Avhandling och mognadsprov i kandidatprogrammen

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I en universitetsexamen ingår alltid en avhandling. När du studerar vid ett universitet är du en jämbördig medlem i den akademiska gemenskapen och expert inom ditt område. I avhandlingen behandlar du en eller flera forskningsfrågor som intresserar dig och producerar ny kunskap om ditt specialområde för vetenskapssamhället. Man skriver i allmänhet sin avhandling självständigt, men forskning för avhandlingen kan beroende på situationen bedrivas t.ex. inom ramen för en projekt- eller forskningsgrupp eller i samarbete med en organisation eller ett företag.

De eventuella egna instruktionerna som ditt utbildningsprogram har gällande avhandlingen får du fram genom att välja ditt eget utbildningsprogram i menyn ovan.

Kandidatavhandlingen

I lägre högskoleexamen ingår en skriftlig avhandling i omfattningen 6 studiepoäng.

I avhandlingen visar du att du har förmåga till vetenskapligt tänkande, behandling av vetenskapsområdets problem och vetenskaplig kommunikation. Du kan skriva avhandlingen självständigt eller genom att delta i ett grupparbete eller ett större forskningsprojekt. Arbetet måste innehålla en självständig del som kan entydigt visas och bedömas. Skriv din avhandling självständigt. 

Avhandlingen bedöms enligt skalan 0 till 5.

Till avhandlingen hör en sammanfattning, som ska skrivas på samma språk som avhandlingen. En student som har fått sin skolutbildning på finska eller svenska ska dessutom skriva en sammanfattning på sitt skolutbildningsspråk, om sammanfattningen samtidigt är ett mognadsprov med vilket studenten visar kunskaper i finska eller svenska. Instruktionerna om sammanfattningen varierar beroende på utbildningsprogram. Läs instruktionerna från utbildningsprogrammet. Du kan använda universitetets sammandragsdokument (i word-format). Fyll i den information som behövs på varje rad och skriv till sist in sammandraget. Sammandragets längd är vanligtvis 1 sida. Utbildningsprogrammen och / eller fakulteterna kan ge mera detaljerade instruktioner, se också utbildningsprogrammens specifika instruktioner.  Som bilaga också en mall på sammandraget i pdf-format. Du kan också skriva sammandraget i andra textbehandlingsprogram med hjälp av mallen.

Mognadsprovet i kandidatexamen

Mognadsprovet är en separat studieprestation som inte ger studiepoäng. Med mognadsprovet visar du förtrogenhet med avhandlingens vetenskapsområde och kunskaper i svenska eller finska. Mognadsprovet kan vara en del av din avhandling, avhandlingens sammanfattning eller ett annat skriftligt arbete.

Skriv mognadsprovet efter att du har genomfört de modersmålsstudier som ingår i de gemensamma studierna i examen.

Skriv mognadsprovet på ditt skolutbildningsspråk, svenska eller finska. Ditt skolutbildningsspråk och språket för mognadsprovet antecknas i ditt examensbevis för kandidatexamen. Genom att avlägga mognadsprovet visar du utmärkta kunskaper i modersmålet.

Studerande som har fått sin skolutbildning på något annat språk än svenska eller finska kan skriva mognadsprovet på finska, svenska, engelska eller på avhandlingens språk. I så fall visar du inte utmärkta språkkunskaper i din examen, utan du ska vid behov skaffa intyg över utmärkta kunskaper i svenska eller finska på annat sätt. Mera information om detta kan hittas från Utbildningsstyrelsen (språkexamina för statsförvaltningen).

Kontakta studieservicen som betjänar din fakultet om du är osäker på vilket ditt skolutbildningsspråk är.

Avhandlingens handledare granskar mognadsprovet om inga andra anvisningar ges.

Mognadsprovet bedöms på skalan godkänd/underkänd och registreras efter att din avhandling har blivit godkänd.