Om studietiden tar slut

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I universitetslagen finns bestämmelser om hur länge du kan studera innan din examen måste vara klar. Närmare uppgifter om de målsatta tiderna för examina och studietiderna finns här. Du kan följa din återstående studietid i Sisu: när du klickar på ditt namn och väljer Min profil, ser du din studietid under fliken Studierätter.

Om din studietid har tagit slut kan din fakultet på ansökan bevilja dig extra tid för att slutföra studierna. För ansökan om förlängd studietid ska du göra upp en studieplan som siktar på utexaminering. Du kan ansöka om extra tid i Sisu om någon av dina studierätter är i kraft. Om du inte har studierätter i kraft, ska du ansöka om förlängd studietid med e-blanketten nedan. 

Om du under din studietid har varit frånvarande av lagstadgade skäl, ska du innan din studietid tar slut lämna in ett intyg över orsaken till den lagstadgade frånvaron till Studentservicen. Med intyget får du en förlängning på din studietid. Läs mera om lagenliga orsaker till frånvaro här.

Ansöka om extra tid utan användarnamn

Om din studietid redan har tagit slut och du inte kan logga in i Sisu kan du ansöka om extra tid med e-blanketterna nedan. I ansökan ska du göra en studieplan som siktar på utexaminering. En ansökan som görs på e-blankett bedöms på samma sätt som en ansökan som görs i Sisu. Använd inte e-blanketten om din studierätt och ditt användarnamn är i kraft och du kan göra ansökan i Sisu.

Beakta följande innan du ansöker om extra tid

 • Ansökan om extra tid gäller dig endast om du har inlett dina studier 1.8.2005 eller senare. Då omfattas din rätt att avlägga examen av lagen om begränsad studietid, vilket innebär att examen måste slutföras inom en viss tid.
 • Ansök om förlängd studietid först när du har reella möjligheter och motivation att slutföra studierna. Du behöver alltså inte ansöka om förlängd studietid så fort din studierätt har upphört. 
 • Gör upp en studieplan som är så realistisk som möjligt med beaktande av din livssituation. Studieplanen ska sikta på lägre högskoleexamen om du har fått studierätt för både lägre och högre högskoleexamen och inte har slutfört den lägre examen inom utsatt tid.
 • Studentservicen och din ISP-handledare vägleder dig och hjälper dig skriva planen. Kom ihåg att studier som har framskridit enligt planen används som grund för ett eventuellt senare beslut om förlängd studietid.
 • I din studieplan ska du också beakta studiernas giltighetstid. Bestämmelserna som gäller studiernas giltighetstid (dvs. när studieprestationer föråldras) har ändrats för dem som har inlett sina studier före 1.8.2017 och övergått till de nya utbildningsprogrammen. Ytterligare information hittar du i artikeln Instruktioner för dem som börjat studera före år 2017.

Så här ansöker du om extra tid i Sisu

För att du ska kunna ansöka om extra tid i Sisu måste din studieplan vara i ordning, dvs. planens alla delar måste ha statusen ”Val gjorda”. Närmare anvisningar med bilder hittar du på sidan Sisu-instruktion: Ansökan om förlängd studietid.

Processen för ansökan om extra tid i korthet:

 1. Lägg till de studieavsnitt som saknas i din studieplan och planera in dem i ditt schema för den pågående terminen eller kommande terminer.
 2. Gör en ansökan om extra tid på sidan Min profil i Sisu. 
 3. Vid behov kan Studentservicen be dig skicka bilagor eller andra preciseringar per e-post. Du ska inte skicka känsliga bilagor, t.ex. läkarintyg, om vi inte ber om dem. Vid behov får du instruktioner för hur du använder krypterad e-post.
 4. Handläggningstiden för ansökningar om extra tid varierar beroende på fakulteten. Fakulteternas ansökningstider och handläggningstider finns längre ner på denna sida.
 5. Du meddelas om beslutet i Sisu eller per post beroende på vilketdera alternativet du har angett i din ansökan.

Vad ska ansökan innehålla?

Utöver studieplanen ska du i din ansökan ge en fritt formulerad redogörelse för följande:

 • Redogör för orsakerna till att dina studier har fördröjts. Orsaker som beaktas är faktorer som påverkar studentens livssituation, t.ex. sjukdom eller svår livssituation, samhälleligt engagemang under studietiden, deltagande i internationellt student- eller praktikantutbyte och/eller systematisk träning för toppidrott. Första gången du ansöker om förlängd studietid räcker det att du själv redogör för din situation.
 • Om du studerar på heltid ska studierna framskrida med 45 studiepoäng/läsår. Om du planerar att genomföra mindre än 45 sp/läsår ska du motivera detta i din ansökan.
 • Om din plan förutsätter att studietakten avsevärt ökar under den extra tiden ska du motivera det.
 • Om det enda som saknas av studierna är ditt examensarbete ska du redogöra för hur långt du har kommit med arbetet och när du kommer att slutföra det. Universitetet kan följa dina framsteg i arbetet utgående från din redogörelse. Vidare kan fakulteten begära ett utlåtande över hur arbetet framskrider av examensarbetets handledare.

Om du ansöker om förlängd studietid en andra gång eller flera gånger

När du ansöker en andra gång eller fler gånger om förlängd tid tillämpas följande principer:

 • I ansökan ska du redogöra för vilka studier du genomförde under den föregående förlängda tiden. Om dina studier har avancerat enligt din ursprungliga plan behövs ingen annan redogörelse.
 • Om dina studier har framskridit långsammare än den ursprungliga planen ska du uppdatera planenDen uppdaterade planen bedöms enligt samma kriterier som den ursprungliga.
 • Om du har genomfört studier som inte ingår i planen för slutförande av studierna under den tidigare extra tiden, beaktas de inte då man överväger extra tid.
 • Om du vill hänvisa till personliga skäl, beskriv din livssituation i ansökan. En godtagbar orsak måste ha ett tydligt samband med att studierna har fördröjts. Vid behov blir du ombedd att skicka bilagor per e-post, t.ex. eventuella läkarintyg eller andra intyg.

Hur mycket extra tid kan beviljas?

Förlängd studietid kan beviljas om studenten har möjlighet att slutföra sina studier inom skälig tid. Förlängd studietid beviljas alltid för en bestämd tid som kan vara minst en termin och högst fyra terminer. När beslutet om förlängd studietid fattas beaktas också eventuella tidigare beslut om förlängd studietid och studiernas framskridande enligt den tidigare upplagda planen för slutförande av studierna.

På basis av behovet beviljas första gången högst två läsår extra tid för att genomföra studieplanen. De följande gångerna beviljas högst ett läsår extra tid, om examen enligt planen inte kan avläggas på kortare tid.  I regel kan förlängningarna sammanlagt inte utgöra en längre tidsperiod än den målsatta tiden för examen (t.ex. tre eller fem läsår).

Skälig tid för slutförande av studierna definieras enligt följande:

 • studierätt för lägre högskoleexamen (målsatt tid 3 läsår): högst 6 terminer extra tid
 • studierätt för högre högskoleexamen (målsatt tid 2 läsår): högst 4 terminer extra tid
 • studierätt för lägre och högre högskoleexamen (målsatt tid 5 läsår): högst 10 terminer extra tid.

Undantag är följande utbildningar som har längre målsatta tider:

 • psykologi, lägre + högre högskoleexamen (målsatt tid 5,5 läsår): högst 11 terminer extra tid
 • veterinär, lägre + högre högskoleexamen (målsatt tid 6 läsår): högst 12 terminer extra tid
 • magisterexamen i psykologi, endast högre högskoleexamen (målsatt tid 2,5 år): högst 5 terminer extra tid
 • odontologie licentiatexamen i ett steg (målsatt tid 5 eller 5,5 läsår): högst 11 terminer extra tid
 • medicine licentiatexamen i ett steg (målsatt tid 6 läsår): högst 12 terminer extra tid.

Avslag på ansökan och begäran om omprövning

Ett eventuellt negativt beslut på ansökan om förlängd studietid ges skriftligen och med motiveringar. Till beslutet fogas anvisningar om hur du kan begära omprövning av beslutet. Om omprövningsbeslutet också är negativt, är det möjligt att anföra besvär över beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Du kan dessutom lämna in en ny, bearbetad ansökan om förlängd studietid, t.ex. med en mer realistisk studieplan.

Handläggningen vid fakulteterna

Om din studietid redan har tagit slut och du inte kan logga in i Sisu kan du ansöka om extra tid med e-blanketterna nedan.

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, Veterinärmedicinska fakulteten, Farmaceutiska fakulteten, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Du får beslutet om förlängd studietid per e-post ca 4 veckor efter att du har lämnat in ansökan. Ansökan om extra tid ska lämnas in i god tid innan studietiden tar slut.

 • Om din studietid tar slut i slutet av vårterminen (31.7) ska du lämna in din ansökan senast i mitten av maj.
 • Om din studietid tar slut i slutet av höstterminen (31.12) ska du lämna in din ansökan senast i slutet av november.

E-blanketter:

Kontaktuppgifter: Studentservicen i Vik

Humanistiska fakulteten

Du får beslutet om förlängd studietid per e-post ca 3–4 veckor efter att du har lämnat in ansökan.

Kontaktuppgifter: Studentservicen i Forsthuset 

Pedagogiska fakulteten

Det finns årligen sex dagar för ansökan om förlängd studietid: 15.8, 15.9, 30.11, 6.1, 15.2 och 31.5. Du får beslutet om förlängd studietid cirka 3–4 veckor efter att ansökningstiden gått ut. Pedagogiska fakulteten följer dessa ansökningstider. Ansök om tilläggstid först när din studietid håller på att ta slut och du ämnar fortsätta med dina studier. Notera dock att ansökningar om tilläggstid för studierätter som tar slut i juli behandlas först i samband med ansökningsdatumet i maj. Ansökningar för studierätter som tar slut i slutet av året behandlas i samband med ansökningsdatumet i november. Kontakta siltavuori-student@helsinki.fi om du har en motiverad orsak att få din ansökan behandlad tidigare.

Ansökan lämnas in senast
Du hinner anmäla dig till
15.8. period I
15.9. period II
30.11. period III
6.1. period III
15.2. period IV
31.5. period I (nästa läsåret)

Informationen om beslutet om beviljad förlängning av studietiden samt numret och datumet för dekanus beslut registreras i Sisu. Du ska själv göra läsårsanmälan.

Kontaktuppgifter: Studentservicen i Brobergsterrassen

Medicinska fakulteten

Det finns två ansökningstider: Om din studietid upphör 31.7 ska du göra din ansökan under tiden 1.4–15.5. Om din studietid upphör 31.12 ska du göra din ansökan under tiden 1–30.11. Fakultetens dekanus fattar beslut om beviljande av förlängd studietid.

Du får beslutet om förlängd studietid innan terminen tar slut.

Kontaktuppgifter: Studentservicen i Mejlans

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Om du tänker fortsätta studierna ska du lämna in din ansökan om förlängd studietid i god tid innan studietiden går ut. Om din studietid tar slut i slutet av vårterminen (31.7) ska du lämna in din ansökan senast i mitten av maj. Om din studietid tar slut i slutet av höstterminen (31.12) ska du lämna in din ansökan senast i mitten av november.

Ett positivt beslut skickas per e-post till den adress som du har angett. Om beslutet är negativt, får du det skriftligt till den postadress som du har angett.

Kontaktuppgifter: Studentservicen i Gumtäkt

Juridiska fakulteten

Det finns årligen fyra dagar för ansökan om förlängd studietid: 9.8.2022, 22.11.2022, 8.3.2023 och 16.5.2023. Du får beslutet om förlängd studietid per e-post cirka 3–4 veckor efter att ansökningstiden gått ut.

Kontaktuppgifter: Studentservicen i Porthania

Svenska social- och kommunalhögskolan

Ansökan om förlängd studietid ska lämnas in i god tid innan studietiden tar slut. Ansökningarna behandlas i regel fyra gånger per år: januari, maj, augusti och december. 

Informationen om beslutet om förlängd studietid samt numret och datumet för dekanus beslut registreras i Sisu. Du ansvarar själv för att anmäla dig som närvarande eller frånvarande.

Kontaktuppgifter: Studentservicen i Kronohagen

Teologiska fakulteten

Ansökan om förlängd studietid ska lämnas in i god tid innan studietiden tar slut; senast i mitten av maj om din studietid tar slut i slutet av juli, eller i november om din studietid tar slut i december.

Kontaktuppgifter: Studentservicen i Forsthuset

Statsvetenskapliga fakulteten

Ansökan om förlängd studietid ska lämnas in i god tid innan studietiden för tar slut; senast i mitten av maj om din studietid tar slut i slutet av juli, eller i november om din studietid tar slut i december.

Om du är missnöjd med beslutet, kan du lämna in klagomål hos dekanus inom 14 dagar från delgivandet av beslutet. Begäran ska innehålla vilket beslut du kräver att ska omprövas, på vilket sätt och på vilka grunder du begär det och dina kontaktuppgifter. Begäran om omprövning skickas till  Studentservicen i Kronohagen (kruununhaka-student@helsinki.fi).

Kontaktuppgifter: Studentservicen i Kronohagen