Utexaminering och doktorsexamensbevis

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

När du har genomfört de studier som ingår i doktorsexamen och din doktorsavhandling har godkänts av fakultetsrådet är det dags för dig att utexamineras som doktor. Du kan ansöka om utexaminering i Sisu när du har genomfört alla studiehelheter som hör till examen och uppgiften om att din doktorsavhandling är godkänd har registrerats i Sisu.

Ansökan om utexaminering

Ansökan om utexaminering görs i Sisu. Innan du lämnar in en ansökan om examensbevis ska du bekanta dig noggrant med de tekniska anvisningarna för hur man ansöker om utexaminering i Sisu.

Beakta följande innan du lämnar in ansökan om utexaminering:

  • Du ska vara närvaroanmäld som doktorand vid universitetet under hela processen för granskning av doktorsavhandlingen, ända till examensdagen. Om du disputerar under sommarmånaderna ska du komma ihåg att närvaroanmäla dig för höstterminen, för din doktorsavhandling godkänns inte i fakultetsrådet förrän på hösten. Examensbevis kan inte utfärdas för en studerande som inte är anmäld vid universitetet.
  • Du kan inte lämna in en ansökan om utexaminering i Sisu förrän din studieplan visar att din doktorsavhandling är slutförd och godkänd och att studiehelheterna för doktorsexamen har genomförts. Vid de flesta fakulteter måste studiehelheterna vara registrerade redan när förhandsgranskningsprocessen inleds eller senast när disputationstillstånd beviljas. Om du har studiehelheter som du har genomfört enligt gamla examensfordringar ska du ansöka om att få dem godkända i din studieplan innan du tar ut examen. Bekanta dig med anvisningarna för registrering av studiehelheter. Se också din fakultets anvisningar för förhandsgranskningen för att kontrollera när studierna ska vara genomförda och registrerade.
  • Den som har avlagt doktorsexamen och har skrivit sin doktorsavhandling på engelska och hållit sin disputation på engelska, får på begäran utöver ett examensbevis på finska eller svenska också ett examensbevis på engelska. Detsamma gäller när doktorsavhandlingen har skrivits och disputationen har hållits på ett annat främmande språk. Om det här gäller för dig ska du komma ihåg att i din ansökan om examensbevis ange i tilläggsinformationen om du vill ha ett examensbevis på engelska.
  • Obs! Om din examen är en internationell dubbelexamen (cotutelle) ska du meddela om det i begäran om utexaminering. För närmare information, se de tekniska anvisningarna för utexaminering i Sisu.

Examensdatum

Examensdatum är den dag då ansökan om utexaminering lämnas in i Sisu och det konstateras att alla studier som krävs för examen är korrekta.

Du får ett meddelande i Sisu om att din ansökan har godkänts.

Examensbevisets bilagor

Examensbeviset består av tre delar. Utöver första sidan med uppgifter om själva examen ingår även ett studieutdrag med uppgifter om de studier som ingår i examen samt Diploma Supplement som är avsett för internationellt bruk och innehåller uppgifter om universitetet samt den avlagda examen och dess nivå och ställning i det finländska utbildningssystemet.

Studieutdragets språk bestäms enligt examensbevisets språk. Alla utexaminerade får därtill ett studieutdrag på engelska oberoende av examensbevisets språk.

Handläggningstid

Du får ditt examensbevis inom ungefär 2–3 veckor efter att du lämnat in din ansökan. I maj, juni och december då det kommer in många ansökningar samt under semestertider kan handläggningstiden vara längre.

Du kan avhämta examensbeviset hos Studentservicen från det serviceställe som betjänar din fakultet. Vid behov kan examensbeviset också postas till den adress som du har uppgett i din ansökan om utexaminering. 

Information om kopior och översättningar av examensbevis hittar du här.

När rätten att avlägga examen upphör

Din rätt att avlägga examen upphör på examensdagen. Efter det kan du inte genomföra eller registrera studier vid Helsingfors universitet om du inte har en annan giltig studierätt vid universitetet.

Om du har närvaroanmält dig endast för höstterminen och även utexamineras då, kan du inte längre efter utexamineringen närvaroanmäla dig för vårterminen.

Om du är medlem i studentkåren, fortsätter ditt medlemskap så länge din närvaroanmälan är i kraft (till och med 31.12 eller 31.7). Du kan få studentförmåner under hela den tid du är medlem.

Fakulteternas utexamineringsfester

Två gånger om året ordnar fakulteterna utexamineringsfester för att fira sina nya kandidater, magister och doktorer. För mer information, vänligen se utexamineringsanvisningara för kandidater och magistrar.