Tutkielma ja kypsyysnäyte maisteri- ja lisensiaattiohjelmissa

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ohje on tarkoitettu vain uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville. Mikäli opiskelet vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti, katso tiedekuntasi tutkielmaohjeet teemasta Vanhoissa koulutuksissa opiskelevat. Lääketieteellisen tiedekunnan osalta tämä ohje koskee myös vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelevia.

Yliopistotutkintoon kuuluu aina tutkielma. Yliopisto-opiskelijana olet akateemisen yhteisön tasavertainen jäsen ja oman tieteenalasi asiantuntija. Tutkielmassa tarkastelet sinua kiinnostavaa tutkimuskysymystä tai -kysymyksiä ja tuotat uutta tutkimustietoa omalta alaltasi tieteellisen yhteisön käyttöön. Tutkielma kirjoitetaan yleensä itsenäisesti, mutta siihen liittyvää tutkimusta voi tehdä tilanteesta riippuen esimerkiksi osana projekti- tai tutkimusryhmän työtä tai esimerkiksi yhteistyössä järjestön tai yrityksen kanssa.

Ylempään tutkintoon sisältyvä tutkielma

Osana maisteriohjelman syventäviä opintoja laaditaan 30 op:n laajuinen kirjallinen tutkielma (ent. pro gradu). Poikkeuksena lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen tutkintoihin sisältyy 20 op:n laajuinen kirjallinen tutkielma.

Tutkielmassa osoitat sen aihepiirin tuntemusta sekä kykyä tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien hallintaan ja tieteelliseen kielenkäyttöön. Tutkielma vastaa työmäärältään noin yhden lukukauden päätoimista opiskelua. Tämä kattaa sekä tutkielmaan liittyvän aineiston kokoamisen ja aineiston käsittelyn että työn kirjallisen esittämisen.

Tutkielma arvioidaan asteikolla 0–5.

Ennen tutkielman teon aloittamista tai viimeistään sen alkuvaiheessa sinun on laadittava tutkielman suunnitelma. Suunnitelma käsitellään ja hyväksytään koulutusohjelman opetussuunnitelmassa määritellyllä
tavalla. Suunnitelmassa nimetään myös tutkielman ohjaaja tai ohjaajat.

Voit tehdä tutkielman itsenäisesti tai osallistumalla ryhmätyöhön tai laajempaan tutkimusprojektiin. Voit myös tehdä tutkielmasi toimeksiantona. Sinulla pitää olla työssä selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Kirjoita tutkielma kuitenkin itsenäisesti. Voit kirjoittaa sen parityönä toisen opiskelijan kanssa vain, jos koulutusohjelmasi on näin erikseen päättänyt. Tällöin tutkielmasta tulee selkeästi käydä ilmi kummankin opiskelijan työn osuus.

Tutkielmasta laaditaan myös tiivistelmä.

Mikäli olet tyytymätön tutkielmasi arvosteluun, voit hakea siihen oikaisua oikeusturvalautakunnalta. Katso tarkemmat ohjeet tutkielman oikaisupyynnön tekemiseen täältä.

Ylempään tutkintoon sisältyvä kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte on erillinen opintosuoritus, josta ei anneta opintopisteitä. Kypsyysnäytteellä osoitat perehtyneisyyttä tutkielman tieteenalaan. Kypsyysnäyte voi olla esimerkiksi tutkielman osa tai sen tiivistelmä tai muu kirjallinen työ.

Kypsyysnäytteen hyväksyy tutkielman ohjaaja, ellei jäljempänä ole muuta ohjeistettu. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja rekisteröidään tutkielman hyväksymisen jälkeen.

Millä kielellä kirjoitan kypsyysnäytteeni?

Kypsyysnäytteen kieli riippuu suorittamasi alemman korkeakoulututkinnon kieliopinnoista, koulutusohjelmastasi ja koulusivistyskielestäsi.

 • Jos koulusivistyskielesi on suomi tai ruotsi, olet suorittanut alemman tutkintosi Suomessa ja osoittanut siinä tutkintoasetuksen mukaisen kielitaitosi kypsyysnäytteellä, ei sinun tarvitse osoittaa kielitaitoasi enää uudestaan. Voit kirjoittaa kypsyysnäytteen suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai tutkielman kielellä.
   
 • Jos koulusivistyskielesi on suomi tai ruotsi, mutta et ole osoittanut tutkintoasetuksen mukaista kielitaitoa kypsyysnäytteellä alemmassa tutkinnossasi (olet esimerkiksi suorittanut tutkinnon ulkomailla), on sinun osoitettava kielitaitosi kirjoittamalla kypsyysnäytteesi koulusivistyskielelläsi. 
   
  Tämä koskee myös niitä, jotka opiskelevat englanninkielisessä maisteriohjelmassa tai monikielisessä maisteriohjelmassa englanniksi.
   
  Katso myös, mitä muita kieliopintoja sinulta vaaditaan tutkintoosi.
   
 • Jos koulusivistyskielesi ei ole suomi tai ruotsi ja opiskelet kotimaiskielisessä maisteriohjelmassa tai monikielisessä maisteriohjelmassa kotimaisilla kielillä, voit kirjoittaa kypsyysnäytteesi suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai tutkielman kielellä.
 • Jos koulusivistyskielesi ei ole suomi tai ruotsi ja opiskelet englanninkielisessä maisteriohjelmassa tai monikielisessä maisteriohjelmassa englanniksi, on sinun kirjoitettava kypsyysnäytteesi englanniksi.