Checklista för studier | Öppna universitetet

Kontrollera tidscheman och andra detaljer 

På kursens kurssida hittar du bland annat studiernas tidscheman, undervisningsplatser, kurslitteratur samt information om studiernas mål, innehåll och sätt att genomföra dem.

På kurssidan hittar du också en länk till den webbaserade lärmiljön för kursen (Moodle eller MOOC). 

Aktivera ditt användarnamn vid Helsingfors universitet 

I samband med att du anmäler dig får du ett användarnamn vid Helsingfors universitet. Med användarnamnet kan du bl.a. logga in i den webbaserade lärmiljön Moodle och använda Helsingfors universitets biblioteks elektroniska material. För den tid du studerar får du också tillgång till Microsoft Office O365-tjänster samt e-postadressen helsinki.fi. 

Användarnamnet ska aktiveras innan studierna inleds. Användarnamnet kan aktiveras tidigast dagen efter anmälan. Det börjar fungera tidigast en timme och högst ett dygn efter aktiveringen. Fördröjningarna beror på dataöverföringen mellan olika datasystem. För att användarnamnet ska kunna aktiveras krävs personlig eller stark autentisering. Läs mer: Användarnamn vid Helsingfors universitet 

För MOOC-kurser som är öppna för alla behövs i regel inte Helsingfors universitets användarnamn, och det beviljas inte heller. Förkortningen MOOC kommer från orden Massive Open Online Course och avser en nätkurs som är öppen för alla och där deltagarantalet i regel inte har begränsats. Läs mer: MOOC-kurser 

Obs! På grund av byte av studieförvaltningssystem vid Helsingfors universitet kan Helsingfors universitets användarnamn inte aktiveras under tiden 16–30.5 .2021. Om dina studier börjar inom ovan nämnda tid eller genast i början av juni, aktivera din användarnamn i god tid, senast lördag 15.5.2021! Läs mer: Helsingfors universitet inför nytt studieförvaltningssystem 

Logga in i den webbaserade lärmiljön (Moodle eller MOOC) 

I nästan alla öppna universitetsstudier används den webbaserade lärmiljön Moodle. Beroende på hur studieavsnittet genomförs används Moodle för att se på webbföreläsningar, utföra och lämna in uppgifter, för webbdiskussioner, utföra webbtentamina och informera om frågor som gäller studierna. 

För att komma in i Moodle behöver du en länk dit och vid första inloggningen också en kursnyckel. Dessa får du genom att logga in med Helsingfors universitets användarnamn på kursens kurssida. Obs! Först måste du dock aktivera ditt användarnamn (se ovan: Aktivera ditt användarnamn vid Helsingfors universitet). 

Anvisningarna för inloggning i MOOC-kursernas webbaserade lärmiljöer varierar. Du hittar anvisningar på kursens kurssida. 

Läs mer:  

Ta i bruk e-postadressen helsinki.fi 

Som studerande vid Öppna universitetet kan du under din studietid använda Microsoft O365-tjänsterna samt universitetets e-postadress helsinki.fi.  

Du kan använda e-post genom att logga in med Helsingfors universitets användarnamn och lösenord på adressen www.helsinki.fi/office365.  

Obs! Öppna universitetet skickar alla e-postmeddelanden som hänför sig till dina studier till e-postadressen helsinki.fi, om du inte särskilt styr posten till någon annan adress. 

Läs mer: 

Skaffa kurslitteratur eller kursmaterial 

Helsingfors universitets bibliotek står  också till tjänst för studerande vid Öppna universitetet. Skaffa universitetets Helka-bibliotekskort i god tid och börja låna kurslitteratur. Ta också del av bibliotekets anvisningar, utbildningar och andra tjänster.  

I studierna används allt oftare också e-böcker och e-artiklar. De kan läsas med universitetets användarnamn (se ovan: Aktivera ditt användarnamn vid Helsingfors universitet). E-materialet finns tillgängligt via bibliotekets databas Helka.  

Du kan söka kursböcker också i andra bibliotek på din ort eller i andra högskolor. 

Läs mer:  

Gör upp en plan och njut av ditt lärande! 

Beroende på kurs och lärare kan till universitetsstudierna höra t.ex. deltagande i föreläsningar, avlyssning av föreläsningar på nätet, läsning, anteckningar, skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, grupparbete och tentamina. 

Studierna är givande och inspirerande men innebär ofta också mycket arbete. Det lönar sig för dig att redan från början planera hur du kan förena studierna med dina andra sysslor och skyldigheter i livet.  

Glöm inte att man kan utvecklas också som studerande! På webbplatsen Studiefärdigheter hittar du tips om bland annat insiktsfull läsning och essäskrivande. 

Läs mer:  

Delta i tentamen eller lämna in inlärningsuppgift 

En kurs genomförs vanligen med en tentamen, skriftliga inlärningsuppgifter eller en kombination av dessa. Tentamen ordnas antingen i universitetets eller samarbetsläroanstaltens lokaler eller som webbtentamen. 

Mer information om hur den aktuella kursen genomförs finns på kurssidan och i den webbaserade inlärningsmiljön för kursen.
 
Läs mer:  

Grattis, du har slutfört kursen eller studiehelheten! 

Genomförda studier och studiepoäng införs i Helsingfors universitets register över studieprestationer. Du kan se dina studieprestationer i WebOodi eller Utbildningsstyrelsens tjänst Min Studieinfo.  

De uppgifter om studieprestationer som finns i Min Studieinfo är ett officiellt intyg över de studier du slutfört. Med hjälp av dem kan du visa dina studier till exempel för läroanstalter och arbetsgivare.  

Om du har slutfört alla kurser som ingår i studiehelheten, kan du be om en sammanställning av studiehelheten, varefter de enskilda kurserna syns som slutförda helheter också i dina uppgifter om studieprestationer. 
 
Läs mer: 

Obs! På grund av byte av studieförvaltningssystemvid Helsingfors universitet registreras inte Öppna universitetets studieprestationer under tiden 17–30.5.2021. I registreringen av studieprestationer kan det uppstå stockning i början av juni. Läs mer: Helsingfors universitet inför nytt studieförvaltningssystem

Behöver du särskilt stöd i dina studier?

Som studerande vid Öppna universitetet kan du till exempel på grund av läs- och skrivsvårigheter eller nedsatt motorisk eller sensorisk förmåga få särskilt stöd i situationer och arrangemang i anslutning till studierna.

Mer information: Arrangemang för studerande med specialbehov

Studerar du vid institut, sommaruniversitet eller folkhögskola?

De förfaranden, anvisningar och tjänster som samlats på denna checklista gäller i huvudsak också dig som studerar vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet vid någon av våra samarbetsläroanstalter (medborgar- eller arbetarinstitut, sommaruniversitet eller folkhögskolor). Det som är särskilt viktigt är dock att din anmälan sker i två delar: 

  • Anmäl dig först till det institut som ordnar studierna, till sommaruniversitetet eller till folkhögskolan.  
  • Anmäl dig därefter på webben som studerande vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet. Vid behov får du anvisningar om detta av samarbetsläroanstalten. 

När du anmäler dig som studerande vid Öppna universitetet får du till ditt förfogande Helsingfors universitets användarnamn, du får en webbaserad lärandemiljö Moodle, du kan använda bibliotekets elektroniska material och dina studieprestationer registreras i Helsingfors universitets register över studieprestationer. 

Du får alla anvisningar om anmälan till Öppna universitetet av kontaktpersonen vid din institut. Du kan också vända dig till honom eller henne i alla frågor som gäller undervisningsarrangemangen och institutets egen praxis. 

Ta kontakt!

Öppna universitetets lärare, utbildningsspecialister, studierådgivare och it-stödet Helpdesk hjälper dig med alla dina frågor. 
 
Läs mer: Öppna universitetets studierådgivning