Avhandling och mognadsprov i magister- och licentiatprogrammen

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I en universitetsexamen ingår alltid en avhandling. När du studerar vid ett universitet är du en jämbördig medlem i den akademiska gemenskapen och expert inom ditt område. I avhandlingen behandlar du en eller flera forskningsfrågor som intresserar dig och producerar ny kunskap om ditt specialområde för vetenskapssamhället. Man skriver i allmänhet sin avhandling självständigt, men forskning för avhandlingen kan beroende på situationen bedrivas t.ex. inom ramen för en projekt- eller forskningsgrupp eller i samarbete med en organisation eller ett företag.

De eventuella egna instruktionerna som ditt utbildningsprogram har gällande avhandlingen får du fram genom att välja ditt eget utbildningsprogram i menyn ovan. Du kan tömma valet av utbildningsprogram genom att trycka på Töm valet i menyn.

Avhandlingen i magister- eller licentiatprogrammen

Avhandling och en plan för avhandlingen

Som en del av masterprogrammets fördjupade studier förbereder du en skriftlig avhandling som omfattar 30 studiepoäng. Om du studerar inom medicin, odontologi och veterinärmedicin är din skriftlig avhandling undantagsvis 20 studiepoäng.

I avhandlingen ska du visa att du behärskar ämnet för avhandlingen, vetenskapligt tänkande, forskningsmetoder och vetenskaplig kommunikation. Till sin omfattning motsvarar avhandlingen ungefär en termins studier på heltid. Arbetet med avhandlingen omfattar insamlingen av material, behandlingen av materialet och en skriftlig presentation.

Innan arbetet med avhandlingen inleds eller senast i början av arbetet ska du göra upp en plan för avhandlingen. Planen behandlas och godkänns på det sätt som bestäms i utbildningsprogrammets undervisningsplan. I planen ska också nämnas vem eller vilka som är handledare för avhandlingen.

Du kan skriva avhandlingen självständigt eller genom att delta i ett grupparbete eller ett större forskningsprojekt, där du utför en självständig andel som tydligt kan särskiljas och bedömas. Du kan skriva avhandlingen som pararbete med en annan studerande bara om ditt utbildningsprogram särskilt har bestämt att det är möjligt. I så fall ska era respektive andelar av arbetet framgå tydligt i avhandlingen.

Du bör skriva din avhandling på akademiskt bokspråk.

Avhandllingsfilen och sammanfattning

För att säkerställa tillgängligheten till avhandlingsfilen kan du använda mallen från Helsingfors universitet. I mallen finns instruktioner om hur man gör en tillgänglig fil och de färdiga stilarna ges. Kontrollera dock riktlinjerna för avhandlingen för din fakultet och ditt utbildningsprogram innan du använder mallen. När Word-filen är i ordning vad gäller tillgänglighet går det även att skapa en tillgänglig PDF-fil utan svårighet.

Till avhandlingen hör en sammanfattning, som ska skrivas på samma språk som avhandlingen. En student som har fått sin skolutbildning på finska eller svenska ska dessutom skriva en sammanfattning på sitt skolutbildningsspråk, om sammanfattningen samtidigt är ett mognadsprov med vilket studenten visar kunskaper i finska eller svenska. Du kan använda universitetets sammandragsdokument (i word-format). Fyll i den information som behövs på varje rad och skriv till sist in sammandraget. Sammandragets längd är vanligtvis 1 sida. Utbildningsprogrammen och / eller fakulteterna kan ge mera detaljerade instruktioner, se också utbildningsprogrammens specifika instruktioner. Som bilaga också en mall på sammandraget i pdf-format. Du kan också skriva sammandraget i andra textbehandlingsprogram med hjälp av mallen. Kombinera sammanfattningen med avhandlingsfilen. 

Om du ger ditt tillstånd att publicera din avhandling i Helsingfors universitets öppna publikationsarkiv, se till att avhandlingen är i ett tillgängligt format. Se instruktioner om hur du skapar en tillgänglig avhandlingsfil.

Bedömningen

Din avhandling kommer att bedömas på en skala från 0-5. Bedömningen sker på finska, svenska eller engelska. Din avhandling kommer att granskas av två examinatorer. Fakultetsrådet eller, när det gäller Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, utbildningsprogrammets ledningsgrupp godkänner din avhandling och bedömer den utifrån examinatorernas yttrande.

Om du är missnöjd med bedömningen av avhandlingen kan du skriftligen begära rättelse hos rättsskyddsnämnd. Läs mera på sidan studerandes rättskydd.

Mognadsprovet i högre högskoleexamen

Mognadsprovet är en vetenskaplig text som anknyter till området för din avhandling, till exempel en del av avhandlingen, avhandlingens sammanfattning eller någon annan skriftlig uppgift som anges i ditt utbildningsprograms undervisningsplan.

Med mognadsprovet visar du förtrogenhet med området för avhandlingen.

Mognadsprovet bedöms enligt skalan godkänd/underkänd. I de flesta fall bedöms och godkänns mognadsprovet av en lärare vid utbildningsprogrammet, till exempel din avhandlingshandledare. Den som godkänner mognadsprovet ska behärska det språk som du har skrivit provet på.

Mognadsprovet är en separat studieprestation, men i studieförvaltningssystemet får prestationen omfattningen 0 sp.

På vilket språk ska mognadsprovet skrivas?

Språket för ditt mognadsprov beror på om du har avlagt mognadsprovet i din lägre högskoleexamen och på ditt skolutbildningsspråk.

 • Om ditt skolutbildningsspråk är finska eller svenska och du har skrivit ett mognadsprov för lägre högskoleexamen på ditt skolutbildningsspråk, kan du skriva ditt mognadsprov på finska, svenska, engelska eller avhandlingens språk. Du behöver inte längre visa dina språkkunskaper med ett mognadsprov, men du ska skriva ett mognadsprov där du visar att du är förtrogen med området för din avhandling.
   
 • Om ditt skolutbildningsspråk är finska eller svenska men du inte har skrivit ett mognadsprov för lägre högskoleexamen på ditt skolutbildningsspråk (du har till exempel avlagt examen utomlands), ska du skriva ditt mognadsprov på ditt skolutbildningsspråk. Med mognadsprovet visar du både dina språkkunskaper och dina kunskaper inom området för avhandlingen.

  Det här gäller också dem som studerar vid ett engelskspråkigt magisterprogram eller avlägger examen på engelska vid ett flerspråkigt magisterprogram. Se också vilka andra språkstudier som då krävs för din examen.
   

 • Om ditt skolutbildningsspråk inte är finska eller svenska eller du har fått din skolutbildning utomlands, och du studerar i ett magisterprogram på ett inhemskt språk eller studerar på ett inhemskt språk i ett flerspråkigt magisterprogram, kan du skriva ditt mognadsprov på finska, svenska, engelska eller avhandlingens språk. Med mognadsprovet visar du förtrogenhet med området för avhandlingen.
   
 • Om ditt skolutbildningsspråk inte är finska eller svenska eller du har fått din skolutbildning utomlands, och du studerar i ett engelskspråkigt magisterprogram eller studerar på engelska i ett flerspråkigt magisterprogram, ska du skriva ditt mognadsprov på engelska. Med mognadsprovet visar du förtrogenhet med området för avhandlingen.

Magisteravhandlingens offentlighet och publicering

Avhandlingars offentlighet

Magisteravhandlingen, examensarbetet för högre högskoleexamen, är en offentlig handling. Offentligheten grundar sig på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen, 621/1999). Avhandlingens offentlighet innebär att universitetet på begäran ska ge avhandlingen till påseende för vem som helst som begär det.

Avhandlingens sammandrag är också offentligt.

Sekretessbelagt material och avhandlingen

Eftersom avhandlingen är offentlig omedelbart efter att den har bedömts och godkänts på fakultetsrådets eller betygsnämndens möte eller utbildningsprogrammets ledningsgruppsmöte, får den inte innehålla några sekretessbelagda uppgifter. Sekretessbelagda uppgifter ska lämnas i bakgrundsmaterialet, som inte bifogas till den avhandling som lämnas in för bedömning.

Sekretessbelagda myndighetshandlingar regleras i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Sekretessbelagda uppgifter är bland annat uppgifter om privat affärs- eller näringsverksamhet eller enskilda personers hälsotillstånd, förmögenhet, politiska övertygelse eller familjeliv.

Du kan inte heller inkludera sekretessbelagt material som bilaga till avhandlingen eller i sammandraget. Handledaren för avhandlingen kan få läsa det sekretessbelagda bakgrundsmaterialet, men hen ska se till att materialet inte inkluderas i avhandlingen. Avhandlingens granskare utför sitt bedömningsarbete på basis av studentens skriftliga arbete som inte får innehålla sekretessbelagda uppgifter. Granskaren har inte rätt att se det sekretessbelagda bakgrundsmaterialet.

Publicering av avhandlingar

Universitetet rekommenderar öppen publicering av examensarbeten för magisterexamina och för motsvarande licentiatexamina.

Genom att godkänna ett avtal om webbpublicering ger du ditt samtycke till att din avhandling publiceras i Helsingfors universitets öppna publikationsarkiv Helda, där den är tillgänglig för allmänheten. Sökmotorerna placerar materialet i publikationsarkivet högt i sökresultaten.

Att ladda upp avhandlingen i E-thesis innebär inte att du ger tillstånd till publicering. Ditt tillstånd begärs separat och systemet skickar ett meddelande om det efter att din avhandling har godkänts. Om du inte ger tillstånd till webbpublicering kommer din avhandling att kunna läsas endast på Helsingfors universitets bibliotekskiosker.

Sammandraget av en avhandling för högre högskoleexamen är alltid offentligt och det publiceras i det öppna publikationsarkivet (Helda).

Om det i din avhandling ingår en artikel som ska publiceras i en tidskrift, eller om en artikel om din avhandling är under arbete, kan avhandlingen inte nödvändigtvis publiceras öppet som sådan. Om din artikel publiceras i en vetenskaplig tidskrift eller någon annan vetenskaplig publikation är det ofta möjligt att få information av förläggaren om villkoren för öppen publicering. Om du behöver mer information om publicering i det öppna publikationsarkivet, kontakta serviceadressen e-thesis(at)helsinki.fi.

Fördröjd publicering (embargo)

Du kan be att publiceringen av din avhandling i det öppna publikationsarkivet Helda fördröjs. Behovet av fördröjd publicering (embargo) kan uppstå till exempel i en situation där en avhandling har skrivits i en forskningsgrupp och examensarbetet är nära sammankopplat med den forskning som ska publiceras.

Om du har behov att fördröja publiceringen av din avhandling ska du meddela detta i punkten Övriga uppgifter/Embargo på blanketten för registrering av avhandlingen när du lämnar in avhandlingen för bedömning. Dekanus kan bevilja ett års uppskov med publiceringen.

En avhandling som är belagd med embargo är inte tillgänglig i sin helhet ens på bibliotekskioskerna. Men eftersom avhandlingen är en offentlig handling måste den alltid göras tillgänglig på begäran. Metadata (inkl. sammandraget) är alltid offentliga och syns i det öppna publikationsarkivet (Helda).

Om du ger publiceringstillstånd för din avhandling och avhandlingen har belagts med embargo, syns den i det öppna publikationsarkivet den dag då embargotiden upphör. Om du inte ger ditt tillstånd för publicering, kan avhandlingen läsas enbart på bibliotekskioskerna.