Språket i studier och examina

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Studieprestationens språk

Studieprestationens språk är det språk på vilket du genomför studieprestationen (till exempel besvarar tentamensuppgifter). För varje studieavsnitt finns det till exempel i Sisu uppgifter om avsnittets undervisningsspråk. Studieprestationens språk kan vara ett annat än studieavsnittets undervisningsspråk eller ditt eget modersmål.

För varje studieprestation du genomför antecknas ett prestationsspråk i studieförvaltningssystemet. Om studieavsnittet består av flera studieprestationer på olika språk, är prestationsspråket det språk på vilket du har genomfört den mest omfattande arbetsmängden. Om studieprestationerna på olika språk är lika omfattande, avgör studieavsnittets ansvariga lärare vilket språk som antecknas i studieförvaltningssystemet.

Du har rätt att använda svenska eller finska i dina studieprestationer och att få uppgifterna i skriftliga tentamina och andra uppgifter som ingår i studierna på det språk du själv uppgett,  finska eller svenska. Utbildningsprogrammets eller studieavsnittets karaktär (till exempel språkstudier) kan emellertid förutsätta att du genomför studierna på ett visst språk. Likaså genomför du största delen av dina studier på engelska om du avlägger en engelskspråkig examen.

Utbildningsprogrammen och studieprestationernas språk

Vid ett utbildningsprogram på ett inhemskt språk genomför du studierna huvudsakligen på samma språk som undervisningen. I ett utbildningsprogram på ett inhemskt språk kan det ändå ingå undervisning på engelska eller på det andra inhemska språket. Du kan genomföra dessa studier på finska, svenska eller eventuellt engelska. När det gäller språkämnen kan undervisningsspråket och studieprestationernas språk vara ett annat språk än finska, svenska eller engelska.

Vid ett engelskspråkigt utbildningsprogram är undervisningens och studieprestationernas språk engelska. Du måste genomföra minst 75 procent av alla studier som ska ingå i din examen på engelska. Du ska också skriva din avhandling på engelska.

Vid ett svenskspråkigt utbildningsprogram är undervisningens och studieprestationernas språk svenska. Du måste genomföra minst 75 procent av alla studier som ska ingå i din examen på svenska. Du ska också skriva din avhandling på svenska.

Vid ett flerspråkigt utbildningsprogram kan du genomföra studierna på finska, svenska eller engelska beroende på språket för din examen. Om du avlägger examen på engelska måste du genomföra minst 75 procent av alla studier som ingår i den på engelska. Du ska också skriva din avhandling på engelska.

Om du avlägger en tvåspråkig examen (där dina examensspråk är finska och svenska eller svenska och finska), ska minst en tredjedel av alla studier som ska ingå i examen genomföras på vartdera examensspråket (finska och svenska eller svenska och finska). Därtill ska undervisningsspråket och det språk du genomför studieavsnittet på i regel vara detsamma. För en tvåspråkig examen ska du också avlägga ett språkprov på nivå C1 (enligt den europeiska referensramen för språk CEFR) i det språk som inte är huvudspråket för din examen. Om du redan har avlagt språkprovet i en tvåspråkig lägre högskoleexamen, behöver du inte göra det på nytt för högre högskoleexamen.

 

Språket i tentamensuppgifter och tentamenssvar

Huvudregeln är att du får och besvarar tentamensuppgifterna på samma språk som undervisningen har getts på. Om undervisningen har getts på flera än ett undervisningsspråk, kan uppgifterna emellertid ges till exempel på det språk som använts för avsnittet i fråga.

I språkämnena får och besvarar du vanligtvis uppgifterna på språket i fråga.

Om undervisningen har getts på finska kan du som svenskspråkig student, om du så vill, begära och få uppgifterna på både svenska och finska och besvara dem på svenska. Du ska dock meddela detta i god tid, senast 10 dagar före tentamen. Det är tillräckligt att du meddelar att du är svenskspråkig.

Om undervisningen har getts på svenska ges uppgifterna i en undervisningsrelaterad tentamen på svenska. Som finskspråkig student kan du besvara dem på finska eller svenska.

Om du studerar vid ett utbildningsprogram på ett inhemskt språk eller vid ett flerspråkigt utbildningsprogram, och undervisningen har getts på engelska, ges uppgifterna på engelska. Om du avlägger din examen på ett inhemskt språk kan du efter eget val svara på finska, svenska eller engelska. Om du avlägger examen på engelska vid ett flerspråkigt utbildningsprogram ska du svara på engelska.

I engelskspråkiga utbildningsprogram ges och besvaras uppgifterna på engelska.

I svenskspråkiga utbildningsprogram ges och besvaras uppgifterna på svenska.

Om du avlägger en tvåspråkig examen (finska och svenska eller svenska och finska) är huvudregeln att du får och besvarar uppgifterna på samma språk som undervisningen har getts på.

Examensspråk

Examensspråken vid universitetet är finska, svenska och engelska.

Vid ett utbildningsprogram på ett inhemskt språk är studentens examensspråk finska eller svenska.

Vid ett flerspråkigt utbildningsprogram är studentens examensspråk antingen finska, svenska eller engelska. Kunskaperna i engelska hos studenter som avlägger examen på engelska kontrolleras innan studierna inleds.

Vid ett engelskspråkigt utbildningsprogram är studentens examensspråk engelska.

Vid ett svenskspråkigt utbildningsprogram är studentens examensspråk svenska.

Ditt examensspråk ser du i Sisu (sidan Min profil, fliken Studierätter, klicka på Visa detaljer, Examensspråk).

 

Byte av examensspråk i flerspråkiga utbildningsprogram

Om du studerar på svenska eller finska vid ett flerspråkigt utbildningsprogram, kan du byta examensspråket till engelska om du så önskar. Du kan ansöka om byte av examensspråk under den första terminen av dina magisterstudier, efter att du avlagt kandidatexamen.

Du ska visa dina språkkunskaper i engelska på samma sätt som när du ansökte om studieplats. Du kan visa dina kunskaper till exempel genom studier i engelska som främmande språk som ingår i en högskoleexamen enligt examensförordningarna. Andra sätt att visa kunskaper i engelska hittar du i denna anvisning (pdf).

Kontrollera i anvisningarna för ditt utbildningsprogram nedan hur du kan byta examensspråk.

Information om språk- och kommunikationsstudierna och om mognadsprovets språk (studenter i kandidatprogram, studenter i magisterprogram) finns i separata anvisningar.

Ytterligare information om examensbevis finns i anvisningen Kopior och översättningar av examensbevis.

 

Tutkintokielen vaihtaminen Viikin kampuksen monikielisissä maisteriohjelmissa

Voit hakea tutkintokielen vaihtoa e-lomakkeella.

1.8.2017-31.7.2018 monikielisessä maisteriohjelmassa aloittaneet opiskelijat voivat hakea tutkintokielen vaihtoa 31.12.2018 asti.

1.8.2018 jälkeen monikielisissä maisteriohjelmissa aloittaneet opiskelijat voivat hakea tutkintokielen vaihtoa maisteriopintojensa ensimmäisen lukukauden aikana.