Vitsord och bedömning

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Bedömningsskalor och vitsord

Studieprestationer, t.ex. studieavsnitt, bedöms i regel enligt skalan 0–5. Också avhandlingar som ingår i lägre och högre högskoleexamen bedöms med samma skala.

Vitsorden definieras enligt följande:

  • 5 (utmärkt)
  • 4 (berömlig)
  • 3 (god)
  • 2 (nöjaktig)
  • 1 (försvarlig)
  • 0 (underkänd)

Språkkunskaper i andra inhemska språket bedöms enligt följande skala:

  • goda kunskaper
  • nöjaktiga kunskaper
  • underkänd.

Utbildningsprogrammet kan också bestämma i undervisningsplanen att en studieprestation bedöms enligt skalan godkänd–underkänd.

I bedömningen av avhandlingar för lägre och högre högskoleexamen används skalan 0–5. Du ser vilken skala som tillämpas i studieavsnittets uppgifter, antingen på Kurssidan eller i avsnittets kursbroschyr i Sisu.

Med undantag för licentiat- och doktorsavhandlingar anges studieprestationers omfattning i studiepoäng enligt den arbetsinsats de förutsätter. En studiepoäng motsvarar ungefär 27 timmar arbete.

Inom vilken tid bedöms min studieprestation?

Läraren bedömer och betygsätter din studieprestation i god tid före följande tillfälle att genomföra prestationen eller före anmälan till detta tillfälle, dock senast en månad efter att prestationen genomförts. När det gäller studieprestationer som genomförts under sommaren (1.6–31.8) bedömer läraren din prestation inom två månader från prestationsdagen. Läraren registrerar ditt vitsord i studieförvaltningssystemet.

I fråga om studieprestationer som studenterna inte anmäler sig till i Sisu (t.ex. praktik) registreras bedömningen av Universitetsservicen. Prestationsuppgifterna ska finnas i dina registeruppgifter inom en månad från det att läraren har bedömt och betygsatt din prestation, om inte särskilda skäl utgör hinder för det.

Du informeras om ditt vitsord i Sisu och på kurssidorna. Om minst fem studenter har genomfört samma studieprestation vid samma tillfälle får du också veta vitsordsfördelningen.

Resultaten i det riksomfattande förhöret inom specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen meddelas sex (6) veckor efter förhöret.

 

Din studieprestation och bedömningsgrunderna

Senast när resultaten meddelas ska du informeras om när och var du kan se dina granskade studieprestationer. Du har rätt att på egen bekostnad få en kopia av dina svar.

Du har som student rätt att få veta bedömningsgrunderna och hur de har tillämpats på din studieprestation.

Dina skriftligt registrerade svar eller andra bedömningsanteckningar som gäller dina studieprestationer får inte lämnas ut till utomstående och de får inte offentliggöras utan ditt tillstånd. Svaren får inte utan ditt tillstånd användas i undervisning eller forskning på ett sätt som gör det möjligt att identifiera dig.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på sidan Studentens rättsskydd och omprövningsförfaranden.

Tentamensuppgifters och bedömningsgrunders offentlighet

Tentamensuppgifterna och bedömningsgrunderna är i regel offentliga. De kan vara sekretessbelagda endast i de situationer som nämns i 24 § i offentlighetslagen, det vill säga när utlämnandet av information om dem skulle äventyra tentamens syfte eller en användning av uppgifterna i framtiden. Fakultetsrådet beslutar om sekretessbeläggning.

Sekretessbelagda uppgifter och bedömningsgrunder utlämnas inte till andra än de berörda parterna, som är de studenter och lärare som deltagit i examinationen för studieavsnittet eller undervisningen i fråga samt den administrativa personal som arbetar med avsnittet eller undervisningen. När en student får sekretessbelagda tentamensuppgifter och bedömningsgrunder på basis av sitt deltagande i tentamen dvs. partsoffentlighet, måste hen informeras om att hen omfattas av sekretessplikt och tystnadsplikt i fråga om den information hen har fått. Hen får inte heller använda sekretessbelagda uppgifter för att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan.

 

 

Kan man höja sina vitsord?

Höjning av godkända studieprestationer och omtagning av underkända prestationer beskrivs i anvisningen Omtagningar och höjning av vitsord.

Bedömning och vitsord för studiehelheter

Studiehelheter (t.ex. grundstudier och ämnesstudier) består av studieavsnitt. Vitsordet för en studiehelhet bestäms på basis av vitsorden för de studieavsnitt som ingår i helheten så att varje studieavsnitt viktas enligt antalet studiepoäng.

När vitsordet för en studiehelhet räknas ut beaktas endast studieavsnitt som har bedömts enligt skalan 0–5. Om över hälften av studiehelhetens studiepoäng har bedömts på annat sätt än enligt skalan 0–5, får studiehelheten vitsordet Godkänd.

I allmänhet sker sammanställningen av studiehelheterna och registreringen av vitsorden för dem i samband med att du lämnar in en ansökan om utexaminering i Sisu.

Mer information om studiehelheter och hur de bedöms finns på sidan Studiehelheter och sammanställning av dem.

Vad kan jag göra om jag är missnöjd med en bedömning?

Om du anser att du har blivit orättvist behandlad vid bedömningen av en studieprestation kan du i anvisningen Studentens rättssäkerhet och omprövningsförfaranden läsa mer om hur du ska gå till väga.

Om du är missnöjd med ditt vitsord av någon annan orsak, kan du läsa mer i anvisningen Omtagningar och höjning av vitsord.