Utexaminering

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Den här instruktionen är avsedd endast för studenter i de nya utbildningsprogrammen. Om du studerar enligt gamla fordringarna kan du hitta blanketter för ansökan om examensbevis härOBS! Instruktionen är avsedd också för studenter som studerar enligt de gamla fordringarna vid farmaceutiska, juridiska, matematisk-naturvetenskapliga, statsvetenskapliga, pedagogiska och medicinska fakulteten.

Du kan läsa om effekten av coronavirus på utexaminering här.

Ansökan om examensbevis

  1. Du måste vara antingen närvaro- eller frånvaroanmäld vid universitetet under den terminen när du får betyget. Om du är frånvaroanmäld, måste du ha avlagt alla studieprestationer som inkluderas i examen under föregående termin, och de måste vara registrerade i studieregistret.
  2. Kontrollera att alla dina studieprestationer syns i studeranderegistret. Om du upptäcker bristfälliga eller felaktiga uppgifter, kontakta den ansvariga läraren för studieavsnittet eller studiehelheten.
  3. Registrera alla studiehelheter som du har genomfört.
  4. Fyll i och lämna in blanketten för ansökan om examensbevis när alla studiehelheten har registrerats i WebOodi
  5. Examensdatumet är den dag ansökan om examensbevis lämnas in, eller därpå följande vardag, förutsatt att alla prestationer som ingår i examen är godkända.

Blanketter för ansökan om examensbevis:

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten:

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten:

Farmaceutiska fakulteten:

Humanistiska fakulteten:

Juridiska fakulteten:

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten:

Medicinska fakulteten:

Pedagogiska fakulteten:

Statsvetenskapliga fakulteten:

Svenska social- och kommunalhögskolan: 

Teologiska fakulteten:

Veterinärmedicinska fakulteten: 

 

Leveranstiden till examensbeviset

De flesta fakulteterna utfärdar examensbevis kontinuerligt.  Examensdagen är den dag då ansökan om examensbevis tas emot och det konstateras att alla studier som krävs för examen är genomförda och registrerade.

Handläggningstiden för ansökan om examensbevis

Examensbevis levereras inom ca 2–3 veckor efter att ansökan om examensbevis lämnats in. I maj, juni och december, då ansökningar anhopar sig, samt under semestertider kan handläggningstiden vara längre.

Färdigt examensbevis

Du kan avhämta ditt examensbevis från det Studentservicens serviceställe som betjänar din fakultet.  Vid behov kan examensbeviset även postas till dig. Vänligen notera att examensbetyg inte kan avhämtas personligen förrän coronasituationen är över. Du kan be att få betyget hemskickat från din fakultets rådgivningspunkt.

Information om kopior och översättningar av examensbevis hittar du här.

När rätten att avlägga examen upphör

Din rätt att avlägga examen upphör på examensdagen. Efter det kan du varken genomföra eller registrera studier vid Helsingfors universitet om du inte har en annan, giltig studierätt vid universitetet.

Om du har närvaroanmält dig endast för höstterminen och även utexamineras då, kan du inte längre efter utexamineringen närvaroanmäla dig för vårterminen.

Information om studiemöjligheter efter examen hittar du här.

Studentförmåner efter examen

Trots att din rätt att avlägga examen upphör på examensdagen är du medlem i studentkåren så länge som din närvaroanmälan är i kraft (till 31.12 eller 31.7). Du är berättigad till studentförmåner under hela din medlemstid.
OBS ! Det digitala studentkortet slutar dock att fungera snart efter utexaminering.

Återbäring av vårterminens medlemsavgift

Om du har betalat medlemsavgift för hela läsåret men utexamineras redan under höstterminen, kan du ansöka om återbäring av vårens avgift från studentkåren. Beslutet om återbäring fattas av studentkåren. Om du ansöker om återbäring av vårterminens medlemsavgift är du inte berättigad till studentförmåner under våren.

Alumnverksamhet

Du som ännu inte anmält dig som alumn – gör det senast nu! Alla nuvarande och tidigare studerande vid Helsingfors universitet är universitetets alumner. Information om alumnverksamheten hittar du här.