Utvärdering och studieprestationer | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

Med tanke på lärandet är det viktigt att du känner till de viktigaste målen, sätten att genomföra studierna eller en kurs samt utvärderingskriterierna. Även studiernas individuella eller till exempel arbetsrelaterade mål samt studie- och självevalueringsfärdigheter är viktiga.

På denna sida hittar du information om utvärderingen av studierna samt om studieprestationer och registreringen av dem.
 

  

Bestämning av vitsord

Bedömningen av en kurs baserar sig på kursens kompetensmål och hur de har uppnåtts. Kursens mål hittar du på kurssidan. Närmare information om kursens mål och utvärdering ges vid den första föreläsningen eller i kursens webbaserade lärmiljö.

Läraren fastställer kriterierna för bedömningen av kursen, dvs. de kriterier enligt vilka respektive vitsord bestäms. Du kan alltid diskutera ditt vitsord med kursläraren.

En kurs kan utöver tentamen eller inlärningsuppgift bestå av flera delprestationer. Delprestationerna är mindre uppgifter som ska utföras med godkänt resultat. Om slutförandet av kursen av en eller annan orsak avbryts, ska du observera att uppgifterna om delprestationer inte sparas vid Öppna universitetet. I studieprestationsregistret antecknas endast slutvitsordet för en kurs.

Bedömningsskala

Kurserna utvärderas antingen enligt skalan godkänd/underkänd eller enligt skalan 0–5:

5 = utmärkt
4 = berömlig 
3 = god 
2 = nöjaktig 
1= försvarlig 
0 = underkänd

Vitsordet för en studiehelhet räknas ut på basis av vitsorden för de kurser som igår i helheten. Sättet att räkna varierar från läroämne till läroämne. Oftast är helhetsvitsordet medeltalet av kursvitsorden för kurserna vägt mot studiepoängantalet.

Studieprestationer

Läraren bedömer dina studieprestationer och ger vitsord för dem inom en månad från tentamen eller den sista inlämningsdagen för uppgiften. Sommartid kan bedömningen ta längre tid än så.

Kursens delprestationer syns i kursens lärmiljö Moodle medan kursen pågår. De antecknas dock inte i Helsingfors universitets studieprestationsregister.

Om din studieprestation inte finns i studieregistret sex veckor efter slutförandet av kursen ska du kontakta kursläraren. Du kan granska dina studieprestationer i Helsingfors universitets studieförvaltningssystem Sisu eller i tjänsten Min Studieinfo, som administreras av Utbildningsstyrelsen (se nedan: Granska dina studieprestationer).
 

Läs också:

Granska dina studieprestationer

Du kan granska dina studieprestationer i Helsingfors universitets studieförvaltningssystem Sisu och i tjänsten Min Studieinfo, som administreras av Utbildningsstyrelsen.

I tjänsten Min Studieinfo hittar du i regel alla dina studierätter och studieprestationer vid högskolorna från och med 1995.

  • De studieprestationer som antecknats i Min Studieinfo är officiella intyg över de studier du har slutfört. Med hjälp av dem kan du visa dina studier till exempel för läroanstalter eller arbetsgivare
     
  • Obs! Öppna universitetets studierätter visas som pågående (”Prestationen icke slutförd”) i tjänsten Min studieinfo. Trots det är en godkänd studieprestation slutgiltig.

I Helsingfors universitets studieförvaltningssystem Sisu finns alla studier du har slutfört vid Helsingfors universitet. För inloggningen behöver du giltigt användarnamn för Helsingfors universitet. Du hittar dina uppgifter om studieprestationer i Sisu så här:

  1. Logga in Sisu med ditt användarnamn för Helsingfors universitet. 
  2. Välj: Min profil 
  3. Välj: Prestationer  

Höjning av vitsord

Tenter: Om du vill kan du höja vitsordet för studieperioden genom att delta i omtenten. Om det inte ingår någon tent i sättet att genomföra kursen eller om den sista omtenten redan har varit, ska du anmäla dig till kursen på nytt när den ordnas nästa gång.

Skriftliga studieprestationer: Om du vill ta om en skriftlig studieprestation, t.ex. ett övningsarbete, en essä eller lärandedagbok, ska den till stora delar skrivas om eller gälla ett helt nytt ämne. Om den sista inlämningsdagen för en skriftlig uppgift har gått ut, ska du anmäla dig till kursen på nytt när den ordnas nästa gång.

Om du är examensstuderande vid Helsingfors universitet: Vänligen notera, att om du vill höja ett redan godkänt vitsord på ett studieavsnitt inom den öppna universitetsundervisningen ska du alltid betala den kursspecifika studieavgiften. Innan du anmäler dig, kontakta avoin-student@helsinki.fi

Läs mer:

Omprövningsförfarande som gäller bedömning av studieprestationer

Du kan alltid diskutera ditt vitsord med kursläraren.

Om du är missnöjd med bedömningen av din studieprestation, har du rätt att begära omprövning av bedömningen. Gör i så fall så här:

  • Kontakta kursläraren senast 14 dagar efter det att du har haft möjlighet att få veta ditt vitsord.
  • Vid behov kan du också kontakta studierådgivningen: avoin-student@helsinki.fi

Läs mer:

Intyg över studier

De studieprestationer som registrerats i Helsingfors universitets studieförvaltningssystem Sisu och i tjänsten Min Studieinfo, som administreras av Utbildningsstyrelsen, är officiella intyg över de studier du har slutfört.

Läs mer: Intyg över studier