Yksilöllisillä järjestelyillä lisätukea opiskeluun

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tästä ohjeesta saat tietoa yksilöllisistä järjestelyistä, jotka on tarkoitettu opiskelujesi tueksi. Järjestelyille on oltava riittävät ja todennetut perusteet ja todellinen tarve. Jos olet epävarma siitä, voisiko sinulla olla oikeus yksilöllisiin järjestelyihin, ota yhteyttä esteettömyysyhdyshenkilöön (specialneeds@helsinki.fi). Jos viestisi sisältää arkaluontoisia tietoja, käytä suojattua sähköpostiyhteyttä. Katso tarkemmat ohjeet sähköpostin salaamiseen.

Mitä yksilölliset järjestelyt voivat olla?

Yksilölliset järjestelyt ovat yksilöllistä oppimisen tukea, jota saatat tarvita pitkäaikaissairauden, vamman tai haitan takia. Järjestelyjen perusteena voivat olla esimerkiksi opiskeluasi ja opintojen etenemistä vaikeuttavat

 • liikunta- tai aistivammat
 • pitkäaikaissairaudet
 • oppimisvaikeus
 • mielenterveyteen liittyvät ongelmat

Yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä, jotka voivat koskea opetus-, ohjaus- tai kuulustelutilanteita. Osaamisen arviointi tapahtuu jokaisen opiskelijan kohdalla samoin kriteerein, eivätkä mahdolliset yksilölliset järjestelyt vaikuta arviointiin.

Järjestelyjen sisältö ja toteutus määräytyvät yksilöllisten tarpeidesi ja tilanteesi mukaan. Yksilöllisiä järjestelyjä voivat olla esimerkiksi:

 • lisäaika tentissä tai tehtävien palauttamisessa 
 • tietokoneen käyttö tentissä  
 • pienryhmätila tai erillinen tenttitila
 • vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat 

Yksilölliset järjestelyiden tarkoituksena on tukea sinua saavuttamaan tutkinnossa ja kursseilla vaaditut osaamistavoitteet. Tutkintojen osaamistavoitteisiin sisältyy esimerkiksi viestintä- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua, jolloin on tärkeää, että voit kehittää näitä taitoja osana opiskeluasi. Yksilöllisillä järjestelyillä voidaan tukea näiden taitojen harjoittelua.  

Jos opiskelua haittaava sairautesi tai vammasi on lyhytkestoinen tai tilapäinen, kysymys ei ole yksilöllisistä järjestelyistä. Sen sijaan voit olla yhteydessä ohjaavaan opettajaan tai opiskelijaneuvontaan, josta saat apua opintojesi suunnitteluun tilapäisen sairautesi aikana. Mikäli et ole varma, voitko saada yksilöllisiä järjestelyjä, voit olla yhteydessä esteettömyysyhdyshenkilöön. Kaikki esteettömyysyhdyshenkilöt tavoitat sähköpostista specialneeds@helsinki.fi.

Tutkintoon pakollisina kuuluvista osista sinut voidaan vapauttaa vain äärimmäisen painavista syistä (esimerkkinä kuuron osallistuminen kielten kuullun ymmärtämisen kokeeseen). Vapauttamisen sijaan ensisijainen keino on sopia vaihtoehtoisesta suoritustavasta opetuksesta vastaavan tahon kanssa.

Milloin ja miten haen yksilöllisten järjestelyjen suositusta?

Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä vain yksittäisellä kurssilla tai tentissä, voit sopia niistä suoraan opettajan tai tenttitoimiston kanssa (lue lisää tenttien yksilöllisistä järjestelyistä). Mikäli sairautesi, vammasi tai haasteesi vaikuttavat laajemmin opiskeluusi tai jos et halua näyttää terveydenhuollon lausuntoa opettajalle, voit hakea yliopiston suositusta yksilöllisiä järjestelyjä varten. Suositus koskee vain Helsingin yliopistossa suoritettavia opintoja.

Jos tarvitset yliopiston suositusta, aloita ottamalla yhteyttä sähköpostitse lähipalvelusi esteettömyysyhdyshenkilöön (specialneeds@helsinki.fi.s). Mainitse viestissäsi, minkä tiedekunnan opiskelija olet tai opiskeletko avoimessa yliopistossa.

Ole yhteydessä esteettömyysyhdyshenkilöön mahdollisimman hyvissä ajoin. Voit tarvittaessa sopia tapaamisen hänen kanssaan, jolloin on mahdollista tarkemmin kartoittaa sitä, minkälaisista yksilöllisistä järjestelyistä hyötyisit opinnoissasi. Hänen kauttaan voit myös saada tukea sellaisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiseen, joka ottaa huomioon tilanteeseesi sopivan opiskelutahdin sekä kurssien suoritustavat ja järjestyksen.

Esteettömyysyhdyshenkilön tapaamiseen on hyvä ottaa mukaan kaikki ne asiantuntijalausunnot, joista käy ilmi yksilöllisten järjestelyiden tarpeesi. Keskustelujen ja asiantuntijalausuntojesi pohjalta esteettömyysyhdyshenkilön on mahdollista kirjoittaa sinulle suositus yksilöllisiä järjestelyjä varten. Tarvittaessa hän voi ohjata sinut yksilöllisten järjestelyjen opintopsykologin vastaanotolle tilanteen tarkempaa kartoitusta varten tai ehdottaa hakemaan suositusta yksilöllisten järjestelyjen asiantuntijaryhmältä.

Millaisen lausunnon tarvitsen yksilöllisiä järjestelyitä varten?

Jotta voisit saada oikeuden yksilöllisiin järjestelyihin, tarvitset lääkärin tai vastaavan asiantuntijan, esimerkiksi psykologin, puheterapeutin tai fysioterapeutin lausunnon. Lukivaikeudesta todistuksen on voinut kirjoittaa myös erityisopettaja. Muissa yliopistoissa kirjoitettuja suosituksia ei voi käyttää yksilöllisten järjestelyiden hakemiseen. 

Lausunnosta on käytävä ilmi seuraavat seikat:

 • kenelle lausunto on kirjoitettu (opiskelijan nimi ja henkilötunnus)  
 • peruste yksilöllisille järjestelyille: minkälaisesta sairaudesta, vammasta tai haasteesta on kysymys sekä mikä sen vaikutus on opiskeluusi

Lausunnosta on hyvä käydä myös ilmi, millaisista konkreettisista järjestelyistä voisit hyötyä.

Jos tarvitset opiskelussasi terveydenhuollosta saatuja apuvälineitä, henkilökohtaista avustajaa tai opaskoiraa, voit käyttää niitä opetustilanteissa ilman erillistä suositusta tai selvitystä. Selvitys on kuitenkin tarpeen silloin, jos tarvitset pienryhmätilan tai erillisen tenttitilan ja käytät siellä apuvälineitä tai henkilökohtaista avustajaa. Näistä järjestelyistä vastaa tenttipalveluiden esteettömyysyhdyshenkilö (specialneeds@helsinki.fi.s). 

Miten toimin opetus- tai tenttitilanteessa?

Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä tietyllä kurssilla, ota yhteys opettajaan ennen kurssin alkua tai niin hyvissä ajoin kuin mahdollista. Jos yksilölliset järjestelyt koskevat kurssitenttiä, sovi myös siitä opettajan kanssa (lisätietoa ks. yksilölliset järjestelyt tenttitilanteissa). Opettajalla on oikeus pyytää nähtäväkseen asiantuntijalausunto tai yliopistolta saamasi suositus, josta käy ilmi yksilöllisten järjestelyjen tarve. Opettaja ei saa ottaa kopiota lausunnosta.

Jos vammasi vaikuttaa opetustilaan pääsemiseen tai tarvitset kurssimateriaalit ääni- tai pistetekstinä, ota yhteyttä opiskelijaneuvontaan jo alkukeväästä seuraavaa lukuvuotta varten. Tämä siksi, että opetustilat on varattava hyvissä ajoin. Ehdit myös saada opetusmateriaalit sopivassa muodossa.

Jos sinulla on kysyttävää yksilölisistä järjestelyistä, voit olla sekä opetukseen että tentteihin liittyvissä asioissa yhteydessä esteettömyysyhdyshenkilöön (specialneeds@helsinki.fi). Huom! Jos viestisi sisältää arkaluontoisia tietoja, käytä suojattua sähköpostiyhteyttä.  Katso tarkemmat ohjeet sähköpostin salaamiseen. Mainitse viestissäsi, missä tiedekunnassa opiskelet tai jos olet avoimen yliopiston opiskelija.

Miten toimin, jos tarvitsen yksilöllistä tukea Sisun käyttöön?

Jos et pysty käyttämään Sisua saavutettavuuteen liittyvien puutteiden vuoksi (esimerkiksi näkövamman takia), ota yhteyttä osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Sinulle sovitaan tapaamisaika esteettömyysyhdyshenkilön kanssa. Esteettömyysyhdyshenkilö ja tarvittaessa koulutussuunnittelija auttavat sinua tekemään opintosuunnitelman ja ilmoittautumaan opetukseen. Tapaaminen voidaan järjestää etä- tai lähitapaamisena. Et tarvitse lääkärintodistusta saadaksesi yksilöllistä tukea Sisun käyttöön.

Yksilöllisten järjestelyjen asiantuntijaryhmä

Yliopistolla toimii asiantuntijaryhmä, jolta voit hakea suositusta yksilöllisiin järjestelyihin. Ryhmän suositusta voit hakea esimerkiksi

 • jos opettaja tai esteettömyysyhdyshenkilö ei pysty ratkaisemaan yksilöllisten järjestelyjen tarvettasi
 • jos yksilöllisten järjestelyjen saamisessa on ollut ongelmia

Asiantuntijaryhmä voi antaa suosituksia, joihin löytyy riittävät perusteet ja joiden se katsoo olevan opiskelijan edun mukaisia. Esimerkiksi suositus itsenäisistä vaihtoehtoisista suoritustavoista lähiopetukseen osallistumisen sijaan on perusteltu vain silloin, jos se on terveydellisistä syistä välttämätöntä ja kurssien osaamistavoitteiden näkökulmasta mahdollista.

Kun haet asiantuntijaryhmän suositusta, täytä ohjeiden mukainen hakemus (pdf). Asiantuntijaryhmä käsittelee vain sellaiset hakemukset, joista löytyvät ohjeessa mainitut tiedot sekä hakemukseen liitetyt asiantuntijalausunnot, joissa näkyvät henkilötietosi. Lähetä hakemus liitteineen salattuna sähköpostina osoitteeseen erityisjarjestelyryhma@helsinki.fi.s. Katso tarkemmat ohjeet sähköpostin salaamiseen.

Seuraava yksilöllisten järjestelyjen asiantuntijaryhmän kokous pidetään 11.10.2023. Hakemus liitteineen tulee lähettää viimeistään 29.9.2023

Tietojen käsittely Helsingin yliopistossa

Yksilöllisiä järjestelyjä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä käsittelevät yliopistolla vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja yksilöllisten järjestelyjen suunnittelemiseksi ja/tai toteuttamiseksi.

Lue lisää tietoturvakäytännöistä ja opiskelijoiden henkilötietojen käsittelystä Helsingin yliopiston Tietosuoja-sivulta.

Hyödyllisiä linkkejä yliopiston sisällä

Yliopiston tilojen esteettömyydestä voit hakea tietoa opetustilat-sivulta.

Mikäli tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä asioidessasi kirjastossa, voit lukea lisää kirjaston sivuilta.

Kielikeskuksessa järjestetään kursseja, joilla huomioidaan kielipelot ja monenlainen oppijuus

Hyödyllisiä linkkejä yliopiston ulkopuolella

Löydät lisää tietoa erilaisista tukipalveluista alla olevien linkkien kautta: