Avhandling och mognadsprov i magister- och licentiatprogrammen

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I en universitetsexamen ingår alltid en avhandling. När du studerar vid ett universitet är du en jämbördig medlem i den akademiska gemenskapen och expert inom ditt område. I avhandlingen behandlar du en eller flera forskningsfrågor som intresserar dig och producerar ny kunskap om ditt specialområde för vetenskapssamhället. Man skriver i allmänhet sin avhandling självständigt, men forskning för avhandlingen kan beroende på situationen bedrivas t.ex. inom ramen för en projekt- eller forskningsgrupp eller i samarbete med en organisation eller ett företag.

De eventuella egna instruktionerna som ditt utbildningsprogram har gällande avhandlingen får du fram genom att välja ditt eget utbildningsprogram i menyn ovan. Du kan tömma valet av utbildningsprogram genom att trycka på Töm valet i menyn.

Avhandlingen i magister- eller licentiatprogrammen

I magister- eller licentiatprogrammens fördjupade studier ingår en skriftlig avhandling som omfattar 30 studiepoäng. Avhandlingen för högre högskoleexamen i medicin, odontologi och veterinärmedicin omfattar undantagsvis 20 studiepoäng.

I avhandlingen ska du visa att du behärskar ämnet för avhandlingen, vetenskapligt tänkande, forskningsmetoder och vetenskaplig kommunikation.

Till sin omfattning motsvarar avhandlingen ungefär en termins studier på heltid. Arbetet med avhandlingen omfattar insamlingen av material, behandlingen av materialet och en skriftlig presentation.

Avhandlingen bedöms enligt skalan 0 till 5.

Innan arbetet med avhandlingen inleds eller senast i början av arbetet ska du göra upp en plan för avhandlingen. Planen behandlas och godkänns på det sätt som bestäms i utbildningsprogrammets undervisningsplan. I planen ska också nämnas vem eller vilka som är handledare för avhandlingen.

För att säkerställa tillgängligheten till avhandlingsfilen kan du använda mallen från Helsingfors universitet. I mallen finns instruktioner om hur man gör en tillgänglig fil och de färdiga stilarna ges. Kontrollera dock riktlinjerna för avhandlingen för din fakultet och ditt utbildningsprogram innan du använder mallen. När Word-filen är i ordning vad gäller tillgänglighet går det även att skapa en tillgänglig PDF-fil utan svårighet.

Du kan skriva avhandlingen självständigt eller genom att delta i ett grupparbete eller ett större forskningsprojekt, där du utför en självständig andel som tydligt kan särskiljas och bedömas.

Skriv din avhandling självständigt. Du kan skriva avhandlingen som pararbete med en annan studerande bara om ditt utbildningsprogram särskilt har bestämt att det är möjligt. I så fall ska era respektive andelar av arbetet framgå tydligt i avhandlingen.

Till avhandlingen hör en sammanfattning, som ska skrivas på samma språk som avhandlingen. En student som har fått sin skolutbildning på finska eller svenska ska dessutom skriva en sammanfattning på sitt skolutbildningsspråk, om sammanfattningen samtidigt är ett mognadsprov med vilket studenten visar kunskaper i finska eller svenska. Du kan använda universitetets sammandragsdokument (i word-format). Fyll i den information som behövs på varje rad och skriv till sist in sammandraget. Sammandragets längd är vanligtvis 1 sida. Utbildningsprogrammen och / eller fakulteterna kan ge mera detaljerade instruktioner, se också utbildningsprogrammens specifika instruktioner. Som bilaga också en mall på sammandraget i pdf-format. Du kan också skriva sammandraget i andra textbehandlingsprogram med hjälp av mallen. Kombinera sammanfattningen med avhandlingsfilen. 

Om du ger ditt tillstånd att publicera din avhandling i Helsingfors universitets öppna publikationsarkiv, se till att avhandlingen är i ett tillgängligt format. Se instruktioner om hur du skapar en tillgänglig avhandlingsfil.

Om du är missnöjd med bedömningen av avhandlingen kan du skriftligen begära rättelse hos rättsskyddsnämnd. Läs mera på sidan studerandes rättskydd.

Mognadsprovet i magister- eller licentiatprogrammen

Mognadsprovet är en separat studieprestation som inte ger studiepoäng. Med mognadsprovet visar du förtrogenhet med avhandlingens vetenskapsområde. Mognadsprovet kan vara en del av din avhandling, avhandlingens sammanfattning eller ett annat skriftligt arbete.

Mognadsprovet godkänns av avhandlingens handledare om inga andra anvisningar ges. Mognadsprovet bedöms på skalan godkänd/underkänd och registreras efter att din avhandling har blivit godkänd.

På vilket språk skrivs mognadsprovet?

Mognadsprovets språk beror på språkstudierna i din lägre högskoleexamen, ditt utbildningsprogram och ditt skolutbildningsspråk.

 • Om ditt skolutbildningsspråk är svenska eller finska och du har avlagt lägre högskoleexamen i Finland och i den visat de språkkunskaper som förutsätts i examensförordningen, behöver du inte visa dina språkkunskaper fler gånger. Du kan skriva mognadsprovet på finska, svenska, engelska eller avhandlingens språk.
   
 • Om ditt skolutbildningsspråk är svenska eller finska men du inte har visat språkkunskaper på det sätt som förutsätts i examensförordningen med ett mognadsprov som ingår i din lägre högskoleexamen (du har till exempel fullgjort examen utomlands), måste du visa språkkunskaper genom att skriva mognadsprovet på ditt skolutbildningsspråk. 
   
  Det här gäller också dem som studerar i ett engelskspråkigt magisterprogram eller i ett flerspråkigt magisterprogram på engelska. Se också vilka andra språkstudier som krävs i din examen.
   
 • Om ditt skolutbildningsspråk inte är finska eller svenska och du studerar i ett magisterprogram där studiespråket är ett inhemskt språk eller i ett flerspråkigt magisterprogram på ett inhemskt språk, kan du skriva ditt mognadsprov på finska, svenska, engelska eller avhandlingens språk.
   
 • Om ditt skolutbildningsspråk inte är finska eller svenska och du studerar i ett engelskspråkigt magisterprogram eller i ett flerspråkigt magisterprogram på engelska, ska du skriva ditt mognadsprov på engelska.

Maisterintutkielman julkisuus ja julkaiseminen

Översättningsarbete pågår. Information för närvarande endast på finska.

 

Tutkielmien julkisuus

Ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvä opinnäytetyö, tutkielma, on julkinen asiakirja. Julkisuus perustuu julkisuuslakiin (621/1999). Tutkielman julkisuus tarkoittaa sitä, että yliopiston on pyynnöstä annettava tutkielma nähtäväksi kenelle tahansa sitä pyytävälle. Myös tutkielman tiivistelmä on julkinen.

Salassa pidettävä aineisto ja tutkielma

Koska tutkielma on julkinen heti sen jälkeen, kun se on arvioitu ja hyväksytty tiedekuntaneuvoston, koulutusohjelman johtoryhmän tai arvostelulautakunnan kokouksessa, siihen ei saa sisällyttää mitään salassa pidettävää tietoa. Sinun tulee jättää salassa pidettävät tiedot tausta-aineistoon, jota ei liitetä arvioitavaan tutkielmaan.

Salassa pidettävistä viranomaisten asiakirjoista on säädetty julkisuuslaissa (621/1999). Salassa pidettäviä tietoja ovat mm. tiedot yksityisestä liike- tai elinkeinotoiminnasta taikka yksittäisten henkilöiden terveydentilasta, varallisuudesta, poliittisesta vakaumuksesta tai perhe-elämästä.

Et voi sijoittaa salassa pidettävää aineistoa myöskään tutkielman liitteiksi tai osaksi tiivistelmää. Tutkielman ohjaaja voi saada salassa pidettävän tausta-aineiston nähtäväkseen, mutta hänen tulee huolehtia siitä, ettei tätä aineistoa sisällytetä tutkielmaan. Tutkielman tarkastaja tekee arviointityönsä opiskelijan tuottaman kirjallisen työn perusteella, joka ei saa sisältää salassa pidettäviä tietoja. Tarkastajalla ei ole oikeutta nähdä salassa pidettäviä tausta-aineistoja.


Tutkielmien julkaiseminen

Yliopisto suosittelee maisteritutkintojen ja vastaavien lisensiaatintutkintojen opinnäytteiden, tutkielmien, avointa julkaisemista.

Hyväksymällä verkkojulkaisusopimuksen tutkielmasi julkaistaan Helsingin yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa Heldassa, jossa se on suuren yleisön nähtävillä. Hakukoneet nostavat julkaisuarkistossa olevan aineiston korkealle hakutuloksissa.

Tutkielman tallentaminen E-thesis -järjestelmään ei vielä tarkoita julkaisuluvan antamista. Sitä kysytään erikseen ja saat sitä koskevan viestin E-thesis -järjestelmästä tutkielmasi hyväksymisen jälkeen. Mikäli et anna verkkojulkaisulupaa, tulee tutkielma nähtäville ainoastaan Helsingin yliopiston kirjaston kirjastokioskeille.

Ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielman tiivistelmä on aina julkinen, ja se julkaistaan avoimessa julkaisuarkistossa (Helda).

Jos osana tutkielmaasi on lehdessä julkaistava artikkeli tai tutkielmastasi on tekeillä artikkeli, tutkielmaa ei välttämättä voida sellaisenaan julkaista avoimesti. Jos artikkelisi julkaistaan tieteellisessä lehdessä tai muussa tiedejulkaisussa, sen kustantajalta on usein mahdollista saada tietoa avoimen julkaisemisen ehdoista. Jos tarvitset lisätietoa julkaisemisesta avoimessa julkaisuarkistossa, voit ottaa yhteyttä palveluosoitteeseen e-thesis@helsinki.fi

Viivästetty julkaiseminen (embargo)

Opiskelijana voit pyytää, että tutkielmasi julkaisemista avoimessa julkaisuarkistossa Heldassa viivästetään. Tarve viivästettyyn julkaisemiseen (engl. embargo) saattaa tulla esimerkiksi tilanteessa, jossa tutkielma on tehty tutkimusryhmässä ja se liittyy kiinteästi myöhemmin julkaistavaan tutkimukseen.

Mikäli tutkielmasi julkaisua tarvitsee viivästää, ilmoita siitä  tallennuslomakkeella kohdassa "Muut tiedot/Embargo" , kun jätät tutkielmasi arvioitavaksi. Dekaani voi myöntää viivästyksen vuodeksi.

Embargollinen tutkielma ei ole nähtävillä kokonaisuudessaan edes kirjastokioskeilla. Kuvailutiedot (ml. tiivistelmä) ovat aina julkisia ja ne näkyvät avoimessa julkaisuarkistossa (Helda). Jos annat tutkielmallesi julkaisuluvan, embargollinen tutkielma tulee nähtäville avoimeen julkaisuarkistoon sinä päivänä, jona embargo päättyy. Jos et anna lupaa, tulee tutkielmasi nähtäville ainoastaan kirjastokioskeille.

Myös tutkielma, jonka julkaisemista on viivästetty, on julkinen ja se on annettava nähtäväksi sitä pyytävälle.