Avhandling och mognadsprov i kandidatprogrammen

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Den här instruktionen är avsedd endast för studenter i de nya utbildningsprogrammen. Om du studerar enligt de gamla fordringarna, hittar du instruktionerna på sidan Studera enligt de gamla examensfordringarna. OBS! Vid Bio- och miljövetenskapliga, juridiska, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och vid Svenska social- och kommunalhögskolan gäller denna instruktion för alla kandidatexamensstuderande.

I en universitetsexamen ingår alltid en avhandling. När du studerar vid ett universitet är du en jämbördig medlem i den akademiska gemenskapen och expert inom ditt område. I avhandlingen behandlar du en eller flera forskningsfrågor som intresserar dig och producerar ny kunskap om ditt specialområde för vetenskapssamhället. Man skriver i allmänhet sin avhandling självständigt, men forskning för avhandlingen kan beroende på situationen bedrivas t.ex. inom ramen för en projekt- eller forskningsgrupp eller i samarbete med en organisation eller ett företag.

Kandidatavhandlingen

I lägre högskoleexamen ingår en skriftlig avhandling i omfattningen 6 studiepoäng.

I avhandlingen visar du att du har förmåga till vetenskapligt tänkande, behandling av vetenskapsområdets problem och vetenskaplig kommunikation. Du kan skriva avhandlingen självständigt eller genom att delta i ett grupparbete eller ett större forskningsprojekt. Arbetet måste innehålla en självständig del som kan entydigt visas och bedömas. Skriv din avhandling självständigt. 

Avhandlingen bedöms enligt skalan 0 till 5.

Mognadsprovet i kandidatexamen

Mognadsprovet är en separat studieprestation som inte ger studiepoäng. Med mognadsprovet visar du förtrogenhet med avhandlingens vetenskapsområde och kunskaper i svenska eller finska. Mognadsprovet kan vara en del av din avhandling, avhandlingens sammanfattning eller ett annat skriftligt arbete.

Skriv mognadsprovet efter att du har genomfört de modersmålsstudier som ingår i de gemensamma studierna i examen.

Skriv mognadsprovet på ditt skolutbildningsspråk, svenska eller finska. Ditt skolutbildningsspråk och språket för mognadsprovet antecknas i ditt examensbevis för kandidatexamen. Genom att avlägga mognadsprovet visar du utmärkta kunskaper i modersmålet.

Studerande som har fått sin skolutbildning på något annat språk än svenska eller finska kan skriva mognadsprovet på finska, svenska, engelska eller på avhandlingens språk. I så fall visar du inte utmärkta språkkunskaper i din examen, utan du ska vid behov skaffa intyg över utmärkta kunskaper i svenska eller finska på annat sätt. Mera information om detta kan hittas från Utbildningsstyrelsen (språkexamina för statsförvaltningen).

Kontakta studieservicen som betjänar din fakultet om du är osäker på vilket ditt skolutbildningsspråk är.

Avhandlingens handledare granskar mognadsprovet om inga andra anvisningar ges.

Mognadsprovet bedöms på skalan godkänd/underkänd och registreras efter att din avhandling har blivit godkänd.