Sisu-instruktion: Studieplanen

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Innan du börjar göra din studieplan ska du läsa ditt utbildningsprograms anvisningar på sidan Studieplanering och ISP-handledning.

Att göra en studieplan i Sisu sker i tre steg:

 1. Gör en studieplan på sidan Studiestruktur. I den färdiga studieplanen syns alla studier du måste genomföra för examen.
 2. Schemalägg dina studier på sidan Tidslinje.  På så sätt ser du vilka studier du ska genomföra på årsnivå för att avlägga examen.
 3. Välj studiernas prestationssätt och undervisning på sidan Studiekalender. Samtidigt får du in exakta uppgifter om undervisningens tider och platser i din egen kalender. Efter det kan du anmäla dig till undervisningen när anmälningstiden har börjat. Se närmare instruktioner om anmälningen här.

En egen handledare utses åt dig i Sisu. Du ska komma överens på förhand med din handledare om avvikande studieprestationer eller utbytesstudier. Planer, ansökningar och beslut som gäller avvikande prestationer och utbytesstudier görs via studieplanen i Sisu.

Både du och din handledare kan skriva in kommentarer i din studieplan. Kommentarer, meddelanden och notifikationer syns enbart i Sisu, vilket gör att det är bra att komma överens om de gemensamma tillvägagångssätten i fråga om planer och meddelanden redan i början. Studentservicen följer inte med kommentarerna så du ska kontakta förvaltningen separat till exempel genom e-post.

Obs! Dessa anvisningar gäller endast grundexamensstuderande. Se anvisningarna för doktorandens studieplan här.

Beakta det här när du gör en studieplan

 • Om du har gjort din studieplan före 1.8.2020 måste du först uppdatera den. Du ser behovet av uppdatering om det i studieplanen syns meddelandet "Planen följer inte strukturens regler".  Anvisningar för hur du uppdaterar din gamla plan finns här.
 • Studieplanen nödvändigtvis inte fungerar korrekt på din telefon och datorplatta. Vi rekommenderar att du gör en studieplan på en dator.
 • Du behöver inte göra studieplanen färdig på en och samma gång. Det räcker att du lägger till de studieavsnitt till vars undervisning du vill anmäla dig. Om du tar ut din examen måste studieplanen innehålla alla de studier som ingår i din examen och de måste vara insatta på rätt plats i strukturen innan du kan lämna in din ansökan om examensbevis i Sisu.
 • Du måste alltid välja ett prestationssätt så att dina studieprestationer framgår korrekt i planen. Om du inte har valt ett prestationssätt för ett studieavsnitt, syns prestationen inte i din studieplan.
 • Det går att göra flera studieplaner i Sisu, men endast en av dem kan vara den primära. Du kan anmäla dig till kurser, göra ansökningar och utexamineras endast via den primära studieplanen.
 • Om du har flera studieplaner ska du försäkra dig om att den plan du redigerar säkert är den riktiga. På sidan Tidslinje öppnas den studieplan automatiskt som du senast har redigerat på sidan Studiestruktur.

Vad betyder ”primär studieplan”?

Du kan göra en primär studieplan för den studierätt du har. Om du har flera studierätter ska du göra en studie plan för varje studierätt. Om du bara har gjort en plan är den automatiskt din primära plan. Uppgiften om primärstatus syns på fliken Studiestruktur. Till höger om den primära studieplanens rubrik finns det en ikon där det står ”Primär plan”.

Skärmbild: primär plan I Sisu

Det lönar sig att fundera noga vilken studieplan du väljer att göra primär. Sisu har flera funktioner som du endast kan göra i din primära studieplan och som det inte går att göra med en annan studieplan. Till dem hör till exempel att

 • lägga till nytt innehåll i studieplanen eller lägga till sådant innehåll som avviker från strukturen
 • ansöka om examensbevis och ta ut examen
 • ansöka och få beslut om tillgodoräknande
 • ansöka och få beslut om extra tid för studierna.

Om du ändrar din primära plan under kursregistreringen innan din registrering har bekräftats, måste du också registrera dig om till undervisningen.

Om du vill göra din nya studieplan till den primära, klicka på knappen med tre svarta prickar i övre högra hörnet på sidan Studiestruktur.  Då öppnas en rullgardinsmeny där du kan välja alternativet ”Välj som en primär plan”.

När borde jag göra en ny primär studieplan?

Det lönar sig inte att lättsinnigt byta studieplan, eftersom eventuella ansökningar, beslut och kommentarer som är kopplade till din studieplan inte till alla delar överförs till den nya studieplanen. I vissa fall är det nödvändigt att göra en ny studieplan (se sidan Studieplanering och ISP-handledning för mer information).

Vanligtvis räcker det att du byter studieplansdelens version. I praktiken innebär detta att du uppdaterar en del av studieplanen (t.ex. en studiehelhet) så att den stämmer överens med nyare undervisningsplansperiodens examensfordringar. Resten av din studieplan förblir då oförändrad. Du kan byta versioner i kursbrochyren. Se närmare instruktioner om hur du byter versioner i studieplanen.

Skapa, skriva ut och radera studieplaner

Skapa studieplanen

 1. Klicka på Studiestruktur i toppmenyn uppe på sidan.
  Skärmbild: studiestruktur I Sisu
 2. Uppe på sidan Studiestruktur ska du klicka på knappen ”Ny studieplan”.
  Skärmbild: ny studieplan i Sisu
 3. I poppuppfönstret som öppnas väljer du fliken Mina utbildningar. Under den här fliken kan du välja den studieplansmall som motsvarar din studierätt. Om du har flera studierätter visar rullgardinsmenyn Välj utbildning en lista på alla de studieplansmallar dina studierätter ger dig tillgång till.
 4. Välj Utbildningsmöjlighet vid behov.
 5. Välj läroplansperiod i rullgardinsmenyn Undervisningsplansperiod. Om du är ny student föreslår Sisu det läsår som ska börja. Om du har påbörjat dina studier tidigare ska du välja läroplansperiod enligt ditt utbildningsprograms anvisningar.
 6. Du kan ge planen ett namn. Systemet föreslår det förvalda namnet ”Min studieplan” och datum när planen skapades. Om du skapar flera planer, lönar det sig att ge dem sådana namn som är tydliga för dig själv. Det här hjälper dig senare när du ska välja rätt plan.
 7. Klicka till slut på knappen ”Skapa en plan” i poppuppfönstrets nedre kant (om du inte vill skapa planen, klicka på ”Avbryt”). Nu öppnas din nya studieplan och den är färdig att redigeras.
  Skärmbild: Skapa ny studieplan i Sisu

Skriva ut studieplanen 

Du kan skriva ut studieplanen på papper eller som pdf-fil. Utskriften visar studieplanens läge samt de schemalagda och genomförda prestationerna. Observera att studieutkasten inte syns på utskriften för tillfället. 

Klicka på knappen med tre svarta punkter i studieplanens övre högra hörn. Välj ”Skriv ut studieplanen” i rullgardinsmenyn.

Om ett grått utskriftsfönster inte öppnas automatiskt, får du upp fönstret genom att klicka på knappen ”Skriv ut” i utskriftsversionens övre högra hörn. Om du vill gå tillbaka till studieplanens redigeringsvy, klicka på ”Gå tillbaka till strukturen”.

Radera studieplaner

Öppna först den studieplan du vill radera. Klicka sedan på knappen med tre svarta punkter i planens övre högra hörn. Välj ”Radera studieplanen” i rullgardinsmenyn. Ett poppuppfönster öppnas och du blir ombedd att bekräfta raderingen. Efter det har studieplanen raderats permanent och kan inte återställas.

Det är möjligt att alternativet ”Radera studieplanen” är grått i rullgardinsmenyn och inte går att välja. Det betyder att du bara har en studieplan i Sisu. För att kunna radera studieplanen måste du skapa minst en ny studieplan utöver den du planerar att radera.

Redigera studieplanen

Gå först till fliken Studiestruktur och välj studieplan. Du kan välja vilken studieplan du vill redigera genom att klicka på planens rubrik.

Din studieplan visar färdigt vilka helheter och studieavsnitt du måste genomföra för examen. Även de alternativa och valfria studierna har sin egen plats i planen, men där syns inga färdiga helheter eller studieavsnitt.

I kursikonerna för de studieavsnitt som du redan har genomfört visar Sisu en ikon som ser ut som en lagerkrans samt prestationens vitsord. Nya prestationer syns i studieavsnittets kursikon inom ett dygn efter att läraren har bedömt prestationen i Sisu.
En skärmdump från Sisu.

Val av studieinriktning

I vissa utbildningsprogram måste du välja studieinriktning innan det syns några studier på sidan Studiestruktur. Klicka då på utbildningsprogrammets namn i studieplanen. Klicka därefter på rubriken ”Studieinriktningen” och välj studieinriktning i urvalshjälparen. Studieinriktningen bekräftas separat i ditt utbildningsprogram. OBS! Om du ändrar dina val på utbildningsprogramsnivån, nollas alla tidigare val i din studieplan.

Skärmbild: redigering studieplaner i Sisu

Planering av de obligatoriska studierna

De obligatoriska studierna finns färdigt i planen. För de obligatoriska studiernas del behöver du bara schemalägga studierna och välja prestationssätt.

Du kan ersätta obligatoriska studieavsnitt med andra studieavsnitt endast om du har genomfört ett motsvarande studieavsnitt enligt tidigare examensfordringar och med en annan kod, eller om du anhåller om och får tillstånd att ersätta avsnittet med en studieprestation från en annan högskola. Närmare instruktioner finns under rubriken Kursinformationsbroschyren.

Planering av de valfria studierna

I din studieplan finns det delar där du fritt kan placera in studier enligt eget val. I allmänhet kan de här så kallade frivilliga valen läggas till studiestrukturen under antingen Övriga studier eller Valfria studiehelheter.

 • Under Övriga studier kan du lägga till enskilda valfria studieavsnitt.
 • Under Valfria studiehelheter kan du lägga till en eller flera valfria studiehelheter.

När du klickar på rubriken till den del av studieplanen du vill redigera kan du därefter göra val. Observera att den runda knappen med tecknet ”>” (en pil innanför en cirkel) framför rubriken endast öppnar en rullgardinsmeny, som kan vara tom.

Skärmbild: klicka på rubriken

När du klickar på rubriken öppnas den s.k. urvalshjälparen till höger. Högst upp i urvalshjälparen finns ditt utbildningsprograms detaljerade anvisningar för hur du ska göra dina val i den delen. Läs instruktionerna noggrant!

Under rubriken ”Lägg till i planen” finns ett sökfält där du kan söka studieavsnitt eller studiehelheter. En rullgardinsmeny med sökträffar öppnas. Studieavsnittet du sökt fram förs över till din studieplan när du klickar på avsnittets namn. Studieavsnittet du valt syns fortfarande i urvalshjälparen. Om du vill radera ditt val klickar du på papperskorgen till höger om avsnittets namn. Du kan också använda urvalshjälparen för att lägga till studieavsnitt eller studiehelheter som du redan har slutfört.

Skärmbild: urvalshjälparen i Sisu

Lägga till nytt innehåll i studieplanen eller lägga till sådant innehåll som avviker från strukturen

Nytt eller avvikande innehåll kan t.ex. vara

 • studier som genomförs i studentutbyte
 • studier du har genomfört vid en annan finländsk högskola
 • studier som du har genomfört vid Helsingfors universitet inom ramen för den gamla examensstrukturen men som av någon anledning inte syns direkt i din studieplan
 • befrielse från ett visst studieavsnitt.

Du kan lägga till nytt innehåll eller innehåll som avviker från strukturen i din studieplan på två olika sätt: antingen i det fria redigeringsläget eller genom att göra ett studieutkast.  

Använd det fria redigeringsläget när
 • det gäller studier som har genomförts eller tillgodoräknats eller ska genomföras vid Helsingfors universitet
 • studieavsnittet eller -helheten går att hitta med urvalshjälparens sökfunktion.
 • du inte får studieavsnittet eller -helheten tillagd på rätt plats i studieplanen

Obs! Innan du gör ändringar i det fria redigeringsläget, kontrollera att studieavsnittet är markerad som ersättande studier för den prestation i studieplanen där du vill lägga till studieavsnittet. Du kan kontrollera på fliken Ersättande studier i kursinformationsbroschyren. Närmare instruktioner finns under rubriken Kursinformationsbroschyren.

Anvisningar för det fria redigeringsläget finns här.

Gör ett studieutkast när
 • studierna genomförs eller har genomförts någon annanstans än vid Helsingfors universitet, t.ex. i studentutbyte utomlands eller vid en annan inhemsk högskola
 • studieprestationen ännu inte har tillgodoräknats vid Helsingfors universitet.

Se närmare instruktioner: utbytesstudiernas placering i studieplanen.

Lägga till studieprestationer som saknas i planen

Alla studieprestationer du redan har genomfört syns inte nödvändigtvis automatiskt i din studieplan, utan de måste läggas till separat.

Obs! I vissa fall syns prestationer som flyttats över från WebOodi till Sisu med avvikande koder i Sisu. Om detta är fallet, se anvisningarna på sidan Eventuella problem med information som överförts från Oodi

Studieprestationer som fattas i valfria studier

Under Placera i planen i vänstra kanten på sidan Studiestruktur hittar du alla prestationer som ännu inte finns med i din plan. Genom att trycka på pilen kan du endast lägga till studieavsnitt till de valfria studierna eller till studiehelheter. Om du tar bort en redan genomförd studieprestation ur din studieplan, hittar du den efter det under Oplanerade studier. Under Lägg till planen finns inte sådana studieavsnitt som du redan lagt till i planen eller om de tillgodoräknats i en annan studieplan.

Skärmbild: lägg till i planen i Sisu

Studieprestationer som fattas i obligatoriska eller alternativa studier

Om du vill ersätta ett obligatoriskt eller alternativt studieavsnitt med en tidigare prestation (t.ex. en studieprestation som du har genomfört enligt de gamla examensfordringarna och som har en annan kod) ska du kontrollera i kursinformationsbroschyren att studieavsnittet du genomfört finns antecknat som ersättande prestation. Ersättandet behöver inte godkännas separat. Närmare anvisningar om ersättande finns under punkten Kursinformationsbroschyren.

Om studieavsnittet du genomfört inte anges som ersättande prestation kan du göra en separat ansökan om att få avsnittet tillgodoräknat. Ansökan om tillgodoräknande görs i urvalshjälparen, i det fria redigeringsläget. Anvisningar för det fria redigeringsläget finns på sidan Ansökningar som berör studieplanens innehåll.

Kursinformationsbroschyren

I studieplanen har varje obligatoriskt eller valfritt studieavsnitt sin egen kurskod. När du klickar på kurskoden öppnas studieavsnittets kursinformationsbroschyr.

Skärmbild: Länk till kursbrochyren

Kursbroschyren har tre flikar:

 • Fliken Info visar en allmän beskrivning av studieavsnittet, bl.a. uppgifter om innehåll och tidpunkt.
 • Fliken Prestationssätt anger vilka prestationssätt som gäller för avsnittet, t.ex. föreläsningskurs, webbtentamen eller en kombination av bägge. Välj alltid prestationssätt efter att du först har schemalagt dina studier på sidan Tidslinje. Efter det hittar du enkelt de schemalagda studieavsnittens kursbroschyrer under fliken Studiekalender (se punkten Studiekalender i denna anvisning).
 • Fliken Ersättande studier anger eventuella studieavsnitt som kan ersätta prestationen. Om du redan har genomfört eller tänker genomföra ett motsvarande studieavsnitt (t.ex. vid Öppna universitetet), klicka på knappen bredvid det motsvarande studieavsnittet. Sedan kan du stänga brochyren. Ersättningen syns nu i din plan på det ursprungliga avsnittets plats. Du kan återkalla ersättningen genom att klicka på ikonen med två pilar som pekar åt olika håll. 
  • På fliken Ersättande studier gör du också ansökan om tillgodoräknande när du vill ersätta ett studieavsnitt med studieprestationer som du har genomfört annanstans. Se anvisningar för ansökan om tillgodoräknande i Sisu. Obs! Du behöver göra en ansökan om tillgodoräknande bara om studieprestationen är avlagd vid en annan högskola eller om den är en del av en annan examen du avlagt vid HU. I övriga fall ska du använda det fria redigeringsläget.

Skärmbild: Kursbrochyrens Ersättande studier -flik

 

Planering av studieschemat

På tidslinjen på sidan Tidslinje ska du skriva in under vilket läsår och vilken undervisningsperiod du tänker genomföra de studieavsnitt som ingår i din studieplan. Observera att tidslinjen är till stöd för din egen planering, det påverkar inte t.ex. godkännandet av kursregistreringen.

Skärmbild: tidslinje i Sisu

Studieavsnitt som du redan har genomfört och som har lagts till din plan syns automatiskt på tidslinjen.  På sidan Tidslinje visar Sisu automatiskt den studieplan som du senast har redigerat på sidan Studiestruktur. Du kan ändra valet genom att klicka på planens rubrik. I rullgardinsmenyn som öppnas kan du välja den studieplan som du vill redigera.

Om möjligt ska du välja en så kallad tidslinjemodell för dina studier. Menyn Tidslinjemodell hittar du i vänstra kanten på sidan Tidslinje. Ditt utbildningsprogram ger närmare anvisningar för hur du ska schemalägga med hjälp av tidslinjemodellen.

 • Tidslinjemodellen hjälper dig att välja studier i den ordning som de är planerade att genomföras.
 • Den hjälper dig undvika att undervisningen i olika studieavsnitt kolliderar i ditt schema.
 • Tidslinjemodellen tvingar dig inte till något.
 • Modellen schemalägger endast de studieavsnitt som finns i din studieplan.

Skärmdump av tajmningsmodell-menyn

Om du vill kan du också schemalägga enskilda studieavsnitt. Öppna menyn ”Placera ej schemalagda studieavsnitt på tidslinjen” i fönstrets nedre kant. I den kan du placera in planerade studieavsnitt på tidslinjen enligt dina egna behov. OBS! Kontrollera alltid undervisningens tidpunkt i kursinformationsbroschyren när du placerar studieavsnitt på tidslinjen utan tidslinjemodellen.

Skärmbild: tidslinjemodellen i Sisu

Studiekalendern och val av prestationssätt

På sidan Studiekalender

 • väljer du prestationssätt för vart och ett av dina studieavsnitt
 • för du in uppgifterna om tid och plats för undervisning, tentamina osv. i din studiekalender
 • kan du anmäla dig till undervisningen eller tentamina.

skärmbild: studiekalandern i SisuObservera att du måste välja ett prestationssätt så att dina studieprestationer framgår korrekt i din studieplan. Om du inte har valt ett prestationssätt, syns studieprestationen inte i din studieplan. Om du vill kan du också välja prestationssättet på sidan Studiestruktur genom att klicka på kurskoden.

Till höger i studiekalendern finns en svart sidomeny med tre flikar:

 • Under fliken Undervisningen ej vald finns en lista på alla de studieavsnitt för vilka du ännu inte har valt undervisning, tentamen eller motsvarande.
 • Fliken Anmälning visar de undervisning och tentor du redan har valt.
 • Under fliken Avslutade och avbrutna ser du undervisning som har avslutats eller prestationer som du har avbrutit. Du kan inte anmäla dig på nytt till avbrutna prestationer.  

Så här väljer du prestationssätt och lägger till anteckningar i din kalender:

 1. Gå till fliken Undervisningen ej vald. Om det går att välja undervisning just nu kan du i studieavsnittets kursikon klicka på knappen ”Fortsätt till val”.
  Skärmdump från Sisus användargränssnitt.
 2. Avsnittet kan ha flera prestationssätt. I tabellen klickar du på det prestationssätt du väljer. Klicka sedan på knappen ”Välj det här prestationssättet” längre ner. Prestationssättet har bekräftats när det på knappens plats står ”Vald”. Välj till slut den undervisning och de tentamina eller liknande som ingår i prestationssättet genom att klicka på ”Välj”-knapparna i tabellens högra kant. Om du inte ser någon undervisning, kontrollera att studieavsnittets version är det pågående läsårets. Obs! När du klickar på ”Välj”-knapparna bekräftas prestationssättet, du har ännu inte anmält dig till undervisningen!
  Skärmdump från Sisus användargränssnitt.
 3. Klicka på länken "Fortsätt till anmälningen" i notifikationen högst upp på sidan.
  Skärmdump av Fortsätt till anmälning -länken
 4. På fliken Anmälningen kan du föra över undervisningsuppgifterna till din kalender och anmäla dig till undervisning. Undervisningen, tentamina osv. som hör till ditt val av prestationssätt syns som egna ikoner.
  Närmare anvisningar om anmälningen hittar du här.
  Skärmdump från Sisus användargränssnitt.

Egna kalenderanteckningar och kalenderexport

Du kan också lägga till personligt program i studiekalendern. Klicka på ”Lägg till din egen anteckning” uppe på sidan. Ett poppuppfönster öppnas där du kan lägga till en egen anteckning med start- och sluttider. Du kan också exportera anteckningarna i studiekalendern till din Outlook-kalender när du klickar på ”Exportera till extern kalender” och kopierar länken till din webbläsare. Välj därefter vilket program du vill öppna kalenderfilen med. Observera att i filen överförs endast de uppgifter som finns i kalendern just då.

Skärmbild: egen antäckning i Sisu
 

Söka studieavsnitt och studiehelheter

I Sisu kan du söka studieavsnitt med hjälp av två olika sökfunktioner. Den enklare av dem är urvalshjälparen, som öppnas under fliken Studiestruktur. Sidan Sök erbjuder mångsidigare sökfunktioner. Du kommer dit via toppmenyn.

Skärmbild: sök studieavsnitt i Sisu

Du kan också använda Studietjänsten för att söka kommande kurser och tentamina. För mer information om hur du kan söka kurser och tentamina, se Var hittar jag studieutbudet?

Söka avsnitt och helheter med urvalshjälparen

Du kan använda urvalshjälparens sökfunktion när du är på sidan Studiestruktur. Med urvalshjälparen kan du söka studieavsnitt eller studiehelheter och lägga till dem i din plan direkt. Sökfältet i urvalshjälparen syns endast om det på det stället i din studiestruktur går att lägga till vilka slags studier som helst. Om du i samband med din sökning väljer studieavsnitt eller helheter, läggs de samtidigt till din studieplan.

Klicka först på den delen i din studiestruktur där det går att lägga till vilka slags studier som helst. Urvalshjälparen öppnas till höger i studieplanen. Uppe i hjälparen, genast under instruktionerna som gäller för delen, ser du rubriken ”Lägg till planen”. Under rubriken finns ett sökfält där du kan söka fram och lägga till enskilda studieavsnitt eller helheter i din studieplan.

Skärmbild: urvalshjälparen i Sisu

Söka studieavsnitt på sidan Sök

Det lönar sig att använda söksidan när du vill söka ett studieavsnitt med hjälp av preciserade sökkriterier. På sidan Sök kan du filtrera din sökning t.ex. enligt prestationsspråk, prestationssätt eller undervisningsperiod. Du kan också se vilka studieavsnitt de andra universiteten som använder Sisu erbjuder. Observera dock att du inte kan anmäla dig till ett annat universitets undervisning utan att ha studierätt där.

Obs! Anmäl dig inte till undervisning på söksidan. Lägg alltid först till studieavsnittet i din studieplan och välj prestationssätt i Studiekalendern.

Bassökning

Uppe på sidan Sök ser du rubriken ”Sök”. När du skriver ett sökord i sökfältet, t.ex. ”värld”, söker systemet fram alla de kurser i vars namn ditt sökord förekommer. Bredvid sökfältet står det ”Helsingfors universitet”. När du klickar på den texten öppnas en rullgardinsmeny. Om du vill kan du i menyn välja ett annat universitet som använder Sisu och söka i det studieutbudet.

Skärmbild: sök studieavsnitt i Sisu

Begränsa sökträffar

Under sökfältet finns mera begränsningsfaktorer. När du klickar på den önskade faktorn, till exempel studieavsnittets prestationsspråk, öppnas en liten meny där du ser vilka alternativ som erbjuds.

skärmbild: fintrera sökträffar i Sisu

De valda kriterierna blir genast aktiva. Dina faktorer syns nu som svarta rutor inom menyerna. Om det finns fler sökträffar än Sisu kan ta fram, visas texten ”För många resultat, specificera sökningen.” Då ska du precisera ditt sökord eller välja ytterligare begränsningsfaktorer.

ISP-handledning

Studieplanen i Sisu möjliggör studiehandledning på två sätt:

 • Både studenten och handledaren kan kommentera studieplanen på ett allmänt plan eller kommentera enskilda studieavsnitt och helheter.
 • Studenten kan via studieplanen få stöd och rådgivning av sin handledare till hur hen lägger till en prestation som avviker från examensstrukturen, till exempel studentutbyte, i sin studieplan. Observera att då du lägger till en avvikande prestation i studieplanen är det ett förslag. Det slutliga godkännandet sker via en ansökan i den elektroniska ärendehanteringen.

Observera att kommentarer i samband med handledningen syns endast i den studieplan som de ursprungligen fogats till. Kommentarer, meddelanden och notifikationer syns enbart i Sisu, vilket gör att det är bra att komma överens om de gemensamma tillvägagångssätten i fråga om planer och meddelanden redan i början. Studentservicen följer inte med kommentarerna så du ska kontakta förvaltningen separat till exempel genom e-post. Du hittar deras kontaktuppgifter på sidan Studentservicen

Vem är min handledare?

Du får reda på din handledare genom att öppna ”Min profil” i huvudmenyn.

Öppna fliken Grupper. På fliken ser du alla grupper du tillhör. Listan visar gruppens namn, typ och ansvariga person. Handledningsgruppens typ kallas alltid för handledningsgrupp, och gruppens ansvariga person är din handledare.

Obs! Du kan också eventuellt se handledningsgrupper som har namn så som "Forsthusets ansökningar". Dessa grupper har grundats av studentservicen för att administrera studenternas ansökningar. Kommentarer och frågor som lämnas in genom dessa grupper läses inte och de får inga svar.
Skärmbild: grupper i Sisu

 

Kommentering av studieplanen

Studieplanen kommenteras på sidan Studiestruktur. I övre högra hörnet finns knappen ”Studiehandledning”. När du klickar på den, öppnas handledningsvyn.
Skärmbild: studiehandledning i Sisu

Under rubriken ”Typ av meddelande” finns en rullgardinsmeny där du kan välja antingen ”Allmän kommentar” eller ”Riktad kommentar”. ”Allmän kommentar” gäller studieplanen på ett allmänt plan. ”Riktad kommentar” gäller ett visst studieavsnitt eller en viss studiehelhet. Kom ihåg att känsliga personuppgifter inte ska skrivas i kommentarerna!

Skärmbild: kommentar i Sisu

Om Sänd-knappen är grå betyder det att meddelandet är på hälft. Kontrollera att du har valt meddelandetyp och skrivit ditt meddelande i meddelandefältet. Kolla också att du har kryssat för rutan där du intygar att du har förstått att man inte ska skriva känsliga uppgifter i meddelandefältet.