Opetettavan aineen opinnot aineenopettajalle

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Aineenopettajan koulutus antaa sinulle laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden peruskoulun ja lukion aineenopettajaksi ja muiden oppilaitosten aineiden opettajaksi. Opettajan pedagogiset opinnot suuntautuvat joko perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin tai aikuisopetuksen tehtäviin. Katso lisätietoa opinnoista opettajan pedagogisten opintojen ohjesivulta.

Peruskoulun ja lukion aineenopettajan kelpoisuuden tuottaviin opintoihin kuuluvat opinnot opetettavassa aineessa. Opetettavalla aineella tarkoitetaan perusopetukseen tai lukion opetukseen kuuluvaa oppiainetta. Tarkista omasta koulutusohjelmastasi, pitääkö sinun aineenopettajaopiskelijana suorittaa yhden vai kahden opetettavan aineen opinnot.

Alta näet Helsingin yliopiston koulutusohjelmien tarjoamat opetettavien aineiden opinnot kouluaineittain; tarkemmat tiedot opinnoista ja niihin hakeutumisesta löydät teemasta Valinnaiset opinnot.

Perusopetus- vai lukiotasoinen kelpoisuus?

Lukiossa aineenopetusta antavalta opettajalta vaaditaan:

 • Ylempi korkeakoulututkinto
 • Yhdessä opetettavassa aineessa vähintään 120 op laajuiset perus-, aine- ja syventävät opinnot
 • Kaikissa muissa aineissa vähintään 60 op laajuiset perus- ja aineopinnot
 • Opettajan pedagogiset opinnot, 60 op

Perusopetuksessa aineenopetusta antavalta opettajalta vaaditaan:

 • Ylempi korkeakoulututkinto
 • Kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 op laajuiset perus- ja aineopinnot.
 • Opettajan pedagogiset opinnot, 60 op

Opinto-oikeus opetettavan aineen opintoihin

Jos haluat suorittaa opetettavan aineen opintoja valinnaisina opintoina (ts. muussa kuin omassa opintosuunnassasi), sinun täytyy mahdollisesti hakea niihin opinto-oikeutta erikseen.

Tarkemmat tiedot alle listatuista opinnoista, opinto-oikeuksien rajoituksista ja opintoihin hakeutumisesta löydät alakohtaisista valinnaisten opintojen ohjeista teemasta Valinnaiset opinnot.

Huomioitavaa syventävistä opinnoista

Syventävien opintojen osalta listassa on mainittu aineenopettajille suunnattu opintokokonaisuus, jos sellainen on tarjolla. On kuitenkin mahdollista, että saman maisteriohjelman muutkin syventävät kokonaisuudet käyvät opetettavan aineen opinnoiksi. Aineenopettajille tarkoitetut syventävien opintojen kokonaisuudet on suunniteltu siten, että opettajan pedagogiset opinnot mahtuvat samaan maisterin tutkintoon.

Jos haluat suorittaa syventävät opetettavan aineen opinnot muulla kuin aineenopettajille suunnatulla syventävien opintojen kokonaisuudella (esimerkiksi jos olet suorittanut pedagogiset opinnot osana toista tutkintoa), varmista opintojen vastaavuus opintokokonaisuuden vastuuhenkilöltä.

Pedagogisten opintojen opetusharjoitteluiden aloittamisen edellytykset

Perus- ja syventävään opetusharjoitteluun vaadittavat opinnot eri tiedekunnissa

Humanistinen tiedekunta
 • Aineenhallintaraja kaikkia harjoitteluja varten:

  • vähintään 150 op kandin tutkintoon kuuluvia opintoja,
  • sisältäen oman opintosuunnan (ensimmäisen opetettavan aineen) perus- ja aineopinnot lukuun ottamatta kandidaatintutkielmaa ja siihen liittyvää seminaaria
  • toisen opintosuunnan (toisen opetettavan aineen) aineenhallintaraja: ko. opintosuunnan perus- ja aineopinnot
 • Opetettavissa aineissa äidinkieli ja kirjallisuus / S2 sekä modersmålet och litteraturen:
  • täytyy olla suoritettuna sekä kieli- että kirjallisuusaineen perus- ja aineopinnot
  • oman opintosuunnan aineopintoihin kuuluvan kandidaatintutkielman ja siihen liittyvän seminaarin tai puheviestinnän opintojen ei kuitenkaan tarvitse olla tehtynä
Teologinen tiedekunta
 • Aineenhallintaraja kaikkia harjoitteluja varten:

  • vähintään 150 op kandin tutkintoon kuuluvia opintoja,
  • sisältäen oman opintosuunnan (ensimmäisen opetettavan aineen) perus- ja aineopinnot lukuun ottamatta kandidaatintutkielmaa ja siihen liittyvää seminaaria
  • toisen opintosuunnan (toisen opetettavan aineen) aineenhallintaraja: ko. opintosuunnan perus- ja aineopinnot

Valtiotieteellinen Tiedekunta

 • Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena

  • Perusharjoittelun edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vähintään 30 op opetettavan aineen opinnoista, joista 25 op tulee olla taloustieteen, sosiaalitieteiden tai politiikan ja organisaatioiden 15 op kokonaisuuksiin kuuluvia opintojaksoja, joihin täytyy aina sisältyä taloustieteen perusteet ECOK-110. Lisäksi vaaditaan suoritettu julkisoikeus VALT-105.
  • Syventävän harjoittelun edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vähintään 50 op opetettavan aineen opintoja, joihin tulee sisältyä taloustieteen, sosiaalitieteiden sekä politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuudet sekä julkisoikeus.
 • Yhteiskuntaoppi ensimmäisenä opetettavana aineena
  • Perusharjoittelun edellytyksenä taloustieteen kandi- tai maisteriohjelman opiskelijalle on suoritetut taloustieteen perusopinnot, julkisoikeus sekä yksi seuraavista: PVK-110, PVK-140, SOSK-104, SOSK-105 ja SOSK-207. Yhteensä opintoja vaaditaan 35 op.

   Perusharjoittelun edellytyksenä sosiaalitieteiden kandi- tai maisteriohjelman opiskelijalle on suoritetut sosiaalitieteiden perusopinnot, VALT-105, ECOK-110 sekä joko PVK-110 tai PVK-140. Yhteensä opintoja vaaditaan 40 op.

   Perusharjoittelun edellytyksenä politiikan ja viestinnän kandi- tai maisteriohjelman opiskelijalle on suoritetut politiikan ja viestinnän perusopinnot, VALT-105, ECOK-110 sekä joko SOSK-104, SOSK-105 tai SOSK-207. Yhteensä opintoja vaaditaan 40 op

  • Syventävässä harjoittelussa edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut:

   • taloustieteen perusopinnot tai taloustieteen opintokokonaisuuden 15 op,
   • sosiaalitieteiden perusopinnot tai sosiaalitieteiden opintokokonaisuuden 15 op ja
   • Yhteensä opintoja vaaditaan vähintään 50 op.
   • politiikan ja viestinnän perusopinnot tai politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuuden 15 op, sekä
   • julkisoikeus 5 op

Biologia ja maantiede

Biologia

Biologian kandiohjelman opiskelijoille
 • BIO-100 Biologian perusopinnot, 25 op
 • BIO-250 Biologian aineopinnot aineenopettajille, 70 op
Ympäristötieteiden kandiohjelman opiskelijoille
 • ENV-100 Ympäristötieteiden perusopinnot, 25 op
 • ENV-250 Ympäristötieteiden aineopinnot aineenopettajille, 58 op
Molekyylibiotieteiden kandiohjelman opiskelijoille
 • MOLE-100 Molekyylibiotieteiden perusopinnot, 25 op
 • MOLE-250 Molekyylibiotieteiden aineopinnot aineenopettajille, 69 op
Maisterivaiheessa jokin seuraavista syventävien opintojen kokonaisuuksista
 • EEB-400 Ekologian ja evoluutiobiologian syventävät opinnot aineenopettajille, 60 op
 • GMB-500 Aineenopettajan suuntautumislinjan syventävät opinnot (Genetiikan ja molekulaaristen tieteiden maisteriohjelma), 60 op
 • IPS-100 Kasvibiologian syventävät opinnot, 60 op
 • MMB-100, MMB syventävät opinnot (Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma), 60 op
 • NEU-300 Neurotieteen syventävät opinnot, aineenopettajan opintosuunta, 60 op
 • ECGS-3000 Biologian aineenopettajan opintosuunnan syventävät opinnot (Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma), 60 op
Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Huom. alla olevat vaatimukset sekä sivuainehaun valintakriteerit muuttuvat 1.8.2023 alkaen uuden opetussuunnitelman myötä. Muutokset päivitetään tälle sivulle kevään 2023 aikana.

 • BIO-150 Biologian perusopinnot muille aineenopettajille kuin bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, 25 op
 • BIO-251 Biologian aineopinnot muille aineenopettajille kuin bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, 35 op

Aineenopettajaopintoihin hyväksytyt maantieteen opiskelijat voivat vapaasti suorittaa biologian aineenopettajaopintoja. Maantieteen aineenopettajaopiskelijoiden ei tarvitse hakea erikseen opinto-oikeutta BIO-150 ja BIO-251-kokonaisuuksiin.

Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille järjestetään haku kahdesti vuodessa BIO-150 ja BIO-251-kokonaisuuksiin: huhtikuussa (1.-30.4.) ja lokakuussa (1.-31.10.). Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

BIO-150 ja BIO-251-kokonaisuuksiin myönnetään opinto-oikeuksia opetusresurssien puitteissa seuraavassa järjestyksessä:

 1.  aineenopettajaopintoihin hyväksytyt opiskelijat
 2.  luokanopettajaopiskelijat sekä muut opiskelijat.

Aineenopettajaopiskelijoiden valintakriteerit ovat:

 • opetettavien aineiden yhdistelmä
 • jo suoritettujen BIO-150 ja BIO-251 -kokonaisuuksien opintojaksojen opintopistemäärä
 • haun umpeutumispäivään mennessä suoritettujen biologian opintojen arvosanataso
 • perustelut, miksi haluaa opiskella biologiaa

Luokanopettajaopiskelijoiden ja muiden opiskelijoiden valintakriteerit ovat:

 • jo suoritettujen BIO-150 ja BIO-251 -kokonaisuuksien opintojaksojen opintopistemäärä
 • haun umpeutumispäivään mennessä suoritettujen biologian opintojen arvosanataso
 • perustelut, miksi haluaa opiskella biologiaa

Hakulomake: opinto-oikeus biologiaa toisena opetettavana aineena opiskeleville (linkki on auki vain hakuaikoina)

Maantiede

Maantieteen kandiohjelman opiskelijoille
 • MAA-100 Maantieteen perusopinnot, 25 op
 • MAA-200 Maantieteen aineopinnot, 65 op
Maantieteen maisteriohjelman opiskelijoille
 • syventävät opinnot joltakin kolmesta maantieteen opintosuunnasta, 60 op
Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille
 • MAA-110 Maantieteen perusopinnot muille koulutusohjelmille, 25 op (sisältö sama kuin MAA-100, mutta rekisteröidään eri tunnuksella)
 • MAA-210 Maantieteen aineopinnot muille koulutusohjelmille, 35 op

Aineopinto-oikeus myönnetään suoraan 15 opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksytylle biologian tutkinto-opiskelijalle vuosittain. Muille aineopinto-oikeuden haku keväisin huhtikuussa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan verkkosivulta löytyvällä e-lomakkeella. Aineopinto-oikeus myönnetään maksimissaan kymmenelle muun koulutusohjelman tutkinto-opiskelijalle.

Filosofia, historia ja yhteiskuntaoppi

Filosofia

Filosofian kandiohjelman opiskelijoille:
 • FILK-100 Filosofia, perusopinnot (30 op), FILK-200 Filosofia, yhteiset aineopinnot (40 op) ja FILK-K200 Käytännöllinen filosofia, aineopinnot (20 op) tai FILK-T200 Teoreettinen filosofia, aineopinnot (20 op)
 • FILK-S100 Filosofia (opetus ruotsiksi), perusopinnot (30 op) ja FILK-S200 Filosofia (opetus ruotsiksi), aineopinnot (60 op)
Filosofian maisteriohjelman opiskelijoille:
 • FILM-O300 Filosofia, syventävät opinnot, aineenopettajakoulutus (60 op)
Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (ei syventäviä tarjolla):
 • FILK-100 Filosofia, perusopinnot (30 op) tai FILK-S100 Filosofia (opetus ruotsiksi), perusopinnot (30 op) ja FILK-A200 Filosofia, aineopinnot, aineenopettajakoulutus (30 op)
Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:
 • Filosofian perusopinnot ja teoreettisen, käytännöllisen filosofian tai filosofian (ruots.) aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi teoreettisen tai käytännöllisen filosofian syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Historia

Historian kandiohjelman opiskelijoille:
 • HISK-100 Historia, perusopinnot (30 op) ja HISK-200 Historia, aineopinnot (75 op)
Historian maisteriohjelman opiskelijoille:
 • HISM-A300 Historia, syventävät opinnot, aineenopettajakoulutus (60 op)
Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu, ei syventäviä tarjolla):
 • HISK-100 Historia, perusopinnot (30 op) ja HISK-500 Historia, valinnaiset aineopinnot (30 op)
 • Kasvatustieteiden kandi- ja maisteriohjelman luokanopettajan opintosuunnan opiskelijat voivat saada opinto-oikeuden historian valinnaisiin opintoihin tietyin perustein ilman koetta (hakumenettely). Lisätietoja hakumenettelystä löydät humanistisen tiedekunnan valinnaisten opintojen sivustolta.
 • Yhteiskunnallisen muutoksen kandi- ja maisteriohjelman poliittisen historian tai talous- ja sosiaalihistorian opintosuunnan perus-, aine- ja syventävät opinnot suorittanut opiskelija voi saada historian aineenopettajan kelpoisuuden suorittamalla täydentävinä opintoina humanistisessa tiedekunnassa opintojaksot:
  • HISK-120 Antiikki ja keskiaika (5 op)
  • HISK-131 Uuden ajan alku I (5 op)
  • Mahdollisuus saada historian aineenopettajan kelpoisuus täydentävien opintojen suorittamisen jälkeen koskee vain niitä opiskelijoita, jotka ovat poliittisen historian tai talous- ja sosiaalihistorian opintosuuntien opiskelijoita.
Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:
 • Historian perusopinnot ja Suomen ja Pohjoismaiden historian, yleisen historian tai historian (ruots.) aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi yleisen tai Suomen ja Pohjoismaiden historian syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).
 • Poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian pääaineopiskelijoilta vaaditut täydentävät opinnot ovat HISK-120 Antiikki ja keskiaika (5 op) ja HISK-131 Uuden ajan alku I (5 op).

Yhteiskuntaoppi

Opetettavan aineen 60 op laajuiset opinnot:

Samhällslära (ruotsinkielinen ohjelma)

KSV-SHL560 Opinnot, jotka käsittävät 60 opintopistettä yhteiskuntaoppia toisena opetusaineena ruotsin kielellä (Svenska social- och kommunalhögskolan)

Opintokokonaisuuden ei tarvitse liittyä tutkinnon kokonaisuuteen. Opiskelijan tulee ilmoittaa maisterivaiheen valmistumishakemuksessa, että hän haluaa tutkinnon merkitsemisen arvosanaan.

KSV-SHL560 Yhteiskuntaoppi toisena aineena -opintojaksoa koskevat kysymykset osoitteeseen kruununhaka-student@helsinki.fi.

Ohjelman sisältö (ruotsiksi):

Helheten ECOK-300, Studier i ekonomiska vetenskaper 15 sp:
Obligatorisk:
ECOK-110 TA1 Grunderna i ekonomi 5 sp
Valfria: två studieavsnitt i ekonomi à 5 sp, sök helheten ECOK-300 på Sisu för att se vilka alternativen är

Studier i socialvetenskaper 15 sp:
Obligatoriska:
KSV-SL101 Introduktion till sociologin 5 sp
KSV-SA102 Introduktion till socialpolitiken 5 sp
KSV-102 Människan i det finländska välfärdssamhället 5 sp

Studier i statskunskap med förvaltning 15 sp:
Obligatoriska:
KSV-101 Välfärdens politiska och rättsliga strukturer 5 sp
KSV-SF101 Introduktion till statskunskap med förvaltning 5 sp
KSV-SF202 Jämförande politik och förvaltning – Globala perspektiv 5 sp

Studier i rättsvetenskap 5 sp:
Obligatorisk:
KSV-RV101 Introduktion till den offentliga rätten

Valfria studier i samhällsvetenskaper 10 sp:
Följande studier rekommenderas:
KSV-SA101 Introduktion till socialt arbete 5 sp
KSV-SP101 Introduktion till socialpsykologi 5 sp
KSV-SV211 Aktuella välfärdspolitiska frågor: Tredje sektorn och välfärdsstaten 5 sp
KSV-SA202 Välfärd i förändring 5 sp
KSV-SF207 Samverkan och interaktion i politiken 5 sp
KSV-JK101 Introduktion journalistik, kommunikation och mediespråk, 5 sp
KSV-SL202 Genus i samhället, 5 sp
KSV-SL203 Introduktion etniska relationer, 5 sp

Opetettavan aineen 120 op laajuiset opinnot:

Jos olet suorittanut/suoritat VTK-tutkinnon politiikan ja viestinnän, sosiaalitieteiden tai taloustieteen kandiohjelmassa, korvaa sen perusopintokokonaisuus ohjelman vastuulla olevan opintokokonaisuuden. Lisäksi 120 op laajuisiin opetettavan aineen opintoihin yhteiskuntaopissa vaaditaan syventävät opinnot jossakin seuraavista (Katso ko. opintokokonaisuuksien tiedot Sisusta koulutusohjelmien tutkintorakenteista.):

 • Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma

  • Politiikka ja organisaatiot -opintosuunnan syventävät opinnot
  • Yhteiskuntaopin aineenopettaja -opintosuunnan syventävät opinnot
 • Sosiaalitieteiden maisteriohjelma
  • Sosiologian opintosuunnan syventävät opinnot
  • Yhteiskuntapolitiikan opintosuunnan syventävät opinnot
  • Yhteiskuntaopin aineenopettaja -opintosuunnan syventävät opinnot
 • Taloustieteen maisteriohjelma
  • Taloustieteen yleisen opintosuunnan syventävät opinnot
  • Taloustieteellisen tutkimuksen opintosuunnan syventävät opinnot
  • Yhteiskuntaopin aineenopettaja -opintosuunnan syventävät opinnot
 • Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma/magisterprogrammet i samhällsvetenskaper
  • opintosuunnan sociologi syventävät opinnot
  • opintosuunnan statskunskap med förvaltning syventävät opinnot
  • studieinriktningen för ämneslärare -opintosuunnan syventävät opinnot

Katsomusaineet

Elämänkatsomustieto

 • FET-100 Elämänkatsomustieto, perusopinnot (30 op) ja FET-200 Elämänkatsomustieto, aineopinnot (30 op) (ei syventäviä tarjolla)
Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:
 • Elämänkatsomustiedon perus- ja aineopinnot (syventäviä ei tarjottu).

Uskonto, evankelis-luterilainen

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman evankelisluterilaisen uskonnon opettajan opintosuunnan opiskelijoille:
 • omat perus- ja aineopinnot
Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman opiskelijoille:
 • omat perus- ja aineopinnot
Kulttuuriperinnön maisteriohjelman uskontotieteen opintosuunnan opiskelijoille:
 • omat syventävät opinnot
Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijoille:
 • opetus- ja kasvatustehtävien opintosuunnan syventävät opinnot
Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (ei syventäviä tarjolla):
 • jos olet aloittanut kokonaisuudet ennen 1.8.2020 ja aiot suorittaa sen loppuun 31.7.2021 mennessä: TUK-100 Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot (25 op) ja TUK-501 Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (35 op)
 • jos aloitat kokonaisuuden 1.8.2020 tai sen jälkeen tai jos haluat siirtyä uuteen kokonaisuuteen: TUK-1000 Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot, 30 op ja TUK-5010 Teologia ja uskonnontutkimus, valinnaiset aineopinnot, 30 op tai KUKA-US2300 Evankelisluterilainen uskonto toisena opetettavana aineena, aineopinnot, 30 op
  • Huom.! Jos suoritat perusopinnot loppuun 2017 OPS:ssa eli 25 op:n laajuisena mutta suoritat koko aineenopettajakokonaisuuden loppuun uudessa OPS:ssa, suoritat 30 op:n aineopintokokonaisuuden 35 op:n laajuisena, jotta 60 op tulee täyteen. 

Uskonto, islam

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman islamin aineenopettajakoulutuksen opintosuunnan opiskelijoille:
 • omat perus- ja aineopinnot
Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman islamin aineenopettajakoulutuksen opintosuunnan opiskelijoille:
 • omat syventävät opinnot
Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (ei syventäviä tarjolla):
 • jos olet aloittanut kokonaisuudet ennen 1.8.2020 ja aiot suorittaa sen loppuun 31.7.2021 mennessä: KUKA-AF100 Islamin opettajan perusopinnot ja KUKA-AF560 Islamin opettajan valinnaiset aineopinnot 
 • jos aloitat kokonaisuuden 1.8.2020 tai sen jälkeen tai jos haluat siirtyä uuteen kokonaisuuteen: KUKA-LIS550 Islam toisena opetettavana aineena 60 op, sisältäen
  • KUKA-LIS100 Islam, perusopinnot, aineenopettajakoulutus, 30 op
  • KUKA-LIS551 Islam toisena opetettavan aineena, aineopinnot, 30 op
Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman islamilaisen teologian opintosuunnan opiskelijoille
 • omat perusopinnot (TUK-100)
 • TUK-201, proseminaari ja kypsyysnäyte
 • islamilaisen teologian aineopinnot 
  • TUK-2501 Maailman uskontoperinteet, 5 op
  • KIK-AR216 Islamin peruskurssi, 5 op
  • TUK-IST202 Islam, yksilö ja yhteisö, 5 op
  • KIK-AR217 Johdatus Koraaniin ja sunnaan, 5 op 
  • TUK-IST2505 Islamin tulkintaperinteet, 5 op
  • KUKA-AF231 Islamin monimuotoisuus, 5 op
  • TUK-IST260 Temaattiset opinnot, 15 op
 • klassinen arabia, 10 op
Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille 
 • TUK-IST550 Islamilaisen teologian aineenopettajan opinnot, 60 op. Sisältää:

  • TUK-IST551 Islam toisena opetettavana aineena, perusopinnot, 30 op
  • TUK-IST552 Islam toisena opetettavana aineena, aineopinnot, 30 op
Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:
 • uskontotieteen perus- ja aineopinnot pienryhmäisten uskontojen (islam) aineenopettajalinjalla (pää- tai sivuaineopiskelijalle).
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi uskontotieteen syventävät opinnot pienryhmäisten uskontojen (islam) aineenopettajalinjalla (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Uskonto, roomalaiskatolinen

 • (ei syventäviä tarjolla): TUK-551 Katolisen uskonnon aineenopettajan perusopinnot (25 op) ja TUK-552 Katolisen uskonnon aineenopettajan aineopinnot (35 op)

Matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede

Matematiikka

Matematiikan, fysiikan ja kemian kandiohjelman matematiikan opintosuunnan opiskelijoille: omat perus- ja aineopinnot

Matematiikan, fysiikan ja kemian maisteriohjelman matematiikan opintosuunnan opiskelijoille: matematiikan aineenopettajan syventävät opinnot

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (ei syventäviä tarjolla):

 • MAT110 Matematiikan perusopinnot (25 op)
 • MFK-M210 Matematiikan aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine) (35 op)
 • Matematiikan opinnot luokanopettaja- ja erityisopettajaopiskelijoille (opintokokonaisuudet tarjolla vain luokanopettaja- ja erityisopettajaopiskelijoille): MFK-M100 Matematiikan perusopinnot luokanopettajille (25 op) ja MFK-M220 Matematiikan aineopinnot (35 op)

Fysiikka

Matematiikan, fysiikan ja kemian kandiohjelman fysiikan opintosuunnan opiskelijoille: omat perus- ja aineopinnot

Matematiikan, fysiikan ja kemian maisteriohjelman fysiikan opintosuunnan opiskelijoille: fysiikan aineenopettajan syventävät opinnot

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (ei syventäviä tarjolla):

 • FYS1100 Fysiikan perusopinnot (25 op) ja MFK-F210 Fysiikan aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine) (35 op)

Kemia

Matematiikan, fysiikan ja kemian kandiohjelman kemian opintosuunnan opiskelijoille: omat perus- ja aineopinnot

Matematiikan, fysiikan ja kemian maisteriohjelman kemian opintosuunnan opiskelijoille: kemian aineenopettajan syventävät opinnot

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (ei syventäviä tarjolla):

 • KEK100 Kemian perusopinnot (25 op) ja MFK-K210 Kemian aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine) (35 op)

Tietojenkäsittelytiede

Tietojenkäsittelytieteen opetettavan aineen opinnot voi suorittaa vain toisena opetettavana aineena.

 • TKT1 Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op
 • TKT8 Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot 35 op

Opetusharjoitteluiden aloittamisen edellytykset

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aineenopettajan koulutuksessa valmistutaan kahden aineen opettajaksi. Opettajan pedagogisiin opintoihin osallistuminen edellyttää, että opintoja on suoritettu riittävä määrä ensimmäisessä ja toisessa opetettavassa aineessa. Nämä aineenhallintarajat on määritelty erikseen opettajan pedagogisten opintojen perusopintojen ja aineopintojen osalta. Aineenhallintarajoista ei voida joustaa.

Jos harjoitteluihin ilmoittautuneita, vaadittavat opintosuoritukset suorittaneita opiskelijoita on enemmän kuin heitä voidaan ottaa, valinta perustuu opintosuoritusten määrään.

Vaadittavat opinnot pitää olla suoritettuina ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Mikäli vaadittavia opintoja on suoritettu muualla kuin Helsingin yliopistossa, tulee näiden opintojen olla hyväksiluetut ja viety rekisteriin ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Opintosuoritukset tarkistetaan matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kansliassa perusharjoittelun sekä syventävän ja soveltavan harjoittelun ilmoittautumisajan päättymispäivänä.

Perusharjoitteluun sekä Ainedidaktiikka I -opintojaksolle vaadittavat opinnot

Matematiikka ensimmäisenä opetettavana aineena

Matematiikan perusopinnot 25 op tai vastaavat tiedot sekä 35 op matematiikan aineopintoja
Raja-arvot (5 op) ja Differentiaalilaskenta (5 op) (tai Analyysi I) sekä
Integraalilaskenta (5 op) ja Sarjat (5 op) (tai Analyysi II)

Matematiikka toisena opetettavana aineena

Matematiikan perusopinnot (25 op) tai vastaavat tiedot

Fysiikka ensimmäisenä opetettavana aineena

Fysiikan perusopinnot (25 op) tai vastaavat tiedot sekä fysiikan aineopintoja 35 op siten,
että opinnot sisältävät vähintään 5 op aineopintotasoisia fysiikan laboratorio-opintoja

Fysiikka toisena opetettavana aineena

Fysiikan perusopinnot (25 op) tai vastaavat tiedot

Kemia ensimmäisenä opetettavana aineena

Kemian perusopinnot 25 op tai vastaavat tiedot sekä 35 op kemian aineopintoja

Kemia toisena opetettavana aineena

Kemian perusopinnot 25 op tai vastaavat tiedot

Tietojenkäsittelytiede toisena opetettavana aineena

25 op perusopintoja

Maantiede ensimmäisenä opetettavana aineena

Maantieteen perusopinnot 25 op ja maantieteen aineopintoja 25 op

Maantiede toisena opetettavana aineena

Maantieteen perusopinnot 25 op

Syventävään harjoitteluun sekä Ainedidaktiikka II -opintojaksolle vaadittavat opinnot

Matematiikka ensimmäisenä opetettavana aineena

70 op matematiikan perus- ja aineopintoja sekä matematiikan opetuksen opintoja

Matematiikka toisena opetettavana aineena

Matematiikan perusopinnot 25 op tai vastaavat tiedot sekä 35 op matematiikan aineopintoja

Fysiikka ensimmäisenä opetettavana aineena

70 op fysiikan perus- ja aineopintoja sekä fysiikan opetuksen opintoja, jotka sisältävät vähintään 10 op aineopintotasoisia fysiikan laboratorio-opintoja
Laboratorio-opintojen tulee sisältää ainakin toinen seuraavista opintojaksoista tai vastaavat tiedot:

 • Didaktisen fysiikan kokeellisuus I (5 op)
 • Didaktisen fysiikan kokeellisuus II (5 op)
Fysiikka toisena opetettavana aineena

Fysiikan perusopinnot (25 op) tai vastaavat tiedot sekä fysiikan aineopintoja 35 op
Opintojen tulee sisältää vähintään 5 op aineopintotasoisia fysiikan laboratorio-opintoja

Kemia ensimmäisenä opetettavana aineena

70 op kemian perus- ja aineopintoja sekä kemian opetuksen opintoja, joiden tulee sisältää seuraavat opintojaksot tai vastaavat tiedot:

 • Kemian käsitteet ja ilmiöt opetuksessa (5 op)
 • Tutkimuksellinen kemian opetus (5 op)
Kemia toisena opetettavana aineena

Kemian perusopinnot 25 op tai vastaavat tiedot sekä 35 op kemian aineopintoja siten, että opintoihin sisältyy seuraava opintojakso tai vastaavat tiedot:

 • Tutkimuksellinen kemian opetus (5 op)
Tietojenkäsittelytiede toisena opetettavana aineena

25 op perusopintoja

Maantiede ensimmäisenä opetettavana aineena

Maantieteen perusopinnot (25 op) ja maantieteen aineopinnot, kurssipaketti 1 (35 op), yhteensä 60 op

Maantiede toisena opetettavana aineena

Maantieteen perusopinnot (25 op) ja maantieteen aineopinnot, kurssipaketti 1 (35 op), yhteensä 60 op

Modersmålet och litteraturen

Modersmålet och litteraturen -pätevyyttä varten sinun on suoritettava sekä pohjoismaisten kielten opintoja että kirjallisuuden (nordisk litteratur tai yleinen kirjallisuustiede) opintoja. Peruskouluun tarvitaan molemmista perus- ja aineopinnot, lukioon ensimmäisenä opetettavan aineena lisäksi syventävät jommastakummasta.

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman pohjoismaisten kielten, ruotsi äidinkielenä -opintosuunnan opiskelijoille:

 • Omat perus- ja aineopinnot
 • KOK-L100 Nordisk litteratur, grundstudier ja KOK-L500 Nordisk litteratur, valfria ämnesstudier tai TTK-YL100 Yleinen kirjallisuustiede, perusopinnot ja TTK-YL500 Yleinen kirjallisuustiede, aineopinnot muille opintosuunnille  

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman pohjoismaisen kirjallisuuden opintosuunnan opiskelijoille:

 • Omat perus- ja aineopinnot
 • KOK-N100 Nordiska språk, grundstudier, svenska som modersmål ja KOK-N500 Nordiska språk, valfria ämnesstudier, svenska som modersmål

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelman pohjoismaisten kielten opintosuunnan opiskelijoille:

 • NOR-SM300 Pohjoismaiset kielet, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan syventävät opinnot
 • Jos kirjallisuuden opinnot ovat tekemättä, lisäksi KOK-L100 Nordisk litteratur, grundstudier ja KOK-L500 Nordisk litteratur, valfria ämnesstudier tai TTK-YL100 Yleinen kirjallisuustiede, perusopinnot ja TTK-YL500 Yleinen kirjallisuustiede, aineopinnot muille opintosuunnille  

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelman pohjoismaisen kirjallisuuden opintosuunnan opiskelijoille:

 • NOR-LM300 Pohjoismainen kirjallisuus, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan syventävät opinnot
 • Jos kielen opinnot ovat tekemättä, lisäksi KOK-N100 Nordiska språk, grundstudier, svenska som modersmål ja KOK-N500 Nordiska språk, valfria ämnesstudier, svenska som modersmål

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille:

 • KOK-L100 Nordisk litteratur, grundstudier ja KOK-L500 Nordisk litteratur, valfria ämnesstudier tai TTK-YL100 Yleinen kirjallisuustiede, perusopinnot ja TTK-YL500 Yleinen kirjallisuustiede, aineopinnot muille opintosuunnille  
 • KOK-N100 Nordiska språk, grundstudier, svenska som modersmål ja KOK-N500 Nordiska språk, valfria ämnesstudier, svenska som modersmål (opinto-oikeus rajoitettu)
 • NOR-301 Pohjoismaiset kielet ja pohjoismainen kirjallisuus, valinnaiset syventävät opinnot (opinto-oikeus rajoitettu) tai KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot

Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:

 • Pohjoismaisten kielten (ruotsi äidinkielenä) perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle) tai ruotsin kääntämisen perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle) ja
 • Pohjoismaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).
 • Ruotsin kääntämisen opiskelijoilta vaaditaan lisäksi täydentäviä pohjoismaisten kielten (ruotsi äidinkielenä) opintoja.Täydentävänä opintojaksona vaaditaan sopimuksen mukaan yksi seuraavista opintojaksoista:
  • KOK-N201 Kielenhuolto (5 op)
  • KOK-N202 Tekstianalyysi (5 op)
  • KOK-N203 Kielioppi II (5 op)
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi pohjoismaisten kielten (ruotsi äidinkielenä) tai pohjoismaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Ruotsi toisena kotimaisena kielenä

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman pohjoismaisten kielten opintosuunnan opiskelijoille:

 • omat perus- ja aineopinnot (ruotsi toisena kotimaisena kielenä -tutkintorakenne)

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelman pohjoismaisten kielten opintosuunnan opiskelijoille:

 • omat syventävät opinnot (ruotsin opettajaksi opiskelevien tutkintorakenne)

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu):

 • KOK-P100 Nordiska språk, grundstudier (svenska som andra inhemska språk) ja KOK-P500 Nordiska språk, valfria ämnesstudier (svenska som andra inhemska språk);
 • NOR-301 Pohjoismaiset kielet ja pohjoismainen kirjallisuus, valinnaiset syventävät opinnot

Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:

 • pohjoismaisten kielten (ruotsi toisena kotimaisena kielenä) tai ruotsin kääntämisen perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle). Kääntämisen opiskelijoilta vaaditaan lisäksi täydentäviä pohjoismaisten kielten (ruotsi toisena kotimaisena kielenä) opintoja: KOK-P203 Kielioppi ja lingvistiikka (5 op).
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi pohjoismaisten kielten (ruotsi toisena kotimaisena kielenä) tai ruotsin kääntämisen syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Vieraat kielet

Englanti

Kielten kandiohjelman englannin opintosuunnan opiskelijoille:
 • KIK-EN100 Englanti, perusopinnot (30 op) ja KIK-EN200 Englanti, aineopinnot (40 op)
Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelman opiskelijoille:
 • ENG-AL3200 Englanti, syventävät opinnot, aineenopettajankoulutus (60 op)
Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu, ei syventäviä opintoja tarjolla):
 • KIK-EN100 Englanti, perusopinnot (30 op) ja KIK-EN500 Englanti, valinnaiset aineopinnot (30 op)
Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:
 • Englannin perusopinnot ja englantilaisen filologian tai englannin kääntämisen aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle). Kääntämisen opiskelijoilta vaaditaan lisäksi täydentäviä englannin kielen opintoja 15 op:

  • KIK-EN211 Kielen vaihtelu ja muutos (5 op)
  • KIK-EN214 Kirjallisuuskatsaus I (5 op) tai KIK-EN215 Kirjallisuuskatsaus II (5 op)
  • KIK-EN216 Kielitiede (5 op)
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi englantilaisen filologian tai englannin kääntämisen syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Espanja

Kielten kandiohjelman espanjan opintosuunnan opiskelijoille:
 • KIK-ES100 Espanja, perusopinnot (30 op) ja KIK-ES200 Espanja, aineopinnot (40 op)
Kielten maisteriohjelman iberoromaanisen filologian opintosuunnan opiskelijoille:
 • KIM-ES300A Espanjalainen filologia, syventävät opinnot, aineenopettajakoulutus (60 op)
Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu):
 • KIK-ES100 Espanja, perusopinnot (30 op) ja KIK-ES500 Espanja, valinnaiset aineopinnot (30 op)
 • KIM-ES500 Espanjalainen filologia, syventävät opinnot muille opintosuunnille (60 op)
Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:
 • Espanjalaisen filologian perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijoille)
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi espanjalaisen filologian syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle)

Italia

Kielten kandiohjelman italian opintosuunnan opiskelijoille:

 • KIK-IT100 Italia, perusopinnot (30 op) ja KIK-IT200 Italia, aineopinnot (40 op)
Kielten maisteriohjelman italialaisen filologian opintosuunnan opiskelijoille:
 • KIM-IT300A Italialainen filologia, syventävät opinnot, aineenopettajakoulutus (60 op)
Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu):
 • KIK-IT100 Italia, perusopinnot (30 op) ja KIK-IT500 Italia, valinnaiset aineopinnot (30 op)
 • KIM-IT500 Italialainen filologia, syventävät opinnot muille opintosuunnille (60 op)

Japani

Kielten kandiohjelman japanin opintosuunnan opiskelijoille:
 • KIK-JA100 Japani, perusopinnot (30 op) ja KIK-JA200 Japani, aineopinnot (40 op)
Kielten maisteriohjelman Aasian kielten opintosuunnan opiskelijoille:
 • KIM-JA300A Japani, syventävät opinnot, aineenopettajakoulutus (60 op)
Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu):
 • KIK-JA100 Japani, perusopinnot (30 op) ja KIK-JA500 Japani, valinnaiset aineopinnot (30 op)
 • KIM-JA500 Japani, valinnaiset syventävät opinnot (60 op)
Opetettavan aineen opinnot 2014-2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:
 • Aasian tutkimuksen perus- ja aineopinnot pääkielenä japani (pää- tai sivuaineopiskelijalle).
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi Itä-Aasian tutkimuksen syventävät opinnot pääkielenä japani (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Kiina

Kielten kandiohjelman kiinan opintosuunnan opiskelijoille:
 • KIK-ZH100 Kiina, perusopinnot (30 op) ja KIK-ZH200 Kiina, aineopinnot (40 op)
Kielten maisteriohjelman Aasian kielten opintosuunnan opiskelijoille:
 • KIM-ZH300A Kiina, syventävät opinnot, aineenopettajakoulutus (60 op)
Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille:
 • KIK-ZH100 Kiina, perusopinnot (30 op) ja KIK-ZH500 Kiina, valinnaiset aineopinnot (30 op)
 • KIM-ZH500 Kiina, syventävät opinnot muille opintosuunnille (60 op)
Opetettavan aineen opinnot 2014-2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:
 • Aasian tutkimuksen perus- ja aineopinnot pääkielenä kiina (pää- tai sivuaineopiskelijalle).
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi Itä-Aasian tutkimuksen syventävät opinnot pääkielenä kiina (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Latina

Kielten kandiohjelman latinan opintosuunnan opiskelijoille:
 • KIK-LA100 Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, perusopinnot (30 op) ja KIK-LA200 Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, aineopinnot (40 op)
Kielten maisteriohjelman antiikin kielten ja kirjallisuuksien opintosuunnan opiskelijoille:
 • KIM-LA300A Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, syventävät opinnot, aineenopettajakoulutus (60 op)
Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille:
 • KIK-LA100 Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, perusopinnot (30 op) ja KIK-LA500 Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, valinnaiset aineopinnot (30 op)
 • KIM-LA500 Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, syventävät opinnot muille opintosuunnille (60 op)
Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:
 • Latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Portugali

Kielten kandiohjelman portugalin opintosuunnan opiskelijoille:
 • KIK-PO100 Portugali, perusopinnot (30 op) ja KIK-PO200 Portugali, aineopinnot (40 op)
Kielten maisteriohjelman iberoromaanisen filologian opintosuunnan opiskelijoille:
 • KIM-PO300A Portugalilainen filologia, syventävät opinnot, aineenopettajakoulutus (60 op)
Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille:
 • KIK-PO100 Portugali, perusopinnot (30 op) ja KIK-PO500 Portugali, valinnaiset aineopinnot (30 op)
 • KIM-PO500 Portugalilainen filologia, syventävät opinnot muille opintosuunnille (60 op)
Opetettavan aineen opinnot 2014-2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:
 • Portugalilaisen filologian perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi portugalilaisen filologian syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Ranska

Kielten kandiohjelman ranskan opintosuunnan opiskelijoille:
 • KIK-FR100 Ranska, perusopinnot (30 op) ja KIK-FR200 Ranska, aineopinnot (40 op)
Kielten maisteriohjelman ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin opintosuunnan opiskelijoille:
 • KIM-FR300A Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri, syventävät opinnot, aineenopettajakoulutus (60 op)
Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu):
 • KIK-FR100 Ranska, perusopinnot (30 op) ja KIK-FR500 Ranska, valinnaiset aineopinnot (30 op)
 • KIM-FR500 Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri, syventävät opinnot muille opintosuunnille (60 op)
Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:
 • Ranskalaisen filologian perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi ranskalaisen filologian syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Saksa

Kielten kandiohjelman saksan opintosuunnan opiskelijoille:
 • KIK-DE100 Saksa, perusopinnot (30 op) ja KIK-DE200 Saksa, aineopinnot (40 op)
Kielten maisteriohjelman saksan kielen ja saksankielisten maiden kulttuurin opintosuunnan opiskelijoille:
 • KIM-DE300A Saksan kieli ja saksankielisten maiden kulttuuri, syventävät opinnot, aineenopettajakoulutus (60 op)
Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu):
 • KIK-DE100 Saksa, perusopinnot (30 op) ja KIK-DE500 Saksa, valinnaiset aineopinnot (30 op)
 • KIM-DE500 Saksan kieli ja saksankielinen kulttuuri, syventävät opinnot muille opintosuunnille (60 op)
Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:
 • Saksan perusopinnot ja germaanisen filologian tai saksan kääntämisen aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle). Kääntämisen opiskelijoilta vaaditaan lisäksi täydentäviä saksan kielen opintoja 15 op:

  • KIK-DE211 Saksan kielen rakenteet käytössä ja kontrastiivisessa tarkastelussa (10 op)
  • KIK-DE223 Erikoistumiskurssi kirjallisuuden, kulttuurin tai kielen alalla (5 op)
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi germaanisen filologian tai saksan kääntämisen syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Venäjä

Kielten kandiohjelman venäjän opintosuuntien opiskelijoille:
 • KIK-RV100 Venäjän kieli ja kirjallisuus, perusopinnot, venäjä vieraana kielenä (30 op) ja KIK-RV200 Venäjän kieli ja kirjallisuus, aineopinnot, venäjä vieraana kielenä (40 op)
 • KIK-RU100 Venäjän kieli ja kirjallisuus, perusopinnot, venäjä äidinkielenä (30 op) ja KIK-RU200 Venäjän kieli ja kirjallisuus, aineopinnot, venäjä äidinkielenä (40 op)
Kielten maisteriohjelman venäjän kielen ja kirjallisuuden opintosuuntien opiskelijoille:
 • KIM-RU300A Venäjän kieli ja kirjallisuus, syventävät opinnot, aineenopettajakoulutus (60 op)
Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu):
 • KIK-RV100 Venäjän kieli ja kirjallisuus perusopinnot, venäjä vieraana kielenä (30 op) ja KIK-RV500 Venäjän kieli ja kirjallisuus, valinnaiset aineopinnot, venäjä vieraana kielenä (30 op)
 • KIK-RU100 Venäjän kieli ja kirjallisuus, perusopinnot, venäjä äidinkielenä (30 op) ja KIK-RU500 Venäjän kieli ja kirjallisuus, valinnaiset aineopinnot, venäjä äidinkielenä (30 op)
 • KIM-RU500 Venäjän kieli ja kirjallisuus, syventävät opinnot muille opintosuunnille (60 op)
Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:
 • Venäjän perusopinnot ja venäjän kielen ja kirjallisuuden (vieraan kielen tai äidinkielen linja) tai venäjän kääntämisen aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle). Kääntämisen opiskelijoilta vaaditaan lisäksi täydentäviä venäjän kielen opintoja:

  • Venäjä vieraana kielenä 15 op:

   • KIK-RV115 Venäläinen kirjallisuus ja kulttuuri (10 op)
   • KIK-RV211 Venäjän kielioppi II (5 op)
  • Venäjä äidinkielenä 15 op:
   • KIK-RU115 Venäläinen kirjallisuus ja kulttuuri I (10 op)
   • KIK-RU211 Venäjän kielioppi B (5 op)
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi venäjän kielen ja kirjallisuuden (vieraan kielen tai äidinkielen linja) tai venäjän kääntämisen syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Viro

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opintosuunnan viroon erikoistuneille opiskelijoille:
 • KOK-V100 Viron kieli ja kulttuuri, perusopinnot (30 op) ja KOK-V200 Viron kieli ja kulttuuri, aineopinnot (45 op)
Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelman viron opintosuunnan opiskelijoille:
 • SUKU-VO300 Viron kieli ja kulttuuri, syventävät opinnot, aineenopettajakoulutus (60 op)
Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille:
 • KOK-V100 Viron kieli ja kulttuuri, perusopinnot (30 op) ja KOK-V500 Viron kieli ja kulttuuri, valinnaiset aineopinnot (30 op)
 • SUKU-GV500 Viron kieli ja kulttuuri, valinnaiset syventävät opinnot (60 op)
Opetettavan aineen opinnot 2014-2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:
 • Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien (Viron kielen ja kulttuurin linja) perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien (Viron kielen ja kulttuurin linja) syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkielen ja kirjallisuuden / suomi toisena ja vieraana kielenä -pätevyyttä varten suoritetaan:

 • suomen kielen / Suomen kielen ja kulttuurin / suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien (suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen) opintoja,
 • kirjallisuuden (kotimainen kirjallisuus tai yleinen kirjallisuustiede) opintoja ja
 • puheviestintää 10 op
 • huom! Suomen kielessä ja kulttuurissa sekä suomalais-ugrilaisissa kielissä ja kulttuureissa vaaditaan lisäksi täydentäviä opintoja suomen kielestä, ks. tarkemmin alla
 • huom! suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien (suomalais-ugrilainen kielentutkimus) valinnaisten opintojen opiskelijat eivät voi saada äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyttä ko. opinnoilla

Perusopetustasoiseen pätevyyteen vaaditaan:

 • perus- ja aineopinnot suomen kielestä / Suomen kielestä ja kulttuurista / suomalais-ugrilaisista kielistä ja kulttuureista (suomalais-ugrilaisesta kielentutkimuksesta) ja
 • perus- ja aineopinnot kirjallisuusaineesta (kotimainen kirjallisuus tai yleinen kirjallisuustiede)
 • huom! Suomen kielessä ja kulttuurissa sekä suomalais-ugrilaisissa kielissä ja kulttuureissa vaaditaan lisäksi täydentäviä opintoja suomen kielestä, ks. tarkemmin alla
 • huom! suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien (suomalais-ugrilainen kielentutkimus) valinnaisten opintojen opiskelijat eivät voi saada äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyttä ko. opinnoilla

Lukiotasoiseen pätevyyteen vaaditaan:

 • äidinkielen ja kirjallisuuden ollessa ensimmäinen opetettava aine syventävät opinnot joko suomen kielestä / Suomen kielestä ja kulttuurista / suomalais-ugrilaisesta kielentutkimuksesta tai kirjallisuusaineesta
 • äidinkielen ja kirjallisuuden ollessa toinen opetettava aine lukio-opettajan pätevyyteen riittävät sivuaineopiskelijan perus- ja aineopinnot suomen kielestä / Suomen kielestä ja kulttuurista ja kirjallisuusaineesta (edellyttäen ylempää korkeakoulututkintoa ensimmäisestä opetettavasta aineesta)
 • huom! Suomen kielessä ja kulttuurissa sekä suomalais-ugrilaisissa kielissä ja kulttuureissa vaaditaan lisäksi täydentäviä opintoja suomen kielestä, ks. tarkemmin alla
 • huom! suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien (suomalais-ugrilainen kielentutkimus) valinnaisten opintojen opiskelijat eivät voi saada äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyttä ko. opinnoilla

S2-aineenopettajille ei ole erillisiä kelpoisuusvaatimuksia, vaan koulumaailmassa heitä koskevat samat kelpoisuusvaatimukset kuin äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajiakin. Suomi toisena kielenä -aineenopettajan muodolliseen pätevyyteen vaaditaan samat opinnot kuin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuuteen. Yksityiset oppilaitokset, aikuiskoulutuskeskukset jne. eivät välttämättä vaadi S2-opettajiltaan muodollista aineenopettajan kelpoisuutta, mutta yliopistossa ei voi suorittaa suomi toisena ja vieraana kielenä -opettajan pedagogisia opintoja ilman, että on suorittanut kirjallisuuden opinnot. Jos tietää suuntautuvansa nimenomaan S2-aineenopettajaksi, opettajan pedagogiset opinnot kannattaa suorittaa suomi toisena ja vieraana kielenä -kiintiössä. Työelämässä S2-opettajan tehtäviin voi kuitenkin hakeutua, vaikka olisikin suorittanut opettajan pedagogiset opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden kiintiössä - ja päinvastoin.

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman suomen kielen, Suomen kielen ja kulttuurin ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opintosuuntien opiskelijoille:

 • Omat perus- ja aineopinnot
 • Kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen (taiteiden tutkimuksen kandiohjelmassa) perusopinnot ja valinnaiset aineopinnot (KOK-K100 ja KOK-K500 tai TTK-YL100 ja TTK-YL500)
 • Puheviestinnän opinnot: KOK-451 Puheviestintä I (5 op) ja KOK-452 Puheviestintä II (5 op)
 • Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunnan opiskelijoilta vaaditaan lisäksi 5 op suomen kielen opintoja:
  • KOK-S203 Tekstityö (5 op) (käytetään FM-tutkintoon: SUKU-F301 Kirjoittaminen ja tekstityö, 5 op)
 • Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opintosuunnan opiskelijoilta vaaditaan 25 op suomen kielen opintoja:                       
  • KOK-S201 Diskurssi ja kielioppi (5 op)
  • KOK-S105 Kielenhuolto (5 op)
  • KOK-S203 Tekstityö (5 op)
  • KOK-S204 Suomi toisena kielenä (5 op)
  • KOK-S103 Semantiikka (5 op) (käytetään aineopintoihin)

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman kotimaisen kirjallisuuden opintosuunnan ja Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman yleisen kirjallisuustieteen opintosuunnan opiskelijoille:

 • Omat perus- ja aineopinnot
 • Suomen kielen tai Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot ja valinnaiset aineopinnot (KOK-S100 ja KOK-S500 tai KOK-F100 ja KOK-F500, Suomen kielen ja kulttuurin opinto-oikeus rajattu)
 • Puheviestinnän opinnot: KOK-451 Puheviestintä I (5 op) ja KOK-452 Puheviestintä II (5 op)
 • Suomen kielen ja kulttuurin valinnaisten opintojen opiskelijoilta vaaditaan lisäksi 15 op suomen kielen opintoja:
  • KOK-S203 Tekstityö (5 op)
  • KOK-F240 Proseminaari ja kirjallinen työ (yht. 10 op)

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelman suomen kielen, Suomen kielen ja kulttuurin ja ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opintosuuntien opiskelijoille:

 • Oman opintosuunnan syventävät opinnot aineenopettajille
 • Lisäksi kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot, valinnaiset aineopinnot ja puheviestinnän opinnot (KOK-451 Puheviestintä I, 5 op ja KOK-452 Puheviestintä II, 5 op), jos ne puuttuvat
 • Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunnan opiskelijat suorittavat myös suomen kielen opintojakson KOK-S203 Tekstityö (5 op), jos se on suorittamatta (käytetään FM-tutkintoon: SUKU-F301 Kirjoittaminen ja tekstityö, 5 op)
 • Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opintosuunnan opiskelijat suorittavat myös seuraavat suomen kielen opinnot 25 op, jos ne puuttuvat:
  • KOK-S201 Diskurssi ja kielioppi (5 op)
  • KOK-S105 Kielenhuolto (5 op)
  • KOK-S203 Tekstityö (5 op)
  • KOK-S204 Suomi toisena kielenä (5 op)
  • KOK-S103 Semantiikka (5 op)

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman opiskelijoille:

 • Syventävät opinnot aineenopettajille
 • Lisäksi suomen kielen tai Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot ja valinnaiset aineopinnot sekä puheviestinnän opinnot (KOK-451 Puheviestintä I, 5 op ja KOK-452 Puheviestintä II, 5 op), jos ne puuttuvat
 • Suomen kielen ja kulttuurin valinnaisten opintojen opiskelijoilta vaaditaan lisäksi 15 op suomen kielen opintoja, jos ne puuttuvat:
  • KOK-S203 Tekstityö (5 op)
  • KOK-F240 Proseminaari ja kirjallinen työ (yht. 10 op)

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yleisen kirjallisuustieteen opintosuunnan opiskelijoille:

 • Omat syventävät opinnot
 • Lisäksi suomen kielen tai Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot ja valinnaiset aineopinnot sekä puheviestinnän opinnot (KOK-451 Puheviestintä I, 5 op ja KOK-452 Puheviestintä II, 5 op), jos ne puuttuvat
 • Suomen kielen ja kulttuurin valinnaisten opintojen opiskelijoilta vaaditaan lisäksi 15 op suomen kielen opintoja, jos ne puuttuvat:
  • KOK-S203 Tekstityö (5 op)
  • KOK-F240 Proseminaari ja kirjallinen työ (yht. 10 op)

Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille perustasoiseen pätevyyteen, kun äidinkieli ja kirjallisuus on ensimmäisenä opettavana aineena ja myös lukiotasoiseen pätevyyteen, kun äidinkieli ja kirjallisuus on toisena opettavana aineena (huom! opinnot eivät välttämättä mahdu tutkintoon):

 • Suomen kieli (KOK-S100 perusopinnot ja KOK-S500 valinnaiset aineopinnot) tai Suomen kieli ja kulttuuri (KOK-F100 perusopinnot ja KOK-F500 valinnaiset aineopinnot)
 • Kotimainen kirjallisuus (KOK-K100 perusopinnot ja KOK-K500 valinnaiset aineopinnot) tai Yleinen kirjallisuustiede (TTK-YL100 perusopinnot ja TTK-YL500 aineopinnot)
 • Puheviestinnän opinnot: KOK-451 Puheviestintä I (5 op) ja KOK 452 Puheviestintä II (5 op)
 • Suomen kielen ja kulttuurin valinnaisten opintojen opiskelijoilta vaaditaan lisäksi 15 op suomen kielen opintoja:
  • KOK-S203 Tekstityö (5 op)
  • KOK-F240 Proseminaari ja kirjallinen työ (yht. 10 op)

Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi:

 • SUKU-F500 Suomen kieli ja kulttuuri, valinnaiset syventävät opinnot (60 op) tai
 • SUKU-S500 Suomen kieli, valinnaiset syventävät opinnot (60 op) tai
 • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot (60 op)

Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:

Joko:

 • suomen kielen perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle);
 • kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle) ja
 • puheviestinnän opinnot äidinkielen opettajille (Puheviestintä I-II, yht. 10 op).
 • lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi suomen kielen, kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle)

Tai:

 • Suomen kielen ja kulttuurin tai suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien, yleisen kielentutkimuksen linjan perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle);
 • kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle);
 • täydentävät suomen kielen opinnot ja
 • puheviestinnän opinnot äidinkielen opettajille (Puheviestintä I-II, yht. 10 op).
 • lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi Suomen kielen ja kulttuurin tai suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien, yleisen kielentutkimuksen linjan syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle)

Suomi toisena kotimaisena kielenä (finska)

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman suomen kielen tai Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunnan opiskelijoille:

 • Oman opintosuunnan perusopinnot (KOK-S100 tai KOK-F100) ja aineopinnot (KOK-S200 tai KOK-F200)
 • Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot (KOK-K100) tai yleisen kirjallisuustieteen (taiteiden tutkimuksen kandiohjelmassa) perusopinnot (TTK-YL100)

Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille:

 • Suomen kielen perusopinnot (KOK-S100) ja valinnaiset aineopinnot (KOK-S500) tai Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot (KOK-F100) ja valinnaiset aineopinnot (KOK-F500)
 • Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot (KOK-K100) tai yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot (TTK-YL100)

Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:

 • Suomen kielen tai Suomen kielen ja kulttuurin perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle) ja
 • Kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot

Psykologia

Aineenopettajan pätevyyden antavien psykologian perus- ja aineopintojen (25 op ja 35 op, yht. 60 op) opinto-oikeutta saavat hakea ne Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, joilla on opinto-oikeus aineenopettajan kelpoisuuden antaviin pedagogisiin opintoihin tai jotka ovat ne jo suorittaneet. Ehdollisena voidaan hyväksyä sellainen hakija, joka on hakenut opettajan pedagogisiin opintoihin kevään 2019 haussa, mutta jonka hakuprosessi on vielä kesken. Opinto-oikeus myönnetään enintään 15 opiskelijalle.

Haku järjestetään vuosittain huhtikuussa. Valintakriteerit ovat seuraavat:

 • Ensimmäisen opetettavan aineen 25 opintopisteen laajuisten perusopintojen keskiarvo opintopisteillä painotettuna. Perusopintokokonaisuuden tulee olla koottuna, kun opinto-oikeutta haetaan.
 • Mikäli perusopinnot ovat laajemmat kuin 25 op, hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 25 op. Opintopisteillä painotettu keskiarvo lasketaan tällöin kaikista perusopintoihin kuuluvista suoritetuista opintojaksoista.
 • Pisteiden mennessä tasan järjestyksen ratkaisee suoritettavaan tutkintoon kuuluvien suoritettujen opintojen kokonaisopintopistemäärä. Tilanne arvioidaan hakuajan päättymispäivän tilanteen mukaan.

Erillisopinto-oikeuksia ei myönnetä, eivätkä psykologian opinnot ole avoinna muille kuin aineenopettajaksi opiskeleville (lukuunottamatta logopedian tutkintoon kuuluvia psykologian perusopintoja).

Opetusharjoittelun aloittamisen edellytykset

Perusharjoitteluun osallistuttaessa tulee olla suorittuna PSYK-100 Perusopinnot, psykologia 25 op. Perusopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot:

 • PSYK-111 Johdatus neuropsykologiaan, 5 op
 • PSYK-121 Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, 5 op
 • PSYK-131 Johdatus kehityspsykologiaan, 5 op
 • PSYK-141 Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, 5 op
 • PSYK-181 Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, 5 op

Syventävään harjoitteluun osallistuttaessa tulee olla suoritettuna PSYK-200B Psykologian suppeat aineopinnot, 35 op. Suppeisiin aineopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot:

 • PSYK-212 Kognitiivinen neurotiede, 5 op (toteutettu 2019-2020 asti koodilla ja nimellä PSYK-211 Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia, 5 op)
 • PSYK-221 Havaintopsykologian perusteet, 5 op
 • PSYK-226 Tarkkaavaisuus, muisti ja implisiittinen oppiminen, 5 op (toteutettu 2019-2020 asti koodilla ja nimellä PSYK-225 Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia, 5 op)
 • PSYK-232 Kehityspsykopatologian perusteet, 5 op
 • PSYK-241 Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia, 5 op
 • PSYK-251 Kliininen psykologia, 10 op

Tarvitsetko vastaavuustodistuksen?

Voit tarvittaessa osoittaa suorittaneesi opetettavan aineen opinnot erillisellä vastaavuustodistuksella. Tämä voi olla tarpeen, jos aineenopettajan kelpoisuuttasi ei jonkin tai joidenkin opetettavien aineiden osalta kirjata ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintotodistukseesi (esimerkiksi jos suoritat opetettavan aineen tai pedagogiset opinnot vasta valmistumisen jälkeen).

Todistus on maksullinen ja se tilataan tiedekunnalta. Katso lisätietoa vastaavuustodistuksesta ja sen tilaamisesta Opiskelijan ohjeiden sivulta Pätevöityminen aineenopettajaksi valmistumisen jälkeen.