Valtiotieteellinen tiedekunta: esitarkastuksen käynnistäminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tältä sivulta löydät valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille suunnatut tarkentavat ohjeet väitöskirjan jättämisestä esitarkastukseen. Muista tutustua ensin yleisiin, kaikille yliopiston tohtorikoulutettaville suunnattuihin aikataulun suunnittelua ja esitarkastusta koskeviin ohjeisiin.

Jos sinulla on kysyttävää esitarkastuksen käynnistämisestä, voit aina olla yhteydessä kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluihin.

Ennen esitarkastuksen käynnistämistä

  • Sovi esitarkastukseen jättämisestä ohjaajan kanssa ajoissa – näin esitarkastajien löytäminen helpottuu. Vastuuhenkilö (tai jos sellaista ei ole väittelijälle erikseen nimetty eikä ohjaaja täytä vastuuhenkilön kriteereitä niin tieteenalan vastuuhenkilö) ehdottavat esitarkastajiksi nimettäviä henkilöitä tiedekunnalle kuultuaan ohjaajia ja esittelijä vie ehdotukset tiedekuntaneuvostoon, joka nimeää ehdokkaat esitarkastajiksi, mikäli nämä täyttävät asetetut kriteerit.
  • Tarkista läsnäolotietosi - väittelijän on oltava läsnäoleva opiskelija koko väitösprosessin ajan esitarkastuksesta väitöskirjan arvosteluun asti.
  • Tarkista ajoissa tiedekuntaneuvoston kokousaikataulut. Tiedekuntaneuvoston kokouspäivät löydät tiedekunnan Flamma-sivuilta.
  • Koko väitösprosessin kuvaus ja siihen liittyvät määräykset löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta. Tiedekunnan jatko-opintopalvelujen koulutussuunnittelija toimii tiedekuntaneuvoston kokouksissa väitöskirjoihin liittyvien asioiden esittelijänä.

Näin jätät väitöskirjan esitarkastukseen

Kaikki esitarkastettava materiaali (luettelo alla) tulee toimittaa tiedekunnan jatkokoulutuksesta vastaavalle koulutussuunnittelijalle viimeistään 12 päivää ennen tiedekuntaneuvoston kokousta klo 15 mennessä:

  • sekä jatkokoulutettavan että vastuuhenkilön allekirjoittama sähköinen esitarkastuslomake
  • käsikirjoitus yhtenä.pdf-tiedostona, liitä mukaan samaan tiedostoon myös mahdolliset yhteisartikkeliselvitykset
  • lähetä mahdolliset yhteisartikkeliselvitykset myös erillisenä tiedostona samassa sähköpostiviestissä tai lomakkeen liitteenä
  • yhteenveto Urkund-raportista sähköpostitse tai lomakkeen liitteenä
  • Allekirjoitettu kokonaisuusmerkintälomake (ellei kokonaisuus jo näy jatkokoulutettavan suoritusotteella) sähköpostitse tai lomakkeen liitteenä

Käytännössä käsikirjoitus voidaan lukuvuonna 2020-2021 jättää esitarkastukseen viimeistään seuraavina päivinä klo 15 mennessä: 20.8.2020; 24.9.2020; 15.10.2020; 5.11.2020; 3.12.2020; 21.1.2021; 18.2.2021; 18.3.2021; 15.4.2021; 29.4.2021 and 3.6.2021. Itse kokouspäivät löydät yllä mainitusta linkistä. Jos haluat valmistua vanhan tutkintorakenteen mukaisesti (60 op + väitöskirja), käsikirjoitus pitäisi jättää viimeistään 16.1.2020. Lisätietoja saa esittelijältä (ks. yhteystiedot valtiotieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutuksen palveluista) ja tarkemmat ohjeet Urkundista, kielentarkastuksesta, käsikirjoituksesta ja yhteisartikkeliselvityksestä tässä alla.

Käsikirjoituksen ulkomuotovaatimukset

Tiedekunta ei ole antanut asiasta ohjeita. Väittelijä voi siis käyttää omaa harkintaansa, mutta lukemisen ja käsittelyn helppous ovat varmasti hyviä lähtökohtia. Väitöskäsikirjoituksen kansilehdellä pitäisi olla seuraavat tiedot: työn nimi, väittelijän nimi, hänen yhteystietonsa (ainakin sähköpostiosoite), tieteenalan/pääaineen, tohtoriohjelman ja ohjaajan nimi.

Käsikirjoituksesta pdf-tiedosto

Jatkokoulutettava toimittaa sähköpostilla käsikirjoituksensa yhtenä tiedostona.  Sähköinen kopio nimetään jatkokoulutettavan nimellä ilman ääkkösiä. Tiedoston tulee olla .pdf-muotoinen, jotta sitä lähetettäessä tai sen tarkastuksen aikana teksti ja sen jäsennys ei pääse vahingossa  muuttumaan.  Jatkokoulutettavan tulee myös varmistaa, että käsikirjoituksen osat (esim. artikkeliväitöskirjan yhteenveto ja osajulkaisut tai monografia liitteineen) on juuri siinä järjestyksessä kuin tarkoitus on – siksi jatkokoulutettavan tulee itse hoitaa eri osioiden yhdistäminen haluamaansa järjestykseen.

Jokaisella yliopiston tietokoneella on asennettuna ohjelma PDF-Tools, jonka avulla jatkokoulutettava voi itse yhdistää esimerkiksi artikkeliväitöskirjan osajulkaisut ja yhteenvedon yhdeksi tiedostoksi.  Lisäapua tähän saa yliopiston tietotekniikan palveluista, Helpdeskistä.  Helsingin yliopiston opiskelijoiden vapaasti käytössä olevia tietokoneita löytyy keskustassa mm. Aleksandriasta ja Kaisa-kirjastosta.

Opintokokonaisuus valmiiksi

Tohtoriohjelmien voimassa olevien opetussuunnitelmien mukaisesti jatko-opinnot tulee olla pääsääntöisesti valmiit ennen esitarkastukseen jättämistä. Erityisesti tieteenalaopintojen on syytä olla suoritettuna kokonaan.

Kielentarkastus

Kielentarkastuksesta ei ole annettu ohjeita tai suosituksia, vaan siitä on syytä keskustella ohjaajan kanssa. Yleensä väitöskäsikirjoitus kielentarkastetaan esitarkastuksen jälkeen ja ennen väitöskirjaksi painattamista, mutta se on mahdollista tehdä myös ennen esitarkastusta mikäli tarpeen.

Valtiotieteellinen tiedekunta myöntää tukea  väitöskirjan kielentarkastuskuluihin. Lisää tietoa saat kielentarkastusta koskevasta artikkelista.

Tutustu myös tiedekunnan tutkimustoiminnan tukeen (ml. Open Access -julkaisut)

Selvitys yhteisjulkaisuista

Jos käsikirjoitus on artikkelikäsikirjoitus, jossa osa artikkeleista on yhteisjulkaisuja, tulee väittelijän osuus yhteisissä julkaisuissa selvittää. Yhteisjulkaisuissa väittelijän itsenäisen osuuden määrittelemistä varten väittelijä ja ohjaaja laativat vapaamuotoisen selvityksen väittelijän osuudesta kussakin yhteisjulkaisussa. On suositeltavaa, että väittelijä toimittaa omaa osuuttaan kuvaavan selvitysluonnoksen myös muille artikkelien kirjoittajille. Sisällöltään selvityksen tulee olla sellainen, että esitarkastajien on mahdollista arvioida väittelijän oman työpanoksen riittävyys. Pituudeksi riittää max 1 sivu / artikkeli.

Urkund-tarkastus

Väitöskirjakäsikirjoitukset tulee tarkastuttaa yliopistossa käytössä olevassa plagiaatintunnistusjärjestelmässä (Urkund) ennen väitöskirjakäsikirjoituksen jättämistä esitarkastukseen. Plagiaatintunnistusjärjestelmää käytetään tekstien alkuperäisyyden selvittämiseen.

Jatko-opiskelija lähettää digitaalisessa muodossa olevan dokumenttinsa tarkistettavaksi työnohjaajansa tai vastuuhenkilön Urkund-sähköpostiosoitteen kautta plagiaatintunnistusjärjestelmään. Työnohjaaja tai vastuuhenkilö käy läpi Urkundin tarkistusraportin ja liittää esitarkastajaehdotukseen vahvistuksensa tehdystä alkuperäisyystarkastuksesta.
Lisätietoa Urkundista löydät plagioinnin tunnistamista koskevasta artikkelista.

Toimi käytännössä näin: ohjaajan tai vastuuhenkilön Urkund-muotoinen sähköpostiosoite (jos ohjaajalla ei ole vielä Urkund-osoitetta, pitää hänen sellainen luoda ohjeistuksen mukaan) kopioidaan vastaanottajaksi, viestiin liitetään tarkistettava tiedosto pdf-muodossa ja viesti lähetetään. Viesti ei tarvitse muuta sisältöä tai välttämättä edes otsikkoa. Raportti menee suoraan ohjaajalle.

Mitä sitten tapahtuu?

Kun tiedekuntaneuvosto on nimennyt esitarkastajat ja kokouksen pöytäkirja on vahvistettu, tiedekuntaneuvoston esittelijä lähettää käsikirjoituksen esitarkastajille yhdessä yleisten esitarkastusohjeiden kanssa. Tämä tapahtuu yleensä muutama päivä kokouksen jälkeen, samoin kuin päätöksen tiedottaminen väittelijäkandidaatille.

Esitarkastajat voivat olla yhteydessä väittelijään työn korjaus- ja parannusehdotusten suhteen ennen lausuntojensa kirjoittamista, joutumatta silti ohjaajan asemaan. Esitarkastajat antavat noin kahden kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta perustellut kirjalliset lausunnot, joissa ehdotetaan väittelyluvan myöntämistä tai epäämistä. Perustellusta syystä esitarkastuslausuntojen kirjoittaminen voi viedä kauemminkin, joten väittelijän ei kannata vielä tässä vaiheessa tehdä sitovia aikataulusuunnitelmia väitöksensä suhteen. Väittelijän kuuluu tehdä esitarkastajien ehdottamat korjaukset ennen väitöskirjan lopullista valmistumista, joten myös tähän on hyvä varata aikaa jo etukäteissuunnitelmissa.

Vasta kun tiedekuntaneuvosto on myöntänyt väittelyluvan puoltavien esitarkastuslausuntojen perusteella, voi väittelijä alkaa suunnitella väitöskirjan painatusta.Väitöskirjan voi julkaista tiedekunnan omassa julkaisusarjassa (lisätietoja tiedekunnan jatkokoulutuspalveluista), mutta lue ensin yleiset ohjeet väittelyluvasta ja väitöskirjasta.