Opettajan pedagogiset opinnot

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) yhdessä maisterin tutkinnon kanssa tuottavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot). Aineenopettajalta edellytettävät muut kelpoisuusvaatimukset (esimerkiksi opetettavan aineen aineenhallinnan vaatimukset) kuitenkin vaihtelevat koulutusasteittain.

Aineenopettajan kelpoisuus koostuu kolmesta osiosta:

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • opetettavan aineen opinnot
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Koulutus järjestetään kasvatustieteellisessä tiedekunnassa yhteistyössä yliopiston harjoittelu- ja kenttäkoulujen, bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, matemaattis-luonnontieteellisen, teologisen, lääketieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan sekä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen laitoksen kanssa.

OBS! Information om den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen.

N.B. Here you will find information about studying in the Subject Teacher Education Programme in English (STEP).

Opintoihin hakeutuminen

Tieteenalastasi riippuen voit hakeutua suorittamaan perus- ja lukio-opetukseen ja/tai aikuisopetukseen suuntautuvia opintoja. Molemmat tuottavat saman laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden. Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot on mahdollista suorittaa myös ruotsiksi tai englanniksi. Koulutukseen valitaan vuosittain noin 500 uutta opiskelijaa. Katso lisätietoa opettajan pedagogisiin opintoihin hakemisesta.

Tutkinto-opiskelija: Hakukelpoinen on soveltuvassa kandiohjelmassa opiskeleva henkilö, joka ei ole suorittanut alempaa korkeakoulututkintoa opettajan pedagogisten opintojen hakuajan päättymispäivään mennessä. Tutkinto-opiskelijana opettajan pedagogisten opinto-oikeutta voi hakea enintään kolme kertaa. Hakukertojen laskeminen aloitetaan kaikilla opiskelijoilla kevään 2021 valinnasta lähtien. Hakea voi joko läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija. Tutkinto-opiskelijana opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksytyn opiskelijan opinto-oikeus on voimassa niin kauan kuin hänen kyseiseen kandidaatin ja maisterin tutkintoon tai pelkkään maisterin tutkintoon tähtäävä opinto-oikeutensa on voimassa. Opinto-oikeus on siis sidottu siihen koulutusohjelmaan, opintosuuntaan ja opetettavaan aineeseen, jossa opiskelija on hyväksytty opintoihin.

Huom! Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja maisteriohjelmiin valitut opiskelijat saavat koulutusohjelmaan valinnan yhteydessä opinto-oikeuden suomen/ruotsinkielisiin perus- ja lukio-opetukseen suuntautuneisiin opettajan pedagogisiin opintoihin. Mikäli sinulla siis on opinto-oikeus matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- tai maisteriohjelmaan, sinun ei tarvitse hakea erikseen opinto-oikeutta suomen- tai ruotsinkielisiin opettajan pedagogisiin opintoihin. Jos haluat suorittaa pedagogiset opinnot englannin kielellä, sinun tulee osallistua valintamenettelyyn uudelleen.

Voit hakeutua suorittamaan opettajan pedagogisia opintoja myös maisteriksi valmistumisen jälkeen. Lisätietoa löydät ohjeesta Pätevöityminen aineenopettajaksi valmistumisen jälkeen.

Opintojen aloittaminen ja ajankohta tutkinnossasi

Tutkinto-opiskelijana voit hakea opinto-oikeutta opettajan pedagogisiin opintoihin vain kandivaiheessa, mutta opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan vasta maisterivaiheessa ja sijoitetaan kokonaisuudessaan maisterin tutkintoon. Opinto-oikeus on voimassa yhtä kauan kuin tutkinnonsuoritusoikeus. Huomaathan, että opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeus on sidottu siihen koulutusohjelmaan, opintosuuntaan ja opetettavaan aineeseen, jossa opiskelija on hyväksytty opintoihin. Jos oma tiedekuntasi ei ole muuta linjannut, opinnot voi aloittaa myös kandin tutkinnon loppuvaiheessa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • olet suorittanut vähintään 150 op kandin tutkintoon kuuluvia opintoja, sisältäen oman opintosuunnan (ensimmäisen opetettavan aineen) perus- ja aineopinnot lukuun ottamatta kandidaatintutkielmaa ja siihen liittyvää seminaaria
 • mahdollisen toisen opetettavan aineen kohdalla tulee olla suoritettu ko. aineen perus- ja aineopinnot

Erillisopiskelijoille opinto-oikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi.

Opettajan pedagogisten opintojen käytännöistä

Opintoihin liittyvässä viestinnässä on käytettävä Helsingin yliopiston sähköpostia. Sähköpostit on mahdollista siirtää toiseen osoitteeseen.

Liity aineenopettajaopiskelijoiden viralliselle sähköpostilistalle (edu-ao@helsinki.fi) lähettämällä osoitteeseen majordomo@helsinki.fi ilman otsikkoa viesti, jossa on ensimmäisellä rivillä seuraava teksti (muuta tilalle oma etunimesi ja sukunimesi siinä muodossa, kuin on helsinki.fi -osoitteessasi): subscribe edu-ao etunimi.sukunimi@helsinki.fi

 • Huom. tutkinto-opiskelija: liitythän listalle heti saatuasi opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeuden, vaikka aloittaisitkin opinnot esim. vasta vuoden päästä (näin tärkeä tieto tulevista infotilaisuuksista ym. tavoittaa sinut myöhemmin).
 • Jos haluat erota listalta, lähetä helsinki.fi -osoitteestasi viesti ilman otsikkoa osoitteeseen majordomo@helsinki.fi ja kirjoita viestikenttään unsubscribe edu-ao.

Opintoneuvontaa antaa Siltavuoren opiskelijapalvelut: opiskelijapalveluiden yhteystiedot. Kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa otetaan ensisijaisesti yhteyttä siltavuori-student@helsinki.fi -osoitteeseen. Käsittelyn nopeuttamiseksi kirjoita viestin otsikkoon aiheen lisäksi AO/PKL tai AO/aikope riippuen siitä, oletko perus- ja lukio-opetuksen vai aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuva opiskelija. Mainitse lisäksi, oletko tutkinto- vai erillisopiskelija. Huom. jos olet saman asian tiimoilta yhteydessä useampaan tahoon (siltavuori-studentin lisäksi esim. johonkin opettajaan), laita kaikille asianosaisille yhteinen viesti. 

Opinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Opintojen hajauttaminen on mahdollista esim. siten, että suoritat perusopinnot syksyllä ja aineopinnot vasta vuoden päästä keväällä (tästä kerrotaan tarkemmin infotilaisuuksissa). Opinnot vaativat läsnäoloa, opiskelu on kokopäiväistä eikä poissaoloa voi korvata muulla työllä.

Syyslukukauden opintoihin (periodit 0, I ja II) ilmoittaudutaan elokuussa ja kevätlukukauden opintoihin (periodit III ja IV) marras–joulukuussa Sisussa oman opintosuunnitelman kautta. Huom. opetusharjoitteluihin voi olla poikkeava ilmoittautumisaika. Opinnot alkavat syksyllä elokuun lopulla. Huomaathan, että opetusta on myös väli- ja intensiiviviikoilla. Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti periodijärjestyksessä ja kasvatustieteellisille opintojaksoille tulee osallistua aineenopettajan koulutukselle merkityissä periodeissa: Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka (0 eli intensiiviperiodi), Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan (I periodi), Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki (III periodi), Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet (III periodi).

Tutustu kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuksen ja opiskelun yhteisiin toimintaohjeisiin. Alle on nostettu muutamia tärkeitä kohtia:

 • Ensimmäinen luento on aina pakollinen ja ryhmissä on läsnäolopakko (n. 85 % opetuksesta). Ryhmiä saatetaan joutua tasaamaan ja mahd. myös yhdistämään, lopulliset ryhmäjaot selviävät usein vasta opintojakson alkaessa.
 • Opiskelijan tehtävänä on suorittaa annetut tehtävät määräajassa. Mikäli opintojakson opintosuoritus tai sen osasuoritus jää kesken, tulee opiskelijan ottaa välittömästi yhteyttä opintojakson opettajaan ja sopia suoritustavasta. Kesken oleva opintosuoritus tulee suorittaa loppuun vuoden kuluessa opintojakson aloittamisesta (käytännössä viimeistään sitten, kun opintojakso järjestetään seuraavan kerran). Opettajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta ottaa vastaan myöhästyneitä suorituksia.
 • Tentteihin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti erikseen ja lukuvuodessa taataan kaksi uusintamahdollisuutta.
 • Opiskelijan tehtävänä on vähintään lukukausittain tarkistaa, että kaikki suoritukset on asianmukaisesti rekisteröity. Puuttuvista suorituksista tai virheistä tulee ottaa yhteyttä Siltavuoren opetus- ja opiskelijapalveluihin.

Jos haluat korvata opintoja, on aiemmin hankkimasi osaamisen vastattava sisällöltään korvattavan opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteita.

 • Lisätietoa aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukemisesta ja kasvatustieteellisen tiedekunnan tarkennetut linjaukset. Aineenopettajan koulutusta koskevat kohdat löytyvät otsikoiden "Opettajan pedagogiset opinnot muille kuin kasvatustieteiden kandi- tai maisteriohjelman opiskelijoille" ja "Opetusharjoittelut" alta. Huom. linjauksia päivitetään elokuussa 2021.
 • Myös korvaavuutta hakevan opiskelijan kannattaa ilmoittautua kyseiselle opintojaksolle, mutta peruthan ilmoittautumisen heti jos saat myönteisen korvaavuuspäätöksen. Mahdollista PKL-perusharjoittelun hyväksilukua on haettava elokuun aikana.

Erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavat opiskelijat eivät voi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi, mutta Kelan ateriatukikortin voi noutaa Kaisa-talon opiskelijapalvelupisteestä (ota henkilöllisyystodistus mukaan). Tarkista opiskelijaneuvonnan aukioloajat.

 • Huom. erillisopiskelija: jos opettajan pedagogiset opintosi eivät valmistu ensimmäisen lukuvuoden aikana, sinun tulee ilmoittautua itse läsnäolevaksi seuraavalle lukuvuodelle Oili-palvelun kautta. Jos ilmoittautuminen Oilin kautta ei jostain syystä onnistu, ole yhteydessä Kaisa-talon opiskelijapalveluihin. Opiskelija, joka on laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisen, menettää opiskeluoikeutensa. Saadakseen opiskeluoikeuden takaisin, opiskelijan tulee hakea tiedekunnalta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.

Lukuvuoden 2021–2022 opinnoista

Päivitetty viimeksi 30.6.2021.

Tähän kohtaan päivitetään kesäkuussa ja elokuussa tärkeää tietoa infotilaisuuksista, opintoihin ilmoittautumisesta, opetuksesta jne. kaikille opettajan pedagogisten opintojen uusille/opinto-oikeuden jo aiemmin saaneille, syksyllä 2021 opintonsa aloittaville opiskelijoille. Heinäkuussa opintotoimisto on kiinni, joten kesän aikana saapuneisiin viesteihin vastataan vasta elokuussa.

Kesäkuussa 2021 hyväksyttyjen uusien opiskelijoiden opinto-oikeuksia kirjataan Sisu-järjestelmään heinäkuun aikana.

 

 • Orientoiva infotilaisuus kaikille opettajan pedagogisten opintojen uusille opiskelijoille järjestettiin ke 23.6.2021 klo 16.00–18.00. Tilaisuutta ei tallennettu, joten jos et päässyt osallistumaan lue huolella läpi tämä koko opettajan pedagogisten opintojen ohjesivu..
  • Opintoihin tänä keväänä hyväksyttävät: löydät orientoivan infotilaisuuden osallistumislinkin (Zoom) sähköisessä hyväksymiskirjeessä olevan linkin kautta (hyväksymiskirjeet lähetetään viim. 16.6.2021).
  • Aiemmin opintoihin hyväksytyt: Olethan liittänyt helsinki.fi-osoitteesi edu-ao@helsinki.fi -opiskelijalistalle? Katso tarvittaessa liittymisohjeet tältä sivulta "Opettajan pedagogisten opintojen käytännöistä" -kohdasta. Osallistumislinkki (Zoom) lähetetään ko. listalle viikolla 24.

 

 

Elokuun etäinfotilaisuudet, osallistumislinkit lähetetään elokuussa edu-ao -listalle:

 • Tule mukaan pop-up -työpajaan, jos tarvitset apua opintosuunnitelman tekemiseen ja/tai opintojaksoilmoittautumisiin liittyen to 12.8. klo 15.30–17.00
 • Aloitusinfotilaisuus perus- ja lukio-opetukseen suuntautuville opiskelijoille ma 30.8. klo 9.00–12.00
 • Aloitusinfotilaisuus aikuisopetukseen suuntautuville opiskelijoille ma 30.8. klo 15.00–16.45.
 • Harjoitteluinfotilaisuus aikuisopetukseen suuntautuville opiskelijoille ma 30.8. klo 17.00–19.00.
 • Ainedidaktiikan infotilaisuudet ti 31.8., tarkemmat aikataulut päivitetään myöhemmin.

 

Huomaathan, että opettajan pedagogisten opintojen opetus alkaa jo viikolla 35. Tarkempia aikatauluja pääset tarkastelemaan elokuussa Sisussa, jossa syksyn opintoihin ilmoittaudutaan 10.–20.8.2021 (huom. tällöin ilmoittaudutaan kaikille syyslukukauden opintojaksoille eli sekä I että II periodi, poislukien perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvien opintojen PED111 Perusharjoittelu, johon ilmoittaudutaan 7.7.-13.8.2021). Opetus järjestetään pääosin etäopetuksena, mutta on hyvä varautua Sisussa annetun aikataulun mukaiseen opetukseen, läsnäoloon ryhmäopetuksessa ja pedagogisissa opinnoissa tyypillisiin ryhmätöihin. Opettaja antaa tarkemmat ohjeet kunkin opintojakson alkaessa.

Huomaathan, että Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op -opintojakson ensimmäinen etäluento on jo ke 1.9. klo 8.15–11.45. Vaikka kyseinen opintojakso sijoittuu aineopintoihin, suoritetaan se kuitenkin heti opintojen alkaessa.

Tutkinto-opiskelijoiden Sisu-ohjeet löytyvät Opiskelijan ohjeista, myös erillisopiskelijat voivat tutustua näihin ohjeisiin. Lisäksi erillisopiskelijoille on laadittu tarkennettua ohjeistusta kasvatustieteellisen tiedekunnan osalta, em. linkin takaa löytyvät mm. ohjeet opintosuunnitelman tekemiselle.

 

Kaisa-talon opiskelijapalveluista kirjoitetaan koulutuspalvelun tuottajan selvityksiä TE-toimistolle, ole tarvittaessa yhteydessä studentinfo@helsinki.fi. Liitä viestiin mukaan esitäytetty lomake. Selvitys voidaan kirjoittaa aikaisintaan elokuussa, kun opinto-oikeus on kirjattu.

Jos sinulla on OPH:n rinnastamispäätös, ole yhteydessä siltavuori-student@helsinki.fi.

Opintojen rakenne ja sisältö (aikuisopetus)

Opinnot on jaoteltu perusopintoihin (PED210, 25 op) ja aineopintoihin (PED220, 35 op). Opinnot sisältävät ainedidaktiikkaa, kasvatustieteellisiä opintojaksoja ja kaksi ohjattua harjoittelujaksoa. Harjoittelupaikoista saat lisätietoa harjoitteluinfossa. Opintojen sijoittumisesta tutkintoosi saat lisätietoa oman tiedekuntasi opiskelijaneuvonnasta.

Opintojen rakenne, PED200 aikuisopetukseen suuntautuvat opinnot (huom. kasvatustieteilijät suorittavat vain tähdellä * merkityt opinnot 37 op, katso tästä lisätietoa heti taulukon alta):

I periodi PED0061 Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op * Huom. järjestetään jo elokuun lopun intensiivijaksolla!

PED211 Perusharjoittelu 1 op *:
· Reflektio 1 op (keskustelu vastuuhenkilön kanssa)

PED002 Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op

PED00322 Ainedidaktiikka I: Opetussuunnitelma ja opetus 5 op * Huom. valitse Sisussa oman opetettavan aineesi mukainen toteutus! Esim. biologian opettajaopintoja suorittavan opiskelijan toteutus on PED0032Bi.

Harjoitteluiden suoritus oman ja harjoittelupaikan aikataulun mukaan missä tahansa periodissa:
 

PED211 Perusharjoittelu 7 op * (suositus II periodissa)

PED221 Syventävä harjoittelu 9 op * (suositus IV periodissa)                                             

II periodi PED211 Perusharjoittelu 2 op *:
· PED2111 Etä- ja verkko-opetus 2 op

PED0032Aik Ainedidaktiikka I: Opetussuunnitelma ja opetus - Aikuisopetuksen didaktiikka 5 op *

 
III periodi   PED001 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op   

PED004 Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5 op *

PED0071 Ainedidaktiikka II: Arviointi ja kehittäminen 5 op  

PED0062 Opettaja työnsä tutkijana 8 op (jatkuu IV periodissa)

 
IV periodi PED221 Syventävä harjoittelu 1 op *:
· Reflektio 1 op
 

Kasvatustieteilijöillä tarkoitetaan tässä kohdassa HY:ssa kasvatustieteen maisterin tutkintoa (yleinen ja aikuiskasvatustiede) suorittavia opiskelijoita. Jos KM-taustainen opettajan pedagogisten opintojen erillisopiskelija haluaa suorittaa opinnot vain 37 op laajuisina, KM-tutkintoon sisältyvän kasvatustieteen syventävien opintojen kokonaisuuden tulee olla pedagogisten valmistumishetkellä alle 10 v vanha. Opintojen suorittaminen 37 op laajuisina on mahdollista vain aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvissa opinnoissa (ei siis perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvissa opinnoissa). Sisussa löydät 37 op kokonaisuuden koodilla PED37AIK.

Opetusharjoittelut (aikope)

 • Opiskelija etsii itse harjoittelupaikat, lisätietoa saat harjoitteluinfossa.
 • Ilmoittautuminen ympäri lukuvuoden.
 • Harjoitteluissa vaaditaan 100 % läsnäoloa.
 • Huom. myöhemmin tällä ohjesivulla ilmoitettavat opetusharjoittelun aloittamisen edellytykset eivät koske aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvia opiskelijoita, vaan ainoastaan perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvia opiskelijoita.

Opintojen rakenne ja sisältö (perus- ja lukio-opetus)

Opinnot on jaoteltu perusopintoihin (PED110, 25 op) ja aineopintoihin (PED120, 35 op). Opinnot sisältävät ainedidaktiikkaa, kasvatustieteellisiä opintojaksoja ja kaksi ohjattua harjoittelujaksoa. Harjoittelupaikoista saat lisätietoa harjoitteluinfoissa. Opintojen sijoittumisesta tutkintoosi saat lisätietoa oman tiedekuntasi opiskelijaneuvonnasta.

Opintojen rakenne, PED100 perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot:

I periodi PED0061 Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op Huom. järjestetään jo elokuun lopun intensiivijaksolla!

PED002 Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op

PED00322 Ainedidaktiikka I: Opetussuunnitelma ja opetus 10 op (yksi opetettava aine) / 5 op + 5 op (kaksi opetettavaa ainetta)

PED111 Perusharjoittelu 1 op:
· Kouluun tutustuminen 1 op

II periodi PED111 Perusharjoittelu 9 op:
· Ohjattu perusharjoittelu 8 op
· Harjoittelun ainedidaktinen reflektio 1 op
III periodi PED001 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

PED004 Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5 op

PED0071 Ainedidaktiikka II: Arviointi ja kehittäminen 5 op (yksi opetettava aine) / 2,5 op + 2,5 op (kaksi opetettavaa ainetta)

PED0062 Opettaja työnsä tutkijana 8 op (jatkuu IV periodissa)

IV periodi PED121 Syventävä harjoittelu 10 op:
· Ohjattu syventävä harjoittelu 9 op
· Harjoittelun ainedidaktinen reflektio 1 op

Opetusharjoittelut perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvissa opinnoissa

Tutustu harjoitteluita koskeviin yleisiin periaatteisiin ja harjoitteluiden sisältöön ennen ilmoittautumistasi harjoitteluun. Huomaathan, että perusharjoitteluun ilmoittaudutaan Sisu-opintotietojärjestelmässä ajalla 7.7.-13.8.2021.

Tutustu myös Opetusharjoittelun eettisiin periaatteisiin.

Yksi vai kaksi opetettavaa ainetta harjoittelussa

Erillisopiskelija (opinto-oikeus vain opettajan pedagogisiin opintoihin) harjoittelee lähtökohtaisesti siinä aineessa, mihin hänelle on myönnetty opinto-oikeus. Mikäli erillisopiskelija haluaa harjoitella lisäksi toisessa opetettavassa aineessa, hänen tulee toimittaa aineenhallinnan osoittava vastaavuustodistus harjoittelukoordinaattorille (siltavuori-student@helsinki.fi) ilmoittautumisajan päättymiseen 13.8.2021 mennessä.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa sekä bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa aineenopettajan koulutuksessa valmistutaan kahden aineen opettajaksi. Opetusharjoittelu suoritetaan kahdessa aineessa ja aineenhallintarajojen tulee täyttyä molemmissa aineissa.

Muut tutkinto-opiskelijat voivat itse päättää harjoitteleeko vain pääaineessa vai myös sivuaineessa. Aineenhallintarajojen tulee täyttyä molemmissa aineissa. Vaikka harjoittelun suorittaisi vain yhdessä aineessa, on opiskelija silti valmistuttuaan pätevä opettamaan kaikkia niitä aineita, joista hänellä on riittävästi opintoja aineenopettajan kelpoisuutta varten.

Harjoitteluiden aloittamisen edellytykset

Harjoitteluiden aloittamisen edellytyksistä löydät lisätietoa sivulta opetettavan aineen opinnot aineenopettajalle.

Harjoittelukoulujen sivut

Opintojen koostaminen ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista

Kun olet suorittanut kaikki PKL-opinnot 60 op (PED100) tai aikope-opinnot 60 op (PED200) ja opinnot on rekisteröity, voit hakea opintojesi koostamista. Opintokokonaisuuden koostamispyyntöohjeet löydät täältä. Voit pyytää koostamista suoraan koko 60 op kokonaisuudelle eli joko PED100:lle tai PED200:lle. Sisu lähettää tällöin automaattisesti myös perus- ja aineopintojen kokonaisuuksien koostamispyynnöt opintohallinnolle käsiteltäviksi (PKL-opinnoissa PED110 ja PED120, aikope-opinnoissa PED210 ja PED220).

Erillisopiskelijalla koostamispyyntö käynnistää samalla todistusprosessin. Kun olet jättänyt Sisussa koostamispyynnön, laita vielä tästä viesti tiedoksi siltavuori-student@helsinki.fi -osoitteeseen otsikolla 'Valmistuva erillisopiskelija, AO/PKL Sukunimi' tai 'Valmistuva erillisopiskelija, AO/aikope Sukunimi'. Todistuksen toimitusaika postitse on noin 2–3 viikkoa koostamispyynnön jättämisestä (tieto valmiista todistuksesta lähetetään sähköpostilla).

Huom. tutkinto-opiskelija ei saa erillistä todistusta pedagogisista opinnoista, vaan tulevaan maisterin tutkintotodistukseen tulee kelpoisuuden osoittava lause (vain erillinen opiskelija saa erillisen todistuksen opettajan pedagogisista opinnoista). Myös tutkinto-opiskelijoiden tulee kuitenkin koostaa opettajan pedagogiset opinnot.

Voit osoittaa suorittaneesi opinnot virallisella opintosuoritusotteella, kunnes tutkintosi / todistuksesi valmistuu.

Lisäajan hakeminen ja siirtohakemus erillisopiskelijaksi

Lisäajan hakeminen

Tutkinto-opiskelijat voivat hakea lisäaikaa opintoihinsa oman tiedekunnan ohjeiden mukaisesti – opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeus on sidottu tutkinnonsuoritusoikeuteen, joten tutkinnonsuoritusoikeudelle myönnetty lisäaika pidentää samalla myös opettajan pedagogisten opintojen suoritusoikeutta.

Lisätietoa lisäajan hakemisesta sekä hakulomake erillisten opettajan pedagogisten opintojen opiskelijoille.

Opinto-oikeuden voimassaolon pidentäminen lakisääteisen syyn perusteella:

Jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy*, sinun ei tarvitse hakea lisäaikaa yllä mainitulla lomakkeella vaan voit hoitaa opinto-oikeutesi voimassaolon kuntoon Kaisa-talon opiskelijaneuvonnassa esittämällä asianmukaiset todistukset (ks. yhteystiedot). Huomaathan kuitenkin, että 1.8.2016 ja sen jälkeen alkaneet lakisääteisistä syistä johtuvat poissaolot eivät kuluta opintojesi suorittamisaikaa ainoastaan siinä tapauksessa, että olet ilmoittautunut poissaolevaksi.

*Asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittaminen sekä äitiys-, isyys- tai vanhempainloma-aika.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana saadun opettajan pedagogisten opintojen (aineenopettajan koulutus) opinto-oikeuden muuttaminen erilliseksi opinto-oikeudeksi maisteriksi valmistumisen yhteydessä

Mikäli sinut on hyväksytty tai opiskelet aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa ja valmistut maisteriksi ennen kuin opettajaopinnot ovat valmiina, voit hakea sinulle tutkinto-opiskelijana myönnetyn opinto-oikeuden muuttamista erilliseksi opinto-oikeudeksi. Tällöin opettajaopinnot suoritetaan erillisinä opintoina tutkinnon jälkeen ja niistä saa erillisen todistuksen.

Hakemus erillisiin opintoihin siirtymisestä tulee tehdä valmistumisen yhteydessä tai sen jälkeen, kuitenkin viimeistään yhden kalenterivuoden kuluessa maisteriksi valmistumisesta. Jos vuoden aikaraja ylittyy, ei alkuperäistä tutkinto-opiskelijana saatua opinto-oikeutta voi enää muuttaa erillisoikeudeksi, vaan opinto-oikeus katsotaan menetetyksi ja henkilön tulee osallistua normaalisti erillisten opettajan pedagogisten opintojen valintamenettelyyn.

Huom! Vararehtorin 13.6.2019 hyväksymän päätöksen HY/943/00.00.06.01/2019 mukaan maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija voi anoa tutkinto-opiskelijana myönnetyn opinto-oikeuden muuttamista erilliseksi opinto-oikeudeksi 31.7.2021 asti. 1.8.2021 alkaen tätä mahdollisuutta ei enää ole.

Tarkempaa tietoa löydät siirtohakemuslomakkeelta (E-lomake).