Förändringar under utbytet

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

När allt inte går som planerat och du är tvungen att avbryta eller annullera ditt utbyte, hittar du anvisningar här. Här får du även anvisningar för hur du förlänger din utbytestid, gör ändringar i studieplanen samt för andra specialsituationer och utmaningar. Kom ihåg att du alltid kan ta kontakt med Enheten för internationellt utbildningssamarbete i alla frågor som rör utbytet.

Ändringar i den ursprungliga studieplanen

Erasmus-utbytesstudenter

Om din ursprungliga studieplan ändras ska du fylla i ändringsblanketten för studieplanen i första hand digitalt i Mobility Online. Du kan göra ändringar till studieplanen av tekniska skäl endast en gång. Ändringarna till studieplanen görs i Mobility Online på samma sätt som du gjorde den ursprungliga studieplanen. Börja med att klicka Mark Changes to the Learning Agreement.

Ändringsblanketten behöver inte fyllas i när du gör din ansökan till utbytesuniversitetet och du i samband med det vill uppdatera din ursprungliga preliminära studieplan. Då kan i detta fall uppdatera den gamla studieplanen på ditt Mobility Online-konto så länge som studieplanen endast är underskriven av dig själv.

Kontrollera i din fakultets anvisningar om tillgodoräknande att de nya kurserna kan tillgodoräknas på önskat vis. Mer information om tillgodoräknande av studierna hittar du här.

Övriga utbytesstudenter

Om din studieplan ändras kräver vi inte en egentlig ändringsblankett. Kontrollera ändå i din fakultets anvisningar om tillgodoräknande att de nya kurserna kan tillgodoräknas på önskat vis. Mer information om tillgodoräknande av studierna hittar du här.

Utmaningar som gäller kurser eller studier under utbytet

Det bästa stället att reda ut eventuella studierelaterade problem som uppkommer under utbytestiden är antingen den internationella enheten vid utbytesuniversitetet eller värdinstitutionen.

Om du behöver specialarrangemang t.ex. för att genomföra en enskild kurs, ska du komma överens om detta med kursläraren. Kontrollera också att arrangemanget passar universitetet och att du får en prestationsanteckning för kursen när du återvänder.

Att annullera utbytet

Om du av någon anledning måste annullera din utbytesperiod innan den har börjat, ta genast kontakt med Enheten för internationellt utbildningssamarbete per e-post studentexchange@helsinki.fi.

Om stipendiet redan utbetalats är du tvungen att återbetala hela beloppet. Beslutet om återbetalning och anvisningar om hur du går till väga skickas per e-post.

Kom även ihåg att informera utbytesuniversitetet om annulleringen om du redan har sökt dit. Om du redan har gjort en flyttanmälan eller ansökt om studiestöd till utlandet ska du komma ihåg att meddela FPA och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om annulleringen av utbytet.

Observera att i kommande utlysningar kan man i antagningen nedprioritera en student som tidigare annullerat sitt utbyte utan vägande skäl.

Att förlänga utbytestiden

Erasmus studenten kan ansöka om förlängning av sin utbytesperiod och ett nytt stipendiebeslut. Hen måste anhålla om förlängning hos Enheten för internationellt utbildningssamarbete minst en månad innan den ursprungliga utbytesperioden tar slut. Samtidigt skickar studenten in en ny studieplan. De planerade studierna vid utbytesuniversitetet kan tillgodoräknas och inkluderas i sin helhet i din examen vid Helsingfors universitet också om du förlängar din utbytestiden. Beslut om att förlänga utbytesperioden fattas på basis av utbyteskvoten och studieplanen som gjorts för den nya utbytestiden.

Om du vill förlänga din utbytesperiod, gör så här:

Erasmus- och Nordplus-utbyte

  • Ta först kontakt med Enheten för internationellt utbildningssamarbete och fråga om en förlängning är möjlig inom ramen för avtalet. En ny, godkänd studieplan (Learning Agreement) är ett villkor för att utbytet ska förlängas.
  • Om svaret är jakande, ska du kontakta ditt utbytesuniversitet och försäkra dig om att en förlängning är möjlig.
  • Returnera den ifyllda blanketten Notification of changes till Enheten för internationellt utbildningssamarbete. På blanketten meddelar du din ändrade utbytestid, vilket kan inverka på mobilitetsstipendiets storlek.

Övriga utbyten (t.ex. bilaterala utbytesavtal utanför Europa)

  • Det är inte möjligt att förlänga utbytestiden i utbytesprogram till destinationer utanför EU.

Stipendier och förlängd utbytestid

Stipendier beviljas alltid enligt det antal månader som anges i utbytesavtalet. Att förlänga utbytestiden berättigar alltså inte automatiskt till att söka ett ytterligare mobilitetsstipendium. Tillägg till stipendiet beviljas inte heller när den andra terminen vid utbytesuniversitetet redan har börjat.

Läs mer om mobilitetsstipendiets belopp här.

Kan utbytet pågå i över ett år?

Utbytet kan pågå i högst ett läsår. Med andra ord kan utbytet inte pågå under två olika läsår.

Hela examen utomlands?

Examina vid Helsingfors universitet kan inte avläggas utomlands. Utbildningsprogrammen godkänner i allmänhet en mycket begränsad andel utlandsstudier i examen. Om du märker att du trivs vid utbytesuniversitetet så pass bra att du vill stanna kvar och avlägga din examen där, ska du ta reda på ansökningsprocessen, inträdeskraven, terminsavgifterna och ansökningstiderna.

Att förkorta och avbryta utbytestiden

Kontakta Enheten för internationellt utbildningssamarbete. Meddela ditt nya returdatum även till utbytesuniversitetets internationella enhet.

Kontakta ditt utbytesuniversitet och försäkra dig om att du trots att utbytet förkortats eller avbrutits får ett intyg över de studier du genomfört, om du har hunnit slutföra fullständiga kurser. Sköt formaliteterna inför hemkomsten.

Observera att om ditt utbyte förkortas inverkar det på mobilitetsstipendiets storlek. Om din utbytestid förkortas, t.ex. från ett läsår till en termin eller med ett par veckor, måste vi återkräva en del av mobilitetsstipendiet. Om ditt utbyte förkortas till under tre månader är vi tvungna att återkräva hela stipendiet. Redan några dagars förkortning av ett Erasmusutbyte leder till återkrav av stipendiet eftersom stipendiet baserar sig på antalet dagar i utbytet. 

Endast mycket allvarliga och överraskande orsaker har kunnat ändra på återkravsbeslutet som görs automatiskt. Av den här orsaken är det alltid bra att ha ett läkarintyg eller motsvarande över att utbytet avbrutits. I Erasmus-, Nordplus- och Nordlysprogrammen görs återkrav på basis av blanketten Letter of Confirmation.

Kom även ihåg att meddela FPA om eventuella förändringar som påverkar studiestödet.

Krissituationer

Om det t.ex. sker en naturkatastrof i utbyteslandet eller det politiska läget blir så pass instabilt att det inte är möjligt att studera ska du ta kontakt med Finlands ambassad eller konsulat och följa lägesinformationen. I krissituationer ska du alltid även kontakta Enheten för internationellt utbildningssamarbete så fort som möjligt. Kontaktuppgifter till Enheten för internationellt utbildningssamarbete hittar du här.

Du hittar information om utrikesministeriets instruktioner här.

Enheten för internationellt utbildningssamarbete har förberett en nyhet om hur coronaviruset påverkar studentutbyten. Du kan läsa denna nyhet här.