Sisu-instruktion: Min profil, prestationer och ansökningar

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Du kan kontrollera och redigera dina egna uppgifter i Sisu på sidan Min profil, som du hittar i huvudmenyn.

På sidan kan du kontrollera följande uppgifter:

 • studierätter,
 • magisteroptioner,
 • anmälningar,
 • prestationer,
 • ansökningar och begäran,
 • grupper (t.ex. ISP-handledningsgrupp) samt
 • personuppgifter.

Du kan dessutom redigera dina kontaktuppgifter, ansöka om förlängd studietid och ladda ner ett studieprestationsutdrag och ett studerandeintyg.

Studierätter

I fliken ser du dina studierätter och deras status. Mer information om studierätten ser du genom att klicka på pilen bredvid studierätten.
Skärmdump av fliken Studierätter.

Om din studierätt håller på att gå ut kan du ansöka om förlängd studietid genom att klicka på knappen Ansök om mer tid till höger om studierätten. Innan du kan skicka en ansökan ska du slutföra din primära studieplan och schemalägga studierna i den. Läs först igenom instruktioner om hur du ansöker om förlängd studietid på sidan Om studietiden tar slut. Om din studierätt inte är aktiv och din studietid har tagit slut, ser du ett meddelande om detta intill studierätten.

Studierättens basinformation

Här ser du studierättens giltighetstid och namnet på organisationen som beviljar studierätten (t.ex. fakulteten). Genom att klicka på Visa detaljer ser du mer information om studierätten.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Lag som begränsar studietiden fastslår på vilken grund studierättens längd begränsas. Förordning om universitetsexamina fastslår vilken statsrådets förordning som bestämmer till exempel hur många studiepoäng en examen kräver. Datum för utfärdande är det datum när du har beviljats studierätt vid antagningen av studerande. Studiestartdatum är den första dagen på den termin som du har anmält dig som närvarande. Längst ner ser du grunden för beviljande av studierätt.

Studieframgång 

Studietiden visar hur många terminer av din studierätt du har använt och hur många du har kvar samt normala och lagenliga frånvaroterminer.

Uppgifter om studieframgång syns endast för studierätter som leder till examen, dvs. de syns inte till exempel för Öppna universitetets studierätter.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Om du har beviljats förlängd studietid, antal terminer med förlängd tid visas under Extra tid.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

På sidan ser du även eventuella examen som du har avlagt tidigare, deras benämningar och datum för utexamineringen.
Skärmdump av ett utexaminerat studierätt

Närvaro

Vid Närvaro ser du närvaroanmälan från de senaste tre läsåren. Genom att klicka på Tidigare närvaro ser du även uppgifter från tidigare läsår.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Utbildningsstig

I detta avsnitt ser du alternativen för din studierätt, såsom magisterprogrammen där du kan fortsätta dina studier efter kandidatexamen. Bekräftade val märks med en blå bock och alternativen med en blå pil. Fler förklaringar ser du under grafen. 

Obs! Alternativen kan vara villkorliga och till exempel magisterprogrammen kan ha vissa anmälningstider. Du kan läsa mer om ditt kandidatprograms magisteroptioner och deras villkor på sidan Fortsättning till ett magisterprogram genom att välja ditt eget kandidatprogram i menyn högst upp.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Valen för utbildningsstigen (t.ex. valet av magisterprogram) görs i studieplanen. Läs mer i Sisu-anvisningen studieplanen.

Andra bekräftade val till studierätten

Här ser du andra bekräftade studier till studierätten som du har beviljats studierätt för. Dessa kan vara till exempel rätten att avlägga frivilliga studier. 
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Övriga studier som inte leder till examen

För studier som inte leder till examen visar utbildningsstigen endast studiernas typ och omfattning. Studiehelheter och studieavsnitt som du har rätt att genomföra visar studier som inkluderas i utbildningen. Om studierna har en begränsad prestationstid som avviker från studierättens giltighetstid, visas detta i statusfältet under helheten.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Anmälningar

På fliken ser du all undervisning som du har anmält dig till. Du kan sortera listan på basen av studieperiodens namn och storlek samt anmälningsstatus. Du kan inte anmäla dig till undervisning eller uppdatera anmälningar här.

Läs mer om anmälning till undervisning på sidan Hur anmäler jag mig till kurser och tentamina?

Skärmdump av fliken Anmälningar.

Prestationer

På fliken Prestationer ser du alla dina studieprestationer. Här kan du även skriva ut ett studieprestationsutdrag. Se närmare instruktioner på sidan Beställ studieprestationsutdrag.

Högst upp ser du avlagda studiehelheter och studieavsnitt. Under studiehelheterna syns även avlagda examen. Därefter kommer prestationer från enskilda studieavsnitt och sist delprestationer. Du kan ordna prestationerna enligt namn, storlek, vitsord eller prestationsdatum. Som standard har prestationerna ordnats från nyaste till äldsta.
Skärmdump av fliken Prestationer.

Standardvyn visar endast godkända prestationer. Du kan kontrollera underkända och föråldrade prestationer genom att klicka på Underkända och föråldrade prestationer-delen.

Skärmdump av fliken Prestationer.

Du ser mer information om prestationen eller delprestationen genom att klicka på raden som öppnar en sidopanel till höger. I tilläggsuppgifterna ser du prestationens status, sista giltighetsdatum, godkännare, ansvariga organisationer och eventuell ytterligare information som registrerats av läraren.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Om du har avlagt studierna flera gånger, ser du de andra prestationerna nertill i sidopanelen. Andra prestationer är prestationsanteckningar som gjorts för samma studieavsnitt vars vitsord eller omfattning inte överskrider den valda prestationen.

Om en prestation åldras inom ett år syns varningen ”Prestation åldras” samt dagen när prestationen åldras intill prestationen i listan och i tilläggsinformationen i sidopanelen. Läs mer om studier som föråldras på sidan När studierna föråldras.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Vid delprestationer kan du dessutom kontrollera uppgifter om bedömningen av prestationen när du klickar på pilen intill Bedömningsinfo nertill på sidopanelen. I Bedömningsinfo syns vitsordet i skriftligt format, verbal beskrivning som preciserar vitsordet, namnet på ansvarig bedömare, studiespråk, prestationsdatum, bedömningsgrunder samt tidpunkt för eventuell respons.
Skärmdump av prestationens bedömningsinfo.

Ansökningar och beslut

Denna flik visar alla ansökningar och beslut som du har gjort i Sisu samt deras status. Du kan även bifoga bilagor till en ansökan som du har skickat tidigare när du öppnar ansökan. Du kan öppna ansökan genom att klicka på deras rad.
Skärmdump av ansökningar och beslut i Min profil i Sisu.

Ansökningar som du kan göra i Sisu:

 • studieutkast, 
 • tillgodoräknande, 
 • ansökan om sammanställning av helhet, 
 • ansökan om förlängd studietid och
 • utexamineringsbegäran.

Själva ansökningarna görs i Sisu i huvudsak via studieplanen. Du kan läsa mer om skillnaderna mellan ansökningarna och vilken ansökan ska användas för vad på sidan Sisu-instruktioner för studerande under rubriken Ansökningar i Sisu.

Grupper

På fliken finns alla mål- och styrgrupper som du har lagts till eller som du automatiskt tillhör på basen av till exempel din studierätt.
Skärmdump av fliken Grupper.

Målgrupper (till exempel studerande inom en viss studieinriktning) används som valskriterier när du anmäler dig till undervisning. Styrgrupper används för studiehandledning. Du kan inte själv redigera gruppinformationen. Kontakta studierådgivningen eller din ISP-handledare om du upptäcker fel i uppgifterna.

Läs mer om ISP-handledning på sidan Studieplanering och ISP-handledning.

Avgifter och stipendier

På fliken Avgifter och stipendier finns en lista per läsår över avgifter som markeras i Sisu (till exempel studentkårens och nationernas medlemsavgifter).

Skärmdump av fliken Avgifter och stipendier.

Personlig information

Fliken Personlig information innehåller dina egna personuppgifter, kontaktuppgifter, praxis för utlämning av uppgifter samt spärrmarkeringar.

Skärmdump av fliken Personlig information.

Personuppgifter

Här ser du dina personuppgifter. Du kan inte själv redigera dina personuppgifter. Om du upptäcker ett fel i kontaktuppgifterna, läs hur du ska gå till väga på sidan Uppdatering av kontakt- och personuppgifter.

Skolutbildningsspråken är finska och svenska och är alltså inte nödvändigtvis samma som ditt modersmål. Om ditt skolutbildningsspråk är något annat definieras det som ”annat än svenska eller finska”. Du kan läsa mer om skolutbildningsspråk i artikeln Vilket är mitt skolutbildningsspråk?
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Genom att klicka på Visa intill personnumret ser du din nuvarande personbeteckning som registrerats i systemet. Genom att klicka på Tidigare namn och personbeteckningar ser du dina gamla uppgifter som varit i kraft medan du varit inskriven vid universitetet. 
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter på universitetet i sidan Dataskydd.

Kontaktuppgifter

Här kan du kontrollera dina kontaktuppgifter och vid behov redigera dem. Du kan redigera dina kontaktuppgifter genom att klicka på Redigera uppe till höger. Din primära e-postadress är alltid den helsinki.fi-adress som är kopplad till din användarkod och den kan inte redigeras.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Utlämnande av uppgifter

Här kan du bestämma för vilka ändamål dina kontaktuppgifter kan utlämnas från studeranderegistret. Genom att klicka på Redigera får du bestämma över utlämnandet av dina uppgifter. När du har definierat utlämningsvillkoren, klicka på Spara. Sisu är vid Helsingfors universitet också medlemsregister för studentkåren och studentkåren får uppgifter av sina medlemmar från Sisu.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Spärrmarkering

I kontaktuppgifterna ser du om uppgifterna har en spärrmarkering. Spärrmarkerade kontaktuppgifter importeras inte till Sisu och syns därför inte i systemet. Spärrmarkeringarna kommer från uppgifterna hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Länkar till andra anvisningar om Sisu

Du hittar alla bruksanvisningar om Sisu sammanställda på sidan Sisus systeminstruktioner.

Du hittar svar på vanliga problem och frågor på sidan Vanliga frågor om Sisu.