Jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet vid universitet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Helsingfors universitet förbinder sig för att främja jämställdhet och likabehandling samt förebygga diskriminering i all sin verksamhet. Universitetet vill vara en föregångare i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor och bygga upp en atmosfär där mångfald respekteras. Universitetet ska identifiera och avskaffa tillvägagångssätt och strukturer som ger upphov till eller upprätthåller bristande jämlikhet. Jämställdhet och likabehandling, inklusive tillgänglighet är en del av det mångkulturella och flerspråkiga universitetssamfundets kvalitet. Här kan du läsa universitetets jämställdhets- och likabehandlingsplan (pdf).

Genom att välja ditt utbildningsprogram i menyn ovan ser du ditt utbildningsprograms/fakultets eventuella tilläggsinstruktioner.

Förebyggande av osakligt bemötande och trakasserier vid universitet

Studenterna vid Helsingfors universitet har rätt till en trygg och trivsam studiemiljö. Därför ska alla enheter vid universitetet se till att studenterna inte blir trakasserade eller osakligt bemötta i samband med studier eller handledning.

Universitetet godkänner inga former av osakligt bemötande, mobbning eller trakasserier. Universitetet har publicerat linjedragningar för förebyggande av osakligt bemötande och trakasserier på Flamma-intranätet. Du hittar linjedragningen också som pdf-fil.

Trakasseriombud

Om du eller någon annan blir utsatt för trakasserier vid universitetet kan du vända dig till universitets trakasseriombud:

Du kan också skicka e-post till studentkåren hairintayhdyshenkilo@hyy.fi. Ytterligare information finns på studentkårens webbplats.

Jämställdhets- och likabehandlingskommittén

Universitetets jämställdhets- och likabehandlingskommitté leds av en prorektor och medlemmarna i nämnden representerar universitetssamfundets mångfald. Jämställdhetskommittén har till uppgift att

  1. främja genomförandet av jämställdhetslagen och lagen om likabehandling vid universitetet samt följa hur jämställdhet och likabehandling utvecklas vid universitetet och rapportera om utvecklingen
  2. påverka universitetssamfundet så att positiva attityder, åsikter och strukturer för jämställdhet och likabehandling stärks,
  3. bereda en sådan jämställdhets- och likabehandlingsplan som avses i jämställdhetslagen och lagen om likabehandling.

Den som misstänker att det förekommer trakasserier vid universitetet kan kontakta kommittén per e-post: tasa-arvovastaava@helsinki.fi. Mera information om kommittén på Flamma intranätet.

Kontaktpersonerna i jämställdhets-, likabehandlings- och tillgänglighetsfrågor

Kontaktpersonerna i jämställdhets-, likabehandlings- och tillgänglighetsfrågor är ett stöd när man behöver ta upp frågor gällande jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet. Man behöver inte tveka att kontakta dem. Deras uppgift är bland annat att sprida god praxis i fråga om likabehandling och informera om likabehandlingsfrågor inom sina ansvarsområden, ge råd till personer som söker hjälp och hänvisa dem till den jämställdhetsansvariga, arbetarskyddsfullmäktige, förtroendemannen eller studentkårens (HUS) trakasseriombud. Kontaktpersonerna har dessutom till uppgift att föra fram jämställdhets-, likabehandlings- och tillgänglighetsfrågor, främja god praxis och informera samt utföra utvärderingar av undervisning, forskning och förvaltning.

En uppdaterad lista med kontaktpersonerna i jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor finns på universitetets Flamma-intranät.

Främjande av tillgängligheten

Helsingfors universitet har som mål att utveckla sina tjänster, sina lokaler och sin verksamhet så att de är till för alla. Universitetet tillämpar likabehandling och icke-diskriminering och följer principerna för inklusion. Inklusion innebär att det är självklart att alla tas med i gemenskapen och verksamheten, så att alla likvärdigt kan delta. Personer med funktionsnedsättningar och deras behov ska beaktas i planeringen som en del av människans mångfald. Det betyder att man ska undanröja och bekämpa alla fysiska hinder, fördomar och hinder för kommunikationen.

Universitetet ger råd om integrering av studenter och personal med funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer i universitetssamhället, och om hur man kan skaffa de hjälpmedel och läromedel som de behöver. Anställda kan tillsammans med enhetens chef utreda om det behövs specialarrangemang och hur de i så fall ska ordnas. Universitetet vägleder också studenterna i frågor som gäller studierna, t.ex. individuella arrangemang vid tentamina.

Kontaktpersoner i tillgänglighetsfrågor på Flamma intranätet.

En tillgänglig arbetsmiljö

En god miljö gör inte skillnad på människor utgående från deras rörelse- och funktionsförmåga; den är tillgänglig. Det samma gäller för olika funktioner som kan anknyta till studier, arbete eller att söka in till universitetet. När miljön och funktionerna är tillgängliga har alla lika möjligheter att medverka oberoende av personliga egenskaper som har med syn, hörsel, rörelseförmåga, ålder, eller andra faktorer att göra. Ibland krävs det individuella arrangemang eller hjälpmedel för att uppnå detta.

Digitala tjänster måste också vara tillgängliga. Läs mer om tillgänglighet i universitetets digitala tjänster på Flamma -intranät.

Tillgänglighet i studierna

Undervisningen är tillgänglig när studenten utan möda kan komma in i undervisningslokalerna och använda olika tekniska tjänster som används i undervisningen och för att informera om den, och fullt ut kan medverka i undervisningssituationen.

Tillgänglighet i undervisningssituationer innebär att man tillämpar flerformsundervisning och använder flera olika undervisningskanaler. Ur pedagogiskt perspektiv är det önskvärt att studenter med olika inlärningssätt i mån av möjlighet erbjuds t.ex. undervisning i form av föreläsningar och seminarier eller möjlighet att arbeta självständigt i form av essäer eller litteraturtentamina. Att få föreläsningens stomme eller material på förhand och vid behov elektroniskt underlättar ofta studierna för alla.

Tillgängliga studier förutsätter ibland specialarrangemang eller hjälpmedel. Läs mer om individuella arrangemang vid Helsingfors universitet.