Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja esteettömyys yliopistolla

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Helsingin yliopisto on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Yliopisto haluaa olla edelläkävijä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä ja moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin luomisessa. Yliopisto pyrkii tunnistamaan ja poistamaan käytäntöjä ja rakenteita, jotka tuottavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Helsingin yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (pdf) on luotu tukemaan yliopiston työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Voit myös lukea lisää Flamma-intranetistä työstä yliopiston tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämiseksi.

Valitsemalla yllä olevasta koulutusohjelmavalikosta oman koulutusohjelmasi, saat näkyville koulutusohjelmasi/tiedekuntasi mahdolliset lisäohjeet ja -tiedot.

Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäiseminen yliopistossa

Helsingin yliopiston opiskelijoilla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään opiskeluympäristöön. Jokaisen yliopiston yksikön tulee huolehtia siitä, etteivät opiskelijat joudu opiskelu- tai ohjaustilanteissa häirinnän tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi.

Yliopisto ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, kiusaamista tai häirintää ja on julkaissut linjaukset epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisemiseksi Flamma-intranetissä tai oheisessa PDF-tiedostossa.

Häirintäyhdyshenkilöt

Jos kohtaat häirintää yliopistolla, voit kääntyä yliopiston häirintäyhdyshenkilöiden puoleen sähköpostitse:

Myös ylioppilaskunta voi auttaa osoitteessa hairintayhdyshenkilo@hyy.fi. Lisätietoja löydät ylioppilaskunnan verkkosivuilta.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunta

Yliopistolla toimii myös vararehtorin johtama tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus toimikunta, jossa on yliopistoyhteisön moninaisuus edustettuna. Tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on:

  • edistää tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain tavoitteiden toteutumista yliopistossa sekä seurata tasa-arvon kehittymistä yliopistossa ja raportoida siitä;
  • vaikuttaa yliopistoyhteisöön siten, että tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle myönteiset asenteet ja mielipiteet sekä rakenteet vahvistuvat yliopistossa;
  • valmistella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Tasa-arvoasioissa voi olla yhteydessä sähköpostitse yliopiston tasa-arvovastaavaan: tasa-arvovastaava@helsinki.fi. Lisätietoa toimikunnasta voit lukea Flamma-intranetistä.

Tasa-arvo ja esteettömyysyhdyshenkilöt

Tasa-arvo- ja esteettömyysyhdyshenkilöt toimivat matalan kynnyksen yhdyshenkilöinä, jotka helpottavat tasa-arvo- ja esteettömyysasioiden esille ottamista. Heidän tehtävänään on muun muassa levittää hyviä tasa-arvotyön käytäntöjä yliopistoyhteisössä ja tiedottaa tasa-arvoasioista vastuualueillaan, ohjata tai neuvoa apua tarvitseva henkilön tasa-arvovastaavan, työsuojeluvaltuutetun, luottamushenkilön tai Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) häirintäyhdyshenkilön puheille. Lisäksi yhdyshenkilöiden tehtävänä on tasa-arvo- ja esteettömyysasioiden esillä pitäminen, hyvien käytänteiden edistäminen ja informoiminen sekä arviointi liittyen opetukseen, tutkimukseen ja hallintoon.

Ajantasaisen listan yliopiston tasa-arvo- ja esteettömyysyhdyshenkilöistä löydät yliopiston Flamma-intranetista.

Esteettömyyden edistäminen

Helsingin yliopiston tavoitteena on palvelujen, tilojen ja toimintojen kehittäminen sellaisiksi, että ne soveltuvat kaikille. Yliopisto toteuttaa yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä sekä inkluusion periaatetta. Inkluusio tarkoittaa kaikkien itsestään selvää mukaan ottamista niin, että kaikki voivat tasa-arvoisesti osallistua toimintaan. Vammaisten henkilöiden erilaiset tarpeet tulee kaikessa suunnittelussa ottaa huomioon osana ihmisten moninaisuutta. Tämä tarkoittaa sekä fyysisten, asenteellisten että kommunikointia vaikeuttavien esteiden poistamista.

Yliopisto tarjoaa neuvoja vammaisille ja vajaakuntoisille opiskelijoille ja työntekijöille yliopistoyhteisöön integroitumisessa ja heidän tarvitsemiensa apuvälineiden ja oppimateriaalin hankinnassa. Opiskelijoita neuvotaan opintoja koskevissa asioissa, kuten esimerkiksi yksilöllisissä tenttijärjestelyissä tai opintojen korvaavuuksissa.

Esteettömyysyhdyshenkilöt löytyvät yliopiston intranet Flammasta.

Esteetön toimintaympäristö

Hyvä ympäristö ei erottele ihmisiä liikkumis- ja toimintakyvyn perusteella: se on esteetön. Sama pätee erilaisiin toimintoihin, joita voivat liittyä opiskeluun, työntekoon tai vaikkapa yliopistolle hakemiseen. Kun ne on järjestetty esteettömiksi, kaikki pystyvät toimimaan tasavertaisesti riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista, jotka liittyvät näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen, ikään tai muihin tekijöihin. Joskus tähän tarvitaan yksilöllisiä järjestelyjä tai apuvälineitä.

Myös digitaalisten palvelujen tulee olla saavutettavia. Lue yliopiston digipalvelujen saavutettavuudesta lisää Flamma -intranetistä.

Opiskelun esteettömyys

Opetus on saavutettavaa, kun opiskelijana pääset vaivatta opetustiloihin, pystyt käyttämään vaivatta erilaisia opetuksessa ja siitä tiedottamisessa käytettäviä tietotekniikkapalveluja ja toimimaan täysipainoisesti itse opetustilanteessa.

Opetustilanteen esteettömyys sisältää erityisesti ajatuksen opetuksen monimuotoisuudesta ja monikanavaisuudesta. Pedagogisesta näkökulmasta on suotavaa, että eri tavoin oppiville tarjotaan mahdollisuuksien mukaan esim. luento- ja seminaarimuotoista opetusta tai itsenäistä työskentelyä esseen tai kirjallisuuskuulustelun muodossa. Luentorungon tai aineiston saaminen etukäteen ja tarpeen mukaan sähköisenä helpottaa usein kaikkien opiskelua.

Esteetön opiskelu edellyttää joskus yksilöllisiä järjestelyjä tai välineitä. Lue lisätietoa yksilöllisten järjestelyiden ohjesivulla.