Kirjalliset oppimistehtävät | Avoin yliopisto

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

 

Yliopisto-opintoihin kuuluu paljon lukemista ja kirjoittamista. Kurssin suoritus- tai osasuoritustapa voi olla jokin kirjallinen tehtävä kuten referaatti, essee tai tentti. Kirjallisiin oppimistehtäviin liittyy myös tärkeä lähdeviittaamisen taito. 

Voit tutustua tarkemmin kirjallisiin oppimistehtäviin osiossa Kirjallinen ilmaisu.

Referaatti

Referaatti on kuullun tai luetun tekstin selostamista. Referaattiin valitaan referoitavan tekstin olennaisimmat seikat, joista rakennetaan uusi, mielekäs kokonaisuus alkuperäisten merkityssuhteiden siitä kärsimättä. 

Referaatin tekemisessä on tärkeintä säilyttää referoitavan tekstin keskeiset merkityssuhteet. Merkityssuhteilla tarkoitetaan aikasuhteita, vaikuttavia tekijöitä, asiayhteyksiä, pääkäsitteen suhdetta lähikäsitteisiin, seurauksia ja ratkaisuja. Näin ollen esimerkiksi referoitavassa tekstissä esiintyneen syy-seuraussuhteen tulee pysyä referaatissa muuttumattomana.

Essee

Essee on laajahko kirjoitelma, joka kirjoitetaan annettujen lähdeteosten pohjalta ja jonka tulee käsitellä annettua aihetta riittävän laajasti otsikoin puitteissa. Esseen kirjoittajan on siis yhdistettävä otsikon vaatimukset, lähdeteosten referointi ja omat ajatukset omaperäiseksi argumentoinniksi. 

Esseen tulee olla rakenteeltaan selkeä ja johdonmukainen. Se kannattaa rakentaa kolmiosaiseksi, jolloin ensimmäiseksi tulee johdantojakso, sitten kehittelyjakso ja viimeiseksi päätäntö eli yhteenvetojakso. 

Tenttivastaus

Tenttivastaus on yleensä esseetä lyhyempi kirjoitelma, kurssimateriaalin systemaattisen kertauksen tulos. Tenttivastauksen onnistuminen riippuu välittömästi siitä, miten hyvin opiskelija pystyy kirjoittamaan selkeitä ja hyvin perusteltuja esseitä. Näin ollen kaikki, mitä edellisellä sivulla esitettiin esseen kirjoittamisesta, pätee myös tenttivastauksen kirjoittamiseen. 

Tenttikysymysten otsikot ovat samankaltaisia kuin esseiden, joskaan ne eivät vaadi rajoitetun kirjoittamisajan vuoksi yhtä laajaa ja huolellista käsittelyä kuin esseissä. Tenttikysymyksissä opiskelijaa kehotetaan esimerkiksi luettelemaan, kuvailemaan, analysoimaan, vertailemaan, määrittelemään, selittämään, arvioimaan, kritisoimaan tai päättelemään. Olennaisen osan tenttivastausta muodostaa tentittävien teosten oivaltava ja arvioiva referointi. 

Lue myös: Tentit

Lähdeviitteet

Yliopisto-opintojen kirjallisissa oppimistehtävissä tulee tavallisesti hyödyntää aiempaa tutkimusta ja kirjallisuutta. Lähdeviittauksella ilmaistaan, mitä kirjallisuutta kirjoittaja on tekstissään hyödyntänyt. Lähdeviittauksen käytännöt on hyvä ottaa haltuun heti opintojen alkuvaiheessa.

Lue lisää: Tieteellinen kirjoittaminen ja akateemiset tekstitaidot: Lähdeviittauksen käytännöt 

Hyödyllisiä linkkejä