Specialarrangemang stöder studerande

Här får du information om specialarrangemang som kan stödja dig i studierna. Det måste alltid finnas tillräckliga och påvisbara grunder och ett verkligt behov av specialarrangemang. Om du är osäker på huruvida du har rätt till specialarrangemang kan du kontakta kontaktpersonen för tillgänglighet per e-post. Om din e-post innehåller känslig information, använd konfidentiell e-post.

Vad avses med specialarrangemang?

Specialarrangemangen är praktiska åtgärder och de kan gälla undervisningen, handledningen eller tentamina. Specialarrangemangens innehåll och genomförande bestäms av dina individuella behov och situationen. Specialarrangemang är till exempel:

 • extra tid för tentamen
 • ett mindre eller separat tentamensutrymme
 • användning av hjälpmedel
 • användning av en personlig assistent eller tolk

Specialarrangemang är ingen orsak att ge avkall på kunskapsmålen, utan syftet med arrangemangen är att de ska hjälpa dig att nå dina mål. Vid bedömningen av tentamina och andra prestationer omfattas alla av samma kriterier, och eventuella specialarrangemang inverkar inte på bedömningen.

Man kan inte bli befriad från obligatoriska avsnitt annat än av ytterst tvingande skäl, t.ex. kan döva bli befriade från hörförståelseprov i språk. Man ska i första hand komma överens om alternativa prestationssätt med den som ansvarar för undervisningen.

Vilka intyg behöver jag för att få specialarrangemang?

För att beviljas rätt till specialarrangemang behöver du ett utlåtande av en läkare eller motsvarande expert, t.ex. en psykolog, talterapeut eller fysioterapeut. Grunderna för specialarrangemang ska framgå av intyget. Om du har läs- och skrivsvårigheter kan intyget också ges av en speciallärare. Mera information om läs- och skrivsvårigheter och hur de diagnosticeras hittar du här (på finska).

Den som utfärdat intyget ska ange den studerande med namn och personbeteckning och kortfattat beskriva den sjukdom eller funktionsnedsättning som är grund för ansökan om specialarrangemang. Det är också bra om det av intyget framgår vilken typ av konkreta arrangemang som kan hjälpa den studerande.

Hur gör jag i fråga om undervisningen och tentamina?

 • Diskutera på förhand vilka specialarrangemang som behövs i undervisningen och tentamenstillfällena med de enskilda studieavsnittens lärare och vid behov med kontaktpersonen för tillgänglighet. Gör det i god tid, eftersom specialarrangemang också betyder extra arbete för lärarna.
 • Du ska visa intyget över funktionshinder eller sjukdom och behovet av specialarrangemang när ni diskuterar.
 • Om specialarrangemangen gäller en enskild kurs, kan du kontakta läraren direkt.
 • Om du har en funktionsnedsättning som påverkar vilka undervisningslokaler du kan ta dig till eller om du behöver få text till tal eller punktskrift, kontakta studentservicen i början av våren för arrangemang som gäller följande läsår. Det är nödvändigt eftersom undervisningslokalerna måste bokas i god tid och för att du ska hinna få undervisningsmaterialet i lämplig form.

Läs om specialarrangemang vid tentamina.

Information om utlåning av kurs- och tentamenslitteratur i tillgänglig form hittar du här.

Hur gör jag om en funktionsnedsättning påverkar mina studier?

Om behovet av specialarrangemang påverkar dina studier i stor utsträckning och du är osäker på om du kan avlägga examen, kontakta kontaktpersonen för tillgänglighet och utbildningsplaneraren.

Om du t.ex. behöver genomföra största delen av tentamina muntligen i stället för skriftligen, eller vice versa, kan det vara skäl att ha en gemensam diskussion med både läraren som ansvarar för undervisningen, den pedagogiska universitetslektorn och en representant för expertgruppen för specialarrangemang. Målet är att du beviljas de specialarrangemang som du behöver, dock så att examensmålen i sin helhet uppfylls. Du kan t.ex. inte avlägga hela examen som distansstudier, eftersom du i så fall inte har möjlighet att öva de arbetslivs- och interaktionsfärdigheter som ingår i examen.

Det rekommenderas inte heller att du på grund av skrivsvårigheter genomför största delen av studierna som muntliga prestationer, eftersom du i så fall inte utvecklas som skribent.

Expertgruppen för specialarrangemang

Vid universitetet finns en expertgrupp som kan ge dig en rekommendation om specialarrangemang. Du kan begära en rekommendation av gruppen

 • om dina intyg från hälsovården innehåller information som du inte vill att läraren eller kontaktpersonen för tillgänglighet ska få tillgång till
 • om dina intyg från hälsovården inte innehåller tillräckliga specifikationer om vilken typ av specialarrangemang du behöver
 • om läraren eller kontaktpersonen för tillgänglighet inte kan lösa ditt behov av specialarrangemang eller
 • om du har haft problem med att få sådana specialarrangemang som du behöver.

När du begär en rekommendation av expertgruppen ska du skriva en fritt formulerad ansökan enligt anvisningen (pdf). Skicka din ansökan med bilagor via konfidentiell e-post erityisjarjestelyryhma(at)helsinki.fi.s. Här för mer information om kryptering av e-post.

 

Nästa möte i expertgruppen för specialarrangemang kommer att hållas den 18.5.2021. Ansökan måste lämnas in senast 10.5.2021.

Mer information om supporttjänster

Du hittar mer information om de olika supporttjänsterna via länkarna nedan:

Serviceadress för specialarrangemang

Du kan kontakta alla kontaktpersonerna för tillgänglighet på specialneeds@helsinki.fi. E-postmeddelandet läses också av vissa medlemmar av expertgruppen för specialarrangemang.

Om ditt meddelande innehåller känslig information rekommenderar vi att du använder krypterad e-post. Närmare instruktioner för hur du använder skyddad e-post finns på universitetets Helpdesks webbplats.