Harjoittelun palkkaus ja rahoitus

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tästä ohjeesta löydät tietoa harjoittelijan palkkauksesta ja harjoittelun erilaisista rahoitusmahdollisuuksista.

Harjoittelijan palkka

Harjoitteluajan palkkauksesta neuvottelet työnantajan kanssa. Harjoittelijan palkkataso on yleensä matalampi kuin normaalissa työsuhteessa, koska työnantajan odotetaan käyttävän aikaa harjoittelijan ohjaukseen.

Helsingin yliopiston suositus harjoittelijan vähimmäispalkaksi on Kelan vuotuisen työssäoloehdon vähimmäispalkan mukainen palkka (1 252 €/kk vuonna 2021). Harjoittelijalle voidaan maksaa myös tätä vähimmäissuositusta korkeampaa palkkaa. Palkattoman harjoittelun tekemistä ei suositella.

Työnantajan kokonaan rahoittama harjoittelu

Suositeltava tapa on suorittaa opintoihin kuuluva työharjoittelu työpaikassa, joka maksaa harjoittelijan palkan kokonaisuudessaan. Tällöin harjoitteluun ei tarvitse hakea tukea yliopistolta eikä harjoittelusta tarvitse tehdä yliopiston ja työnantajan välistä harjoittelusopimusta.

Jos työnantaja ei pysty maksamaan harjoittelijan palkkaa kokonaan, vaan vaatii ulkopuolista tukea palkkakulujen kattamiseksi, voi harjoittelulle hakea rahallista tukea yliopistolta. Lue lisää yliopiston yleisestä harjoittelutuesta alta ja ulkomailla suoritettavan harjoittelun tukimuodoista.

Yliopiston harjoittelutuki

Yliopiston harjoittelutuki on yksi tapa saada tukea tutkintoon kuuluvan harjoittelun suorittamiseen. Selvitä ensin, rahoittaako työnantajasi harjoittelijan palkkauksesta aiheutuvat kustannukset kokonaan vai osittain. Mikäli työnantajasi vaatii yliopistolta tukea harjoittelijan palkkakustannusten kattamiseen, voit hakea yliopiston harjoittelutukea.

Keskitetty harjoittelutukijärjestelmä ei koske ammatillisten alojen kliinisiä harjoitteluja
eli lääketieteellistä tiedekuntaa, kasvatustieteellisen tiedekunnan opetusharjoittelua, opettajan pedagogisiin opintoihin liittyvää opetusharjoittelua, teologisen tiedekunnan kirkollista harjoittelua eikä farmasian tiedekunnan apteekkiharjoitteluja. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan osalta harjoittelutukijärjestelmä ei koske pakollista tutkintoon kuuluvaa harjoittelua tai kliinistä työskentelyä.

Helsingin yliopiston myöntämän harjoittelutuen voi kukin opiskelija saada enintään kerran opintojensa aikana. Tuki on tarkoitettu auttamaan harjoittelupaikan löytämisessä opiskelijoita, joilta työharjoittelu vielä puuttuu. Harjoittelutuki on tarkoitettu käytettäväksi omaan koulutusohjelmaan/opintosuuntaan kuuluvaan harjoitteluun.

Harjoittelutukisumma on 1800 euroa/opiskelija harjoittelua kohden. Tukea ei makseta suoraan opiskelijalle, vaan tuella katetaan osa kuluista, joita työnantajalle aiheutuu harjoittelijan palkkaamisesta. Harjoittelun päätyttyä työnantaja laskuttaa harjoittelutuen yliopistolta harjoittelusta laaditun sopimuksen mukaisesti.

Huomioithan, että yliopiston harjoittelutuella ei voi rahoittaa Helsingin yliopiston sisällä suoritettavaa harjoittelujaksoa. 

Katso alta harjoittelutuen hakuohjeet ja ehdot.

Harjoittelutuen hakuohjeet vuodelle 2021

Yliopiston harjoittelutukea voi hakea tutkintoon kuuluvaan harjoitteluun. Katso lista harjoittelun opintojaksoista, joihin voi hakea yliopiston harjoittelutukea. Listaa päivitetään säännöllisesti, mutta jos havaitset siinä puutteita tai olet epävarma opintojakson kuulumisesta tuetun harjoittelun piiriin, otathan yhteyttä urapalveluihin traineeships@helsinki.fi.

Teologisen tiedekunnan opiskelijat hakevat harjoittelutukea omasta tiedekunnastaan erillisen ohjeen mukaisesti. Huom! Kaikki humanistisen ja teologisen tiedekunnan yhteisen Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelman (ICE) opiskelijat hakevat harjoittelutukea alla olevien, yleisten harjoitteluohjeiden mukaan.

Hakuaika

Harjoittelutukea vuodelle 2021 haetaan jatkuvalla haulla, jolloin erillistä hakuaikaa ei ole. Tukea vuonna 2021 alkavaan harjoitteluun voi hakea 1.10.2020 alkaen. Tukea haetaan siinä vaiheessa, kun harjoittelupaikka on varmistunut ja mikäli työnantaja edellyttää yliopiston tukea harjoittelijan palkkakulujen rahoittamiseksi. Harjoittelutukea haetaan e-lomakkeella. Tukea on haettava ennen harjoittelun alkamista eikä sitä myönnetä jo alkaneeseen harjoitteluun.

Jos työnantaja vaatii tiedon harjoittelutuesta jo hakuvaiheessa, katso toimintaohjeet usein kysytyistä kysymyksistä Harjoittelu-sivun lopussa.

Hakukelpoisuus

Harjoittelutukea voivat pääsääntöisesti hakea kaikki maisterivaiheen opiskelijat sekä ne kandivaiheen opiskelijat, joilla on 60 op suoritettuna harjoittelutukea haettaessa. Tästä kriteeristä voidaan poiketa, jos opiskelijan hakuhetkellä suorittamaan koulutusohjelmaan/opintosuuntaan ei kuulu tuetun harjoittelun opintojaksoa. Harjoittelutukea voi saada vain omaan koulutusohjelmaan/opintosuuntaan kuuluvaan harjoitteluun, EI sivuaineeseen mahdollisesti kuuluvaan harjoitteluun.

Opiskelijan tulee olla läsnäoleva opiskelija koko harjoittelun ajan. Tuetun harjoittelun aikana ei voi valmistua maisteriksi.

Huom! Poikkeukset, joissa tuettu harjoittelu on sijoitettu pelkästään maisterivaiheeseen: 

 • valtiotieteellinen tiedekunta 
 • kasvatustieteen maisterin koulutusohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede, allmän- och vuxenpedagogik, erityispedagogiikka ja varhaiskasvatus
 • geologian ja geofysiikan maisteriohjelma
 • maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maataloustieteet ja elintarviketieteet

Valtiotieteellisen tiedekunnan, yleisen ja aikuiskasvatustieteen, allmän- och vuxenpedagogikin, erityispedagogiikan, varhaiskasvatuksen, geotieteiden/geologian sekä maataloustieteiden ja elintarviketieteiden opiskelijat voivat hakea harjoittelutukea vain maisterivaiheessa.

Huom! Poikkeustapaukset, joissa tuettu harjoittelu on sijoitettu pelkästään kandivaiheeseen:

 • Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma. 

Huomioithan, että jos käytät yliopiston harjoittelutuen kandivaiheessa, et voi saada harjoittelutukea enää toista kertaa maisterivaiheen harjoitteluun.

Opiskelijan hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisia ovat Helsingin yliopiston läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat, jotka täyttävät kaikki alla luetellut kriteerit:

 • Jos olet kandivaiheen opiskelija, olet hakuhetkellä suorittanut 60 opintopistettä Helsingin yliopistossa ja täytät loput seuraavista kriteereistä. Jos opiskelet hakuhetkellä maisteriohjelmassa, olet hakukelpoinen sillä ehdolla, että täytät loput seuraavista kriteereistä.
 • Koulutusohjelmaan/opintosuuntaan, jota hakuhetkellä suoritat, kuuluu tuetun harjoittelun opintojakso. Tarkista opintojaksot, joihin voi hakea harjoittelutukea. Huom! Jotta voit hakea harjoittelutukea maisterivaiheeseen sijoitettuun harjoitteluun, pitää sinun olla tukea hakiessasi maisterivaiheen opiskelija. Tämä tarkoittaa sitä, että hakiessasi tukea maisterivaiheen harjoitteluun, sinulla täytyy olla alempi korkeakoulututkinto suoritettuna (tai tutkintotodistuspyyntö jätettynä).
 • Et ole vielä suorittanut koulutusohjelmaasi/opintosuuntaasi kuuluvaa harjoittelun opintojaksoa tai vastaavaa vanhan tutkintorakenteen mukaista opintojaksoa (eli et ole saanut opintopisteitä ko. opintojaksosta). Tarkista uuden ja vanhan tutkintorakenteen vastaavuudet tarvittaessa vastaavuustaulukoista.
 • Et ole aiemmin käyttänyt Helsingin yliopiston harjoittelutukea. Huom! Tämä koskee myös Helsingin yliopistossa aiemmin suoritettuja tutkintoja.

Harjoittelupaikan ja -jakson kriteerit

 • Harjoittelupaikka voi olla yrityksessä, valtiolla, kunnassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai osuuskunnassa joko Suomessa tai ulkomailla. Yliopiston tukeman harjoittelun työnantaja ei voi olla yksityishenkilö.
 • Yliopiston harjoittelutukea ei voi käyttää harjoitteluun, jossa työnantajana on Helsingin yliopisto.
 • Harjoittelija on työ- tai virkasuhteessa harjoittelupaikkaan ja harjoittelijalle maksetaan vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävän vähimmäispalkan suuruista palkkaa (1 252 €/kk vuonna 2021). Palkka suhteutetaan työaikaan.
 • Tuetun harjoittelun vähimmäispituus on aina vähintään kahta kokoaikaisena työskenneltyä kuukautta* vastaava työmäärä. Poikkeuksena ne koulutusohjelmat, joissa harjoittelun vähimmäispituudeksi on asetettu kolme kuukautta. Tarkista itse koulutusohjelmasi harjoitteluohjeista, vaaditaanko koulutusohjelmassasi kolmen kuukauden pituinen harjoittelujakso.
 • Harjoittelun maksimikesto on kuusi kuukautta kokoaikatyötä, ja osa-aikaisessa harjoittelussa kuutta kuukautta vastaava työmäärä. Osa-aikaisessa harjoittelussa pääasiallisesti suositellaan vähintään 50 % työaikaa, mutta työn luonteen vaatiessa voidaan harjoittelu tehdä myös pienemmällä työaikaprosentilla.
 • Harjoittelijan työtehtävät ovat luonteeltaan asiantuntijatehtäviä, joissa harjoittelija voi mahdollisimman paljon soveltaa saamaansa koulutusta. Huom! Pro gradu – työhön liittyvät tehtävät ei katsota täyttävän tuetun harjoittelun kriteerejä. Tuettu harjoittelu ei voi sisältää pro gradun tekemistä, vaan sen täytyy olla itsenäinen opintosuoritus.
 • Harjoittelun on kehitettävä opiskelijan asiantuntijuutta ja annettava mahdollisuus uusien asioiden oppimiselle.
 • Harjoittelijalla pitää olla nimetty ohjaaja harjoittelupaikassa.

Huomioithan, että harjoittelutukea voidaan myöntää vain harjoitteluun, jonka toteutumisen edellytyksenä on tuki yliopistolta.

Harjoittelutukea ei voida myöntää takautuvasti, vaan harjoittelutuki pitää hakea ennen harjoittelujakson alkamista. Tukea ei myönnetä harjoitteluun tai työsuhteeseen, joka on alkanut ennen harjoittelutuen hakemista.

* Yhdellä kuukaudella tarkoitetaan kalenterikuukautta. Täysi kalenterikuukausi lasketaan mistä tahansa kuukauden päivästä seuraavan kuukauden samaa päivää edeltävään päivään. Esimerkiksi 3.10.-2.11.

Valintamenettely

Päätös harjoittelutuen myöntämisestä tehdään, kun hakukelpoisuuskriteerit täyttävä opiskelija on löytänyt harjoittelupaikan, joka edellyttää yliopiston tukea harjoittelijan palkkakulujen rahoittamiseksi. Tuki myönnetään, mikäli myös harjoittelupaikka täyttää yllä mainitut vaatimukset.

Harjoittelutuen hakuohjeet vuodelle 2022 (haku alkaa 1.10.2021)

 

Yliopiston harjoittelutukea voi hakea tutkintoon kuuluvaan harjoitteluun. Katso lista harjoittelun opintojaksoista, joihin voi hakea yliopiston harjoittelutukea. Listaa päivitetään säännöllisesti, mutta jos havaitset siinä puutteita tai olet epävarma opintojakson kuulumisesta tuetun harjoittelun piiriin, otathan yhteyttä urapalveluihin traineeships@helsinki.fi.

Teologisen tiedekunnan opiskelijat hakevat harjoittelutukea omasta tiedekunnastaan erillisen ohjeen mukaisesti. Huom! Kaikki humanistisen ja teologisen tiedekunnan yhteisen Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelman (ICE) opiskelijat hakevat harjoittelutukea alla olevien, yleisten harjoitteluohjeiden mukaan.

Hakuaika

Harjoittelutukea vuodelle 2022 haetaan jatkuvalla haulla, jolloin erillistä hakuaikaa ei ole. Tukea vuonna 2022 alkavaan harjoitteluun voi hakea 1.10.2021 alkaen. Tukea haetaan siinä vaiheessa, kun harjoittelupaikka on varmistunut ja mikäli työnantaja edellyttää yliopiston tukea harjoittelijan palkkakulujen rahoittamiseksi. Harjoittelutukea haetaan e-lomakkeella. Tukea on haettava ennen harjoittelun alkamista eikä sitä myönnetä jo alkaneeseen harjoitteluun.

Jos työnantaja vaatii tiedon harjoittelutuesta jo hakuvaiheessa, katso toimintaohjeet usein kysytyistä kysymyksistä Harjoittelu-sivun lopussa.

Hakukelpoisuus

Harjoittelutukea voivat pääsääntöisesti hakea kaikki maisterivaiheen opiskelijat sekä ne kandivaiheen opiskelijat, joilla on 60 op suoritettuna harjoittelutukea haettaessa. Tästä kriteeristä voidaan poiketa, jos opiskelijan hakuhetkellä suorittamaan koulutusohjelmaan/opintosuuntaan ei kuulu tuetun harjoittelun opintojaksoa. Harjoittelutukea voi saada vain omaan koulutusohjelmaan/opintosuuntaan kuuluvaan harjoitteluun, EI sivuaineeseen mahdollisesti kuuluvaan harjoitteluun.

Huomioithan, että harjoittelutukea voidaan myöntää vain harjoitteluun, jonka toteutumisen edellytyksenä on tuki yliopistolta.

Harjoittelutukea ei voida myöntää takautuvasti, vaan harjoittelutuki pitää hakea ennen harjoittelujakson alkamista. Tukea ei myönnetä harjoitteluun tai työsuhteeseen, joka on alkanut ennen harjoittelutuen hakemista.

Opiskelijan tulee olla läsnäoleva opiskelija koko harjoittelun ajan. Tuetun harjoittelun aikana ei voi valmistua maisteriksi.

Huom! Poikkeukset, joissa tuettu harjoittelu on sijoitettu pelkästään maisterivaiheeseen: 

 • valtiotieteellinen tiedekunta 
 • kasvatustieteen maisterin koulutusohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede, allmän- och vuxenpedagogik, erityispedagogiikka ja varhaiskasvatus
 • geologian ja geofysiikan maisteriohjelma
 • maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maataloustieteet ja elintarviketieteet

Näiden ohjelmien opiskelijat voivat hakea harjoittelutukea vain maisterivaiheessa.

Huom! Poikkeustapaukset, joissa tuettu harjoittelu on sijoitettu pelkästään kandivaiheeseen:

 • Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma. 

Huomioithan, että jos käytät yliopiston harjoittelutuen kandivaiheessa, et voi saada harjoittelutukea enää toista kertaa maisterivaiheen harjoitteluun.

Opiskelijan hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisia ovat Helsingin yliopiston läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat, jotka täyttävät kaikki alla luetellut kriteerit:

 • Jos olet kandivaiheen opiskelija, olet hakuhetkellä suorittanut 60 opintopistettä Helsingin yliopistossa ja täytät loput seuraavista kriteereistä. Jos opiskelet hakuhetkellä maisteriohjelmassa, olet hakukelpoinen sillä ehdolla, että täytät loput seuraavista kriteereistä.
 • Koulutusohjelmaan/opintosuuntaan, jota hakuhetkellä suoritat, kuuluu tuetun harjoittelun opintojakso. Tarkista opintojaksot, joihin voi hakea harjoittelutukea. Huom! Jotta voit hakea harjoittelutukea maisterivaiheeseen sijoitettuun harjoitteluun, pitää sinun olla tukea hakiessasi maisterivaiheen opiskelija. Tämä tarkoittaa sitä, että hakiessasi tukea maisterivaiheen harjoitteluun, sinulla täytyy olla alempi korkeakoulututkinto suoritettuna (tai tutkintotodistuspyyntö jätettynä).
 • Et ole vielä suorittanut koulutusohjelmaasi/opintosuuntaasi kuuluvaa harjoittelun opintojaksoa tai vastaavaa vanhan tutkintorakenteen mukaista opintojaksoa (eli et ole saanut opintopisteitä ko. opintojaksosta). Tarkista uuden ja vanhan tutkintorakenteen vastaavuudet tarvittaessa vastaavuustaulukoista.
 • Et ole aiemmin käyttänyt Helsingin yliopiston harjoittelutukea. Huom! Tämä koskee myös Helsingin yliopistossa aiemmin suoritettuja tutkintoja.

Harjoittelupaikan ja -jakson kriteerit

 • Harjoittelupaikka voi olla yrityksessä, valtiolla, kunnassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai osuuskunnassa joko Suomessa tai ulkomailla. Yliopiston tukeman harjoittelun työnantaja ei voi olla yksityishenkilö.
 • Yliopiston harjoittelutukea ei voi käyttää harjoitteluun, jossa työnantajana on Helsingin yliopisto.
 • Harjoittelija on työ- tai virkasuhteessa harjoittelupaikkaan ja harjoittelijalle maksetaan vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävän vähimmäispalkan suuruista palkkaa (1 252 €/kk vuonna 2021, Kela julkaisee vuoden 2022 minimipalkan loppuvuodesta 2021). Palkka suhteutetaan työaikaan.
 • Tuetun harjoittelun vähimmäispituus on aina vähintään kahta kokoaikaisena työskenneltyä kuukautta* vastaava työmäärä. Poikkeuksena ne koulutusohjelmat, joissa harjoittelun vähimmäispituudeksi on asetettu kolme kuukautta. Tarkista itse koulutusohjelmasi harjoitteluohjeista, vaaditaanko koulutusohjelmassasi kolmen kuukauden pituinen harjoittelujakso.
 • Harjoittelun maksimikesto on kuusi kuukautta kokoaikatyötä, ja osa-aikaisessa harjoittelussa kuutta kuukautta vastaava työmäärä. Osa-aikaisessa harjoittelussa pääasiallisesti suositellaan vähintään 50 % työaikaa, mutta työn luonteen vaatiessa voidaan harjoittelu tehdä myös pienemmällä työaikaprosentilla.
 • Harjoittelijan työtehtävät ovat luonteeltaan asiantuntijatehtäviä, joissa harjoittelija voi mahdollisimman paljon soveltaa saamaansa koulutusta. Huom! Pro gradu – työhön liittyvät tehtävät ei katsota täyttävän tuetun harjoittelun kriteerejä. Tuettu harjoittelu ei voi sisältää pro gradun tekemistä, vaan sen täytyy olla itsenäinen opintosuoritus.
 • Harjoittelun on kehitettävä opiskelijan asiantuntijuutta ja annettava mahdollisuus uusien asioiden oppimiselle.
 • Harjoittelijalla pitää olla nimetty ohjaaja harjoittelupaikassa.

* Yhdellä kuukaudella tarkoitetaan kalenterikuukautta. Täysi kalenterikuukausi lasketaan mistä tahansa kuukauden päivästä seuraavan kuukauden samaa päivää edeltävään päivään. Esimerkiksi 3.10.-2.11.

Valintamenettely

Päätös harjoittelutuen myöntämisestä tehdään, kun hakukelpoisuuskriteerit täyttävä opiskelija on löytänyt harjoittelupaikan, joka edellyttää yliopiston tukea harjoittelijan palkkakulujen rahoittamiseksi. Tuki myönnetään, mikäli myös harjoittelupaikka täyttää yllä mainitut vaatimukset.

 

Toimintaohjeet harjoittelutuen hakemiseen

HUOM! Tarkista miten korona-tilanne vaikuttaa harjoitteluihin.

Toimi näin, kun haluat hakea yliopiston harjoittelutukea vuonna 2021 alkavaan harjoitteluun:

 1. Tarkista yllä olevista ohjeista, että täytät harjoittelutuen hakukelpoisuuskriteerit.
 2. Kun sinut on valittu harjoittelupaikkaan, ilmoita siitä tällä e-lomakkeella.
 3. Lomakkeen tietojen pohjalta tarkistetaan sekä työnantajan että opiskelijan tukikelpoisuus. 
 4. Viikon kuluessa e-lomakkeen täyttämisestä saat sähköpostitse päätöksen tuen myöntämisestä. Sähköpostiviestin liitteenä saat esitäytetyn harjoittelusopimuksen työnantajalle toimitettavaksi.
 5. Toimita harjoittelusopimus työnantajalle allekirjoitettavaksi. Saat tarkemmat toimintaohjeet sähköpostitse.

Jos työnantaja vaatii tiedon harjoittelutuesta jo hakuvaiheessa, katso toimintaohjeet usein kysytyistä kysymyksistä Harjoittelu-sivun lopussa. 

Muista, että yliopiston ja työnantajan välisen harjoittelusopimuksen lisäksi harjoittelusta pitää tehdä myös työsopimus sinun ja työnantajasi välille. Katso ohjeet sopimuksein tekemisestä.

Muita tukia harjoittelun rahoittamiseen

Oletko lähdössä harjoitteluun Suomen ulkopuolelle? Ulkomailla suoritettavaan harjoitteluun voit hakea Erasmus-apurahaa tai kansainvälisen harjoittelun matka-apurahaa. Niistä löydät lisätietoa ohjeesta Hae harjoitteluun ulkomaille.

Korkeakouluopiskelijat ja vastavalmistuneet voivat hakea Opetushallituksen kautta ulkomaille EDUFI-harjoitteluun. Paikkoihin valitut saavat Opetushallituksen myöntämän harjoitteluapurahan. 

Huomioithan, että voit saada samaan harjoitteluun vain yhtä rahoitusta kerrallaan Helsingin yliopistosta. Samanaikaisesti ei voi myöskään saada rahoitusta Opetushallituksen kautta.

Aurora-tietokannastaSäätiöt ja rahastot ry:n sekä Fyrk.fi-sivuilta voit etsiä lisää mahdollisia rahoitustapoja harjoittelulle.

Voit nostaa opintoihisi kuuluvan harjoittelun aikana opintotukea tietyin ehdoin ja rajoituksin. Tutustu tarkempiin ohjeisiin Kelan opintotukisivulla.

Harjoittelun rahoitus Suomen edustustoissa ulkomailla

Suomen edustustoissa tehtävään harjoitteluun vaaditaan aina rahoitukseksi joko yliopiston harjoittelutuki tai vaihtoehtoisesti noin 2 000 € suuruinen stipendirahoitus tai apuraha.

Jos et ole oikeutettu yliopiston harjoittelutukeen, mutta haluat hakea harjoitteluun Suomen ulkomaan edustustoon, voit etsiä rahoitusta harjoittelulle säätiöiltä, joiden tehtäviin on kirjattu apurahojen (myös matka-apurahat) myöntäminen. Apurahamahdollisuuksia voit etsiä esimerkiksi Aurora-tietokannasta ja Säätiöt ja rahastot ry:n sivuilta.

Apurahan tulee olla julkisesti haettavissa, joten yleensä myöntäjäksi ei sovellu yksityinen henkilö tai yritys. Harjoittelua Suomen edustustoissa ei voi rahoittaa pelkällä harjoittelijan omalla rahoituksella, kuten opintolainalla tai muulla lainarahoituksella.

Tämä ohje koskee vain Suomen edustustoja ulkomailla (diplomaattiset edustustot, konsuliedustustot). Harjoittelua ulkoministeriössä Suomessa ei voi rahoittaa apurahalla tai stipendeillä, vaan ulkoministeriössä tehtävään harjoitteluun vaaditaan yliopiston harjoittelutuki.