Läs mer om utredningen Piilotettu osaaminen (Dolda kunskaper, 2013) som undersöker betydelsen av internationell erfarenhet i framtidens arbetsliv.

Maailmalle.net

På webbplatsen Maailmalle.net hittar du verktyg med vilkas hjälp du kan identifiera ditt internationella kunnande och berätta om det när du söker jobb. Du hittar även en verktygslåda för jobbsökande med internationella erfarenheter till stöd för din arbetssökning.

Internationalisering på hemmaplan

Bli tutor för utresande studenter

Din hjälp till studenter som åker på utbyte är välkommen! Som tutor är du ett värdefullt stöd för andra studenter och kan dela med dig av de visdomar du lärt dig utomlands. Till tutorns uppgifter hör bland annat att skriva utbytesberättelser och utbytesbloggar. Under introduktionen för utresande är du tutor för dem som åker på utbyte till din utbytesdestination. Alla studerande som varit på utbyte kan bli tutor, och för tutorskapet betalas ett litet arvode.

Mobilitetsservicen rekryterar utbytestutorer i april och i september/oktober.

Bekanta dig med de utbytesstudenter som kommer till Helsingfors universitet

Din hjälp behövs också som tutor för inresande internationella studenter. De internationella tutorerna hjälper i början av terminen utbytesstudenter och internationella examensstuderande som kommer till deras egen fakultet. För tutorskapet betalas ett litet arvode. Fråga mer på Mobilitetsservicen!

Om du vill lära känna de studenter som kommer från din utbytesdestination till Helsingfors når du dem genom de nya internationella studenternas Facebook-grupp eller genom att skriva ett e-postmeddelande till adressen studentexchange@helsinki.fi, varifrån det vidarebefordras till de inresande studenterna.

Internationella Helsinki Summer School

Som en del av Helsingfors universitet erbjuder Helsinki Summer School (HSS) årligen intensivkurser i en internationell miljö. Kursernas omfattning är 5–6 studiepoäng. Sommarskolans mångvetenskapliga och breda utbud lockar studerande från tiotals länder. Deltagarna får minnesvärda, mångkulturella upplevelser även vid sidan av föreläsningarna i och med det omfattande sociala programmet. Mera information om kurserna, ansökan och det sociala programmet hittar du på Helsinki Summer Schools webbsidor.

Upprätthåll dina språkkunskaper med en språkkompis

ALICE-kurserna (Academic Language and Intercultural Exchange) som ordnas av Språkcentrum kan man studera språk i par under handledning av en lärare och samtidigt bekanta sig med andra kulturer och seder under fria former och få information om praktiska saker. Du kan till exempel få en utbytesstudent som par. ALICE-kurser ordnas i spanska, italienska, franska, tyska, finska (som andra inhemska språket), svenska och ryska.

ESN Uni Helsinki

Man kan även lära känna inresande utbytesstudenter via studentorganisationerna. ESN Uni Helsinki ordnar mångsidigt program för utbytesstudenter som kommer till Helsingfors, allt från kultur- och idrottsevenemang till sitsar och Lapplandsresor. Evenemangen är öppna även för alla finländska studenter. Välkommen att lära känna nya människor från hela världen! Om du vill vara med om att ordna program, ta kontakt per e-post info@esnunihelsinki.com och kom med och gör utbytesåret minnesvärt! Du hittar också tilläggsinformation på Facebook och på föreningens webbplats.