Studietid och examen

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I universitetslagen finns bestämmelser om studietiden när studierna leder till examen. Man kan kontrollera sin återstående studietid i Sisu. Närmare instruktioner om hur du kan kontrollera dina egna uppgifter finns på sidan Sisu-instruktion: Min profil, prestationer och ansökningar. När studierätten upphör anges också på studieprestationsutdraget och studieintyget.

Kom ihåg att göra läsårsanmälan, om du inte gör läsårsanmälan förbrukar du studietid. Om du gör ändringar i din anmälan under terminen, uppdateras uppgiften om när studierätten upphör senast följande dag i Sisu. Registerstatus för hela terminen bestäms enligt din status terminens sista dag.

Om din studietid tar slut innan du utexamineras var så vänlig och se artikeln Om studietiden tar slut

Målsatta tider

De målsatta studietiderna gäller examensstuderande vars rätt att avlägga examen har börjat 1.8.2005 eller senare.

De målsatta tiderna är:

  • För en lägre högskoleexamen (kandidatexamen) tre läsår. Om du har en studierättighet som leder till en kandidatexamen har du rätt att avlägga examen inom en tid som är högst ett år längre än den målsatta tiden, dvs. fyra läsår.
  • För en lägre och högre högskoleexamen (kandidatexamen och magisterexamen) är den sammanräknade målsatta tiden fem läsår, förutom psykologutbildningen fem och ett halvt läsår och veterinärutbildningen sex läsår. Om du har en studierättighet som omfattar både kandidat- och magisterexamen, har du rätt att avlägga examina inom en tid som är högst två år längre än den målsatta tiden.
  • För en högre högskoleexamen (magisterexamen) två läsår, förutom magisterexamen i psykologi två och ett halvt läsår, odontologie licentiatexamen i ett steg fem och ett halvt läsår och medicine licentiatexamen i ett steg sex läsår. Om du har en studierättighet som omfattar enbart magisterexamen, har du rätt att avlägga examen inom en tid som är högst två år längre än den målsatta tiden.

Tillåten frånvaro som inte förbrukar studietid

I den tid det tar att avlägga examen räknas inte in:

  • Lagenlig frånvaro: Frånvaro som beror på tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor, eller på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet. Märk att lagenlig frånvaro som har börjat 1.8.2016 eller senare inte förbrukar din studietid endast när du har gjort frånvaroanmälan. Om du senare ansöker om förlängd studietid för dina examensstudier hos fakulteten, nämn orsaken till frånvaron om den är någon av de ovan nämnda ifall du anmält dig som närvarande under din lagenliga frånvaro.För att få extra studietid måste du alltid lämna in ett intyg som visar att du har en lagenlig orsak till frånvaro till Studentservicen. Av intyget ska framgå vilken period frånvaron gäller. Du kan lämna in intyget även i efterhand, så länge du gör det före din studietid tar slut. Intyget kan vara exempelvis ett beslut från FPA om moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, ett motsvarande intyg från en utländsk myndighet om lagenlig föräldraledighet, ett militärpass eller ett intyg över civiltjänstgöring av vilket framgår när tjänstgöringen börjat och slutat.
  • Om du har inlett studierna före 1.8.2015: Annan frånvaro under högst två läsår (fyra terminer) under vilken du har anmält dig som frånvarande. Frånvaroterminerna behöver inte följa på varandra.
     
  • Om du har inlett studierna 1.8.2015 eller senare: Annan frånvaro under högst ett läsår (två terminer) under vilken du anmält dig som frånvarande. Frånvaroterminerna behöver inte följa på varandra.

OBS ! Om du fått förlängning på din studietid, gäller inte ovannämnda kriterier utan du måste ansöka om en ny förlängning på din studietid vid behov.