Avhandling och mognadsprov i kandidatprogrammen

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I en universitetsexamen ingår alltid en avhandling. När du studerar vid ett universitet är du en jämbördig medlem i den akademiska gemenskapen och expert inom ditt område. I avhandlingen behandlar du en eller flera forskningsfrågor som intresserar dig och producerar ny kunskap om ditt specialområde för vetenskapssamhället. Man skriver i allmänhet sin avhandling självständigt, men forskning för avhandlingen kan beroende på situationen bedrivas t.ex. inom ramen för en projekt- eller forskningsgrupp eller i samarbete med en organisation eller ett företag.

De eventuella egna instruktionerna som ditt utbildningsprogram har gällande avhandlingen får du fram genom att välja ditt eget utbildningsprogram i menyn ovan.

Kandidatavhandlingen

I lägre högskoleexamen ingår en skriftlig avhandling i omfattningen 6 studiepoäng.

I avhandlingen visar du att du har förmåga till vetenskapligt tänkande, behandling av vetenskapsområdets problem och vetenskaplig kommunikation. Du kan skriva avhandlingen självständigt eller genom att delta i ett grupparbete eller ett större forskningsprojekt. Arbetet måste innehålla en självständig del som kan entydigt visas och bedömas. Skriv din avhandling självständigt. 

Avhandlingen bedöms enligt skalan 0 till 5.

För att säkerställa tillgängligheten till avhandlingsfilen kan du använda mallen från Helsingfors universitet. I mallen finns instruktioner om hur man gör en tillgänglig fil och de färdiga stilarna ges. Kontrollera dock riktlinjerna för avhandlingen för din fakultet och ditt utbildningsprogram innan du använder mallen. När Word-filen är i ordning vad gäller tillgänglighet går det även att skapa en tillgänglig PDF-fil utan svårighet.

Till avhandlingen hör en sammanfattning, som ska skrivas på samma språk som avhandlingen. En student som har fått sin skolutbildning på finska eller svenska ska dessutom skriva en sammanfattning på sitt skolutbildningsspråk, om sammanfattningen samtidigt är ett mognadsprov med vilket studenten visar kunskaper i finska eller svenska. Instruktionerna om sammanfattningen varierar beroende på utbildningsprogram. Läs instruktionerna från utbildningsprogrammet. Du kan använda universitetets sammandragsdokument (i word-format). Fyll i den information som behövs på varje rad och skriv till sist in sammandraget. Sammandragets längd är vanligtvis 1 sida. Utbildningsprogrammen och / eller fakulteterna kan ge mera detaljerade instruktioner, se också utbildningsprogrammens specifika instruktioner.  Som bilaga också en mall på sammandraget i pdf-format. Du kan också skriva sammandraget i andra textbehandlingsprogram med hjälp av mallen.

Mognadsprovet i lägre högskoleexamen

Mognadsprovet är en vetenskaplig text som anknyter till området för din avhandling, till exempel en del av avhandlingen, avhandlingens sammanfattning eller någon annan skriftlig uppgift som anges i ditt utbildningsprograms undervisningsplan. Före mognadsprovet ska du ha genomfört modersmålsstudier som ingår i de gemensamma studierna i din examen.

Med mognadsprovet visar du dina kunskaper inom området för avhandlingen och dina kunskaper i svenska eller finska.

Skriv mognadsprovet på ditt skolutbildningsspråk, svenska eller finska. På ditt examensbevis anges ditt skolutbildningsspråk och på vilket språk du skrivit mognadsprovet. Skolutbildningen och mognadsprovet ger tillsammans utmärkta kunskaper i språket i fråga (6 §, språkkunskapslagen).

Om ditt skolutbildningsspråk inte är finska eller svenska kan du skriva ditt mognadsprov på finska, svenska, engelska eller avhandlingens språk. Då kan du inte visa utmärkta språkkunskaper med ditt examensbevis och du kan vid behov bli tvungen att skaffa dig ett intyg över utmärkta kunskaper i finska eller svenska på något annat sätt. Tilläggsinformation om andra sätt att visa språkkunskaper hittar du på Utbildningsstyrelsen (språkexamina för statsförvaltningen).

Mognadsprovet bedöms enligt skalan godkänd/underkänd. I de flesta fall bedöms och godkänns mognadsprovet av en lärare vid utbildningsprogrammet, till exempel din avhandlingshandledare. Den som godkänner mognadsprovet ska behärska det språk som du har skrivit provet på.

Mognadsprovet är en separat studieprestation, men i studieförvaltningssystemet får prestationen omfattningen 0 sp.