Opettajan pedagogiset opinnot

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) yhdessä maisterin tutkinnon kanssa tuottavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden aineenopettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansalais- ja työväenopistot). Aineenopettajalta edellytettävät muut kelpoisuusvaatimukset (kuten opetettavan aineen aineenhallinta) puolestaan vaihtelevat koulutusasteittain.

Aineenopettajan kelpoisuus koostuu kolmesta osiosta:

  • ylempi korkeakoulututkinto
  • opetettavan aineen opinnot
  • opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Tämän sivun tiedot koskevat suomenkielisiä opettajan pedagogisia opintoja.

Lue lisää ruotsinkielisestä aineenopettajankoulutuksesta.

Lue lisää englanninkielisistä opettajan pedagogisista opinnoista (STEP-ohjelma).

Pedagogisiin opintoihin hakeminen

Tieteenalastasi riippuen voit hakeutua suorittamaan perus- ja lukio-opetukseen tai aikuisopetukseen suuntautuvia opintoja. Molemmat tuottavat saman laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden. Koulutukseen valitaan vuosittain noin 500 uutta opiskelijaa. Katso lisätietoa opettajan pedagogisiin opintoihin hakemisesta.

Tutkinto-opiskelijat (pois lukien matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja/tai maisteriohjelman opiskelijat): Hakukelpoinen on soveltuvassa kandiohjelmassa opiskeleva henkilö, joka ei ole suorittanut alempaa korkeakoulututkintoa opettajan pedagogisten opintojen hakuajan päättymispäivään mennessä. Tutkinto-opiskelijana opettajan pedagogisten opinto-oikeutta voi hakea enintään kolme kertaa. Hakea voi joko läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija.

Voit hakeutua suorittamaan opettajan pedagogisia opintoja myös erillisinä opintoina maisteriksi valmistumisen jälkeen: Aineenopettajaksi pätevöityminen maisteriksi valmistumisen jälkeen.

Jos sinulla on opettajan pedagogisista opinnoista OPH:n rinnastamispäätös, ole yhteydessä Siltavuoren opiskelijapalveluihin heti opinto-oikeuden saatuasi: siltavuori-student@helsinki.fi.

Opinto-oikeus ja opintojen aloittaminen

Tutkinto-opiskelijat voivat hakea opinto-oikeutta opettajan pedagogisiin opintoihin vain kandivaiheessa, mutta opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan maisterivaiheessa ja sisällytetään maisterin tutkintoon.

Tutkinto-opiskelijan pedagogisten opintojen suoritusoikeus on voimassa yhtä kauan kuin hänen kandidaatin ja maisterin tutkintoon tähtäävä opinto-oikeutensa on voimassa. Pedagogisten opinto-oikeus on siis sidottu siihen koulutusohjelmaan, opintosuuntaan ja opetettavaan aineeseen, jossa opiskelija on hyväksytty opintoihin. Opinto-oikeutta ei ole mahdollista muuttaa erilliseksi opinto-oikeudeksi maisteriksi valmistuessa.

Erillisopiskelijoille opinto-oikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi.

Jos oma tiedekuntasi ei ole linjannut muuta, opinnot voi aloittaa myös kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • olet suorittanut vähintään 150 op kandin tutkintoon kuuluvia opintoja, sisältäen oman opintosuunnan (ensimmäisen opetettavan aineen) perus- ja aineopinnot lukuun ottamatta kandidaatintutkielmaa ja siihen liittyvää seminaaria
  • mahdollisen toisen opetettavan aineen kohdalla tulee olla suoritettu ko. aineen perus- ja aineopinnot

Opettajan pedagogisia opintoja suorittava opiskelija ei voi vaihtaa suuntautumista ilman uutta valintamenettelyä. Esimerkiksi perus- ja lukio-opetukseen suuntautuva opiskelija ei voi siirtyä aikuisopetukseen suuntautuviin opintoihin ilman uutta valintaa. Sama pätee myös aikuisopetukseen suuntautuviin opiskelijoihin, jotka haluavat vaihtaa perus- ja lukio-opetuksen suuntaukseen.

Opiskelua koskevat käytänteet

Helsinki.fi sähköpostia on käytettävä: Opintoihin liittyvässä viestinnässä on käytettävä Helsingin yliopiston sähköpostia. Sähköpostit on mahdollista siirtää toiseen osoitteeseen.

Virallinen sähköpostilista: Liity aineenopettajaopiskelijoiden viralliselle sähköpostilistalle (edu-ao@helsinki.fi):

  • Lähetä osoitteeseen majordomo@helsinki.fi ilman otsikkoa viesti, jossa on ensimmäisellä rivillä teksti subscribe edu-ao etunimi.sukunimi@helsinki.fi (Muuta tilalle oma etunimesi ja sukunimesi siinä muodossa, kuin ne ovat helsinki.fi –osoitteessasi).
  • Liity sähköpostilistalle heti, kun saat opinto-oikeuden. Näin saat tärkeät tiedot tulevista infotilaisuuksista ja muista ajankohtaisista asioista, vaikka aloittaisitkin opettajan pedagogiset opinnot myöhemmin.
  • Jos haluat erota listalta, lähetä helsinki.fi -osoitteestasi viesti ilman otsikkoa osoitteeseen majordomo@helsinki.fi ja kirjoita viestikenttään unsubscribe edu-ao.

Opintojen suorittamista koskevat ohjeet

Opinnot alkavat syksyllä elokuun lopussa, ja ne on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Opinnot voi tarvittaessa hajauttaa myös kahdelle vuodelle. Lisätietoa opintojen aikataulusta saat infotilaisuuksista. Orientaatiotilaisuudet järjestetään elokuun viimeisellä viikolla.

Opinnot vaativat läsnäoloa, opiskelu on kokopäiväistä eikä poissaoloa voi korvata muulla työllä. Opetusta järjestetään myös intensiivi- ja väliviikoilla.

Tutustu kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuksen ja opiskelun yhteisiin toimintaohjeisiin. Alle on nostettu muutamia tärkeitä kohtia:

  • Ensimmäinen luento on pakollinen ja ryhmissä on läsnäolopakko (n. 85 % opetuksesta).
  • Opiskelijan tehtävänä on suorittaa annetut tehtävät määräajassa. Mikäli opintojakson suoritus jää kesken, tulee opiskelijan ottaa välittömästi yhteyttä opintojakson opettajaan ja sopia suoritustavasta. Kesken oleva opintosuoritus tulee suorittaa loppuun vuoden kuluessa opintojakson aloittamisesta. Opettajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta ottaa vastaan myöhästyneitä suorituksia.
  • Opiskelijan tehtävänä on tarkistaa vähintään lukukausittain, että kaikki suoritukset on asianmukaisesti rekisteröity. Puuttuvista suorituksista tai virheistä tulee ottaa yhteyttä Siltavuoren opiskelijapalveluihin.

Tärkeitä huomioita vain erillisopiskelijoille

  • Erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavat opiskelijat eivät voi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi, mutta Kelan ateriatukikortin voi noutaa Kaisa-talon palvelupisteestä (ota henkilöllisyystodistus mukaan).
  • Jos erilliset pedagogiset opinnot eivät valmistu ensimmäisen lukuvuoden aikana, sinun tulee ilmoittautua itse läsnäolevaksi seuraavalle lukuvuodelle Oili-palvelun kautta. Jos ilmoittautuminen Oilin kautta ei jostain syystä onnistu, ole yhteydessä Kaisa-talon opiskelijapalveluihin (studentinfo@helsinki.fi). Lukuvuosi-ilmoittautumista edellytetään, jotta voit ilmoittautua ja osallistua opetukseen.
  • Kaisa-talon opiskelijapalveluissa kirjoitetaan koulutuspalvelun tuottajan selvityksiä TE-toimistolle. Mikäli tarvitset kyseisen selvityksen, ole yhteydessä studentinfo@helsinki.fi ja liitä viestiin mukaan esitäytetty lomake. Selvitys voidaan kirjoittaa aikaisintaan elokuussa, kun erillinen pedagogisten opinto-oikeus on kirjattu.

Kurssi-ilmoittautuminen Sisussa

Syyslukukauden opintoihin ilmoittaudutaan elokuussa ja kevätlukukauden opintoihin joulukuussa. Opetusharjoitteluihin voi olla poikkeava ilmoittautumisaika. Ilmoittautumisajankohdista tiedotetaan tarkemmin edu-ao-sähköpostilistan kautta.

Helsingin yliopistossa on käytössä Sisu-opintotietojärjestelmä, johon kirjataan niin opiskeluoikeutesi kuin suorittamasi opinnot. Sisussa myös suunnittelet opintosi ja ilmoittaudut opintojaksoille.

  • Luethan huolella läpi Sisu-ohjeet opiskelijalle. Erillisopiskelijoiden kannattaa tutustua myös erillisopiskelijoiden tarkentaviin Sisu-ohjeisiin.
  • Huom. älä aloita ilmoittautumista Sisun Haku-sivulta, vaan lisää opinnot aina ensin opintosuunnitelmaasi: Ohjeet opintosuunnitelman luomiseen ja kurssi-ilmoittautumisiin.
  • Tarkista, että opintosuunnitelmassasi on oikea versio opettajan pedagogisista opinnoista (kuluva OPS-kausi 2020–2023).
  • Jos opintojaksolla on valittavissa useita eri toteutuksia, aineenopettajan pedagogisia opintoja suorittavien toteutus on merkitty ”AO & Aikope”. Huom. joskus ryhmiä joudutaan yhdistämään, jolloin lopulliset ryhmäjaot selviävät vasta opintojakson alkaessa.

Opintojen rakenne: perus- ja lukio-opetus eli PKL

Opinnot on jaoteltu perusopintoihin ja aineopintoihin. Opinnot sisältävät ainedidaktiikkaa, kasvatustieteellisiä opintojaksoja ja kaksi ohjattua harjoittelujaksoa. Harjoitteluista saat lisätietoa harjoitteluinfoissa.

PED110 perusopinnot 25 op:

  • Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op
  • Ainedidaktiikka I: Opetussuunnitelma ja opetus 10 op
  • Perusharjoittelu 10 op

PED120 aineopinnot 35 op:

  • Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op
  • Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5 op
  • Ainedidaktiikka II: Arviointi ja kehittäminen 5 op
  • Syventävä harjoittelu 10 op
  • Opettaja työnsä tutkijana - Tutkimusseminaari 8 op + Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op

PED100 perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot 60 op, opetus periodijärjestyksessä:

I periodi PED0061 Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op Huom. järjestetään jo intensiivijaksolla.

PED002 Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op

PED00322 Ainedidaktiikka I: Opetussuunnitelma ja opetus 10 op (yksi opetettava aine) / 5 op + 5 op (kaksi opetettavaa ainetta) Huom. alkaa jo intensiivijaksolla.

PED111 Perusharjoittelu 1 op:
· Kouluun tutustuminen 1 op

II periodi PED111 Perusharjoittelu 9 op:
· Ohjattu perusharjoittelu 8 op
· Harjoittelun ainedidaktinen reflektio 1 op
III periodi PED001 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

PED004 Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5 op

PED0071 Ainedidaktiikka II: Arviointi ja kehittäminen 5 op (yksi opetettava aine) / 2,5 op + 2,5 op (kaksi opetettavaa ainetta) Huom. alkaa jo intensiivijaksolla.

PED0062 Opettaja työnsä tutkijana - Tutkimusseminaari 8 op Huom. alkaa jo intensiivijaksolla. Jatkuu IV periodissa.

IV periodi PED121 Syventävä harjoittelu 10 op:
· Ohjattu syventävä harjoittelu 9 op
· Harjoittelun ainedidaktinen reflektio 1 op

Vastaavuustaulukko opettajan pedagogisista opinnoista: perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot (pdf)

1.8.2023 alkaen opintoja suoritetaan uuden 2023-2026 opetussuunnitelman mukaisesti. Lisätietoja OPS-muutoksista päivitetään tälle sivulle huhtikuun 2023 aikana.

Opintojen rakenne: aikuisopetus eli aikope

Opinnot on jaoteltu perusopintoihin ja aineopintoihin. Opinnot sisältävät ainedidaktiikkaa, kasvatustieteellisiä opintojaksoja ja kaksi ohjattua harjoittelujaksoa. Harjoittelupaikoista saat lisätietoa harjoitteluinfossa.

PED210 perusopinnot 25 op:

  • Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op
  • Ainedidaktiikka I: Opetussuunnitelma ja opetus 10 op (sis. 5 op Aikuisopetuksen didaktiikka)
  • Perusharjoittelu 10 op (sis. Etä- ja verkko-opetus 2 op)

PED220 aineopinnot 35 op:

  • Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op
  • Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5 op
  • Ainedidaktiikka II: Arviointi ja kehittäminen 5 op
  • Syventävä harjoittelu 10 op
  • Opettaja työnsä tutkijana - Tutkimusseminaari 8 op + Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op

PED200 aikuisopetukseen suuntautuvat opinnot 60 op, opetus periodijärjestyksessä (huom. kasvatustieteilijät suorittavat vain tähdellä * merkityt opinnot 37 op,  lisätietoa taulukon alla):

I periodi PED0061 Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op * Huom. järjestetään jo intensiivijaksolla.

PED211 Perusharjoittelu 1 op *:
· Reflektio 1 op (keskustelu vastuuhenkilön kanssa elokuussa)

PED002 Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op

PED00322 Ainedidaktiikka I: Opetussuunnitelma ja opetus 5 op * Huom. valitse Sisussa oman opetettavan aineesi mukainen toteutus! Esim. biologian opettajaopintoja suorittavan opiskelijan toteutus on PED0032Bi. Huom. alkaa jo intensiivijaksolla.

Harjoitteluiden suoritus oman ja harjoittelupaikan aikataulun mukaan missä tahansa periodissa. Suosittelemme suorittamaan perusharjoittelun II periodissa ja syventävän harjoittelun IV periodissa.
 

 

                                           

II periodi PED2111 Etä- ja verkko-opetus 2 op *

PED0032Aik Ainedidaktiikka I: Opetussuunnitelma ja opetus - Aikuisopetuksen didaktiikka 5 op *

PED211 Perusharjoittelu 7 op *

Huom. perusharjoittelusta 7 op + reflektiosta 1 op rekisteröidään yksi yhteinen suoritus 8 op.

III periodi   PED001 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op   

PED004 Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5 op *

PED0071 Ainedidaktiikka II: Arviointi ja kehittäminen 5 op Huom. alkaa jo intensiivijaksolla. 

PED0062 Opettaja työnsä tutkijana - Tutkimusseminaari 8 op Huom. alkaa jo intensiivijaksolla. Jatkuu IV periodissa.

 
IV periodi PED221 Syventävä harjoittelu 1 op *:
· Reflektio 1 op
PED221 Syventävä harjoittelu 9 op *

Huom. syventävästä harjoittelusta 9 op + reflektiosta 1 op rekisteröidään yksi yhteinen suoritus 10 op. 

Jos olet Helsingin yliopistossa kasvatustieteen maisterin tutkintoa (yleinen ja aikuiskasvatustiede) suorittava opiskelija, voit suorittaa opettajan pedagogiset opinnot 37 op laajuisina. Erillisopiskelijoiden osalta edellytetään, että KM-tutkintoon sisältyvä kasvatustieteen syventävien opintojen kokonaisuus on alle 10 vuotta vanha pedagogisten opintojen valmistumishetkellä. Huom. opintojen suorittaminen 37 op laajuisina on mahdollista vain aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvissa opinnoissa. Sisusta löydät 37 op kokonaisuuden koodilla PED37AIK.

Vastaavuustaulukko opettajan pedagogisista opinnoista: aikuisopetukseen suuntautuvat opinnot (pdf)

Vastaavuustaulukko opettajan pedagogisista opinnoista: aikuisopetukseen suuntautuvat opinnot 37 op laajuisina KM-taustaisille (pdf)

1.8.2023 alkaen opintoja suoritetaan uuden 2023-2026 opetussuunnitelman mukaisesti. Lisätietoja OPS-muutoksista päivitetään tälle sivulle huhtikuun 2023 aikana.

Opetusharjoittelut: aikuisopetus eli aikope

  • Opiskelija etsii itse harjoittelupaikat, lisätietoa saat pakollisessa harjoitteluinfossa, joka järjestetään elokuun viimeisellä viikolla.

  • Ilmoittautuminen on auki ympäri lukuvuoden, mutta ilmoittaudu harjoitteluun vasta harjoittelupaikan löydettyäsi.
  • Harjoitteluissa vaaditaan 100 % läsnäoloa.
  • Huom. myöhemmin tällä ohjesivulla ilmoitettavat opetusharjoittelun aloittamisen edellytykset eivät koske aikuisopetukseen suuntautuvia opiskelijoita.

Opetusharjoittelut: perus- ja lukio-opetus eli PKL

Ennen harjoitteluun ilmoittautumista:

Yksi vai kaksi opetettavaa ainetta harjoittelussa

Erillisopiskelija harjoittelee lähtökohtaisesti siinä aineessa, johon hänelle on myönnetty opinto-oikeus. Mikäli erillisopiskelija haluaa harjoitella lisäksi toisessa opetettavassa aineessa, hänen tulee toimittaa aineenhallinnan osoittava vastaavuustodistus harjoittelukoordinaattorille (siltavuori-student@helsinki.fi) perusharjoittelun ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa sekä bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa aineenopettajan koulutuksessa valmistutaan kahden aineen opettajaksi. Opetusharjoittelu suoritetaan kahdessa aineessa ja aineenhallintarajojen tulee täyttyä molemmissa aineissa.

Muut tutkinto-opiskelijat voivat itse päättää, harjoittelevatko vain ensimmäisessä vai myös toisessa opetettavassa aineessa. Aineenhallintarajojen tulee täyttyä molemmissa aineissa. Vaikka harjoittelun suorittaisi vain yhdessä aineessa, on opiskelija silti valmistuttuaan pätevä opettamaan kaikkia niitä aineita, joista hänellä on riittävästi opintoja aineenopettajan kelpoisuutta varten.

Harjoittelukoulujen sivut

Opintojen koostaminen ja todistus pedagogisista opinnoista

Kun olet suorittanut kaikki PKL-opinnot 60 op (PED100) tai aikope-opinnot 60 op (PED200) ja opinnot on rekisteröity, voit hakea opintojesi koostamista. Voit pyytää koostamista suoraan koko 60 op kokonaisuudelle (joko PED100 tai PED200), jolloin Sisu lähettää automaattisesti myös perus- ja aineopintojen kokonaisuuksien koostamispyynnöt käsiteltäviksi. Pedagogisten opintojen suorituspäivämääräksi tulee viimeisen opintosuorituksen suorituspäivämäärä.

Erillisopiskelija saa erillisen todistuksen opettajan pedagogisista opinnoista. Kun olet jättänyt Sisussa koostamispyynnön, laita tästä viesti tiedoksi siltavuori-student@helsinki.fi -osoitteeseen otsikolla 'Valmistuva erillisopiskelija, AO/PKL Sukunimi' tai 'Valmistuva erillisopiskelija, AO/aikope Sukunimi'. Todistuksen toimitusaika postitse on noin 2–3 viikkoa koostamispyynnön jättämisestä (tieto valmiista todistuksesta lähetetään sähköpostilla).

Tutkinto-opiskelija ei saa erillistä todistusta pedagogisista opinnoista, vaan tulevaan maisterin tutkintotodistukseen tulee opettajan kelpoisuuden osoittava lause. Myös tutkinto-opiskelijoiden tulee kuitenkin koostaa opettajan pedagogiset opinnot.

Voit osoittaa suorittaneesi opinnot virallisella opintosuoritusotteella, kunnes tutkintosi / todistuksesi valmistuu: Ohje opintosuoritusotteen tilaamiseen.

Lisäajan hakeminen

Tutkinto-opiskelijat voivat hakea lisäaikaa opintoihinsa oman tiedekunnan ohjeiden mukaisesti. Opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeus on sidottu tutkinnonsuoritusoikeuteen, joten tutkinnolle myönnetty lisäaika pidentää myös opettajan pedagogisten opintojen suoritusoikeutta.

Erillisopiskelijat voivat hakea lisäaikaa yhden lukuvuoden verran: Lisäaikahakemus erillisopiskelijoille (ks. kohta Lisäaika). Hae lisäaikaa hyvissä ajoin ennen opinto-oikeuden päättymistä. Hakemusten käsittelyajat löytyvät lisäaikahakemuksesta.

Jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy (kuten vanhempainvapaa tai asepalvelus), sinun ei tarvitse hakea lisäaikaa, vaan voit hoitaa opinto-oikeutesi voimassaolon kuntoon Kaisa-talon opiskelijaneuvonnassa. Huomioithan, että lakisääteisistä syistä johtuvat poissaolot eivät kuluta opintojesi suorittamisaikaa ainoastaan siinä tapauksessa, että olet ilmoittautunut poissaolevaksi. Katso lisätietoa lakisääteisistä poissaoloista.

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa annetaan Siltavuoren opiskelijapalveluissa. Pedagogisiin opintoihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä ensisijaisesti siltavuori-student@helsinki.fi -osoitteeseen. Nopeuttaaksesi asian käsittelyä kirjoita viestin otsikkoon AO/PKL tai AO/aikope, riippuen siitä, suuntaudutko perus- ja lukio-opetuksen vai aikuisopetuksen tehtäviin. Jos olet yhteydessä useampaan tahoon saman asian tiimoilta, lähetä yhteinen viesti kaikille asianosaisille.

Tarvittaessa voit myös varata ajan opintoneuvontaan.

Tutkinto-opiskelija: Opintojen sijoittumisesta tutkintoosi ja Sisun opintosuunnitelmaan saat lisätietoa oman tiedekuntasi opiskelijaneuvonnasta.