Tillgodoräknande av tidigare förvärvade kunskaper

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Du kan ansöka om att få studier som genomförts på annat håll samt annan kompetens tillgodoräknad i din examen. Planera i vilken helhet du tänker placera dem i och ansöka om tillgodoräknande i Sisu.

Om du är doktorand ska du följa de anvisningar om tillgodoräknande som riktar sig till doktorander

OBS! Uppdaterad instruktioner påkommande.

Typer av tillgodoräknande

I examen kan du räkna till godo sådana studier som du har genomfört vid andra högskolor i Finland (universitetFörsvarshögskolanyrkeshögskolor) eller utomlands. Du kan också räkna till godo studier med kompetens som förvärvats på annat sätt än genom formell utbildning, till exempel fortbildning, kurser på arbetsplatsen och kurser inom det fria bildningsarbetet.

Ersättande

Ersättande innebär att du kan ersätta studier i ditt utbildningsprogram med kunskaper som du förvärvat tidigare. När du vill ersätta studier måste din tidigare förvärvade kompetens till sitt innehåll motsvara kunskapsmålen för det studieavsnitt eller den studiehelhet som du vill ersätta.

Inkluderande

Inkluderande innebär att kompetens som du förvärvat tidigare inkluderas som sådan  i din examen. Då förutsätts inte motsvarighet i fråga om innehållet i studieavsnitten och studiehelheterna. Kunskapsnivån måste dock motsvara nivån på och kunskapsmålen i studierna som ingår i ditt utbildningsprogram.

Kuinka vanhoja opintoja voi hyväksilukea?

 • Et voi hyväksilukea ja kiinnittää tutkintoosi yli 10 vuotta vanhempia opintoja. Vanhentuminen lasketaan opintojen suorittamispäivästä. Opintokokonaisuuksissa vanhentumisaika alkaa viimeisenä suoritetun opintojakson suorittamispäivästä. Opintojaksot ja -kokonaisuudet ovat voimassa vanhentumispäivän lukukauden loppuun. On mahdollista, että koulutusohjelmissa on myös lyhempiä kuin 10 vuoden vanhentumisaikoja.
 • Vanhentumissääntö ei koske muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista.  
 • Lisätietoja löydät opintojen vanhentumista koskevasta ohjeesta.

När kan du ansöka om tillgodoräknande?

 • Du kan ansöka om tillgodoräknande om du har rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet och du har anmält dig som närvarande. Du kan även ansöka om tillgodoräknande om du genomgår en specialiseringsutbildning eller specialistläkar-, specialisttandläkar- eller specialistveterinärutbildning. 
 • Om du har studierätt vid Öppna universitetet eller om du fått rätt att bedriva fristående studier kan du endast ansöka om tillgodoräknande av kunskaper som du förvärvat genom formell utbildning, dvs. tidigare studier.
 • Det finns inga särskilda tidsfrister för att ansöka om tillgodoräknande, men det är bra att ta upp saken redan i början av studierna när du gör upp din individuella studieplan.
 • Om du tänker åka på internationellt utbyte ska du göra upp en studieplan på förhand och preliminärt komma överens om tillgodoräknandet i ditt utbildningsprogram. Ansök om tillgodoräknandet så snabbt som möjligt efter utbytesperioden.

Principer för tillgodoräknande

 • De studier som räknas till godo måste rymmas i din examen. Examens omfattning får överskridas med högst 10 procent, varefter summan ännu kan avrundas till följande siffra som är delbar med fem. En kandidatexamen får alltså högst omfatta 200 studiepoäng och en magisterexamen 135 poäng. Ansökningar om tillgodoräknande av studier som överskrider examens maximala omfattning behandlas inte. Ett undantag är studenter som har inlett sina studier före 31.8.2017 och vars examina inte har en begränsad omfattning. 
 • Vid beräkningen av den maximala mängd tillgodoräknade studier som ryms med i din examen beaktas alla studieprestationer som registrerats före kontrolltidpunkten och som kan användas till din examen (även sådana som du inte har planerat använda för examen) samt de obligatoriska studier som fortfarande fattas. 

Kunnande som kan räknas till godo

 • Tillgodoräknandet kan delas i tillgodoräknande av kunskaper som skaffats genom formell utbildning och tillgodoräknande av kunskaper som skaffats på annat sätt än genom formell utbildning.
 • Kunskaper som skaffats i en formell utbildning avser avlagda studier som har blivit godkända. De här studierna kan du tillgodoräkna i din examen även då när de redan ingår i en tidigare högskoleexamen. Du kan även tillgodoräkna studier vid Språkcentrum och Öppna universitetet.
 • Ytterligare information om kunnande som skaffats på annat sätt än genom formell utbildning hittar du vid avsnittet Tillgodoräknande av kunskaper som skaffats på annat sätt än genom formell utbildning.

Principer för studiernas giltighetstid i tillgodoräknandet:

 • Du kan inte inkludera studier som är äldre än tio år i din examen. Tiden räknas från datum för studieprestationen. I fråga om studiehelheter räknas tiden från den dag då det sista studieavsnittet som ingår i studiehelheten genomfördes. Studieavsnitt och studiehelheter gäller till utgången av den termin då de föråldras. Utbildningsprogrammen kan också bestämma kortare giltighetstider än tio år för studieprestationerna.
 • Kunskap som du förvärvat på annat sätt än genom formell utbildning kan räknas till godo oberoende av regeln för när studier föråldras. Mer information om när studierna föråldras finns här.

Bedömning av studier som ska räknas till godo

 • För studier som räknats till godo får du ett vitsord endast om de har bedömts med samma vitsordsskalor som används vid Helsingfors universitet. Skalan är 0–5, godkänd/underkänd, och i skriftliga och muntliga kunskaper i andra inhemska språket är skalan goda kunskaper – nöjaktiga kunskaper – underkänd.
 • Om du ansöker om inkluderande får du ett vitsord endast om studierna har bedömts med samma vitsordsskalor som används vid Helsingfors universitet. Vitsordet för en studiehelhet bestäms då utifrån vitsorden för de studieavsnitt som ingår i studiehelheten så att varje studieavsnitt viktas enligt antalet studiepoäng.

Tillgodoräknande av studier som ingår i en tidigare högskoleexamen

Maximigränsen för tillgodoräknande av studier är följande om studierna ingår i en examen du tidigare avlagt:

 • I en lägre högskoleexamen kan tillgodoräknas sammanlagt högst 90 studiepoäng som ingår i en tidigare avlagd högskoleexamen.
 • I en högre högskoleexamen kan tillgodoräknas sammanlagt högst 60 studiepoäng som ingår i en tidigare avlagd högskoleexamen.
 • Om du avlägger examen inom utbildningsprogrammet för medicin eller odontologi kan du tillgodoräkna studier för högst 150 studiepoäng som ingår i en tidigare avlagd högskoleexamen.

Dessutom ska du beakta följande principer:

 • Studier som ingår i en tidigare avlagd lägre högskoleexamen kan inte räknas till godo i en högre högskoleexamen som avläggs vid Helsingfors universitet.
 • Tidigare studier som ingår i en lägre eller högre högskoleexamen, en yrkeshögskoleexamen eller en högre högskoleexamen kan inte tillgodoräknas i en doktorsexamen som avläggs vid Helsingfors universitet.
 • Pedagogiska studier för lärare kan tillgodoräknas endast i en högre högskoleexamen, med undantag för utbildningsprogrammen inom pedagogik och psykologi, där pedagogiska studier kan fördelas mellan kandidat- och masterprogrammet.
 • Språkstudierna i en tidigare högskoleexamen ersätter som sådana de språkstudier som examensförordningen kräver.
 • Studieavsnittet Studentens digitalkompetens (eller det tidigare IKT-körkortet) som omfattar 3 studiepoäng och som genomförts vid Helsingfors universitet eller Öppna universitetet ersätter motsvarande studieprestation som sådant och du behöver inte ansöka separat om ersättande.
 • En avhandling, ett mognadsprov eller en doktorsavhandling som ingår i en högskoleexamen kan inte tillgodoräknas som tidigare förvärvad kompetens. 

Tillgodoräknande av kunskaper som förvärvats på annat sätt än genom formell utbildning

Kunskap som förvärvats på något annat sätt än genom formell utbildning kan vara resultatet av informellt lärande eller vardagslärande. Informellt lärande kan uppkomma genom till exempel fortbildning, kurser på arbetsplatsen och kurser inom det fria bildningsarbetet. Vardagslärande kan i sin tur uppkomma i samband med till exempel arbetserfarenhet, förtroendeuppdrag och hobbyer.

När du ansöker om att kunskaper som du förvärvat på något annat sätt än genom formell utbildning ska räknas till godo i din examen ska du visa och dokumentera dina kunskaper på det sätt som du och läraren kommer överens om och visa att dina kunskaper uppfyller de kunskapsmål som ställs på studier som kan räknas till godo. Du måste eventuellt dessutom till exempel skriva en tentamen, sammanställa en portfolio, skriva en essä eller rapport eller delta i en intervju. Det kan också krävas att du fullgör inlärningsuppgifter eller andra motsvarande uppgifter.

Tillgodoräknande av språk- och kommunikationsstudier

Språkcentrum har egna webbsidor med anvisningar om tillgodoräknande. Där kan du läsa hur du ska göra om du vill 

 • ersätta obligatoriska språk- och kommunikationsstudier som ingår i din kandidatexamen. Till dem hör det obligatoriska främmande språket i examen (4 sp), andra inhemska språket (3 sp) och kommunikationsstudier i modersmålet (3 sp). 
 • använda språkstudier som du genomfört vid andra finländska eller utländska universitet till språkstudiehelheter vid Språkcentrum.
 • inkludera KiVAKO-kurser som du genomfört annanstans i din examen.

Om det i din examen ingår andra obligatoriska språkstudier utöver de som nämnts ovan ska du ansöka om tillgodoräknande i Sisu.

 • Ansök om ersättande om du vill ersätta ett av de alternativa studieavsnitten i examensstrukturen (t.ex. i magisterprogrammet i skogsvetenskaper); ansök om inkluderande om det i din examen går att välja språkstudier bland flera olika alternativ (t.ex. i magisterprogrammet i rättsvetenskap).
 • Om du vill inkludera valfria språkstudier i din examen ska du ansöka om tillgodoräknande i Sisu genom att göra en ansökan om inkluderande.

Tillgodoräknande av studier som genomförts i studentutbyte

Omvandling av de utländska studiepoängen till ECTS-poäng: