Opetettavan aineen opinnot aineenopettajalle

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Peruskoulun ja lukion aineenopettajan kelpoisuuden tuottaviin opintoihin kuuluvat opinnot opetettavassa aineessa. Alta näet Helsingin yliopiston koulutusohjelmien tarjoamat opetettavien aineiden opinnot kouluaineittain; tarkemmat tiedot opinnoista ja niihin hakeutumisesta löydät teemasta Valinnaiset opinnot

Lisätietoa aineenopettajan kelpoisuudesta löydät ohjeesta Aineenopettajaksi.

Perusopetus- vai lukiotasoinen kelpoisuus?

Lukiossa aineenopetusta antavalta opettajalta vaaditaan:

 • Ylempi korkeakoulututkinto
 • Yhdessä opetettavassa aineessa vähintään 120 op laajuiset perus-, aine- ja syventävät opinnot
 • Kaikissa muissa aineissa vähintään 60 op laajuiset perus- ja aineopinnot
 • Opettajan pedagogiset opinnot, 60 op

Perusopetuksessa aineenopetusta antavalta opettajalta vaaditaan:

 • Ylempi korkeakoulututkinto
 • Kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 op laajuiset perus- ja aineopinnot.
 • Opettajan pedagogiset opinnot, 60 op

Opinto-oikeus opetettavan aineen opintoihin

Jos haluat suorittaa opetettavan aineen opintoja valinnaisina opintoina (ts. muussa kuin omassa opintosuunnassasi), sinun täytyy mahdollisesti hakea niihin opinto-oikeutta erikseen.

Tarkemmat tiedot alle listatuista opinnoista, opinto-oikeuksien rajoituksista ja opintoihin hakeutumisesta löydät alakohtaisista valinnaisten opintojen ohjeista teemasta Valinnaiset opinnot.

Huomioitavaa syventävistä opinnoista

Syventävien opintojen osalta listassa on mainittu aineenopettajille suunnattu opintokokonaisuus, jos sellainen on tarjolla. On kuitenkin mahdollista, että saman maisteriohjelman muutkin syventävät kokonaisuudet käyvät opetettavan aineen opinnoiksi. Aineenopettajille tarkoitetut syventävien opintojen kokonaisuudet on suunniteltu siten, että opettajan pedagogiset opinnot mahtuvat samaan maisterin tutkintoon.

Jos haluat suorittaa syventävät opetettavan aineen opinnot muulla kuin aineenopettajille suunnatulla syventävien opintojen kokonaisuudella (esimerkiksi jos olet suorittanut pedagogiset opinnot osana toista tutkintoa), varmista opintojen vastaavuus opintokokonaisuuden vastuuhenkilöltä. Vastuuhenkilön näet WebOodista opintokokonaisuuden tiedoista.

Tarvitsetko vastaavuustodistuksen?

Jos aineenopettajan kelpoisuuttasi ei jonkin tai joidenkin opetettavien aineiden osalta kirjata ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintotodistukseesi (esimerkiksi jos suoritat opetettavan aineen tai pedagogiset opinnot vasta valmistumisen jälkeen), voit tarvittaessa osoittaa suorittaneesi opetettavan aineen opinnot erillisellä vastaavuustodistuksella. Todistus on maksullinen ja se tilataan tiedekunnalta. Katso lisätietoa vastaavuustodistuksesta ja sen tilaamisesta.

Biologia ja maantieto

Biologia

Biologian kandiohjelman opiskelijoille

 • BIO-100 Biologian perusopinnot, 25 op
 • BIO-250 Biologian aineopinnot aineenopettajille, 70 op

Ympäristötieteiden kandiohjelman opiskelijoille

 • ENV-100 Ympäristötieteiden perusopinnot, 25 op
 • ENV-250 Ympäristötieteiden aineopinnot aineenopettajille, 58 op

Molekyylibiotieteiden kandiohjelman opiskelijoille

 • MOLE-100 Molekyylibiotieteiden perusopinnot, 25 op
 • MOLE-250 Molekyylibiotieteiden aineopinnot aineenopettajille, 69 op

Maisterivaiheessa jokin seuraavista syventävien opintojen kokonaisuuksista

 • EEB-400 Ekologian ja evoluutiobiologian syventävät opinnot aineenopettajille, 60 op
 • GMB-500 Aineenopettajan suuntautumislinjan syventävät opinnot (Genetiikan ja molekulaaristen tieteiden maisteriohjelma), 60 op
 • PBIO-100 Kasvibiologian syventävät opinnot, 60 op
 • MMB-100, MMB syventävät opinnot (Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma), 60 op
 • NEU-300 Neurotieteen syventävät opinnot, aineenopettajan opintosuunta, 60 op
 • ECGS-3000 Biologian aineenopettajan opintosuunnan syventävät opinnot (Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma), 60 op

Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

 • BIO-150 Biologian perusopinnot muille aineenopettajille kuin bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, 25 op
 • BIO-251 Biologian aineopinnot muille aineenopettajille kuin bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, 35 op

Aineenopettajaopintoihin hyväksytyt maantieteen opiskelijat voivat vapaasti suorittaa biologian aineenopettajaopintoja. Maantieteen aineenopettajaopiskelijoiden ei tarvitse hakea erikseen opinto-oikeutta BIO-150 ja BIO-251-kokonaisuuksiin.

Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille järjestetään haku kahdesti vuodessa BIO-150 ja BIO-251-kokonaisuuksiin: huhtikuussa (1.-30.4.) ja lokakuussa (1.-31.10.). Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

BIO-150 ja BIO-251-kokonaisuuksiin myönnetään opinto-oikeuksia opetusresurssien puitteissa seuraavassa järjestyksessä:

 1.  aineenopettajaopintoihin hyväksytyt opiskelijat
 2.  luokanopettajaopiskelijat sekä muut opiskelijat.

Aineenopettajaopiskelijoiden valintakriteerit ovat:

 • opetettavien aineiden yhdistelmä
 • jo suoritettujen BIO-150 ja BIO-251 -kokonaisuuksien opintojaksojen opintopistemäärä
 • haun umpeutumispäivään mennessä suoritettujen biologian opintojen arvosanataso
 • perustelut, miksi haluaa opiskella biologiaa

Luokanopettajaopiskelijoiden ja muiden opiskelijoiden valintakriteerit ovat:

 • jo suoritettujen BIO-150 ja BIO-251 -kokonaisuuksien opintojaksojen opintopistemäärä
 • haun umpeutumispäivään mennessä suoritettujen biologian opintojen arvosanataso
 • perustelut, miksi haluaa opiskella biologiaa

Hakulomake: opinto-oikeus biologiaa toisena opetettavana aineena opiskeleville (lomake avautuu 1.4.2020 ja sulkeutuu 30.4. klo 15:00)

Maantieto

Maantieteen kandiohjelman opiskelijoille

 • MAA-100 Maantieteen perusopinnot, 25 op
 • MAA-200 Maantieteen aineopinnot, 65 op

Maantieteen maisteriohjelman opiskelijoille

 • syventävät opinnot joltakin kolmesta maantieteen opintosuunnasta, 60 op

Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

 • MAA-110 Maantieteen perusopinnot muille koulutusohjelmille, 25 op (sisältö sama kuin MAA-100, mutta rekisteröidään eri tunnuksella)
 • MAA-210 Maantieteen aineopinnot muille koulutusohjelmille, 35 op

Aineopinto-oikeus myönnetään suoraan 15 opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksytylle biologian tutkinto-opiskelijalle vuosittain. Muille aineopinto-oikeuden haku keväisin huhtikuussa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan verkkosivulta löytyvällä e-lomakkeella. Aineopinto-oikeus myönnetään maksimissaan kymmenelle muun koulutusohjelman tutkinto-opiskelijalle.

Filosofia, historia ja yhteiskuntaoppi

Filosofia

 • FILK-100 Filosofian perusopinnot ja FILK-A200 Filosofian aineopinnot aineenopettajalle
 • Filosofian maisteriohjelman aineenopettajan opintosuunnan opiskelijoille: omat syventävät opinnot

(Syventävät opinnot muille kuin maisteriohjelman opiskelijoille tulossa myöhemmin)

Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:

 • filosofian perusopinnot ja teoreettisen, käytännöllisen filosofian tai filosofian (ruots.) aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi teoreettisen tai käytännöllisen filosofian syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Historia

Historian kandiohjelman opiskelijoille:

 • omat perus- ja aineopinnot

Historian maisteriohjelman opiskelijoille:

 • syventävät opinnot aineenopettajaopiskelijoille

Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu, ei syventäviä tarjolla):

 • HISK-100 Historian perusopinnot, HISK-500 Historian aineopinnot toisen koulutusohjelman opiskelijalle
 • Kasvatustieteiden kandi- ja maisteriohjelman luokanopettajan opintosuunnan opiskelijat voivat saada opinto-oikeuden historian valinnaisiin opintoihin tietyin perustein ilman koetta (hakumenettely). Lisätietoja hakumenettelystä löydät Humanistisen tiedekunnan valinnaisten opintojen sivustolta.
 • Yhteiskunnallisen muutoksen kandi- ja maisteriohjelman poliittisen historian tai talous- ja sosiaalihistorian opintosuunnan opiskelijoilta vaadituista täydentävistä opinnoista löydät tietoa täältä.

Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:

 • historian perusopinnot ja Suomen ja Pohjoismaiden historian, yleisen historian tai historian (ruots.) aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi yleisen tai Suomen ja Pohjoismaiden historian syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).
 • Poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian pääaineopiskelijoilta vaadituista täydentävistä opinnoista löydät tietoa täältä.

Yhteiskuntaoppi

Opetettavan aineen 60 op laajuiset opinnot:

Studier omfattande 60 sp i samhällslära som andra undervisningsämne på svenska (Svenska social- och kommunalhögskolan):

 • Studier i ekonomiska vetenskaper 15 sp
 • Studier i socialvetenskaper 15 sp
 • Studier i statskunskap med förvaltning 15 sp
 • Studier i rättsvetenskap 5 sp
 • Valfria studier i samhällsvetenskaper 10 sp

Information om studiehelheten i Weboodi

Opetettavan aineen 120 op laajuiset opinnot:

 • Taloustieteen opintokokonaisuus 15 op(ks. tarkka sisältö WebOodin yhteiskuntaopin oppaasta)
 • Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus 15 op (ks. tarkka sisältö WebOodin yhteiskuntaopin oppaasta)
 • Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus 15 op
 • Julkisoikeuden kurssi 5 op (tai muu vastaava oikeustieteellinen kurssi)
 • Valinnaisia yhteiskuntatieteen alaan kuuluvia opintoja 10 op

Jos olet suorittanut/suoritat VTK-tutkinnon politiikan ja viestinnän, sosiaalitieteiden tai taloustieteen kandiohjelmassa, korvaa sen perusopintokokonaisuus ohjelman vastuulla olevan opintokokonaisuuden. Lisäksi 120 op laajuisiin opetettavan aineen opintoihin yhteiskuntaopissa vaaditaan syventävät opinnot jossakin seuraavista:

 • Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma

  • Politiikka ja organisaatiot -opintosuunnan syventävät opinnot
 • Sosiaalitieteiden maisteriohjelma
  • Sosiologian opintosuunnan syventävät opinnot
  • Yhteiskuntapolitiikan opintosuunnan syventävät opinnot
 • Taloustieteen maisteriohjelma
  • Taloustieteen yleisen opintosuunnan syventävät opinnot
  • Taloustieteellisen tutkimuksen opintosuunnan syventävät opinnot

Katsomusaineet

Elämänkatsomustieto

 • FET-100 Elämänkatsomustiedon perusopinnot ja FET-200 Elämänkatsomustiedon aineopinnot (ei syventäviä tarjolla)

Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:

 • elämänkatsomustiedon perus- ja aineopinnot (syventäviä ei tarjottu).

Uskonto, evankelis-luterilainen

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman evankelisluterilaisen uskonnon opettajan opintosuunnan opiskelijoille:

 • omat perus- ja aineopinnot

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman opiskelijoille:

 • omat perus- ja aineopinnot

Kulttuuriperinnön maisteriohjelman uskontotieteen opintosuunnan opiskelijoille:

 • omat syventävät opinnot

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijoille:

 • opetus- ja kasvatustehtävien opintosuunnan syventävät opinnot

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (ei syventäviä tarjolla):

 • TUK-100 Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot (25 op) ja TUK-501 Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (35 op)

Uskonto, islam

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman islamin aineenopettajakoulutuksen opintosuunnan opiskelijoille:

 • omat perus- ja aineopinnot

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman islamin aineenopettajakoulutuksen opintosuunnan opiskelijoille:

 • omat syventävät opinnot

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (ei syventäviä tarjolla):

 • KUKA-AF100 Islamin opettajan perusopinnot ja KUKA-AF560 Islamin opettajan valinnaiset aineopinnot

 

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman islamilaisen teologian opintosuunnan opiskelijoille (syksystä 2019 alkaen)

 • omat perusopinnot (TUK-100)
 • TUK-201, proseminaari ja kypsyysnäyte
 • islamilaisen teologian aineopinnot 
  • TUK-2501 Maailman uskontoperinteet, 5 op
  • KIK-AR216 Islamin peruskurssi, 5 op
  • TUK-IST202 Islam, yksilö ja yhteisö, 5 op
  • KIK-AR217 Johdatus Koraaniin ja sunnaan, 5 op 
  • TUK-IST2505 Islamin tulkintaperinteet, 5 op
  • KUKA-AF231 Islamin monimuotoisuus, 5 op
  • TUK-IST260 Temaattiset opinnot, 15 op
 • klassinen arabia, 10 op

 

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (syksystä 2019 alkaen)

TUK-IST551 Islam toisena opetettavana aineena, perusopinnot 30 op:

 • TUK-105 Uskontotieteen perusteet, 5 op
 • TUK-2501 Maailman uskontoperinteet, 5 op                   
 • KIK-AR216 Islamin peruskurssi, 5 op        
 • TUK-IST202 Islam, yksilö ja yhteisö, 5 op 
 • KIK-AR217 Johdatus Koraaniin ja sunnaan, 5 op              
 • TUK-IST2505 Islamin tulkintaperinteet, 5 op

TUK-IST552 Aineopinnot 30 op:

 • KUKA-AF231 Islamin monimuotoisuus, 5 op
 • TUK-IST260 Temaattiset opinnot, 15 op
 • KIK-AR214 ja KIK-AR218 Arabia I ja II, 10 op

 

 

Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:

 • uskontotieteen perus- ja aineopinnot pienryhmäisten uskontojen (islam) aineenopettajalinjalla (pää- tai sivuaineopiskelijalle).
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi uskontotieteen syventävät opinnot pienryhmäisten uskontojen (islam) aineenopettajalinjalla (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Uskonto, roomalaiskatolinen

 • (ei syventäviä tarjolla): TUK-551 Katolisen uskonnon aineenopettajan perusopinnot (25 op) ja TUK-552 Katolisen uskonnon aineenopettajan aineopinnot (35 op)

Matematiikka, fysiikka ja kemia

Matematiikka

Matematiikan, fysiikan ja kemian kandiohjelman matematiikan opintosuunnan opiskelijoille: omat perus- ja aineopinnot

Matematiikan, fysiikan ja kemian maisteriohjelman matematiikan opintosuunnan opiskelijoille: matematiikan aineenopettajan syventävät opinnot

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (ei syventäviä tarjolla):

 • MAT110 Matematiikan perusopinnot (25 op)
 • MFK-M210 Matematiikan aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine) (35 op)
 • Matematiikan opinnot luokanopettaja- ja erityisopettajaopiskelijoille (opintokokonaisuudet tarjolla vain luokanopettaja- ja erityisopettajaopiskelijoille): MFK-M100 Matematiikan perusopinnot luokanopettajille (25 op) ja MFK-M220 Matematiikan aineopinnot (35 op)

Fysiikka

Matematiikan, fysiikan ja kemian kandiohjelman fysiikan opintosuunnan opiskelijoille: omat perus- ja aineopinnot

Matematiikan, fysiikan ja kemian maisteriohjelman fysiikan opintosuunnan opiskelijoille: fysiikan aineenopettajan syventävät opinnot

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (ei syventäviä tarjolla):

 • FYS1100 Fysiikan perusopinnot (25 op) ja MFK-F210 Fysiikan aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine) (35 op)

Kemia

Matematiikan, fysiikan ja kemian kandiohjelman kemian opintosuunnan opiskelijoille: omat perus- ja aineopinnot

Matematiikan, fysiikan ja kemian maisteriohjelman kemian opintosuunnan opiskelijoille: kemian aineenopettajan syventävät opinnot

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (ei syventäviä tarjolla):

 • KEK100 Kemian perusopinnot (25 op) ja MFK-K210 Kemian aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine) (35 op)

Opetusharjoitteluiden aloittamisen edellytykset

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aineenopettajan koulutuksessa valmistutaan kahden aineen opettajaksi. Opettajan pedagogisiin opintoihin osallistuminen edellyttää, että opintoja on suoritettu riittävä määrä ensimmäisessä ja toisessa opetettavassa aineessa. Nämä aineenhallintarajat on määritelty erikseen opettajan pedagogisten opintojen perusopintojen ja aineopintojen osalta. Aineenhallintarajoista ei voida joustaa.

Jos harjoitteluihin ilmoittautuneita, vaadittavat opintosuoritukset suorittaneita opiskelijoita on enemmän kuin heitä voidaan ottaa, valinta perustuu opintosuoritusten määrään.

Vaadittavat opinnot pitää olla suoritettuina ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Mikäli vaadittavia opintoja on suoritettu muualla kuin Helsingin yliopistossa, tulee näiden opintojen olla hyväksiluetut ja viety rekisteriin ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Opintosuoritukset tarkistetaan matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kansliassa perusharjoittelun sekä syventävän ja soveltavan harjoittelun ilmoittautumisajan päättymispäivänä.

Vanhoissa koulutuksissa opiskelevien aineenhallintarajat ovat Flammassa. Alla olevat vaatimukset koskevat vain uusissa koulutuksissa opiskelevia.

Perusharjoitteluun sekä opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi -opintojaksolle vaadittavat opinnot

Matematiikka ensimmäisenä opetettavana aineena

Matematiikan perusopinnot 25 op tai vastaavat tiedot sekä 35 op matematiikan aineopintoja
Raja-arvot (5 op) ja Differentiaalilaskenta (5 op) (tai Analyysi I) sekä
Integraalilaskenta (5 op) ja Sarjat (5 op) (tai Analyysi II)

Matematiikka toisena opetettavana aineena

Matematiikan perusopinnot (25 op) tai vastaavat tiedot

Fysiikka ensimmäisenä opetettavana aineena

Fysiikan perusopinnot (25 op) tai vastaavat tiedot sekä fysiikan aineopintoja 35 op siten,
että opinnot sisältävät vähintään 5 op aineopintotasoisia fysiikan laboratorio-opintoja

Fysiikka toisena opetettavana aineena

Fysiikan perusopinnot (25 op) tai vastaavat tiedot

Kemia ensimmäisenä opetettavana aineena

Kemian perusopinnot 25 op tai vastaavat tiedot sekä 35 op kemian aineopintoja

Kemia toisena opetettavana aineena

Kemian perusopinnot 25 op tai vastaavat tiedot

Tietojenkäsittelytiede toisena opetettavana aineena

25 op perusopintoja

Maantiede ensimmäisenä opetettavana aineena

Maantieteen perusopinnot 25 op ja maantieteen aineopintoja 25 op

Maantiede toisena opetettavana aineena

Maantieteen perusopinnot 25 op

Syventävään harjoitteluun sekä opetussuunnitelma ja oppilaitoksen kehittäminen -opintojaksolle vaadittavat opinnot

Matematiikka ensimmäisenä opetettavana aineena

70 op matematiikan perus- ja aineopintoja sekä matematiikan opetuksen opintoja

Matematiikka toisena opetettavana aineena

Matematiikan perusopinnot 25 op tai vastaavat tiedot sekä 35 op matematiikan aineopintoja

Fysiikka ensimmäisenä opetettavana aineena

70 op fysiikan perus- ja aineopintoja sekä fysiikan opetuksen opintoja, jotka sisältävät vähintään 10 op aineopintotasoisia fysiikan laboratorio-opintoja
Laboratorio-opintojen tulee sisältää ainakin toinen seuraavista opintojaksoista tai vastaavat tiedot:

 • Didaktisen fysiikan kokeellisuus I (5 op)
 • Didaktisen fysiikan kokeellisuus II (5 op)
Fysiikka toisena opetettavana aineena

Fysiikan perusopinnot (25 op) tai vastaavat tiedot sekä fysiikan aineopintoja 35 op
Opintojen tulee sisältää vähintään 5 op aineopintotasoisia fysiikan laboratorio-opintoja

Kemia ensimmäisenä opetettavana aineena

70 op kemian perus- ja aineopintoja sekä kemian opetuksen opintoja, joiden tulee sisältää seuraavat opintojaksot tai vastaavat tiedot:

 • Kemian käsitteet ja ilmiöt opetuksessa (5 op)
 • Tutkimuksellinen kemian opetus (5 op)
Kemia toisena opetettavana aineena

Kemian perusopinnot 25 op tai vastaavat tiedot sekä 35 op kemian aineopintoja siten, että opintoihin sisältyy seuraava opintojakso tai vastaavat tiedot:

 • Tutkimuksellinen kemian opetus (5 op)
Tietojenkäsittelytiede toisena opetettavana aineena

25 op perusopintoja

Maantiede ensimmäisenä opetettavana aineena

Maantieteen perusopinnot (25 op) ja maantieteen aineopinnot, kurssipaketti 1 (35 op), yhteensä 60 op

Maantiede toisena opetettavana aineena

Maantieteen perusopinnot (25 op) ja maantieteen aineopinnot, kurssipaketti 1 (35 op), yhteensä 60 op

Modersmålet och litteraturen

Modersmålet och litteraturen -pätevyyttä varten sinun on suoritettava sekä pohjoismaisten kielten opintoja että kirjallisuuden (nordisk litteratur tai yleinen kirjallisuustiede) opintoja (peruskouluun molemmista perus- ja aineopinnot, lukioon ensimmäisenä opetettavan aineena lisäksi syventävät jommastakummasta)

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman pohjoismaisten kielten, ruotsi äidinkielenä -opintosuunnan opiskelijoille:

 • Omat perus- ja aineopinnot
 • KOK-L100 Nordisk litteratur, grundstudier ja KOK-L500 Nordisk litteratur, valfria ämnesstudier tai TTK-YL100 Yleinen kirjallisuustiede, perusopinnot ja TTK-YL500 Yleinen kirjallisuustiede, aineopinnot muille opintosuunnille  

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman pohjoismaisen kirjallisuuden opintosuunnan opiskelijoille:

 • Omat perus- ja aineopinnot
 • KOK-N100 Nordiska språk, grundstudier, svenska som modersmål ja KOK-N500 Nordiska språk, valfria ämnesstudier, svenska som modersmål

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelman pohjoismaisten kielten opintosuunnan opiskelijoille:

 • NOR-SM300 Pohjoismaiset kielet, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan syventävät opinnot
 • Jos kirjallisuuden opinnot ovat tekemättä, lisäksi KOK-L100 Nordisk litteratur, grundstudier ja KOK-L500 Nordisk litteratur, valfria ämnesstudier tai TTK-YL100 Yleinen kirjallisuustiede, perusopinnot ja TTK-YL500 Yleinen kirjallisuustiede, aineopinnot muille opintosuunnille  

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelman pohjoismaisen kirjallisuuden opintosuunnan opiskelijoille:

 • NOR-LM300 Pohjoismainen kirjallisuus, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan syventävät opinnot
 • Jos kielen opinnot ovat tekemättä, lisäksi KOK-N100 Nordiska språk, grundstudier, svenska som modersmål ja KOK-N500 Nordiska språk, valfria ämnesstudier, svenska som modersmål

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille:

 • KOK-L100 Nordisk litteratur, grundstudier ja KOK-L500 Nordisk litteratur, valfria ämnesstudier tai TTK-YL100 Yleinen kirjallisuustiede, perusopinnot ja TTK-YL500 Yleinen kirjallisuustiede, aineopinnot muille opintosuunnille  
 • KOK-N100 Nordiska språk, grundstudier, svenska som modersmål ja KOK-N500 Nordiska språk, valfria ämnesstudier, svenska som modersmål (opinto-oikeus rajoitettu)
 • NOR-301 Pohjoismaiset kielet ja pohjoismainen kirjallisuus, valinnaiset syventävät opinnot (opinto-oikeus rajoitettu) tai KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot

Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:

 • pohjoismaisten kielten (ruotsi äidinkielenä) perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle) ja
 • pohjoismaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi pohjoismaisten kielten (ruotsi äidinkielenä) tai pohjoismaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Ruotsi toisena kotimaisena kielenä

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman pohjoismaisten kielten opintosuunnan opiskelijoille:

 • omat perus- ja aineopinnot (ruotsi toisena kotimaisena kielenä -tutkintorakenne)

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelman pohjoismaisten kielten opintosuunnan opiskelijoille:

 • omat syventävät opinnot (ruotsin opettajaksi opiskelevien tutkintorakenne)

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu):

 • KOK-P100 Nordiska språk, grundstudier (svenska som andra inhemska språk) ja KOK-P500 Nordiska språk, valfria ämnesstudier (svenska som andra inhemska språk);
 • NOR-301 Pohjoismaiset kielet ja pohjoismainen kirjallisuus, valinnaiset syventävät opinnot

Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:

 • pohjoismaisten kielten (ruotsi toisena kotimaisena kielenä) tai ruotsin kääntämisen perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle) Kääntämisen opiskelijoilta vaaditaan lisäksi täydentäviä filologian opintoja.
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi pohjoismaisten kielten (ruotsi toisena kotimaisena kielenä) tai ruotsin kääntämisen syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Vieraat kielet

Englanti

Kielten kandiohjelman englannin opintosuunnan opiskelijoille:

 • omat perus- ja aineopinnot

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelman opiskelijoille:

 • omat syventävät opinnot

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu, ei syventäviä opintoja tarjolla):

 • KIK-EN100 Englannin perusopinnot ja KIK-EN500 englannin valinnaiset aineopinnot

Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:

Espanja

Kielten kandiohjelman espanjan opintosuunnan opiskelijoille:

 • omat perus- ja aineopinnot

Kielten maisteriohjelman iberoromaanisen filologian opintosuunnan opiskelijoille:

 • espanjalaisen filologian syventävät opinnot aineenopettajille

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu):

 • KIK-ES100 Espanjan perusopinnot ja KIK-ES500 Espanjan valinnaiset aineopinnot
 • KIM-ES500 Espanjalainen filologia, syventävät opinnot muille opintosuunnille

Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:

 • espanjalaisen filologian perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijoille)
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi espanjalaisen filologian syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle)

Italia

Kielten kandiohjelman italian opintosuunnan opiskelijoille:

 • omat perus- ja aineopinnot

Kielten maisteriohjelman italialaisen filologian opintosuunnan opiskelijoille:

 • aineenopettajan syventävät opinnot

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu):

 • KIK-IT100 Italian perusopinnot ja KIK-IT500 Italian valinnaiset aineopinnot
 • KIM-IT500 Italialainen filologia, syventävät opinnot muille opintosuunnille

Japani

Kielten kandiohjelman japanin opintosuunnan opiskelijoille:

 • omat perus- ja aineopinnot

Kielten maisteriohjelman Aasian kielten opintosuunnan opiskelijoille:

 • japanin syventävät opinnot aineenopettajille

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille:

 • KIK-JA100 Japanin perusopinnot ja KIK-JA500 Japanin valinnaiset aineopinnot
 • KIM-JA500 Japani, syventävät opinnot muille opintosuunnille

Opetettavan aineen opinnot 2014-2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:

 • Aasian tutkimuksen perus- ja aineopinnot pääkielenä japani (pää- tai sivuaineopiskelijalle).
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi Itä-Aasian tutkimuksen syventävät opinnot pääkielenä japani (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Kiina

Kielten kandiohjelman kiinan opintosuunnan opiskelijoille:

 • omat perus- ja aineopinnot

Kielten maisteriohjelman Aasian kielten opintosuunnan opiskelijoille:

 • kiinan syventävät opinnot aineenopettajille

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille:

 • KIK-ZH100 Kiinan perusopinnot ja KIK-ZH500 Kiinan valinnaiset aineopinnot
 • KIM-ZH500 Kiina, syventävät opinnot muille opintosuunnille

Opetettavan aineen opinnot 2014-2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:

 • Aasian tutkimuksen perus- ja aineopinnot pääkielenä kiina (pää- tai sivuaineopiskelijalle).
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi Itä-Aasian tutkimuksen syventävät opinnot pääkielenä kiina (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Latina

Kielten kandiohjelman latinan opintosuunnan opiskelijoille:

 • omat perus- ja aineopinnot

Kielten maisteriohjelman antiikin kielten ja kirjallisuuksien opintosuunnan opiskelijoille:

 • Latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden syventävät opinnot aineenopettajille

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille:

 • KIK-LA100 Latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden perusopinnot ja KIK-LA500 Latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden valinnaiset aineopinnot
 • KIM-LA500 Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, syventävät opinnot muille opintosuunnille

Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:

 • latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Portugali

Kielten kandiohjelman portugalin opintosuunnan opiskelijoille:

 • omat perus- ja aineopinnot

Kielten maisteriohjelman iberoromaanisen filologian opintosuunnan opiskelijoille:

 • portugalilaisen filologian syventävät opinnot aineenopettajille

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu):

 • KIK-PT100 Portugalin perusopinnot ja KIK-PT500 Portugalin valinnaiset aineopinnot
 • KIM-PT500 Portugalilainen filologia, syventävät opinnot muille opintosuunnille

Opetettavan aineen opinnot 2014-2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:

 • portugalilaisen filologian perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi portugalilaisen filologian syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Ranska

Kielten kandiohjelman ranskan opintosuunnan opiskelijoille:

 • omat perus- ja aineopinnot

Kielten maisteriohjelman ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin opintosuunnan opiskelijoille:

 • aineenopettajiksi opiskelevien syventävät opinnot

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu):

 • KIK-FR100 Ranskan perusopinnot ja KIK-FR500 Ranskan valinnaiset aineopinnot
 • KIM-FR500 Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri, syventävät opinnot muille opintosuunnille

Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:

 • ranskalaisen filologian perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi ranskalaisen filologian syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Saksa

Kielten kandiohjelman saksan opintosuunnan opiskelijoille:

 • omat perus- ja aineopinnot

Kielten maisteriohjelman saksan kielen ja saksankielisten maiden kulttuurin opintosuunnan opiskelijoille:

 • aineenopettajiksi opiskelevien syventävät opinnot

Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu):

 • KIK-DE100 Saksan perusopinnot ja KIK-DE500 Saksan valinnaiset aineopinnot
 • KIM-DE500 Saksan kieli ja saksankielisten maiden kulttuuri, syventävät opinnot muille opintosuunnille

Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:

Venäjä

Kielten kandiohjelman venäjän opintosuuntien opiskelijoille:

 • omat perus- ja aineopinnot

Kielten maisteriohjelman venäjän kielen ja kirjallisuuden opintosuuntien opiskelijoille:

 • aineenopettajiksi opiskelevien syventävät opinnot

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu):

 • KIK-RV100 Venäjän kielen ja kirjallisuuden perusopinnot, venäjä vieraana kielenä ja KIK-RV500 Venäjän kielen ja kirjallisuuden valinnaiset aineopinnot, venäjä vieraana kielenä
 • KIK-RU100 Venäjän kielen ja kirjallisuuden perusopinnot, venäjä äidinkielenä ja KIK-RU500 Venäjän kielen ja kirjallisuuden valinnaiset aineopinnot, venäjä äidinkielenä
 • KIM-RU500 Venäjän kieli ja kirjallisuus, syventävät opinnot muille opintosuunnille 

Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:

 • venäjän perusopinnot ja venäjän kielen ja kirjallisuuden (vieraan kielen tai äidinkielen linja) tai venäjän kääntämisen aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle). Kääntämisen opiskelijoilta vaaditaan lisäksi täydentäviä filologian opintoja.
 • Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi venäjän kielen ja kirjallisuuden (vieraan kielen tai äidinkielen linja) tai venäjän kääntämisen syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Viro

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opintosuunnan viroon erikoistuneille opiskelijoille:

 • omat perus- ja aineopinnot

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelman viron opintosuunnan opiskelijoille:

 • syventävät opinnot aineenopettajaksi opiskeleville

Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (valitse kokonaisuuksissa viron kurssit):

 • KOK-G100 Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, perusopinnot ja KOK-G500 Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, valinnaiset aineopinnot
 • SUKU-VO300 syventävät opinnot, aineenopettajaksi opiskelevat

Opetettavan aineen opinnot 2014-2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:

 • suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien (Viron kielen ja kulttuurin linja) perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).
 • lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien (Viron kielen ja kulttuurin linja) syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle).

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkielen ja kirjallisuuden / suomi toisena ja vieraana kielenä -pätevyyttä varten suoritetaan:

 • suomen kielen / Suomen kielen ja kulttuurin / suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien (suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen) opintoja,
 • kirjallisuuden (kotimainen kirjallisuus tai yleinen kirjallisuustiede) opintoja ja
 • puheviestintää 10 op
 • huom! Suomen kielessä ja kulttuurissa sekä suomalais-ugrilaisissa kielissä ja kulttuureissa vaaditaan lisäksi täydentäviä opintoja suomen kielestä, ks. tarkemmin alla
 • huom! suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien (suomalais-ugrilainen kielentutkimus) valinnaisten opintojen opiskelijat eivät voi saada äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyttä ko. opinnoilla

Perusopetustasoiseen pätevyyteen vaaditaan:

 • perus- ja aineopinnot suomen kielestä / Suomen kielestä ja kulttuurista / suomalais-ugrilaisista kielistä ja kulttuureista (suomalais-ugrilaisesta kielentutkimuksesta) ja
 • perus- ja aineopinnot kirjallisuusaineesta (kotimainen kirjallisuus tai yleinen kirjallisuustiede)
 • huom! Suomen kielessä ja kulttuurissa sekä suomalais-ugrilaisissa kielissä ja kulttuureissa vaaditaan lisäksi täydentäviä opintoja suomen kielestä, ks. tarkemmin alla
 • huom! suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien (suomalais-ugrilainen kielentutkimus) valinnaisten opintojen opiskelijat eivät voi saada äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyttä ko. opinnoilla

Lukiotasoiseen pätevyyteen vaaditaan:

 • äidinkielen ja kirjallisuuden ollessa ensimmäinen opetettava aine syventävät opinnot joko suomen kielestä / Suomen kielestä ja kulttuurista / suomalais-ugrilaisesta kielentutkimuksesta tai kirjallisuusaineesta
 • äidinkielen ja kirjallisuuden ollessa toinen opetettava aine lukio-opettajan pätevyyteen riittävät sivuaineopiskelijan perus- ja aineopinnot suomen kielestä / Suomen kielestä ja kulttuurista ja kirjallisuusaineesta (edellyttäen ylempää korkeakoulututkintoa ensimmäisestä opetettavasta aineesta)
 • huom! Suomen kielessä ja kulttuurissa sekä suomalais-ugrilaisissa kielissä ja kulttuureissa vaaditaan lisäksi täydentäviä opintoja suomen kielestä, ks. tarkemmin alla
 • huom! suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien (suomalais-ugrilainen kielentutkimus) valinnaisten opintojen opiskelijat eivät voi saada äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyttä ko. opinnoilla

S2-aineenopettajille ei ole erillisiä kelpoisuusvaatimuksia, vaan koulumaailmassa heitä koskevat samat kelpoisuusvaatimukset kuin äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajiakin. Suomi toisena kielenä -aineenopettajan muodolliseen pätevyyteen vaaditaan samat opinnot kuin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuuteen. Yksityiset oppilaitokset, aikuiskoulutuskeskukset jne. eivät välttämättä vaadi S2-opettajiltaan muodollista aineenopettajan kelpoisuutta, mutta yliopistossa ei voi suorittaa suomi toisena ja vieraana kielenä -opettajan pedagogisia opintoja ilman, että on suorittanut kirjallisuuden opinnot. Jos tietää suuntautuvansa nimenomaan S2-aineenopettajaksi, opettajan pedagogiset opinnot kannattaa suorittaa suomi toisena ja vieraana kielenä -kiintiössä. Työelämässä S2-opettajan tehtäviin voi kuitenkin hakeutua, vaikka olisikin suorittanut opettajan pedagogiset opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden kiintiössä - ja päinvastoin.
 

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman suomen kielen, Suomen kielen ja kulttuurin ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opintosuuntien opiskelijoille:

 • Omat perus- ja aineopinnot
 • Kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen (taiteiden tutkimuksen kandiohjelmassa) perusopinnot ja valinnaiset aineopinnot (KOK-K100 ja KOK-K500 tai TTK-YL100 ja TTK-YL500)
 • Puheviestinnän opinnot: KOK-451 Puheviestintä I (5 op) ja KOK-452 Puheviestintä II (5 op)
 • Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunnan opiskelijoilta vaaditaan lisäksi 5 op suomen kielen opintoja:
  • KOK-S203 Tekstityö (5 op) (käytetään FM-tutkintoon: SUKU-F301 Kirjoittaminen ja tekstityö, 5 op)
 • Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opintosuunnan opiskelijoilta vaaditaan 25 op suomen kielen opintoja:                       
  • KOK-S201 Diskurssi ja kielioppi (5 op)
  • KOK-S105 Kielenhuolto (5 op)
  • KOK-S203 Tekstityö (5 op)
  • KOK-S204 Suomi toisena kielenä (5 op)
  • KOK-S103 Semantiikka (5 op) (käytetään aineopintoihin)

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman kotimaisen kirjallisuuden opintosuunnan ja Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman yleisen kirjallisuustieteen opintosuunnan opiskelijoille:

 • Omat perus- ja aineopinnot
 • Suomen kielen tai Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot ja valinnaiset aineopinnot (KOK-S100 ja KOK-S500 tai KOK-F100 ja KOK-F500, Suomen kielen ja kulttuurin opinto-oikeus rajattu)
 • Puheviestinnän opinnot: KOK-451 Puheviestintä I (5 op) ja KOK-452 Puheviestintä II (5 op)
 • Suomen kielen ja kulttuurin valinnaisten opintojen opiskelijoilta vaaditaan lisäksi 15 op suomen kielen opintoja:
  • KOK-S203 Tekstityö (5 op)
  • KOK-F240 Proseminaari ja kirjallinen työ (yht. 10 op)

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelman suomen kielen, Suomen kielen ja kulttuurin ja ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opintosuuntien opiskelijoille:

 • Oman opintosuunnan syventävät opinnot aineenopettajille
 • Lisäksi kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot, valinnaiset aineopinnot ja puheviestinnän opinnot (KOK-451 Puheviestintä I, 5 op ja KOK-452 Puheviestintä II, 5 op), jos ne puuttuvat
 • Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunnan opiskelijat suorittavat myös suomen kielen opintojakson KOK-S203 Tekstityö (5 op), jos se on suorittamatta (käytetään FM-tutkintoon: SUKU-F301 Kirjoittaminen ja tekstityö, 5 op)
 • Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opintosuunnan opiskelijat suorittavat myös seuraavat suomen kielen opinnot 25 op, jos ne puuttuvat:
  • KOK-S201 Diskurssi ja kielioppi (5 op)
  • KOK-S105 Kielenhuolto (5 op)
  • KOK-S203 Tekstityö (5 op)
  • KOK-S204 Suomi toisena kielenä (5 op)
  • KOK-S103 Semantiikka (5 op)

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman opiskelijoille:

 • Syventävät opinnot aineenopettajille
 • Lisäksi suomen kielen tai Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot ja valinnaiset aineopinnot sekä puheviestinnän opinnot (KOK-451 Puheviestintä I, 5 op ja KOK-452 Puheviestintä II, 5 op), jos ne puuttuvat
 • Suomen kielen ja kulttuurin valinnaisten opintojen opiskelijoilta vaaditaan lisäksi 15 op suomen kielen opintoja, jos ne puuttuvat:
  • KOK-S203 Tekstityö (5 op)
  • KOK-F240 Proseminaari ja kirjallinen työ (yht. 10 op)

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yleisen kirjallisuustieteen opintosuunnan opiskelijoille:

 • Omat syventävät opinnot
 • Lisäksi suomen kielen tai Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot ja valinnaiset aineopinnot sekä puheviestinnän opinnot (KOK-451 Puheviestintä I, 5 op ja KOK-452 Puheviestintä II, 5 op), jos ne puuttuvat
 • Suomen kielen ja kulttuurin valinnaisten opintojen opiskelijoilta vaaditaan lisäksi 15 op suomen kielen opintoja, jos ne puuttuvat:
  • KOK-S203 Tekstityö (5 op)
  • KOK-F240 Proseminaari ja kirjallinen työ (yht. 10 op)

Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille perustasoiseen pätevyyteen, kun äidinkieli ja kirjallisuus on ensimmäisenä opettavana aineena ja myös lukiotasoiseen pätevyyteen, kun äidinkieli ja kirjallisuus on toisena opettavana aineena (huom! opinnot eivät välttämättä mahdu tutkintoon):

 • Suomen kieli (KOK-S100 perusopinnot ja KOK-S500 valinnaiset aineopinnot) tai Suomen kieli ja kulttuuri (KOK-F100 perusopinnot ja KOK-F500 valinnaiset aineopinnot)
 • Kotimainen kirjallisuus (KOK-K100 perusopinnot ja KOK-K500 valinnaiset aineopinnot) tai Yleinen kirjallisuustiede (TTK-YL100 perusopinnot ja TTK-YL500 aineopinnot)
 • Puheviestinnän opinnot: KOK-451 Puheviestintä I (5 op) ja KOK 452 Puheviestintä II (5 op)
 • Suomen kielen ja kulttuurin valinnaisten opintojen opiskelijoilta vaaditaan lisäksi 15 op suomen kielen opintoja:
  • KOK-S203 Tekstityö (5 op)
  • KOK-F240 Proseminaari ja kirjallinen työ (yht. 10 op)

Lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi:

 • SUKU-F500 Suomen kieli ja kulttuuri, valinnaiset syventävät opinnot (60 op) tai
 • SUKU-S500 Suomen kieli, valinnaiset syventävät opinnot (60 op) tai
 • KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot (60 op)

Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:

Joko:

 • suomen kielen perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle);
 • kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle) ja
 • puheviestinnän opinnot äidinkielen opettajille (Puheviestintä I-II, yht. 10 op).
 • lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi suomen kielen, kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle)

Tai:

 • Suomen kielen ja kulttuurin tai suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien, yleisen kielentutkimuksen linjan perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle);
 • kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle);
 • täydentävät suomen kielen opinnot ja
 • puheviestinnän opinnot äidinkielen opettajille (Puheviestintä I-II, yht. 10 op).
 • lukiotasoiseen pätevyyteen ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi Suomen kielen ja kulttuurin tai suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien, yleisen kielentutkimuksen linjan syventävät opinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle)

Suomi toisena kotimaisena kielenä (finska)

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman suomen kielen tai Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunnan opiskelijoille:

 • Oman opintosuunnan perusopinnot (KOK-S100 tai KOK-F100) ja aineopinnot (KOK-S200 tai KOK-F200)
 • Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot (KOK-K100) tai yleisen kirjallisuustieteen (taiteiden tutkimuksen kandiohjelmassa) perusopinnot (TTK-YL100)

Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille:

 • Suomen kielen perusopinnot (KOK-S100) ja valinnaiset aineopinnot (KOK-S500) tai Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot (KOK-F100) ja valinnaiset aineopinnot (KOK-F500)
 • Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot (KOK-K100) tai yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot (TTK-YL100)

Opetettavan aineen opinnot ennen syksyä 2017 voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan:

 • Suomen kielen tai Suomen kielen ja kulttuurin perus- ja aineopinnot (pää- tai sivuaineopiskelijalle) ja
 • Kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot

Psykologia

Aineenopettajan pätevyyden antavien psykologian perus- ja aineopintojen (25 op ja 35 op, yht. 60 op) opinto-oikeutta saavat hakea ne Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, joilla on opinto-oikeus aineenopettajan kelpoisuuden antaviin pedagogisiin opintoihin tai jotka ovat ne jo suorittaneet. Ehdollisena voidaan hyväksyä sellainen hakija, joka on hakenut opettajan pedagogisiin opintoihin kevään 2019 haussa, mutta jonka hakuprosessi on vielä kesken. Opinto-oikeus myönnetään enintään 15 opiskelijalle.

Haku järjestetään vuosittain huhtikuussa. Valintakriteerit ovat seuraavat:

 • Ensimmäisen opetettavan aineen 25 opintopisteen laajuisten perusopintojen keskiarvo opintopisteillä painotettuna. Perusopintokokonaisuuden tulee olla koottuna, kun opinto-oikeutta haetaan.
 • Mikäli perusopinnot ovat laajemmat kuin 25 op, hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 25 op. Opintopisteillä painotettu keskiarvo lasketaan tällöin kaikista perusopintoihin kuuluvista suoritetuista opintojaksoista.
 • Pisteiden mennessä tasan järjestyksen ratkaisee suoritettavaan tutkintoon kuuluvien suoritettujen opintojen kokonaisopintopistemäärä. Tilanne arvioidaan hakuajan päättymispäivän tilanteen mukaan.

Erillisopinto-oikeuksia ei myönnetä.

Opetusharjoittelun aloittamisen edellytykset

Perusharjoitteluun osallistuttaessa tulee olla suorittuna PSYK-100 Perusopinnot, psykologia 25 op. Perusopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot:

 • PSYK-111 Johdatus neuropsykologiaan, 5 op
 • PSYK-121 Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, 5 op
 • PSYK-131 Johdatus kehityspsykologiaan, 5 op
 • PSYK-141 Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, 5 op
 • PSYK-181 Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, 5 op

Syventävään harjoitteluun osallistuttaessa tulee olla suoritettuna PSYK-200B Psykologian suppeat aineopinnot, 35 op. Suppeisiin aineopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot:

 • PSYK-211 Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia, 5 op
 • PSYK-221 Havaintopsykologian perusteet, 5 op
 • PSYK-225 Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia, 5 op
 • PSYK-232 Kehityspsykopatologian perusteet, 5 op
 • PSYK-241 Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia, 5 op
 • PSYK-251 Kliininen psykologia, 10 op

Humanistinen tiedekunta: Perus- ja syventävään opetusharjoitteluun vaadittavat opinnot

 • Aineenhallintaraja kaikkia harjoitteluja varten:

  • vähintään 150 op kandin tutkintoon kuuluvia opintoja,
  • sisältäen oman opintosuunnan (ensimmäisen opetettavan aineen) perus- ja aineopinnot lukuun ottamatta kandidaatintutkielmaa ja siihen liittyvää seminaaria
  • toisen opintosuunnan (toisen opetettavan aineen) aineenhallintaraja: ko. opintosuunnan perus- ja aineopinnot

 

 • Opetettavissa aineissa äidinkieli ja kirjallisuus / S2 sekä modersmålet och litteraturen:

  • täytyy olla suoritettuna sekä kieli- että kirjallisuusaineen perus- ja aineopinnot
  • oman opintosuunnan aineopintoihin kuuluvan kandidaatintutkielman ja siihen liittyvän seminaarin tai puheviestinnän opintojen ei kuitenkaan tarvitse olla tehtynä
    

Opettajan pedagogisten opintojen infon 29.1.2020 materiaalit: